Godkendelse af Jill-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Boringen udføres af Hess Denmark ApS, som er operatør for tilladelse 6/16 til efterforskning og indvinding af kulbrinter. Rettighedshaverne i tilladelsen er Hess Denmark ApS. med en andel på 80 % og Nordsøfonden med en andel på 20 %.

Boringen udføres på positionen N 56° 03’ 40,02”, Ø 03° 41’ 32,46” (ED50) i den danske del af Nordsøen ca. 300 km nord-vest for Esbjerg. Boringen er planlagt til en dybde af ca. 3.400 meter. Boringen forventes gennemført i slutningen af tredje kvartal 2019 med boreplatformen Mærsk Resilient.

Energistyrelsen har i november 2018 modtaget VVM-screening fra Hess Denmark ApS som omfatter efterforskningsboringen, og på den baggrund truffet afgørelse om, at projektet ikke forudsætter en fuld miljøkonsekvensrapport, da den planlagte efterforskningsaktivitet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på natur og miljø  Læs Afgørelse om miljøvurderingspligt for efterforskningsboringen Jill-1 i Nordsøen

Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen efter § 28 kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt, jf. § 37a i Undergrundsloven.