Garantifonden

Garantien kan ydes for lån til forundersøgelser. Der kan søges om garantistillelse for lån, der finansierer nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker.

Forundersøgelser kan være:

 • Undersøgelse af placering af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker
 • Tekniske og økonomiske vurderinger af placeringer
 • Forberedelse af ansøgninger til myndigheder
 • VVM-redegørelser i forbindelse med forundersøgelser.

Dette betyder, at garantifonden skal bruges i starten af et projekt som en slags ”fødselshjælp”, før fastlæggelse af den endelige geografiske placering, inden fastlæggelse af antallet af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker og inden myndighedsbehandling m.v.

Det lån, som der søges om garantistillelse for, skal være optaget på markedsbestemte vilkår med en fast afdragsprofil. Det betyder, at der skal være tale om et "standardprodukt", som banken vil kunne tilbyde øvrige erhvervsdrivende i anlægsprojekter af tilsvarende størrelse. Der vil således ikke være tale om et kommercielt lån optaget på almindelige markedsbestemte vilkår, hvis lånet er ydet af en privatperson, virksomheder eller lignende. 

Afdragsprofilen, herunder længden af afdragsperioden m.v., skal afspejle, at der er tale om et lån på almindelige markedsbestemte vilkår. Det kunne eksempelvis være et lån med en fast rente og faste afdrag over projektets forventede levetid.  

Følgende udgør lån, som ikke er omfattet af garantifonden:

 • Kassekredit (Begrundelse for afslag: ikke fast afdragsprofil)
 • Afdragsfrie lån (Begrundelse for afslag: ikke fast afdragsprofil)
 • Lån med asymmetrisk afvikling, f.eks. små afdrag de første 2 år og større afdrag herefter (begrundelse for afslag: lånet anses i forhold til garantiordningen som et ”maskeret” afdragsfrit lån. Garantien omfatter kun sædvanlige lån med en fast afdragsprofil, hvor afdragene er faste over tid og normale for låntypen). 

Garantifonden kan på baggrund af lånet stille garanti for maksimalt 500.000 kr. af det lån, som optages til at finansiere de støtteberettigede forundersøgelsesaktiviteter. Det betyder at et lav/initiativgruppe, der optager et lån på f.eks. 625.000 kr. vil have mulighed for at opnå garantistillelse for 500.000 kr., forudsat at alle betingelser for at opnå garantistillelsen er opfyldt. 

 

Betingelser for opnåelse af en garantistillelse

For at opnå en garantistillelse fra Energistyrelsen, skal lavet/initiativgruppen og projektet opfylde en række betingelser: 

 1. Der skal være tale om et lån, som optages til finansiering af forundersøgelser med henblik på at opstille vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker.                                                                                                                                  - Dette gælder dog ikke møller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i VE-lovens § 41, solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation, bølgekraftanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation, vandkraftværker tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller havvindmøller, der etableres efter udbud, jf. VE-lovens § 23. 
 2. Vindmøllelavet, solcellelavet, bølgekraftslavet, vandkraftslavet eller initiativgruppen har mindst 10 deltagere.
 3. Flertallet af vindmøllelavets, solcellelavets, bølgekraftslavet, vandkraftslavet eller initiativgruppens deltagere er bopælsregisteret i CPR på en adresse i den kommune, hvor møllen, solcelleanlægget, bølgekraftanlægget eller vandkraftværket planlægges opstillet, eller uden for kommunen i en afstand af højst 4,5 km fra det sted, hvor møllen, solcelleanlægget, bølgekraftanlægget eller vandkraftværket planlægges opstillet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregisteringen være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger indenfor 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra nærmeste solcelleanlæg. Opstilles flere bølgekraftanlæg, beregnes afstanden fra nærmeste bølgekraftanlæg. 
 4. Deltagerne nævnt i punkt 3, skal have bestemmende indflydelse i lavet eller i initiativgruppen.
 5. Lavet eller initiativgruppens gennemførelse af projektet skal vurderes som realistisk.
 6. Garantien omfatter hovedstolen af lån optaget på markedsbestemte vilkår med en fast afdragsprofil til finansiering af forundersøgelser med henblik på at opstille vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker.
 7. Lavet eller initiativgruppen skal oplyse, om det har modtaget anden støtte til de samme støtteberettigede omkostninger, til vurdering af, om garantistillelsen vil medføre overskridelse af støtteintensiteter eller støttebeløb, der er fastsat i andre statsstøtteregler.
 8. Garantien kan maksimalt udgøre DKK 500.000 pr. projekt og kan ikke overstige det underliggende lån.
 9. Lavet eller initiativgruppen må ikke overskride de minimis-støtteloftet på 300.000 EUR over en periode på tre år.
 10. Garantien bortfalder ved nettilslutning af anlægget, ved møller dog senest 3 måneder efter vingerne er opsat på møllen.

Energistyrelsen kan maksimalt yde garantier for en samlet sum på 10 millioner kroner. Når loftet er nået, vil nye ansøgninger blive afvist, indtil garantierne igen kommer tilbage. Kontakt De Fire Vindmølleordninger via e-mail fo@ens.dk for nærmere information.

Nedenfor kan du se, hvor mange penge, der er tilbage i garantipuljen pr. 19. marts 2024:

Garantipulje  10.000.000 kr.
Restpulje 5.200.619,66 kr

 

Retsgrundlag

Reglerne for garantifonden findes i § 21 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og garantifonden administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens de minimis-forordning. 

Læs VE-loven: Lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024

En garantistillelse fra garantifonden udgør statsstøtte i form af de minimis-støtte i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) 2023/2831 af 13. december 2023  om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som kan findes i EU-Tidende, L af 15. december 2023. Garantifonden administreres derfor i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen. Det betyder bl.a., at garantifonden kun kan stille en garanti, hvis garantien ikke vil medføre en overskridelse af det samlede de minimis-støtteloft på 300.000 EUR pr. lav/initiativgruppe. Derfor skal enhver, der søger om garantistillelse, erklære, om lavet/initiativgruppen i en periode på tre år forud for afgivelse af erklæringen, er tildelt de minimis-støtte omfattet af ovennævnte forordning eller andre de minimis-forordninger. Hvis det er tilfældet, skal ansøger oplyse det/de respektive støttebeløb. På baggrund af oplysningerne om tildeling af anden de minimis-støtte kan det beregnes, om garantien vil medføre en overskridelse af det samlede de minimis-støtteloft. 

Proces for ansøgning om garanti

Lavet eller initiativgruppen kan søge om ydelse af en garanti ved at anvende blanketten "Ansøgning om garantistillelse".  Ansøgningen sendes til Energistyrelsen, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg, Att. De Fire Vindmølleordninger eller pr. e-mail til: fo@ens.dk.

I ansøgningen skal man bl.a. oplyse CVR-nr., hvilke planlagte forundersøgelser der skal gennemføres, hvor mange anlæg der planlægges opført, hvor anlæggene skal placeres, hvor store anlæggene bliver og hvor mange kW/MW, anlæggene kommer til at producere. 

Herudover skal ansøgningen være vedlagt:

 1. Dokumentation for lån optaget på markedsbestemte vilkår. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for det lån, som lavet eller initiativgruppen vil optage til at finansiere forundersøgelsesaktiviteterne. For at sikre, at der er tale om et lån på markedsbestemte vilkår, skal ansøgningen vedlægges 2-3 lånetilbud fra forskellige långivere, således at de markedsbestemte vilkår kan fastlægges. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om lånets hovedstol og lånevilkår, herunder afdragsprofil og løbetid m.v. Garantien kan maksimalt udgøre 500.000 kr. og kan ikke overstige det underliggende lån.
 2. Dokumentation for at projektet er realistisk. Der skal vedlægges et budget for forundersøgelserne, som lavet eller initiativgruppen vil gennemføre. Herudover bedes relevante bilag fra kommunen vedlægges, såsom en oversigt over temaplan for vindmøller/solceller/bølgekraft/vandkraft, forslag til kommuneplantillæg eller lignende.
 3. Dokumentation for deltagerne i lavet eller initiativgruppen. Ansøgningen skal være vedlagt lavets eller initiativgruppens vedtægter og dokumentation for lavets eller initiativgruppens sammensætning, herunder en liste med navne og adresser på deltagerne med deres underskrifter samt afstand til projektet. Anvend evt. blanketten ”Skabelon til deltagerliste”. For at få en garanti skal lavet/initiativgruppen bestå af mindst 10 deltagere. Flertallet af deltagerne i lavet/initiativgruppen skal være bopælsregistreret i CPR-registret på en adresse i den kommune, hvor projektet planlægges opstillet, eller uden for opstillingskommunen i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere anlæg i en gruppe, beregnes afstanden fra det nærmeste anlæg. Det ovenfor nævnte flertal af deltagerne skal desuden have bestemmende indflydelse i lavet/initiativgruppen. Dette skal kunne dokumenteres over for Energistyrelsen, f.eks. via vedtægterne for lavet/initiativgruppen. 
 4. Erklæringer om statsstøtte. Ansøgningen skal være vedlagt en udfyldt og underskrevet erklæring om tildelt de minimis-støtte i en periode på tre år forud for afgivelse af erklæringen samt om anden tildelt statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger. 
 5. Dokumentation for tegningsberettigelse. Det er den/de tegningsberettigede for lavet eller initiativgruppen, der skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Ansøgningen kan udfyldes og underskrives af en anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigelsen. Ansøgningen indeholder felter til dato, navn og underskrift. Hvis to eller flere personer skal underskrive, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dato, navn og underskrift.