Tilladelse til drift af Baltic Pipe naturgasrørledningen

Tilladelse til drift af Baltic Pipe naturgasrørledningen

Energistyrelsen har den 21. juli 2022 meddelt tilladelse til drift af Baltic Pipe rørledningen i Nordsøen & Lillebælt samt Østersøen.

For English see below

Energistyrelsen har den 21. juli 2022 meddelt en tilladelse til Energinet til idriftsættelse og drift af Baltic Pipe rørledningen på dansk søterritorium og kontinentalsokkel i Nordsøen og Lillebælt og en tilladelse til Gaz-System S.A. til idriftsættelse og drift af rørledningen på dansk søterritorium og kontinentalsokkel i Østersøen. Tilladelserne meddeles på en række vilkår, herunder at vilkår fra etableringstilladelserne af 25. oktober 2019 opretholdes i det omfang, de er relevante i forhold til driftstilladelserne eller endnu ikke er opfyldt. Idriftsættelse kan ske når relevante vilkår i etableringstilladelsen og driftstilladelsen er opfyldt.

Figur: Energinet, Gaz-System S.A.

Figur: Energinet, Gaz-System S.A.

Klagevejledning og frist for klager

Afgørelsen kan påklages skriftligt til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. kontinentalsokkellovens § 6 a.

Klageberettiget i henhold til kontinentalsokkellovens § 6 a, stk. 1, er enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø. Det samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, hvis afgørelsen berører sådanne interesser.

Kontaktinfo

Oplysninger om afgørelserne kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Mads Kløve Hallstrøm, tlf. +45 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk

Tilladelser

Tilladelse til Energinet – Nordsøen & Lillebælt

Tilladelse til Gaz-System S.A. – Østersøen

 

English

The Danish Energy Agency has July 21, 2022 granted a permit for commissioning and operation of the Baltic Pipe pipeline in the North Sea and Little Belt and a permit for commissioning and operation of the pipeline in the Baltic Sea. The permits are subject to conditions, including that conditions from the construction permits of 25th October 2019 are maintained to the extent that they are relevant in relation to the operating permit or have not yet been met. Commissioning can only take place when relevant conditions in the construction permits and the operations permits have been met.

Note: Only the permit for commissioning and operation of the Baltic Pipe pipeline in the Baltic Sea has been translated to English.

Appeal guidance and deadline for appeals

The decision can be appealed in writing to the Energy Appeals Board, Toldboden 2, 8800 Viborg within 4 weeks after the decision has been published, cf. section 6 a of the Continental Shelf Act.

Eligible to appeal in accordance with the Continental Shelf Act, section 6 a, subsection 1, is anyone with a significant and individual interest in the decision as well as local and nationwide associations and organizations whose main purpose is the protection of nature and the environment. The same applies to local and nationwide associations which, according to their purpose, pursue significant recreational interests if the decision affects such interests.

Contact Info

Information about the decision can be obtained by contacting the Danish Energy Agency, Mads Kløve Hallstrøm, tel. +45 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk

Permit

Permit to operate a subsection of Baltic Pipe natural gas pipeline in the Baltic Sea

Kontakt

Mads Kløve Hallstrøm
(+45) 3395 0837