Støtte til biogas

Der gives støtte til biogas for at fremme anvendelsen af grønne gasser frem for fossil naturgas. Biogas har hidtil været støttet gennem støtteordningerne til biogas, der anvendes til elproduktion og opgradering, transport, proces og varme. Støtteordningerne er nu lukket for tilgang. Fremtidig støtte til biogas og andre grønne gasser skal foregå gennem udbud, som forventes afholdt i perioden 2024-2030. Energistyrelsen har ansvaret for administrationen af støtteordningerne samt kommende udbud.

Udbud til biogas og andre grønne gasser

Det er planen, at der skal afholdes 6 udbud til biogas og andre grønne gasser i perioden 2024-2030. Der er afsat midler til udbuddet gennem klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020. Støtten bliver tildelt i 20 år, og der er afsat finansiering, som indfases gradvist frem til 2030.

Støtteudbuddene skal bidrage til en øget konkurrence, lavere omkostninger og dermed reducere støtteniveauet til biogas.

Første udbud forventes afholdt i 2023, hvor støtten løber fra 2024 og i 20 år. Når udbudsmodellen er endeligt afklaret, vil der blive afholdt informationsmøder, og hjemmesiden vil blive opdateret med yderligere materiale. Informationsmøder vil blive annonceret som en nyhed på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs mere om klimaaftalen

Læs mere om støtteudbuddet til biogas og andre grønne gasser.

Støtte til biogas på eksisterende støtteordninger                         

Støtteordningerne, der fulgte med Energiaftalen fra 2012, er lukket for tilgang pr. 1. januar 2020, og der er samtidig indført loft over støtten til produktionen.

Støtteordningerne omfatter støtte til anlæg der producerer elektricitet ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse, anlæg der leverer renset og opgraderet biogas til gasnettet, samt anlæg der anvender biogas til procesformål og varmeproduktion.

Man kan kun opnå tilskud én gang. Hvis der gives tilskud til elproduktion, kan der ikke også gives tilskud til den varmeproduktionen, der ledsager elproduktionen. Virksomheder, der både bruger biogas til procesformål og til opvarmning kan få procestilskuddet til den del af gassen, der bruges hertil, og varmetilskuddet til den del af biogassen, der bruges til dette.

Støtten til anvendelse af biogasproduktion fra eksisterende anlæg kan bevares frem til 2032 og i mindst 20 år for de enkelte anlæg. Det blev besluttet med energiaftalen af 29. juni 2018.

Energistyrelsen udbetaler støtten på baggrund af målinger, og modtagere skal opfylde bestemte krav bl.a. om bæredygtighed og dokumentation. Støttemodtagerne skal derfor hvert år oplyse, hvilke biomasser der er anvendt til biogasproduktionen.

Læs om energiafgrøder til biogas

Information om de eksisterende støtteordninger, aktuelle støttesatser samt blanketter og indberetningsskemaer 

 

Alt om eksisterende støtteordninger

Forgasningsgas                   

Forgasningsgas, der anvendes til elproduktion, støttes efter samme regler som biogas, der anvendes til elproduktion. Det er en betingelse, at forgasningsgassen er fremstillet af biomasse.

Se definition og afgrænsning af termisk biomasseforgasning

Skal der betales afgifter af biogas?            

Biogas er fritaget for CO2-afgift. Opgraderet biogas, der er tilført naturgasnettet betragtes som naturgas rent afgiftsmæssigt, og der gives ikke yderligere tilskud til anvendelsen. Skatteministeriets afgiftslove beskriver, i hvilket omfang biogas pålægges afgifter.

Oversigt over støtte til vedvarende energi

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Mere om Bioenergi