Energistyrelsen og vandsektoren

Ansvaret for vandsektoren er delt

Energistyrelsen har ansvaret for reglerne om betaling for drikkevand og spildevand samt reglerne om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Miljø-, sundheds- og forsyningsaspektet i drikkevand- og spildevandsforsyningen varetages af Miljøministeriet, herunder Miljøstyrelsen.

Den danske drikke- og spildevandsforsyning er karakteriseret ved naturlige monopoler, og derfor er der blandt andet regulering af vandselskabernes økonomi, takster og betalingsvilkår.

Lovgivningen dækker især følgende områder:

Sektorens organisering og økonomiske forhold

 

Vandsektorlovgivningen stiller krav til vandselskabernes økonomi og til deres organisering, herunder begrænsninger for selskabernes deltagelse i anden virksomhed.

Selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer for at sikre effektivitet og stabile priser for forbrugerne. De økonomiske rammer angiver, hvor meget selskaberne må have som indtægt og dermed opkræve over taksterne. Reguleringen stiller også krav til selskaberne om løbende effektivisering blandt andet ud fra en sammenligning af selskabernes effektivitet.

Alle kommunale vandselskaber og større private vandselskaber er omfattet af vandsektorloven.

Læs mere om vandsektorlovgivningen 

 

Betaling og leveringsvilkår for vand og spildevand

Vandselskaber har pligt til at levere drikkevand og til at håndtere spildevand for de tilsluttede boliger, virksomheder m.v. Grundejerne skal til gengæld ud fra et princip om omkostningsdækning betale for drikkevand og/eller spildevandsydelser.

Betalingen for vand og spildevand sker ud fra det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip. Det indebærer, at omkostninger dækkes af forbrugerne, og indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Der er fastsat regler om, hvilke udgifter vandselskaberne må afholde til opfyldelse af forsyningspligten, og om hvilken betaling vandselskaberne kan og skal opkræve hos de tilsluttede grundejere.  

EU’s vandrammedirektivs artikel 9 opstiller en række principper for medlemslandenes prisfastsættelse af forsyningsydelsen. Direktivet nævner bl.a. princip om omkostningsdækning, princip om forureneren betaler og princip om effektiv anvendelse af vandressourcer. Principperne er indarbejdet i den danske lovgivning om betaling for vand og spildevand.

Spildevandsforsyningsselskabers finansiering af klimatilpasning

Energistyrelsens ansvarsområde dækker også reguleringen af spildevandsforsyningsselskabernes finansiering af klimatilpasning af spildevandsanlæg og andre anlæg til brug for selskabernes håndtering af spildevand, herunder såvel underjordiske anlæg som alternative overfladeløsninger m.v. Der er fastsat en række krav der skal være opfyldt, for at selskaberne må finansiere klimatilpasning.

Læs mere om spildevandsforsyningsselskabers finansiering af klimatilpasning 

Nyttige Links

Hvis du søger information om reglerne for tilslutning til kloak, grænseværdier for spildevand, drikkevandskvalitet og indvindingstilladelser, henviser vi til Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Anita C. Jakobsen
Fuldmægtig (+45) 3392 6652