Støtte til biogas

Kraftværker og virksomheder kan få støtte til biogas i form af en mindstepris eller pristillæg afhængig af anvendelsen af gassen. Energistyrelsen udbetaler støtten på baggrund af målinger, og modtagere skal opfylde bestemte krav bl.a. om bæredygtighed og dokumentation. 

Ændrede vilkår for støtte til anvendelse af biogas på eksisterende anlæg med energiaftale 2018

Det blev med energiaftalen af 29. juni 2018 besluttet, at støtten til anvendelse af biogasproduktion fra eksisterende anlæg kan bevares frem til 2032 og i mindst 20 år for de enkelte anlæg. I 2020 sættes stop for nye anlæg på den nuværende støtte, og der indføres samtidig et loft over støtten til produktionen, ligesom der løbende skal foretages en vurdering af, om der er tale om overkompensation.

Energiforligskredsen har den 8. februar 2019 besluttet, at implementeringen af Energiaftalens stop for nye anlæg på den eksisterende støtte og loft over støtten til produktionen vil ske indenfor de rammer, der var beskrevet i Energistyrelsens notat af 8. februar 2019.

Energiforligskredsen har den 4. april 2019 besluttet at justere visse af de dispensationskriterier, som skal opfyldes for at opnå støtte til anvendelse af biogas efter den 1. januar 2020.

De nu gældende kriterier, som skal opfyldes for at opnå støtte til anvendelse af biogas på de eksisterende biogasstøtteordninger efter 1. januar 2020, fremgår af Energistyrelsens notat af 5. april 2019 og erstatter udmeldingen af 8. februar 2019. Læs mere i Energistyrelsens notat af 5. april 2019.

Der sættes et stop for støtte til nye anlæg til elproduktion på biogas og anlæg til opgradering af biogas til gasnettet pr. 1. januar 2020. Nye anlæg skal være i drift senest på denne dato for at kunne få nuværende støtte.

Det vil blive muligt at ansøge om dispensation for anlæg, som ikke er i drift den 1. januar 2020, såfremt de har gennemført en irreversibel investering senest den 8. februar 2019 samt fået meddelt myndighedsgodkendelser senest den 1. juli 2019

Pr. 1. januar 2020 gives ikke nye tilsagn om støtte til anlæg, som anvender biogas til transport, industrielle processer og varme. 

På baggrund af Energiforligskredsens udmelding den 4. april 2019 har Energistyrelsen den 11. april 2019 opdateret notatet om krav om VVM-tilladelse og miljøgodkendelse af biogasprojekter. Dette  notat erstatter det tidligere notat af 20. marts 2019.

Læs mere om krav om VVM-tilladelse og miljøgodkendelser af biogasprojekter

Sådan støttes biogas 

Satser og regler fremgår af lovforslaget, som det blev vedtaget den 8. juni 2012: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi mv. samt af senere versioner af loven. Støtten til opgradering fremgår af Lov om Naturgasforsyning.

Støtten skal opfylde EU-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte. Det betyder blandt andet, at der for procesformål, transport og varme er krav til ansøgningsproceduren, og at støttetildeling er betinget af, at støtten har en tilskyndelsesvirkning. Støttemodtageren må således ikke inden tilsagn om støtte have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til formålet. 

Støtten til biogas beskrives nedenfor i forenklet form og med de satser, der står i loven, og som gjaldt i 2012. Se de opdaterede satser.
 For de juridisk gældende regler henvises til den til en hver tid gældende lovgivning, som kan findes på retsinformation.dk. 

Forgasningsgas

Forgasningsgas, der anvendes til elproduktion, støttes efter samme regler som biogas, der anvendes til elproduktion. Det er en betingelse, at forgasningsgassen er fremstillet af biomasse.

Læs her, hvordan forgasningsgas, der er berettiget til støtte, defineres:

Definition og afgrænsning af termisk biomasseforgasning

 

Sådan støttes biogas til følgende formål

El-produktion

Elproducenter, der bruger biogas, kan få støtte i form af en fast afregning på 79,3 øre pr. kWh eller et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh. De kan desuden få et pristillæg på 26 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh. Ved den faste afregning afsætter Energinet.dk den producerede el. Ved pristillægget afsætter producenten selv sin elproduktion i elmarkedet. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Levering til naturgasnet

Virksomheder, der leverer opgraderet biogas til naturgasnettet, kan få et pristillæg på 79 kr., et pristillæg på 26 kr. og et pristillæg på 10 kr. pr. GJ gas. Samme pristillæg kan opnås til renset biogas, der leveres til et bygasnet. Støtten er et pristillæg, så producenten skal selv sørge for at sælge den opgraderede gas.

Ovenstående er de satser, der var gældende i 2012. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet

Transport

Benzinselskaber og andre, der sælger biogas til transport, kan få et grundtilskud på 39 kr., et tilskud på 26 kr. og et tilskud på 10 kr. pr. solgt GJ biogas. Biogas, der sælges til transport, kan kun få støtte, hvis der ikke er anvendt energiafgrøder, som kunne have været anvendt som fødevarer, til produktionen. Biogassen må desuden ikke også bruges til at opfylde iblandingskrav for biobrændstoffer til transport. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Procesformål i virksomheder

Virksomheder, der bruger biogas til procesformål, kan få et grundtilskud på 39 kr., et tilskud på 26 kr. og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt GJ biogas. Tilskuddene gives til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål. Støttetildeling er betinget af, at støtten har en tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at støttemodtageren ikke må have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til det formål han søger om støtte til. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtagerne opfylder krav om måling, dokumentation mv. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

 

Andre anvendelser (varme)

Når biogas anvendes til varmeproduktion ydes et tilskud på 26 kr. og et tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas. Støtten skal have tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at støttemodtageren ikke må have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til det formål, han søger om støtte til. Pristillæggene reguleres løbende. Se de aktuelle støttesatser

Nærmere regler vedr. støtteudbetaling og krav til støttemodtagere fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bæredygtighed og andre betingelser for støtte

Energistyrelsen udbetaler støtten på betingelse af, at biogassen opfylder kriterier for bæredygtighed. Energistyrelsen har desuden forpligtet sig til at overvåge, at støtten ikke giver anledning til overkompensation.

Støttemodtagerne skal derfor hvert år oplyse, hvilke biomasser der er anvendt til biogasproduktionen samt give økonomiske oplysninger, der bliver brugt til at vurdere, om støtten giver anledning til overkompensation.

Læs om Energiafgrøder til biogas

Hvordan reguleres støttesatser til biogas?

Støttesatserne til biogas bliver reguleret i forhold til el- og gaspriser og den generelle prisudvikling.  

Støtten til produktion af el og til levering af opgraderet biogas til naturgasnettet indeksreguleres med 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset.

Pristillægget på 26 øre pr. kWh og tilskuddet på 26 kr. pr. GJ biogas afhænger af naturgasprisen. Tillægget på 26 kr. pr. GJ nedsættes hvert år med det beløb i kroner pr. GJ, naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr. pr. GJ. Er naturgasprisen lavere end basisprisen, forøges pristillægget tilsvarende. Pristillægget på 26 øre pr. kWh reguleres tilsvarende med 1 øre/kWh for hver kr. pr. GJ, naturgasprisen ændrer sig i forhold til basisprisen

Pristillægget på 10 kr. pr. GJ biogas nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019. Pristillægget på 10 øre pr. kWh nedsættes tilsvarende med 2 øre/kWh fra den 1. januar 2016.

Kan man få støtte til både el- og varmeproduktion fra biogas?

Man kan kun opnå tilskud én gang. Hvis der gives tilskud til elproduktion, kan der ikke også gives tilskud til den varmeproduktionen, der ledsager elproduktionen.
Virksomheder, der både bruger biogas til procesformål og til opvarmning kan få procestilskuddet til den del af gassen, der bruges hertil, og varmetilskuddet til den del af biogassen, der bruges til dette.

Se figur, der illustrerer, hvor pristillæggene gives. 

Skal der betales afgifter af biogas?

Biogas er fritaget for CO2-afgift. Opgraderet biogas, der er tilført naturgasnettet betragtes som naturgas rent afgiftsmæssigt, og der gives ikke yderligere tilskud til anvendelsen. Skatteministeriets afgiftslove beskriver, i hvilket omfang biogas pålægges afgifter.

 

Kontakt

Kristian Havskov Sørensen
Chefkonsulent (+45) 3392 7810
Mere om Bioenergi