Oprindelsesgarantier

Oprindelsesgarantier

Få overblik over hvad oprindelsesgarantier er, hvordan de bruges og deres betydning for dit valg som forbruger af energi fra vedvarende energikilder.

Oprindelsesgarantien er et elektronisk certifikat udstedt for 1 MWh energi produceret fra en vedvarende energikilde svarende til fx en gennemsnitlig forbrugers strømforbrug på omkring otte måneder. Oprindelsesgarantier kan udstedes for produktion af energi fra vedvarende energikilder (elektricitet, gas (fx biometan og brint), fjernvarme og fjernkøling), og sikrer, at der for den konkrete mængde af vedvarende energi bliver oprettet en unik oprindelsesgaranti, der er accepteret i EU, hvorved energien kun bliver solgt én gang. Oprindelsesgarantien er et markedsprodukt, som energileverandører kan anvende, hvis de markedsfører levering af energi fra vedvarende energikilder til dig som forbruger. Der markedsføres korrekt ved, at energileverandøren garanterer annullering af oprindelsesgarantier svarende til den markedsførte mængde energi leveret til energiforbrugeren. 

Oprindelsesgarantier gør det enkelt for dig som energiforbruger at vælge grøn energi

Oprindelsesgarantier dokumenterer, at dit energiforbrug oprinder fra vedvarende energikilder i et energisystem, hvor energi fra forskellige kilder blandes sammen i et sammenhængende system, f.eks. i el- varme eller gassektoren. Oprindelsesgarantier kan dokumentere oprindelsen af dit energiforbrug, selvom der ikke er en direkte kobling mellem den producerede energienhed og oprindelsesgarantien. 
Oprindelsesgarantier sikrer dermed, at du som forbruger kan træffe et oplyst valg om dit energiforbrug på et troværdig grundlag. 

Med dit valg som forbruger sikrer du samtidig, at producenten af vedvarende energi kan få en merbetaling i form af værdien for oprindelsesgarantien og dermed bidrager du til at støtte udbredelsen af vedvarende energi. Som forbruger har du derudover valget om at støtte producenter ud fra egne præferencer f.eks. ved at vælge vedvarende energi fra:

 • Vind, sol eller biogas
 • Hvorvidt det er produceret i Danmark eller ej
 • Hvorvidt der er modtaget støtte til opstilling af kilden eller ej
 • Bestemte producenter
 • Andre hensyn (f.eks. fra biogasanlæg, der behandler eget husholdningsaffald el.)

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for el-handlernes markedsføring af el-produkter har til formål at sikre ensartet og troværdig brug af oprindelsesgarantier, og dermed markedsføring af elektricitet fra vedvarende energikilder.

Oprindelsesgarantier bidrager indirekte til at fremme opførelsen af nye VE- kilder

Oprindelsesgarantien gør det muligt at markedsføre energi fra vedvarende energikilder, som derved kan prissættes højere end energi fra ikke-vedvarende energikilder. Oprindelsesgarantien sikrer dermed en mulig ekstra indtægtskilde for vedvarende energiproducenter og kan derigennem bidrage til, at der opføres flere nye vedvarende energiproducerende anlæg.

Eksempel på oprindelsesgarantiers anvendelse 

Du kan som forbruger se de energikilder, der indgår i dit elkøb på din individuelle eldeklaration. Hvis alt dit elforbrug er dækket af oprindelsesgarantier, stammer din energi fra vedvarende energikilder.

I det følgene eksempel præsenteres to elforbrugere kaldet hhv. A og B. Forbruger A efterspørger el, der oprinder fra vedvarende energikilder, mens forbruger B efterspørger el, som ikke nødvendigvis skal oprinde fra vedvarende energi. 

Forbruger A vælger en elleverandør, der markedsfører sig med at levere el udelukkende fra vedvarende energikilder, hvilket elleverandøren dokumenterer med annullerede oprindelsesgarantier. Forbruger A får en individuel el-deklaration med en udledning på 0 g CO2 per kWh el forbrugt. Forbruger A kan opleve en højere samlet elpris, som følger af omkostninger til at købe og annullere eloprindelsesgarantier med henblik på at dokumentere, at elforbruget stammer fra vedvarende energikilder.

Forbruger B vælger en elleverandør, der ikke anvender oprindelsesgarantier. Sammensætningen af forbruger B’s elforbrug udgør den generelle eldeklaration, som i de seneste fem år viser, at der udledes omkring 400 g CO2 per kWh el forbrugt.
Energinet offentliggør årligt den generelle eldeklaration, hvori der er taget højde for udveksling af el med nabolande samt elleverancer med specielle leveringsaftaler (f.eks. oprindelsesgarantier).

Sådan fungerer oprindelsesgarantisystemet i dag

Figuren viser, hvordan systemet med oprindelsesgarantier (forkortet ”OG” i figuren) fungerer i dag. Systemet gennemgås fra forbrugernes side dvs. fra højre mod venstre som angivet tallene 1 til 5.

 1. Energileverandøren leverer energi til dig som energiforbruger, som dokumenterer, at energien oprinder fra vedvarende energikilder. Dokumentationen sker ved, at oprindelsesgarantier svarende til energileverancen annulleres (markeret med et rødt kryds i figuren). Elleverandører skal årligt meddele eldeklarationer til Energinet, som sikrer, at der er balance mellem annullerede oprindelsesgarantier og markedsført brændselssammensætning m.m. 
 2. Energileverandøren indkøber oprindelsesgarantier fra andre energihandlere eller energiproducenter m. fl., som betegnes kontohavere. 
 3. Oprindelsesgarantier er registreret i digitale nationale registre, som Energinet og Energistyrelsen administrerer i Danmark. Lignende registre eksisterer i andre EU-lande. For el og gas kan oprindelsesgarantier overføres mellem EU-lande. Oprindelsesgarantier kan derfor frit handles både indenrigs og på tværs af EU i op til 12 måneder efter produktion og udløber efter 18 måneder. Registrene sikrer sporbarhed og sikkerhed af oprindelsesgarantier fra udstedelse til annullering.
 4. På baggrund af den samlede mængde af energi, der månedligt bliver leveret til markedet (fx elforsynings- eller gasforsyningsnettet), udstedes der oprindelsesgarantier til producenter af vedvarende energi eller producenters bemyndigede tredjeparter (markeret med et grønt plus i figuren). Bemærk at oprindelsesgarantien er separeret fra mængden af fysiske produceret energi, som tilgår markedet. Denne metode kaldes book and claim og begrundes med, at oprindelsesgarantier skal dokumentere den vedvarende energi leveret til et marked, hvori energiprodukter ikke kan skelnes. Den måleransvarlige leverer de målte energimængder til den relevante myndighed (Energistyrelsen eller Energinet), der udsteder oprindelsesgarantien.
 5. Dette punkt illustrerer, at oprindelsesgarantier kan udstedes for energi, produceres med vedvarende energikilder. I henhold til VE-direktivet inkluderer vedvarende energi:  Vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, omgivelsesenergi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas.

Oplysninger i oprindelsesgarantien

Oprindelsesgarantier indeholder som minimum følgende oplysninger:

 • Anvendt energikilde (f.eks. vind) og produceret energitype (f.eks. elektricitet) samt start- og slutdato for produktionen (f.eks. 01/06-2022 til 30/06-2022)
 • Anlæggets navn, beliggenhed, type, driftsstart og kapacitet 
 • Udstedelsesdato og -land samt entydigt identifikationsnummer (f.eks. GSRN nummer jf. stamdataregistret) 
 • Info om hvorvidt anlægget har fået investeringsstøtte, og om energienheden på anden måde har nydt godt af en national støtteordning samt støtteordningens art

Systemet muliggør derfor, at leverandører kan dokumentere, at energien er produceret fra f.eks. bestemte vedvarende energiteknologier, bestemte producenter eller på bestemte tidspunkter. Figuren nedenfor viser et eksempel på annullering af en fiktiv oprindelsesgaranti udstedt til biometan. Energileverandører ejer annulleringsbekræftelsen. 

Transaktionsdetaljer viser, at annullering er gennemført for 755 MWh (”volume”) biometan.

Transaktionsdetaljer viser, at annullering er gennemført for 755 MWh (”volume”) biometan. 

I feltet ”beneficiary” (modtager) ses, at biometanen er forbrugt i perioden 01/07/2022 til 30/09/2022.

Nederst på figuren ses, at biometanen er produceret fra 01/06/2022 til 30/06/2022 (”production period”) og udstedt i Danmark (”issuing country”) af Energinet (”issuing body”). Feltet ”Earmark” viser, at anlægget, der producerer biometan, har modtaget investeringsstøtte og hedder ”Thorsø Miljø og Biogasanlæg” med identifikationsnummeret (GSRN). Kilden til biometanproduktionen er langbrugsmæssig gas som fx afgasset gylle jf. feltet ”energy source code and name”. ”Country of consumption” angiver, hvilke lande oprindelsesgarantien for biometan kan overføres til i december 2022. På sigt kan andre lande inkluderes (f.eks. Holland), hvis de udvikler deres systemer hertil.

Yderligere information

Her findes Energinets information om oprindelsesgarantier inkl. retningslinjer, ansøgningsskema, gebyrer m.m.

Her findes Forbrugerombudsmandens opdaterede retningslinjer for markedsføring af elektricitet fra vedvarende energikilder med ikrafttrædelse i 2020

Her findes Energistyrelsens information om oprindelsesgarantier inkl. retningslinjer, ansøgningsskema, gebyrer m.m.

 

 

Spørgsmål og svar om oprindelsesgarantier

Hvad er en oprindelsesgaranti?

Oprindelsesgaranti er et elektronisk dokument, hvis eneste funktion er at dokumentere over for en energiforbruger, at en given andel eller mængde af energi er produceret fra vedvarende energikilder. Oprindelsesgarantier kan udstedes til elektricitet, gas (f.eks. biometan eller brint), fjernvarme og fjernkøling

Oprindelsesgarantier betragtes som en handelsvare, der som udgangspunkt frit kan handles på tværs af EU. Troværdig handel over grænser afhænger dog af, om medlemsstaterne har etableret systemer, der kan håndtere overførsel mellem landene. For eloprindelsesgarantier eksisterer der veludviklede overføringsmetoder og –principper, mens det for gas gælder få lande som Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig og Østrig. 

Hvad betragtes som vedvarende energikilder?

Energi fra vedvarende kilder er i VE-direktivet defineret som vindkraft, solenergi (solvarme og solceller), geotermisk energi, omgivelsesenergi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas.

Hvilken anvendelse har oprindelsesgarantier?

Oprindelsesgarantier har alene til formål at påvise, at en given andel eller mængde af energi er produceret fra vedvarende energikilder f.eks. ifm. markedsføring af vedvarende energi. Dertil kan oprindelsesgarantier anvendes af regulerede sektorer som EU’s Emissions Trading System (ETS), international skibsfart m.m. eller energiforbruger med frivillige klimamål. Som eksempel kan virksomheder i ETS i dag blive fritaget CO2-kvotebeskatning ved annullering af gasoprindelsesgarantier.

Oprindelsesgarantien har ingen funktion med hensyn til medlemsstaters overholdelse af de bindende EU-klimamål. 

Hvilke oplysninger om støtte til VE-anlæg, der producerer energi, fremgår af oprindelsesgarantien?

Oplysninger om mulig støttetildeling inklusiv type af støtte til VE-anlæg, hvortil der udstedes oprindelsesgarantier, skal fremgå af oprindelsesgarantien. I henhold til VE-direktivet artikel 2 inkluderer støtteordninger enhver form for instrument, ordning eller mekanisme, som medlemsstat(er) anvender til at fremme brugen af VE som f.eks. investeringsstøtte, skattefritagelse, skattenedsættelse, skatterefusion, prisstøtte, afregningstariffer m.m. Markedsværdien af oprindelsesgarantier skal på passende vis tages administrativt i betragtning ifm. støtteudmøntning for støtteordninger.

Hvad er markedsværdien af oprindelsesgarantier?

Oprindelsesgarantier handles i dag oftest bilateralt dvs. direkte mellem sælger og køber og ikke på en åben, gennemsigtig børs. Der findes derfor ikke en præcis markedsværdi på oprindelsesgarantier. For eloprindelsesgarantier har der været en prisstigning over tid, hvor prisen historisk har været lav, men i takt med øget efterspørgsel efter dokumentation af energiforbrug oprindende fra vedvarende energikilder er prisen steget. 

Prissætningen af oprindelsesgarantier kan afhænge af en række faktorer som 

 • energitypen (elektricitet, gas, fjernvarme eller -køling)
 • tilbageværende gyldighed for handel (maksimalt 12 måneder)
 • om VE-anlægget har modtaget støtte eller ej
 • hvornår VE-anlægget er opført. 

De få indikationer, der er fra markedet, tyder på, at prisen generelt er højere for oprindelsesgarantier med lang gyldighed, udstedt til VE-anlæg, der ikke har modtaget støtte og som er opført i de senere år. 

Hvor lang tid er oprindelsesgarantier gyldige?

Oprindelsesgarantier er gyldige i 18 måneder efter energiproduktionen, hvorefter de automatisk annulleres af medlemsstaternes udpegede organer. Oprindelsesgarantier kan kun handles i de første 12 måneder efter udstedelse.

 

Hvordan fungerer handlen med oprindelsesgarantier, herunder begrebet book and claim?

Oprindelsesgarantien er et elektronisk dokument, der kan overføres fra en indehaver til en anden uafhængigt af den fysiske energi, som garantien vedrører. Denne metode kaldes book and claim, som er et handelsprincip, hvor egenskaberne af produktet er separerede fra selve produktet. Egenskaberne i denne sammenhæng er den fysiske energi, der er separeret fra retten til at deklarere, at energien kommer fra vedvarende energikilder. 

Hvad udspringer oprindelsesgarantiordningen af?

Danmark har i bekendtgørelsen om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder implementeret EU-direktivet ” for fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder”, hvor artikel 19 vedrører oprindelsesgarantier. Direktivet er pt. (september 2023) under revision, og endnu ikke endeligt vedtaget.

Hvordan er VE-direktivet om oprindelsesgarantier indskrevet i dansk ret?

Oprindelsesgarantierne er reguleret i medfør af ”Bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder”, der i 2022 har været under revision med henblik på at inkludere brint uden for gassystemet. Desuden er oprindelsesgarantier beskrevet i elforsyningslovens § 64 a, gasforsyningslovens § 36 og varmeforsyningslovens § 30 fjernkølingslovens § 6 b.

Hvad betyder dobbelttælling?

Dobbelttælling referer i denne sammenhæng til, at en given mængde vedvarende energi imod hensigten tælles med to gange i opgørelsen af mængden af vedvarende energi, det såkaldte restenergimiks. Oprindelsesgarantier har et unikt identifikationsnummer og udstedes for energi leveret til et sammenhængende marked. Derfor tages der ifbm. deklarering af energi fra vedvarende energikilder højde for, at den vedvarende energi kun tælles med én gang for at forhindre dobbelttælling. 

Hvad er CEN-EN standarden 16325, og hvilken rolle spiller den for oprindelsesgarantier?

CEN-EN er en europæisk standard, som fastsætter tekniske krav (revision af udstyr, beregningsmetoder m.m.) og bidrager til lettelse af standardiseringsprocessen for oprindelsesgarantier i medfør af VE-direktivet. Standarden vedtages ved flertalsbeslutninger af medlemslandenes standardorganisationer (Dansk Standard i Danmark) og skal efterleves af alle medlemslandene. Standardens indhold, herunder krav til udstedelse, overførsel og annullering skal jf. VE-direktivets artikel 19, stk. 6 efterleves af medlemsstaterne, der administrerer oprindelsesgarantiordningerne. 

Er producenter af vedvarende energi pålagt at benytte oprindelsesgarantier?

Nej, ordningen er frivillig at benytte. Ud over krav om annullering af oprindelsesgarantier ifm. markedsføring af energi fra vedvarende energikilder kan energiforbrugere frivilligt efterspørge oprindelsesgarantier mhp. at indfri frivillige klimamål.

 

Er aktører, der er involveret i udstedelse, overførsel og annullering af oprindelsesgarantier pålagt gebyrer?

I Danmark håndteres gebyrer for hver energitype (elektricitet, biometan, brint, fjernvarme og fjernkøling) separat og efter et ”hvile i sig selv”-princip. Det betyder, at kun de direkte afledte omkostninger til at udstede, overføre og annullere oprindelsesgarantier inden for en given ordning indgår i beregning af de årlige, offentliggjorte gebyrer for kontooprettelse, udstedelse, overførsel, tilsyn m.m. Udviklingsomkostninger til IT-løsninger og –registre må ikke inkluderes i gebyrerne, som reguleres årligt på baggrund af forudgående budget.

Hvem administrerer ordningerne med oprindelsesgarantier i Danmark?

Energinet er myndighed i forhold til udstedelse, overførsel og annullering af samt tilsyn med oprindelsesgarantier for elektricitet og gas fra vedvarende energikilder omfattet af lov om elforsyning og § 2, stk. 1, i lov om gasforsyning. 

Energistyrelsen er myndighed i forhold til udstedelse, overførsel og annullering af samt tilsyn med oprindelsesgarantier for fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder omfattet af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling, og for brint omfattet af § 2, stk. 2, 3. pkt., i lov om gasforsyning.

Hvad er restenergimiks, og hvilken rolle spiller det i forhold til oprindelsesgarantier?

Restenergimiks er en samlet årlig opgørelse af energimiks for en medlemsstat, bortset fra den andel, der er omfattet af annullerede oprindelsesgarantier. Beregningsprincippet for restenergimiks sørger for, at der ikke sker dobbelttælling af energi fra vedvarende energikilder, som er solgt til anden side igennem oprindelsesgarantier og dermed vildledende markedsføring af energileverancer.

Hvad er en energiforbruger el. slutkunde?

En slutkunde er en fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse jf. § 2, pkt. 12 i Energioplysningsbekendtgørelsen. Begrebet slutkunde fremgår af EU-direktivet, mens der på denne side er anvendt ”energiforbruger”.

 

Emil Oddershede Quaade
Fuldmægtig (+45) 3395 5039
Lasse Deleuran
Fuldmægtig (+45) 3395 0928