Energistyrelsens godkendelse af plan for udbygning med brønden VBA-10 i Valdemar feltet i Nordsøen

Energistyrelsens godkendelse af plan for udbygning med brønden VBA-10 i Valdemar feltet i Nordsøen

9. februar 2018

Energistyrelsen har den 9. februar 2018 godkendt en plan for udbygning af Valdemar feltet med en enkelt brønd VBA-10, som planlægges boret fra den eksisterende Valdemar BA platform. Mærsk Olie og Gas A/S ansøgte den 2. november 2017 herom på vegne af Bevillingshaverne til Eneretsbevillingen og deres DUC partnere.

Den godkendte plan omfatter en brønd, der er en horisontal produktionsbrønd, som bores i Nedre Kridt (Tuxen-formationen) og færdiggøres med et nyt brønddesign, som forventes at kunne reducere brøndomkostningerne i denne og kommende brønde af tilsvarende type.

Investeringerne i forbindelse med boringen af VBA-10 brønden vurderes at udgøre omkring 340 mio. kr.

Olie- og gasproduktionen fra Valdemar feltet behandles på anlæg på Tyra feltet.

Den samlede merproduktion af olie og gas fra Valdemar feltet som følge af VBA-10 brønden er estimeret til 3,1 mio. tønder olieækvivalenter (boe).

Disse reserver indgår som en delmængde af muligheden for indvinding af 129 mio. tønder olieækvivalenter inden for Eneretsbevillingsområdet, som ikke ville kunne udvikles uden Tyra anlæggenes fulde genopbygning, jf. aftale af 23. marts 2017 mellem regeringen og bevillingshaverne (på vegne af DUC partnerne).

Der planlægges produktionsstart fra brønden tidligst medio 2018.

VBA-10 brønden udføres i henhold til og indenfor rammerne af VVM-redegørelsen ”Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS – Tyra”, september 2017 med tilhørende tekniske bilag, som Energistyrelsen har truffet afgørelse om den 24. oktober 2017  i forbindelse med den fulde genopbygning af anlæggene på Tyra feltet.