Støtte til biogas

Kraftværker og virksomheder kan få støtte til biogas i form af en mindstepris eller pristillæg afhængig af anvendelsen af gassen. Energistyrelsen udbetaler støtten på baggrund af målinger, og modtagere skal opfylde bestemte krav bl.a. om bæredygtighed og dokumentation. 

Sådan støttes biogas 

Satser og regler fremgår af lovforslaget, som det blev vedtaget den 8. juni 2012: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi mv. samt af senere versioner af loven. Støtten til opgradering fremgår af Lov om Naturgasforsyning.

Støtten skal opfylde EU-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte. Det betyder blandt andet, at der for procesformål, transport og varme er krav til ansøgningsproceduren, og at støttetildeling er betinget af, at støtten har en tilskyndelsesvirkning. Støttemodtageren må således ikke inden tilsagn om støtte have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til formålet. 

Støtten til biogas beskrives nedenfor i forenklet form og med de satser, der står i loven, og som gjaldt i 2012. Se de opdaterede satser.
 For de juridisk gældende regler henvises til den til en hver tid gældende lovgivning, som kan findes på retsinformation.dk. 

Sådan støttes biogas til følgende formål

El-produktion

Elproducenter, der bruger biogas, kan få støtte i form af en fast afregning på 79,3 øre pr. kWh eller et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh. De kan desuden få et pristillæg på 26 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh. Ved den faste afregning afsætter Energinet.dk den producerede el. Ved pristillægget afsætter producenten selv sin elproduktion i elmarkedet. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Levering til naturgasnet

Virksomheder, der leverer opgraderet biogas til naturgasnettet, kan få et pristillæg på 79 kr., et pristillæg på 26 kr. og et pristillæg på 10 kr. pr. GJ gas. Samme pristillæg kan opnås til renset biogas, der leveres til et bygasnet. Støtten er et pristillæg, så producenten skal selv sørge for at sælge den opgraderede gas.

Ovenstående er de satser, der var gældende i 2012. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet

Støtten nedsættes fra 2023

Energiforligskredsen har i november 2016 besluttet, at nedsætte støtten til opgradering med 7 kr. pr GJ pr. 1. januar 2023 (pristal 2016). Nedsættelsen sker som følge af justerede principper for fordeling af omkostningerne ved at tilføre opgraderet biogas til naturgasnettet. 

Notat om fordeling af omkostninger ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet

Transport

Benzinselskaber og andre, der sælger biogas til transport, kan få et grundtilskud på 39 kr., et tilskud på 26 kr. og et tilskud på 10 kr. pr. solgt GJ biogas. Biogas, der sælges til transport, kan kun få støtte, hvis der ikke er anvendt energiafgrøder, som kunne have været anvendt som fødevarer, til produktionen. Biogassen må desuden ikke også bruges til at opfylde iblandingskrav for biobrændstoffer til transport. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Procesformål i virksomheder

Virksomheder, der bruger biogas til procesformål, kan få et grundtilskud på 39 kr., et tilskud på 26 kr. og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt GJ biogas. Tilskuddene gives til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål. Støttetildeling er betinget af, at støtten har en tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at støttemodtageren ikke må have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til det formål han søger om støtte til. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtagerne opfylder krav om måling, dokumentation mv. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

 

Andre anvendelser (varme)

Når biogas anvendes til varmeproduktion ydes et tilskud på 26 kr. og et tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas. Støtten skal have tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at støttemodtageren ikke må have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til det formål, han søger om støtte til. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bæredygtighed og andre betingelser for støtte

Energistyrelsen udbetaler støtten på betingelse af, at biogassen opfylder kriterier for bæredygtighed. Energistyrelsen har desuden forpligtet sig til at overvåge, at støtten ikke giver anledning til overkompensation.

Støttemodtagerne skal derfor hvert år oplyse, hvilke biomasser der er anvendt til biogasproduktionen samt give økonomiske oplysninger, der bliver brugt til at vurdere, om støtten giver anledning til overkompensation.

Læs om Energiafgrøder til biogas

Hvordan reguleres støttesatser til biogas?

Støttesatserne til biogas bliver reguleret i forhold til el- og gaspriser og den generelle prisudvikling. De fremtidige støttesatser kendes ikke, men Energistyrelsen har udarbejdet en prognose for de fremtidige satser baseret på en fremskrivning af el og gaspriserne. 

Støtten til produktion af el og til levering af opgraderet biogas til naturgasnettet indeksreguleres med 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset.

Pristillægget på 26 øre pr. kWh og tilskuddet på 26 kr. pr. GJ biogas afhænger af naturgasprisen. Tillægget på 26 kr. pr. GJ nedsættes hvert år med det beløb i kroner pr. GJ, naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr. pr. GJ. Er naturgasprisen lavere end basisprisen, forøges pristillægget tilsvarende. Pristillægget på 26 øre pr. kWh reguleres tilsvarende med 1 øre/kWh for hver kr. pr. GJ, naturgasprisen ændrer sig i forhold til basisprisen

Pristillægget på 10 kr. pr. GJ biogas nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019. Pristillægget på 10 øre pr. kWh nedsættes tilsvarende med 2 øre/kWh fra den 1. januar 2016.

Støttes biogas også efter 2020?

Dansk lov indeholder ikke en udløbsdato på pristillæggene til biogas, men EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse gælder kun i 10 år. For støtten til elproduktion og opgradering gælder EU's statsstøttegodkendelse frem til 2023. Derefter skal støtten genanmeldes til EU, hvilket kan betyde ændringer. Desuden bliver nogle af pristillæggene aftrappet, som beskrevet ovenfor, og støtten pristalsreguleres kun delvist.

Kan man få støtte til både el- og varmeproduktion fra biogas?

Man kan kun opnå tilskud én gang. Hvis der gives tilskud til elproduktion, kan der ikke også gives tilskud til den varmeproduktionen, der ledsager elproduktionen.
Virksomheder, der både bruger biogas til procesformål og til opvarmning kan få procestilskuddet til den del af gassen, der bruges hertil, og varmetilskuddet til den del af biogassen, der bruges til dette.

Se figur, der illustrerer, hvor pristillæggene gives. 

Skal der betales afgifter af biogas?

Biogas er fritaget for CO2-afgift. Opgraderet biogas, der er tilført naturgasnettet betragtes som naturgas rent afgiftsmæssigt, og der gives ikke yderligere tilskud til anvendelsen. Skatteministeriets afgiftslove beskriver, i hvilket omfang biogas pålægges afgifter.

 

For henvendelser vedr. administration af støtteordningerne og konkrete støttesager, henvises der til VE-administrationen. 

Åbningstider i V.E.-administrationen:

Mandag til fredag
fra kl. 9:00 til kl. 14:00

Kontakt V.E.-administrationen:

Email: VE@ens.dk
Telefon: 70 21 50 74

For mere information se: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/biogas 

Kontakt

Marianne Nielsen
AC-medarbejder (+45) 3392 6822
Trine Østergaard Rasmussen
Fuldmægtig (+45) 3392 7540
Mere om Bioenergi