Energistyrelsens godkendelse af plan for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

Energistyrelsens godkendelse af plan for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

Energistyrelsen har den 24. oktober 2017 godkendt en plan for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet. Mærsk Olie og Gas A/S ansøgte den 28. april 2017 herom på vegne af Bevillingshaverne til Eneretsbevillingen og deres DUC partnere.  

Anlæggene på Tyra-feltet skal renoveres, da havbunden under anlæggene er sunket som følge af mange års gasproduktion. Planen indebærer en række ændringer af de eksisterende anlæg Tyra Øst og Tyra Vest, som hver især består af flere platforme, der indbyrdes er forbundet med broer og rørforbindelser.

Den godkendte plan omfatter:

  • genopbygning af fire brøndhovedplatforme og to stigrørsplatforme,
  • omlægning af enkelte rørledninger til og fra Tyra Vest og Tyra Øst 
  • etablering af en ny behandlingsplatform og en ny beboelsesplatform ved Tyra Øst
  • fjernelse af to integrerede beboelses- og behandlingsplatforme, to platforme til afbrænding af gas (flaring) og to bromoduler med tilhørende bærende konstruktioner og afvikling af enkelte rørledninger.

De samlede udgifter til genopbygning, etablering af nye anlæg og fjernelse af platforme m.v. vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til omkring 20 mia. kr.

Investeringen anslås pt. at ville koste ca. 16,3 mia. kr. (2017-priser), som forventes at blive omfattet af de planlagte, kommende skattelempelser, jf. Nordsøaftalen. Hertil kommer afvikling af dele af det nuværende anlæg som led i renoveringen til ca. 3,7 mia. kr. (2017-priser). Det bemærkes, at beløbene løbende justeres i takt med at kontrakterne for genopbygningen indgås.

Den fulde genopbygning af anlæggene på Tyra-feltet vil medføre en midlertidig nedlukning af produktionen fra Tyra-feltet og fra de tilknyttede felter i perioden fra slutningen af 2019 til starten af 2022.

Gas- og oliereserverne fra Tyra og Tyra Sydøst felterne forventes at udgøre henholdsvis 22 mia. Nm3 gas og 7 mio. m3 olie. Hertil kommer mulighed for indvinding af 129 mio. tønder olieækvivalenter inden for Eneretsbevillingsområdet, som ikke ville kunne udvikles uden Tyra anlæggenes fulde genopbygning, jf. aftale af 23. marts 2017 mellem regeringen og bevillingshaverne (på vegne af DUC partnerne).

Det forventes endvidere, at den fulde genopbygning af anlæggene på Tyra feltet vil muliggøre indvinding fra yderligere, kommende udbygningsprojekter, der vil kunne benytte kapaciteten på Tyra faciliteterne.

Den fulde genopbygning af Tyra feltets anlæg udføres i henhold til og indenfor rammerne af den VVM-redegørelse ”Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS – Tyra”, som har været i offentlig høring i perioden fra 19. juni 2017 til 25. august 2017.

Læs mere i VVM-redegørelse

Læs mere i afgørelse om VVM