Afgørelse om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

Afgørelse om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

24. oktober 2017

Energistyrelsen har færdigbehandlet den af Mærsk Olie og Gas A/S i 2017 fremlagte VVM-redegørelse ”Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS – Tyra” for olie- og gasaktiviteter på Tyra-feltet m.v. i Nordsøen.

VVM-redegørelsen beskriver aktiviteterne i den planlagte genopbygning af Tyra-feltet (”Tyra Future”) som omfatter både opførsel af nye anlæg og ombygning af de eksisterende anlæg samt afvikling af anlæg, der ikke længere skal anvendes. Med anlæg forstås her både platforme, rørledninger og andre installationer forbundet med Tyra-feltet. VVM-redegørelsen vurderer virkningerne på miljøet af disse aktiviteter og indeholder tillige konsekvensvurdering af projektets virkninger på internationale habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder samt beskyttelse af visse arter.

VVM-redegørelsen har været fremlagt for offentligheden i perioden 19. juni til 25. august 2017.

Energistyrelsen har med nogle af de indkomne høringssvar modtaget bemærkninger til VVM-redegørelsen. I Høringsnotat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Tyra Future er redegjort for bemærkningerne i høringssvarene og opfølgningen herpå.

Mærsk Olie og Gas A/S har kommenteret på høringssvarene. Energistyrelsen har på baggrund af høringssvarene, udtalelser fra Miljøstyrelsen og kommentarerne fra Mærsk Olie og Gas A/S anmodet Mærsk Olie og Gas A/S om at indarbejde enkelte tilføjelser og ændringer i en revideret udgave af VVM-redegørelsen. Mærsk Olie og Gas A/S har derefter udarbejdet en endelig udgave af ESIA Maersk Oil DBU – Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS – Tyra, september 2017 med bilag ”ESIA-16 Maersk Oil DBU – Tekniske afsnit, juli 2017. 

Energistyrelsen vurderer med de ændringer, som er foretaget, at den opdaterede VVM-redegørelse i tilstrækkelig grad har belyst miljøpåvirkningerne ved den fulde genopbygning af anlæg på Tyra-feltet.

På ovenstående baggrund anser Energistyrelsen VVM-redegørelsen for færdigbehandlet, og den vil blive lagt til grund for Energistyrelsens tilladelser til og godkendelser af gas- og olieaktiviteter for indvindingsanlæggene på Tyra feltet i det omfang, at aktiviteterne er omfattet af VVM-redegørelsen.

Ansøgningen om godkendelse af og tilladelser til projektet om fuld genopbygning af anlæggene på Tyra-feltet blev modtaget den 28. april 2017. Vurderingen af VVM-redegørelsen er derfor foretaget efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore (VVM-bekendtgørelsen).

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der kan stilles konkrete vilkår om udformning, indretning, udførelse og drift af de ansøgte anlæg eller aktiviteter, bl.a. med henblik på at forebygge og begrænse skadelige virkninger på natur, miljø og kulturminder, herunder vilkår om monitering og overvågning, i forbindelse med tilladelser og godkendelser efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i Undergrundsloven, jf. VVM-bekendtgørelsens § 16.

Ved senere væsentlige ændringer eller nye projekter, som ikke er omfattet af VVM-redegørelsen, vil Energistyrelsen kunne stille krav om, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse for det nye projekt. Dette følger af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), § 15, stk. 1, jf. lovens bilag 1, nr. 29 og bilag 2, nr. 13, litra a. Tilsvarende vil Energistyrelsen kunne stille krav om, at der udarbejdes en ny konsekvensvurdering, jf. § 4 bekendtgørelse nr. 434 af 2. maj 2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Kirsten Lundt Erichsen, Energistyrelsen, på telefon 33 92 68 73 eller på kle@ens.dk.

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg (ekn@naevneneshus.dk), jf. undergrundslovens § 37a, stk.1 og 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Enhver klage efter undergrundslovens § 37a, stk. 1, 2 og 3 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.