Garantifonden

Garantien kan ydes for lån til forundersøgelser   Der kan søges om garantistillelse for lån, der finansierer nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller eller solcelleanlæg.

Forundersøgelser kan være:

 • Undersøgelse af placering af vindmøller eller solcelleanlæg
 • Tekniske og økonomiske vurderinger af placeringer
 • Forberedelse af ansøgninger til myndigheder
 • VVM-redegørelser i forbindelse med forundersøgelser.

Dette betyder, at Garantifonden skal bruges i starten af et projekt som en slags ”fødselshjælp”, før fastlæggelse af den endelige geografiske placering, inden fastlæggelse af antallet af vindmøller eller solcelleanlæg og inden myndighedsbehandling, mv.

Det lån som der søges om garantistillelse for, skal være optaget på markedsbestemte vilkår med en fast afdragsprofil. Det betyder imidlertid, at der skal være tale om et "standardprodukt", som banken vil kunne tilbyde øvrige erhvervsdrivende i anlægsprojekter af tilsvarende størrelse. Der vil således ikke være tale om et kommercielt lån optaget på almindelige markedsbestemte vilkår, hvis lånet er ydet af en privatperson, virksomheder eller lign.   

Afdragsprofilen, herunder længden af afdragsperioden mv., skal afspejle at der er tale om et lån på almindelige markedsbestemte vilkår. Det kunne fx være et lån, optaget med en fast rente og afdrag over projektets forventet levetid.

Følgende udgør lån, som ikke er omfattet af garantifonden:

 • Kassekredit (Begrundelse for afslag: ikke fast afdragsprofil).
 • Afdragsfrie lån (Begrundelse for afslag: ikke fast afdragsprofil).
 • Lån med asymmetrisk afvikling, f.eks. små afdrag de første 2 år og større afdrag herefter (begrundelse for afslag: lånet anses i forhold til garantiordningen som et ”maskeret” afdragsfrit lån. Garantien omfatter kun sædvanlige lån med en fast afdragsprofil, hvor afdragene er fast over tid og normal for låntypen). 

Garantifonden kan på baggrund af ansøgningen stille garanti for maksimalt 500.000 kr. af det lån, som optages til at finansiere de støtteberettigede Dvs. at et lav/initiativgruppe, der optager et lån på fx 625.000 kr. eller derover vil have mulighed for at opnå garantistillelse for 500.000 kr., forudsat at alle betingelser for at opnå garantistillelsen er opfyldt.

 

Betingelser for opnåelse af en garanti

For at opnå en garantistillelse fra Energistyrelsen er der en række betingelser som lavet eller initiativgruppen og projektet skal opfylde.

 1. Der skal være tale om et lån, som optages til finansiering af forundersøgelser med henblik på at opstille solceller eller vindmøller. Dette gælder dog ikke møller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i VE-lovens § 42, solcelleanlæg der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller havvindmøller, der etableres uden for udbud, jf. VE-lovens § 23.
 2. Vindmøllelavet, solcellelavet eller initiativgruppen har mindst 10 deltagere
 3. Flertallet af vindmøllelavets, solcellelavets eller initiativgruppens deltagere er bopælsregisteret i CPR på en adresse i den kommune, hvor møllen eller solcelleanlægget planlægges opstillet, eller uden for kommunen i en afstand af højst 4,5 km fra det sted, hvor møllen eller solcelleanlægget planlægges opstillet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen efter pkt. 1, være i en kommune, som har kyststrækning, der ligger indenfor 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra nærmeste solcelleanlæg.
 4. Deltagerne nævnt i pkt. 3, skal have bestemmende indflydelse i lavet eller i initiativgruppen
 5. Lavet eller initiativgruppens gennemførsel af projektet skal være realistisk
 6. Garantien omfatter hovedstolen af lån optaget på markedsbestemte vilkår med en fast afdragsprofil til finansiering af forundersøgelser til et nyt vindmølleprojekt eller solcelleprojekt.
 7. Lavet eller initiativgruppen skal oplyse, om det har modtaget anden støtte til de samme støtteberettigede omkostninger, hvis det medfører en overskridelse af støtteintensiteter eller støttebeløb, der er fastsat i andre statsstøtteregler
 8. Garantien må maksimalt udgøre DKK 500.000 pr. projekt 
 9. Lavet eller initiativgruppen må ikke overskride de minimis-støtteloft på 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår.
 10. Garantien bortfalder ved nettilslutning af anlægget, ved møller dog senest 3 måneder efter vingerne er opsat på møllen. Energistyrelsen kan maksimalt udstede garantier for en samlet sum på 10 millioner kroner. Når loftet er nået, vil nye ansøgninger blive afvist, indtil garantierne igen kommer tilbage. Kontakt De Fire Vindmølleordninger via mail for nærmere information.

Nedenfor kan du se, hvor mange penge der den 24. september 2021 er tilbage i garantipuljen:

Garantipulje  10.000.000 kr.
Restpulje 6.200.619,66 kr

 

Retsgrundlag

Reglerne for garantifonden findes i § 21 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og garantiordningen administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens de minimis-forordning.

Lovbekendtgørelse nr. 1791 af september 2021

En garantistillelse fra Garantifonden udgør statsstøtte i form af de minimis-støtte i medfør af Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som kan findes her: Den Europæiske Unions Tidende 2013, L 352, side 1. Garantifonden administreres derfor i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen. Det betyder bl.a., at Garantifonden kun kan stille en garanti, hvis garantien ikke vil medføre en overskridelse af det samlede de minimis-støtteloft på 200.000 EUR pr. lav/initiativgruppe. Derfor skal enhver der søger om garantistillelse erklære, om lavet/initiativgruppen i indeværende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår er tildelt de minimis-støtte omfattet af ovennævnte forordning eller andre de minimis-forordninger. Hvis det er tilfældet, skal ansøger oplyse det/de respektive støttebeløb. På baggrund af oplysningerne om tildeling af anden de minimis-støtte kan det beregnes, om garantien vil medføre en overskridelse af det samlede de minimis-støtteloft.

 

Proces for ansøgning om garanti

Lavet eller initiativgruppen kan søge om udstedelse af en garanti ved at anvende formularen "Ansøgning om udstedelse af garanti". Ansøgningen sendes til Energistyrelsen, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg, Att. De Fire Vindmølleordninger eller pr. e-mail til: fo@ens.dk.

I ansøgningsskemaet skal man bl.a. oplyse CVR-nr., hvilke planlagte forundersøgelser der skal gennemføres, hvor mange anlæg der planlægges opført, hvor anlæggende skal placeres, hvor store anlæggende bliver og hvor mange kW/MW, anlæggene kommer til at producere.

Herudover skal ansøgningen være bilagt:

 1. Dokumentation for lån optaget på markedsbestemte vilkår. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for det lån, som lavet eller initiativgruppen vil optage til at finansiere forundersøgelsesaktiviteter. For at sikre at der er tale om et lån på markedsbestemte vilkår, skal ansøgningen vedlægges 2-3 lånetilbud fra forskellige långivere, således at de markedsbestemte vilkår kan fastlægges. Garantien kan maksimalt udgøre 500.000 kr.
 2. Dokumentation for projektet er realistisk. Der skal vedlægges et budget for forundersøgelserne, som lavet- eller initiativgruppen vil gennemføre. Herudover bedes relevante bilag fra kommunen vedlægges, såsom en oversigt over temaplan for vindmøller/solceller, forslag til kommuneplantillæg eller lignende.
 3. Dokumentation for deltagerne i lavet- eller initiativgruppen. Ansøgningen skal være vedlagt lavets eller initiativgruppens vedtægter, og dokumentation for lavets eller initiativgruppens sammensætning, herunder en liste med navne og adresser på deltagerne med deres underskrifter samt afstand til projektet. Anvend evt. skabelonen for lavets eller initiativgruppens sammensætning. For at få en garanti skal lavet/initiativgruppen bestå af mindst 10 deltagere. Flertallet af deltagerne i lavet/initiativgruppen skal være bopælsregistreret i CPR-registret på en adresse i den kommune, hvor projektet planlægges opstillet, eller uden for opstillingskommunen i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere anlæg i en gruppe, beregnes afstanden fra det nærmeste anlæg. Det ovenfor nævnte flertal af deltagerne skal desuden have bestemmende indflydelse i lavet/initiativgruppen. Dette skal kunne dokumenters over for Energistyrelsen, f.eks. via vedtægterne for lavet/initiativgruppen.
 4. Erklæringer. Ansøgningen skal være vedlagt en udfyldt og underskrevet erklæring om tildelt de minimis-støtte i det indeværende og de to foregående regnskabsår og om anden tildelt statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger. 
 5. Underskrift. Det er den/de tegningsberettigede for lavet eller initiativgruppen, der skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Ansøgningen kan udfyldes og underskrives af en anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigelsen. Ansøgningen er udfyldt med felt til dag, navn og underskrift. Hvis to eller flere personer skal underskrive, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dato, navn og underskrift.