Koncessioner

Staten giver koncessioner og deltager med en andel på 20 procent

Den danske undergrund indeholder en række ressourcer, bl.a. olie og gas. Klima-, energi- og forsyningsministeren giver tilladelser til at efterforske og indvinde olie og gas i Danmark, også kaldet koncessioner. Med en koncession opnår et eller flere selskaber rettighed til efterforskning og indvinding inden for et defineret område.

Staten har en andel på 20 procent i alle nye koncessioner. Nordsøfonden repræsenterer staten i alle koncessioner. Frem til og med 2004 var DONG statens repræsentant. 

Områder i Danmark

Koncessioner kan tildeles via en såkaldt ”minirunde” eller ved en naboblokprocedure.

Ved en minirunde kan interesserede selskaber ansøge om tilladelse til et område, uden forudgående indkaldelse. En meddelelse om ansøgningen offentliggøres i Statstidende og i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter andre interesserede har mulighed for, inden for en frist på 90 dage, at indsende deres ansøgning.

Såfremt der er geologiske eller produktionsmæssige årsager hertil, kan indehaver af en eksisterende tilladelse søge om tilladelse til et tilstødende område (en naboblok).

Ved lovændringen af undergrundsloven af 1. maj 2019, blev muligheden for, at ansøge om tilladelse på land og i de indre danske farvande fjernet.

Ved Nordsøaftalen af 3. december 2020 blev det besluttet, ”at der ikke skal være flere udbudsrunder i fremtiden. Det betyder, at ny efterforskning fremover udelukkende sker igennem de allerede eksisterende muligheder i minirunder og naboblok, så det ikke længere er staten, der inviterer til efterforskning efter fossile brændsler.” Det blev desuden besluttet, at eventuelle nye licenser fremover kun skulle kunne tildeles i området vest for 6’15’’ østlig længde i Nordsøen, samt at der indføres en 2050-slutdato for alle eksisterende og eventuelle fremtidige tilladelser til olie- og gasindvinding i Danmark. Ændringerne blev gennemført ved lovændringen af 14. december 2021.

Dansk licens kort - Maj 2023

graphics: Licence areas

Arbejdet i en koncession

Nye koncessioner begynder typisk med en efterforskningsperiode på seks år. I denne periode skal selskaberne gennemføre de aftalte arbejdsprogrammer, f.eks. seismiske undersøgelser og efterforskningsboringer.

Efterforskningsperioden kan forlænges med op til to år ad gangen, men perioden kan almindeligvis samlet ikke overstige ti år. En forekomst erklæres kommerciel, hvis der findes tilstrækkelige mængder af olie og gas. Hvis selskaberne beslutter sig for en udbygning, har de ret til en tilladelse til at indvinde olie og gas for en periode på op til 30 år, dog med den begrænsning, der følger af, at der er indført en 2050-slutdato for alle eksisterende og eventuelle fremtidige tilladelser til olie- og gasindvinding i Danmark med Nordsøaftalen af 3. december 2020.

Eksisterende koncessioner

Oversigt over licenser

Licenskort – hele Danmark

Licenskort - det vestlige område

Kort med danske olie- og gasfelter

Information og regler 

Udnyttelse af de danske ressourcer i undergrunden er reguleret i bl.a. Undergrundsloven. Du finder en Oversigt over Undergrundsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.m. nedenfor.

Kontakt

Kirsten Lundt Erichsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6873