Støtte til anvendelse af biogas

Lovgrundlag

Udformningen af reglerne om adgang til og den nødvendige dokumentation for at modtage de nye pristillæg og tilskud, varetages af Energistyrelsen.  Læs mere om  støtte til biogas.

Energistyrelsen administrerer også støtteordninger. Administrationsgrundlaget er beskrevet i Forskrift for støtte til Biogas: Måling, afregning og administrative bestemmelser.

Energiaftalen giver mulighed for at støtte al biogasanvendelse, uafhængig af hvad biogassen er baseret på. Partierne bag aftalen har dog fastsat bæredygtighedskriterier for støtteberettiget biogas. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside om, hvor mange energiafgrøder, der må blandes i gyllen, når der produceres biogas.

Støtteordninger skal godkendes af EU  

Både VE- og Gas PSO-ordningen er statsstøtteordninger, og de skal derfor notificeres i EU, inden de kan træde i kraft.

Gas PSO-ordning blev godkendt den 1. december 2013, og opgraderingsanlæg og renseanlæg der levere opgraderet biogas og renset biogas til henholdsvis naturgasnettet og bygasnettet kan nu modtage støtte. 

EU har godkendt VE-ordningerne vedr. støtte til anvendelse af biogas, hvilket betyder det fra den 1. juli 2016 er muligt at søge om tilsagn om støtte.

Download oversigt over aktuelle støttesatser

Tilskud til anvendelse af biogas

Anvendelse af biogas kan blive støtteberettiget ifølge Energiaftalen fra 2012. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2016. Tilskudsbeløbet afhænger af anvendelsen af biogassen.

Støtten vil blive givet i form af en mindstepris eller pristillæg afhængig af hvordan gassen bruges. Du kan få tilskud til anvendelse af biogas, hvis du forbruger:

 • Biogas til transport
 • Biogas til procesformål i virksomheder
 • Biogas til varmeproduktion

Download oversigt over pristillæg 2020

Biogas til transport

Det fremgår af § 43 b, stk. 1 i VE-loven, at der ydes tilskud til salg af biogas til brug for transport,

hvor biogassen anvendes direkte som brændstof til gasdrevne køretøjer.

Tilskuddet gives alene til salg af biogas direkte til en slutbruger til transport.

Ansøgere om tilskud til biogas til brug for transport kan være virksomheder, der sælger biogas som brændstof til slutbrugere. Sælgerne kan være biogasproducenter, der sælger biogas til slutbrugere, eller detailforhandlere(tankstationer).

Det er et krav, at biogassen sælges direkte til transport, uden en mellemmand.

Biogas til procesformål i virksomheder

Ved procesformål forstås virksomhedens forbrug af afgiftspligtig energi, der er tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas, § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 11 i lov om afgift af elektricitet.

SKAT udsender jævnligt en juridisk vejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilke procesformål der er tilbagebetalingsberettiget, og derfor berettiget til tilskud efter § 43 c i VE-loven. Vejledningen finder du på SKAT's hjemmeside.

Ifølge SKAT’s vejledning, anses alt den energi som en virksomhed benytter, med undtagelse af energi til rumvarme, varmt vand, komfortkøling, motor-brændstof og smøreolie, som udgangspunkt for brugt til procesformål.

Anvendelsesområdet for støtteordningen vil hovedsagligt være biogas, der anvendes til procesformål i en produktion, hvor et produkt undergår forarbejdning, og hvor det forarbejdede produkt er beregnet til salg. Dette gælder eksempelvis processer med opvarmning, kogning, ristning, destillering, sterilisering, pasteurisering, dampning, tørring, afdampning, fordampning og kondensering.

Tilskuddet til proces gives også til anvendelse til procesformål i det producerende biogasanlæg. Biogas, der anvendes til procesformål, vil kunne anvendes i kedelanlæg, motorer til elproduktion eller andre industrielle anlæg.

Elektricitet, produceret ved biogas, til brug for drifts af maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr, til belysning m.v. vil være at betragte som procesformål, jf. SKAT’s vejledning.

Endvidere er elektricitet produceret ved biogas, som anvendes til pumper og blæsere i forbindelse med ventilation i virksomheders lokaler omfattet, jf. SKAT’s vejledning.

Biogas til varmeproduktion

Det fremgår af § 43 d, stk. 1, at der ydes tilskud til anvendelse af biogas til varmeproduktion, som ikke modtager støtte efter §§ 43 b-43 c eller § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Dette indebærer, at tilskuddet alene ydes til den, som anvender biogassen til varmeproduktion.

Anvendelsesområdet for støtteordningen vil hovedsagligt være biogas der anvendes til forskellige former for varmeproduktion, som ikke får støtte efter §§ 43 a-43 c eller § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Ifølge bestemmelsen ydes et tilskud til biogas til opvarmning, herunder rumopvarmning, rumafkøling og varmt brugsvand og til fremstillingsprocesser, som ikke falder ind under definitionen på ”proces” i den danske afgiftslovgivning.

Biogas der anvendes til rumopvarmning kan for eksempel være opvarmning af produktionslokaler, lagerrum, salgsarealer, kontorer, hotelværelser og serveringslokaler, jf. SKAT vejledning. Se evt. vejledningen på SKAT's hjemmeside

Ansøgningsprocedure

 1. Der skal søges om tilsagn om tilskud inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas, eller iværksættes egenproduktion af biogas til brug for varmeproduktion.
 2. Når tilsagn om tilskud er imødekommet, og salg af biogas til varmeproduktion igang-sættes, skal der ansøges om oprettelse som tilskudsmodtager.
 3. Efter oprettelsen som tilskudsmodtager, følger en række forpligtelser omkring måling, verifikation m.v.
Forpligtelser

Indretning af målerdata på målerportal

Sammen med din afgørelse, sender Energistyrelsen Log-In-oplysninger til vores målerportal. Det er en forudsætning for din udbetaling af tilskud, at du som tilskudsmodtageren indberetter de korrekte måledata til Energinet,

Som tilskudsmodtager er du til enhver tid ansvarlig for de indberettede måledata, som skal indberettes i kWh nedre brændværdi.

Validerede måledata for den forudgående måned skal indberettes til Energistyrelsen senest kl. 16.00 den 6. arbejdsdag i måneden for at indgå i beregningsgrundlaget for det tilskud, der udbetales ved udgangen af den pågældende måned.

Såfremt de indberettede måledata modtages senere end kl. 16.00 den 6. arbejdsdag i måneden, vil de pågældende måledata først indgå i grundlaget for den efterfølgende måneds udbetaling af tilskud.

Måling, attestering, indberetning og underretningspligt

Tilskuddet er betinget af, at du som tilskudsmodtager underretter Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage tilskud. Det samme gælder i forhold til korrekt beregning af tilskuddet.

Energistyrelsen har med hjemmel i § 11, stk. 4 og stk. 5 i bekendtgørelsen bestemt, at tilskudsmodtagere, alt afhængig af hvor meget biogas der anvendes til forbrug eller til salg til transport, én gang om året, skal indsende en verifikatorerklæring.

Energistyrelsen har udarbejdet en række krav til virksomheder, der vil kunne udføre attestering af målesystem hos støttemodtager, indeholdende retningslinjer for verifikation af både måleudstyr og biogasanvendelsen. 

Som tilskudsmodtager skal du indenfor en frist på 3 måneder efter oprettelse som tilskudsmodtager indsende en verifikatorerklæring til Energinet. Denne verifikatorerklæring skal være udført af et verifikatorselskab, som er uafhængigt af dig som tilskudsmodtager.

Verifikationerklæring og besøg af verifikator er afhængig af biogasforbrug

Tilskudsmodtagere, der vil skulle indsende en verifikatorerklæring og have besøg af verifikator én gang om året er tilskudsmodtagere med følgende forbrug eller salg af biogas:

 • Stort forbrug af biogas >1.200.000 kWh/år svarende til mere end 108.461 m3n metan (CH4) om året.

Tilskudsmodtagere, der vil skulle indsende en verifikatorerklæring og have besøg af verifikator én gang hver tredje år, er tilskudsmodtagere med følgende forbrug eller salg af biogas:

 • Mindre forbrug af biogas >200.000 kWh/år<1.200.000 kWh/år svarende til mellem 18.077 m3n og 108.461 m3n metan (CH4) om året.

Tilskudsmodtagere, som er undtaget fra kravet om indsendelse af en verifikatorerklæring, er tilskudsmodtagere med følgende forbrug eller salg af biogas (se andre krav i målervejledningen):

 • Meget lille biogasforbrug <200.000 kWh/år sva-rende til forbrug under 18.077 m3n metan (CH4) om året.

Krav til forbrugsmålere

Udbetaling af støtte sker under forudsætning af, at kravet til udbetaling er overholdt. Kravet er veldokumenteret måleinstallation, der enten kan måle volumen eller masse, og som overholder naturgasselskabernes krav til måling på store gasinstallationer. Denne kan findes på Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside 

Derudover skal den nedre brændværdi af biogassen kunne bestemmes ved direkte kontinuerlige målinger eller ved stikprøver, så det samlede energiindhold af forbrugt biogas kan fastsættes. 

For biogasforbrugere med stort og mindre forbrug af biogas, jf. nedenstående tabel, der både har biogasforbrug til proces og varme, er kravet, at der er installeret en biogas-hovedmåler, og at der til fordeling af forbrug kan anvendes enten gasmålere (bi-målere), energimålere eller el-målere. Ved fordeling af forbrugt energi mellem proces- og varmeforbrug må der kun anvendes MID-godkendte energimålere og el-målere. Støtteudbetaling sker på baggrund af biogas-hovedmålerens registrerede forbrug og en fordeling mellem anmeldte gas-, energi- og el-målere.

Kravet til nøjagtigheden af de installerede målere for de forskellige forbrugsgrupper er fastsat således:

Forbrug af biogas til proces og varme Målernøjagtighed Brændværdis nøjagtighed
Store forbrugere > 1.200.00 kWh Gasmålere bedre end ± 3% Bedre end ± 1%
Små forbrugere >200.00 kWh og <1.200.000 kWh Gasmålere bedre end ± 3% Bedre end ± 2% ell. stikprøve
Meget små forbrugere <200.00 kWh Energimålere bedre end ± 3%  

Årlig indberetning - Opfyldelse af kravet om bæredygtighed

Som Ansøger (nu tilskudsmodtagere) skal én gang årligt indberette oplysninger til Energistyrelsen om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af biogas i det forløbne år og oplysninger om CPR eller CVR-nummer for de biogasproducenter, der har leveret den anvendte biogas.

Vi træffer én gang årligt afgørelse om, hvorvidt kriterierne for bæredygtig produktion, som fastsat i bekendtgørelse produktion af biogas, er opfyldt.

Vi udsender hvert år senest den 1. juli (første gang 1. juli 2017), en blanket ledsaget af tilstrækkelig information, sammen med en revisorinstruks.

Indberetningen skal attesteres af producenten af biogas og indeholde en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte biomasser samt produktionen og levering af biogas. Revisorerklæringen skal være påtegnet af en godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor) og påtegningen skal vedrører den mængde biogas, som du som tilskudsmodtageren har anvendt til salg til transport.

De indberettede oplysninger vil danne grundlag for at fastslå, om kriterierne for bæredygtighed er opfyldt ved fremstilling, behandling og anvendelse mv. af biogassen.

Hvis en du ikke selv producerer den anvendte mængde biogas, skal det sikres, at din leverandør kan redegøre for råvareinputtet opgjort i kubikmeter eller ton det forløbne år.

Som følge heraf må der fra den 1. august 2015 til og med den 31. juli 2018 per indberetningsperiode højst anvendes 25 % græs ved produktionen af biogas målt i vægtinput pr. biogasanlæg. I perioden fra den 1. august 2018 til og med den 31. juli 2021 må der pr. indberetningsperiode højst anvendes 12 % græs målt i vægtinput pr. biogasanlæg.

Energistyrelsen kan fra 2017 kræve, at modtagere af pristillæg indsender en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte råvarer samt produktionen og leveringen af biogas, og som påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udgifter til revision afholdes af tilskudsmodtageren.

Indberetning af omkostninger

Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energistyrelsen om omkostninger ved produktion og brug af biogas, som modtager pristillæg efter § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi.

Skema for indberetning af omkostninger til køb/produktion af biogas, følger af attesten om årlig indberetning af biomasser.

Særligt for biogas til transport 

Produktion af biogas som sælges til tranport og som modtager tilskud i medfør af § 43 b i lov om fremme af vedvarende energi, må ikke være produceret af korn, majs, roer eller jordskokker.

Ansøgning om oprettelse som tilskudsmodtager

Når du påbegynder salg af biogas til transport ved det ansøgte salgssted, påbegynder anvendelsen af biogas til procesformål ved det ansøgte forbrugssted eller påbegynder anvendelsen af biogas til varmeproduktion. Skal du sende ansøgning om oprettelse som tilskudsmodtager som skal sendes til Energistyrelsen.

På baggrund af  de oplysninger som du indsender vil vi hos Energistyrelsen behandle og træffe afgørelse om du er berettiget til tilskud. Når der er træffet afgørelse vil du modtage en brev om, at du er oprettet som tilskudsmodtager hos Energistyrelsen.

Ansøgningen om oprettelse som tilskudsmodtager skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn på den person eller virksomhed, der søger om tilskud
 2. CPR- eller CVR-nummer på den person eller virksomhed, der søger om tilskud
 3. Adressen på salgssted/forbrugssted (P-nummer)
 4. Hvilken anvendelse af biogas, der søges om tilskud til
 5. TIlsagnsID
 6. Dato for salgsstart/dato for opstart af biogasforbrug
 7. Endeligt principdiagram for levering af biogas til slutpunktet
 8. Proces/ og instrumenteringsdiagram over, hvor og hvordan målere til brug for måling af salget af biogas er placeret/installeret, samt type og måler-identifikation (målerplan)
 9. Dokumentation for installation af målere med angivelse af, hvem der har installeret målerne (målerplan)
 10. Angivelse af NemKonto eller alternativ konto, som udbetaling af tilskud skal ske til
 11. Bekræftelse af, at der ikke er eller vil blive tilsat brint til den mængde biogas, der ansøges om tilskud til
 12. Forventet årligt salg af biogas