Køberetsordningen

Køberetsordningen nedlægges pr. 1. juni 2020. Det betyder, at ordningen kun gælder for VE-anlæg, som har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020

Køberetsordningen er en af fire ordninger i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller og solceller på land. Den har til formål at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye, moderne vindmøller og solcelleanlæg ved at sikre retten til at købe ejerandele i projektet i borgerens nærområde.

Køberetsordningen giver dig mulighed for at købe andele i et kommende projekter, hvis du bor i nærheden af det sted, hvor anlægget skal opstilles, eller blot inden for samme kommune. Du kan altså blive medejer af projektet, og ejerandelene kan du købe til kostpris.

Køberetsordningen forpligter opstillere af nye vindmølleprojekter, eller solcelleanlæg der har indgået kontrakt om pristillæg, til at udbyde min. 20 % af projektet til lokale borgere. Det er opstilleren, som står for udbuddet af andelene, men i forbindelse med udbuddet skal opstilleren overholde en række lovkrav.

Reglerne for køberetsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og administreres af Energistyrelsen. Læs lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020 på retsinformation.dk

Projekter omfattet af køberetsordningen

Som udgangspunkt er alle vindmøller på mindst 25 m, og solcelleanlæg der har indgået kontrakt om pristillæg, omfattet af køberetsordningen.
Det betyder, at minimøller, husstandsvindmøller, der normalt er under 25 meter høje, og solcelleanlæg der ikke har indgået kontrakt om pristillæg som udgangspunkt ikke vil være omfattet.

Derudover er følgende vindmølleprojekter undtaget fra køberetsordningen:

  • Vindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. VE-lovens § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23.
  • Vindmøller, der indgår i en havvindmøllepark, der etableres mere end 16 km fra kystlinjen på enten søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone.
  • Vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af VE-lovens § 41.
  • Vindmøller, som er prototypecertificeret efter regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren.
  • Vindmøller, som efter energi-, forsynings- og klimaministeren afgørelse må betegnes som prototypemøller.

Bemærk, at ovennævnte undtagelser ikke indbefatter de nye kystnære havvindmøller, som etableres efter udbud, havvindmøller (herunder kystnære vindmøller), som etableres uden udbud, samt serie 0-møller (dvs. møller fra første produktionsserie), som således alle ER omfattet af køberetsordningen.

Nedenfor kan du læse hvilke pligter og rettigheder, som gælder for borgere og opstillere i relation til Køberetsordningen.

Læs vidensblad for køberetsordningen, solceller

Læs vidensblad for køberetsordningen, vindmøller

Information om kommende køberetsprojekter

Her på siden kan du se Energistyrelsens vindmølleprojektoversigt. 

Vindmølleprojektoversigten indeholder oplysninger om de vindmølleprojekter, som er sagsbehandlet af Energistyrelsen, som led i køberetsordningen under lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) siden lovens ikrafttræden i januar 2009. Listen indeholder også de projekter som forventes at komme i udbud. Undtaget er dog de projekter, som efterfølgende er blevet opgivet, enten af kommunen eller vindmølleopstilleren.

Har du spørgsmål til vindmølleprojektoversigten, skal du derfor kontakte Energistyrelsen på fo@ens.dk eller tlf. 70 20 13 53

Se vindmølleprojektoversigten her:

Oversigt over vindmølleprojekter

Derudover kan du se udbudsmaterialer, vedtægter, annoncer, tegningsaftaler, revisorerklæringer mv. for de pågældende projekter på vores hjemmeside www.koeberetsordningen.dk. 

Borger

Din alder og bopæl afgør, om du kan købe ejerandele i et kommende projekt.

 For at kunne købe andele skal du være over 18 år og:

  • ENTEN være bopælsregistreret i CPR-registret eller være ejer af en fritidsbolig i mindst 2 år før udbuddet annonceres, i en afstand af højest 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes.
  • ELLER være bopælsregistreret i CPR-registret eller være ejer af en fritidsbolig i mindst 2 år før udbuddet annonceres, længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i den/de kommune(r), hvori projektet opstilles, i den periode, hvor udbuddet afholdes (når udbuddet vedrører landvindmøller/solcelleanlæg).
  • ELLER være bopælsregistreret i CPR-registret eller være ejer af en fritidsbolig i mindst 2 år før udbuddet annonceres, længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet, i den periode, hvor udbuddet afholdes (når udbuddet vedrører havvindmøller).

Tilhører du den første gruppe, har du fortrinsret til køb af op til 50 andele. De to sidste grupper derimod har 2.-prioritet og kan først få tildelt andele, når gruppen med fortrinsret har fået tildelt op til 50 andele hver.

Tidspunkt for udbud

Tidspunktet for udbuddet afhænger af, om der er tale om solceller, hav- eller landvindmøller.

Udbud af solcelleanlæg kan tidligst finde sted, efter at der er indgået kontrakt om pristillæg, og skal ske inden nettilslutning af anlægget

Udbud i forbindelse med landvindmøller må tidligst finde sted efter, at opstilleren har sikret sig, at anlæggende lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, hvilket først kan ske efter, at det kommunale plangrundlag (lokalplan m.v.) er endeligt godkendt.

Udbuddet skal samtidig ske, inden vindmøllerne tilsluttes det offentlige el-net.

Udbud i forbindelse med havvindmøller må tidligst finde sted efter, at projektet har fået etableringstilladelse, og udbuddet skal også her ske inden nettilslutning af vindmøllerne.

Information om udbud

Hvis du gerne vil købe andele i et projekt, skal du holde øje med lokalaviserne. Opstilleren er nemlig som udgangspunkt forpligtet til at annoncere udbuddet af andele i enten mindst to lokale aviser eller én lokal og én regional avis i det område, anlægget skal opstilles.

Via Energistyrelsens oversigt over projekter under køberetsordningen kan du også snart gratis abonnere på information om specifikke projekter og automatisk få besked, når der udbydes ejerandele. Du kan også hente udbudsmaterialet og annonceteksten.

I løbet af udbudsperioden, som varer min. 8 uger, kan du desuden deltage i et offentligt møde om udbuddet, som opstiller er forpligtet til at afholde. Tid og sted for mødet vil fremgå af udbudsannoncen.

Mødet må tidligst afholdes 2 uger efter, at annoncen er indsat i avisen, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud.

Køb af andel

Som udgangspunkt kan du afgive købstilbud på lige så mange andele, du ønsker, ud af det samlede antal udbudte andele (antallet vil fremgå af annoncen og udbudsmaterialet).

Hvor mange andele, du får tildelt, afhænger dog af, om der er andele nok til at imødekomme alle købsønsker. Hvis dette ikke er tilfældet, har det betydning, hvilken gruppe af købsberettigede personer, du tilhører, eftersom personer bosiddende eller med en fritidsbolig inden for 4,5 km fra anlæggende har fortrinsret til op til 50 andele.

Pris for andel

Der er ikke nogen fast andelspris. Andelene skal udbydes til kostpris, og prisen afhænger derfor af de budgetterede omkostninger i forbindelse med etablering og drift af projektet.

Prisen pr. andel ligger dog typisk mellem 3.000 og 4.000 kr.

Fordeling af andele

Hvis antallet af udbudte andele er lavere end det samlede antal købstilbud, så tildeles der i første omgang ejerandele til de personer, som har afgivet købstilbud, og som er bosiddende eller som har en fritidsbolig inden for 4,5 km fra anlæggene. Denne persongruppe har fortrinsret til op til 50 andele hver, hvorfor der i første omgang vil blive fordelt maksimalt 50 andele til hver person i denne købergruppe.

Fordelingen af andele blandt personer i gruppen med fortrinsret foregår sådan, at alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, først får tildelt en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes, eller indtil loftet på 50 andele pr. købsberettiget er nået.

Hvis der er andele, der ikke kan fordeles efter det beskrevne princip inden for gruppen med fortrinsret, så fordeles de resterende andele efter lodtrækning, som foretages af Energistyrelsen.

Et eksempel kunne være, at der er én andel, som mangler at blive fordelt, men fortsat tre købere, som ikke har fået deres købsønsker imødekommet, uden at loftet på 50 andele er nået. Hvis der efter den beskrevne fordeling af andele inden for gruppen med fortrinsret ikke er flere andele tilbage, vil købsberettigede personer uden fortrinsret ikke få tildelt andele - dvs. at personer bosiddende længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i den/de kommune(r), hvori projektet opstilles (hvis der er tale om landvindmøller/solcelleanlæg), eller personer bosiddende længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet (hvis der er tale om havvindmøller) vil ikke få andele tildelt.

Hvis der derimod er flere andele tilbage, efter at fordelingen inden for gruppen med fortrinsret er foretaget, vil disse andele i anden omgang blive fordelt blandt de personer omfattet af fortrinsretten, som har afgivet købsbud på mere end 50 andele samt de personer, som har afgivet købstilbud, og som er købsberettigede uden fortrinsret.

Der benyttes samme fordelingsprincip, som beskrevet før, blot uden loftet på de 50 andele. Dvs. først får alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, tildelt en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes.

Hvis der herefter er resterende andele, der ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles disse efter lodtrækning, som foretages af Energistyrelsen.