Grundbeløbets ophør og grundbeløbsindsatsen

Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en ny energiaftale. Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov for en hjælpende hånd til grundbeløbsværker og deres kunder for at hjælpe værkerne med at håndtere eventuelle konsekvenser af grundbeløbets ophør. I energiaftalen er der derfor afsat 501,4 mio. kr. til fire initiativer:

 • Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder - 26 mio. kr.
 • Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg - 111,4 mio. kr.
 • Pulje til håndtering af strandede omkostninger - 294 mio. kr.
 • Tilskudsordning til varmepumper på abonnement - 70 mio. kr.

Gennem den grønne klimapulje har der tidligere været afsat midler til to grundbeløbsinitiativer. En tilskudsordning til varmepumper på grundbeløbsværker uden for kvotesektoren, hvor der samlet var afsat 51,3 mio. kr. i perioden 2017-2018. Dette initiativ kan der ikke længere søges midler fra. Det andet initiativ er en rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker, hvor der samlet er afsat 8,2 mio. kr. i perioden 2017-2019. Denne indsats kan forsat søges af grundbeløbsværker frem til 31/12-2019.  

Alle initiativerne i forbindelse med grundbeløbsindsatsen er forankret i Energistyrelsens grundbeløbsteam, mens dele af den daglige administration varetages af Energistyrelsens VE-administration i Esbjerg. Yderligere information om grundbeløbsteamet findes nedenfor under fane 7. Grundbeløbsteamet.

Du kan læse mere om hvert enkelt grundbeløbsinitiativ herunder.

1. Eksisterende rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker

Ordningen er målrettet værker, som modtager/har modtaget grundbeløbsstøtte. Indsatsen prioriteres til de værker, der vurderes at blive ramt hårdest af grundbeløbets ophør. Samlet er der afsat 8,2 mio. kr. til rådgivning til og med 2019. Det eksterne rådgiverhold gennemgår det enkelte værks situation, tekniske system, regnskaber mv. og hjælper værket med at lave en helhedsplan for, hvordan værket selv kan imødegå konsekvenserne af grundbeløbets ophør.

Ansøgningsmaterialet til den eksisterende rådgivningsindsats kan hentes nedenfor:

Hent ansøgningsskema

Hent skema for værksdata

Hent tro og love-erklæring jf. de minimis-forordningen

Alle ovenstående dokumenter udfyldes af værket og sendes til Energistyrelsen på mail: grundbeloeb@ens.dk

Hvem kan få hjælp?

Rådgivningsindsatsen er udelukkende målrettet decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der har modtaget eller modtager grundbeløbsstøtte. Rådgivningen prioriteres til de grundbeløbsværker, der forventes at opleve de højeste varmepriser ved grundbeløbets ophør. Energistyrelsen ønsker at hjælpe flest mulig værker, derfor vil de værker, der ikke prioriteres i første omgang, ligge på venteliste. Såfremt der er midler tilgængelige, vil disse værker senere kunne tildeles rådgivning.  

Hvornår skal man søge?

Ordningen ansøges løbende.

2. Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder

Denne indsats er en udvidelse af den eksisterende rådgivningsindsats og vil være tilgængelig for ansøgning primo 2020. Frem til den udvidet indsats træder i kraft, kan den eksisterende rådgivningsindsats søges. Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder vil ligesom den eksisterende indsats have fokus på værkernes muligheder for at imødegå konsekvenserne af grundbeløbets ophør. Indsatsen skal derudover også kunne yde rådgivning til varmekunder, der kan risikere at miste deres fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk. Energistyrelsen prioriterer indsatsen og fastsætter de kriterier, værket skal opfylde for at kunne få tildelt rådgivning. Rådgivningen vil blive ydet af eksterne rådgivere, som udvælges  gennem et offentligt EU-udbud.   

Der er samlet afsat 26 mio. kr. til indsatsen frem til og med 2023. 

I det følgende fremgår informationer om den udvidede rådgivningsindsats, som vil være gældende, når udbuddet er afsluttet, og rådgivere er udvalgt.

Hvem kan få hjælp

De konkrete kriterier værket skal opfylde for at kunne få tildelt den udvidede rådgivning, er endnu ikke fastlagt. Information følger.

Hvad kan man få hjælp til?

 • Rådgivning til optimering af bl.a. værkernes produktion og transmission med fokus på at opnå konkurrencedygtige varmepriser og afbøde konsekvenserne af grundbeløbets ophør.
 • Rådgivning til værker der ønsker en lukning af værket med fokus på at sikre en kontrolleret lukningsproces for værket.
 • Rådgivning af varmekunder der grundet en lukning af den kollektive varmeforsyning skal understøttes i valget af ny varmeforsyning.

Hvordan søger man rådgivning?

Indsatsen forventes først at træde i kraft primo 2020, hvorfor ansøgningsmaterialet endnu ikke er tilgængeligt. Siden vil løbende blive opdateret. Indtil indsatsen træder i kraft, er det muligt at søge den eksisterende rådgivningsindsats. Information herom kan findes på fane 1. Eksisterende rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker.

3. Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg

Etableringsstøtten forventes på sigt at give grundbeløbsværkerne og dermed varmekunderne mulighed for at imødegå dele af de forventede prisstigninger ved grundbeløbets ophør.

Alle fjernvarmeværker i decentrale områder, der har modtaget grundbeløb, forventes at kunne søge støtten, så længe den eldrevne varmepumpe, biomassekedel eller solvarmeanlæg producerer fjernvarme og primært fortrænger eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler.

Der må ikke være søgt om projektgodkendelse hos kommunen, før ansøgningen sendes til Energistyrelsen. Dvs. at der ikke kan støttes allerede etablerede varmepumper, biomassekedler eller solvarmeanlæg og heller ikke de projekter, hvor der allerede er truffet beslutning om investering.

Der er samlet set afsat 111,4 mio. kr. til indsatsen i 2020 – 2021.

De nærmere detaljer for puljens udmøntning er under udarbejdelse. Yderligere information følger snarest muligt.

4. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer ventes der at være en gruppe grundbeløbsværker, der ikke kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som ønsker en lukning. Puljen til håndtering af strandede omkostninger skal være med til at understøtte, at strandede omkostninger, som følge af nedlæggelse (lukning) af et grundbeløbsværk grundet grundbeløbets ophør, ikke i deres fulde omfang falder tilbage på kommunen og i sidste ende borgerne i kommunen. 

Der er samlet afsat 294 mio. kr. til puljen i 2019 -2023 

Hvad er strandede omkostninger?

Strandede omkostninger betragtes under denne indsats som restgælden på et grundbeløbsværks anlægslån, efter grundbeløbsværket er lukket. Der kan dog også være tale om strandede omkostninger, som kommunen kan søge tilskud til, hvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværknedlægges.

Ved nær tilknytning forstås f.eks.: 

 1. et kollektivt varmeforsyningsanlæg der distribuerer opvarmet vand eller damp fra et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør, eller 
 2. et kollektivt varmeforsyningsanlæg der producerer opvarmet vand eller damp, som distribueres til en slutkunde af enten et grundbeløbsværk eller et fremføringsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. 

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan ydes til kommuner, der grundet deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et grundbeløbsværks nedlæggelse. Der kan også ydes tilskud til kommuner, der grundet deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et kollektivt varmeforsyningsanlægs nedlæggelse, selvom anlægget ikke har modtaget grundbeløb. Det er dog en forudsætning, at anlægget har nær tilknytning til et grundbeløbsværk, der samtidig nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. 

Hvor mange penge kan man få?

Der kan ydes tilskud på op til 60 pct. af restgælden på anlægslån optaget af et anlæg.

Krav for at få tilskud

Der er en række krav, som ansøger skal opfylde for at kunne modtage tilskud. Man kan læse mere om de enkelte krav i bekendtgørelsen for ordningen. Overodnet set skal nedenstående dog være opfyldt, før der kan modtages tilskud.

 1. Anlægget skal have modtaget grundbeløb eller have nær tilknytning til et grundbeløbsværk.
 2. Anlægget skal være uigenkaldeligt lukket.
 3. Nedlæggelsen skal have relation til grundbeløbets ophør. 
 4. Den ansøgende kommune skal have lidt et tab (altså have strandede omkostninger).
 5. Den ansøgende kommune skal mod opkrævning af garantiprovision have stillet garanti for værkets anlægslån.  Garantiprovisionen skal være opkrævet senest inden ansøgning om tilskud. Lånet skal være optaget inden indgåelsen af energiaftalen af 29. juni 2018.
 6. Kommunen og/eller anlægget skal i videst muligt omfang have forsøgt at nedbringe anlægsgælden i forbindelse med anlæggets nedlæggelse.  

Prioritering mellem ansøgere

Energistyrelsen vil prioritere mellem ansøgere, hvis der er ansøgt om flere midler, end der er til rådighed i puljen det givne år. Prioriteringen skal sikre, at de hårdest ramte grundbeløbsværker prioriteres højest, herunder at grundbeløbsværker kan prioriteres over anlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk.

Det er således kommuner, der vil skulle søge om og efterfølgende modtage tilskud, men prioriteringen sker på baggrund af oplysninger om de grundbeløbsværker og anlæg med nær tilknytning, der skal lukke eller er lukket.

Ved en prioritering lægges bl.a. vægt på:

 1. Typen af anlæg, hvor grundbeløbsværker vægtes højest.
 2. Den højeste aktuelle varmepris på ansøgningstidspunktet. Er anlægget nedlagt, benyttes den seneste varmepris inden nedlæggelsen.
 3. Samfundsøkonomi ved projektforslaget om nedlægning.

Hvordan søger man?

Energistyrelsen har oprettet en ansøgningsportal, som skal benyttes ved ansøgningen om tilsagn om tilskud og anmodning om udbetaling. Når en ansøgning er oprettet foregår kommunikation med Energistyrelsens sagsbehandlere over portalen.

Ansøgningsportalen kan tilgås her: Ansøgningsportalen

Ansøgningsvejledning

Fuldmagt

Såfremt der er spørgsmål til dette, kan man rette henvendelse til Peter Bentzen: pbz@ens.dk, 33 92 75 22. 

Ansøgningsrunder

I 2019 afholdes en ansøgningsrunde med frist den 1.november 2019.

Oplysning om ansøgningsrunder i ordningens resterende år bliver offentliggjort løbende her på siden.

5. Tilskudsordning til varmepumper på abonnement

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer ventes der at være en gruppe af værker, der ikke kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som derfor ønsker at lukke fjernvarmeforsyningen. Derfor er der afsat midler til et initiativ, der skal sikre, at kunder ved et grundbeløbsværk, der beslutter at lukke forsyningen, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv alternativ og individuel opvarmningsløsning.

Med dette initiativ kan varmekunderne tilbydes en inpiduel varmeløsning gennem eldrevne varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen. 

Der er samlet set afsat 70 mio. kr. til puljen i 2019 -2023. 

Implementeringen af puljen har været forsinket pga. omfattende, teknisk udviklingsarbejde. 

Da det ikke kan udelukkes, at enkelte værker får godkendt nedlæggelse af fjernvarmeforsyningen allerede i 2019, er der oprettet en midlertidige ordning med ikrafttræden den 1. september 2019, så varmekunder, der måtte stå uden en varmeløsning, inden den endelige ordning er tilgængelig, kan få tilskud fra de 10 mio. kr., der er afsat i 2019. 

I det følgende beskrives den endelige ordning for varmepumper på abonnement i overordnede træk. For yderligere beskrivelse henvises til høringen af bekendtgørelsesudkastet. Til sidst findes informationer om den midlertidige ordning.

Hvem kan få tilskud?

Puljen udmøntes som indirekte støtte til nødstedte varmekunder, idet midlerne tildeles leverandører af varmepumper på abonnement, der kan levere varme til varmekunder, som er tilknyttet grundbeløbsværker, der lukker forsyningen. Det er altså leverandørerne af varmepumper på abonnement, der søger om tilskud, hvorefter det videreføres til den enkelte varmekunde.

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne.

For varmekunderne er det en forudsætning for at kunne modtage tilskud gennem ordningen, at deres fjernvarmeforsyning er besluttet lukket ved kommunen. Varmekunder der mister deres fjernvarme fra et grundbeløbsværk som følge af, at værket afkobler dele af nettet, har også mulighed for at få tilskud gennem ordningen.

NB! Det kan ikke udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte en fjernvarmeinstallation med en luft-til-vand varmepumpe fx pga. støjkrav. I sådanne tilfælde vil varmekunden af tekniske årsager ikke kunne få gavn af ordningen. 

Hvor mange penge kan man få?

Der kan ydes tilskud til én varmepumpe pr. adresse med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, dog højest 45 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Tilskuddet skal anvendes direkte til nedsættelse af varmekundens installationsomkostning.

Vejledning til varmekunder

Hvis du står overfor at miste din fjernvarme fra et grundbeløbsværk, kan du købe en varmepumpe på abonnement med tilskud fra puljen.

Varmepumpe på abonnement er en varmeløsning, hvor en leverandør installerer, vedligeholder og driver en varmepumpe i dit hus mod en engangsbetaling, en fast månedlig ydelse samt betaling for den leverede varme. Du kan derved undgå en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi, teknisk valg af varmepumpemodel samt løbende drift og vedligehold. Det vil dog stå dig frit for at vælge en anden individuel varmeforsyning ved f.eks. at købe en varmepumpe for egen regning.

Hvis kommunen allerede i 2019 har godkendt nedlæggelse af din fjernvarme fra et værk, der har modtaget grundbeløbsstøtte, og du står til at miste fjernvarme allerede inden udgangen af 2020, kan du benytte dig af leverandørerne fra den midlertidige ordning for varmepumper på abonnement. Se yderligere informationer nedenfor på fanen "midlertidig ordning i 2019". 

Hvis kommunen i perioden 2020-2023 godkender nedlæggelse af fjernvarmen fra dit grundbeløbsværk, kan du benytte dig af prækvalificerede leverandører med tilskud fra ordningen. Så snart de første leverandører er prækvalificerede, vil de blive offentliggjort her på siden.

Energistyrelsen udarbejder en vejledning til indhentning af tilbud fra leverandører af varmepumper på abonnement. Vejledningen er under udarbejdelse og vil kunne findes her på siden, når den er klar. Vejledningen er frivillig at bruge. Hvis I er flere i samme fjernvarmeområde, der ønsker varmepumper på abonnement, kan I med fordel indhente tilbud fra leverandører af varmepumper på abonnement i fællesskab.

Hvordan søger leverandører ordningen?

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende

vælges af varmekunderne. Betingelserne for ordningen fremgår af bekendtgørelsen for ordningen

 

Leverandører af varmepumper på abonnement kan søge om prækvalifikation via ansøgningsportalen 

Portalen for ansøgning tilsagn om tilskud og anmodning om udbetaling åbner i 2020.

OBS: Når en ansøgning er oprettet, foregår kommunikation med Energistyrelsens sagsbehandlere over portalen. 

Vejledning og skabeloner til ansøgning hentes her:

Ansøgningsvejledning

Fuldmagt

Budgetskabelon

Ansøgningsperiode

Ordningen søges løbende. Energistyrelsen forventer at åbne for ansøgninger om prækvalifikation den 1. november 2019, og for ansøgning om tilsagn om tilskud i 2020. NB! Såfremt der opstår behov for tilsagn om tilskud allerede i 2019, henvises til den midlertidige ordning.

Leverandører vil som udgangspunkt til enhver tid, efter ordningen er trådt i kraft, kunne søge om at blive prækvalificeret og vil som udgangspunkt få Energistyrelsens afgørelse senest to måneder, efter ansøgningen er indsendt.

Tilsagn om tilskud søges løbende, dog senest d. 1. november hvert år. Såfremt der skulle være meddelt tilsagn om alle midlerne i det år, ansøgningen indsendes, henvises til at ansøgningen genfremsendes i det følgende år. 

Midlertidig ordning i 2019

Hvis en kommune allerede i 2019 har godkendt nedlæggelse af fjernvarmen fra et grundbeløbsværk, og kunderne står til at miste deres fjernvarme allerede inden udgangen af 2020, har de mulighed for at benytte sig af leverandørerne fra den midlertidige ordning for varmepumper på abonnement: 

 • Best Green A/S
 • FYRFYRET IVS
 • OK a.m.b.a.
 • SustainSolutions ApS

Betingelserne for den midlertidige ordning fremgår af bekendtgørelsen for ordningen. 

Tilsagn om tilskud fra den midlertidige ordning kan søges af de af ordningen omfattede leverandører via ansøgningsportalen.

Vejledning og skabeloner til ansøgning af den midlertidige ordning kan hentes her:

Ansøgningsvejledning

Budgetskabelon

Fuldmagt  

Ansøgningsperioden for den midlertidige ordning:

-Åbner 1. september 2019 – ansøgningsfrist 1. november 2019 – svar medio december

6. Tilskud til varmepumper uden for kvotesektoren (2017-2018)

Energistyrelsen støttede grundbeløbsværkers investeringer i eldrevne varmepumper uden for kvotesektoren med 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018. Der er ikke afsat flere midler til ordningen, og man kan derfor ikke længere få tilsagn om tilskud herfra. Energistyrelsen afventer dog en række udbetalingsanmodninger fra de grundbeløbsværker, der fik tilsagn om tilskud fra ordningen i 2017 og 2018.

Udbetalingsanmodning og vejledning

Anmodningen om udbetaling skal sendes til grundbeloeb@ens.dk. I emnefeltet skrives ”Udbetalingsanmodning, [værkets navn]”.

Fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningen fremgår af det tilsagn, værket har modtaget.

Skabelonen for udbetalingsanmodningen findes også i tilsagnspakken. I den fremsendte skabelon, er en del af oplysningerne udfyldt på forhånd. På denne side findes en standardskabelon for udbetalingsanmodningen.

Vejledning til udbetaling, regnskab og slutrapport 

Skabelon til ansøgererklæring

Udbetalingsskabelon

Skabelon til projektregnskab

Skabelon til slutrapport

7. Grundbeløbsteamet

Energistyrelsen oprettede i 2017 et grundbeløbsteam. Grundbeløbstemaet administrerer de to grundbeløbsinitiativer fra Den Grønne Klimapulje, samt de fire nye grundbeløbsinitiativer fra energiaftalen 2018. Teamet følger udviklingen i sektoren tæt og har i forbindelse med udmøntningen af grundbeløbsinitiativerne været i dialog med brancheorganisationerne.

Kontakt

Har du spørgsmål til den generelle indsats eller til de specifikke ordninger, kan du kontakte grundbeløbsteamet på grundbeloeb@ens.dk, eller den enkelte fra teamet:

Sidsel Skov Birkbak
33 92 76 19

Christina Ellegaard Fich
33 92 66 46

Peter Bentzen
33 92 75 22

Jeppe Krogh Skjølstrup
33 92 67 94

NB! Såfremt du har spørgsmål specifikt til din ansøgning, bedes du anvende kontaktfunktionen på ansøgningsportalen.

NB! Vi henviser til VE-administrationen ved spørgsmål angående beregning af grundbeløb, kontrol af højeffektivitet, indberetning af rådighed og udbetaling af grundbeløb.

VE-administrationen: VE@ens.dk, 70215074