Grundbeløbets ophør og grundbeløbsindsatsen

Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en ny energiaftale. Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov for en hjælpende hånd til grundbeløbsværker og deres kunder for at hjælpe værkerne med at håndtere eventuelle konsekvenser af grundbeløbets ophør. I energiaftalen er der derfor afsat 501,4 mio. kr. til fire initiativer:

 • Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder - 26 mio. kr.
 • Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg - 111,4 mio. kr.
 • Pulje til håndtering af strandede omkostninger - 294 mio. kr.
 • Tilskudsordning til varmepumper på abonnement - 70 mio. kr.

Gennem den grønne klimapulje har der tidligere været afsat midler til to grundbeløbsinitiativer. En tilskudsordning til varmepumper på grundbeløbsværker uden for kvotesektoren, hvor der samlet var afsat 51,3 mio. kr. i perioden 2017-2018. Det andet initiativ var en rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker, hvor der samlet var afsat 8,2 mio. kr. i perioden 2017-2019. Disse to initiativer udløb i henholdsvis 2018 og 2019, hvorfor der ikke længere kan søges midler herfra.

Alle initiativerne i forbindelse med grundbeløbsindsatsen er forankret i Energistyrelsens grundbeløbsteam, mens dele af den daglige administration varetages af Energistyrelsens VE-administration i Esbjerg. Yderligere information om grundbeløbsteamet findes nedenfor under "Grundbeløbsteamet."

Du kan læse mere om hvert enkelt grundbeløbsinitiativ herunder.

1. Udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

Rådgivningsindsatsen er en støtteordning rettet mod de forhenværende grundbeløbsværker. Indsatsen er et tilbud om, at grundbeløbsværker med høje varmepriser kan modtage gratis rådgivning til at modvirke høje priser og eventuelle prisstigninger i forbindelse med grundbeløbets ophør.

Formålet med rådgivningen er, at identificere mulige handlingsrum for fjernvarmeværker med høje fjernvarmepriser. Rådgivningsindsatsens kan opdeles i tre overordnede indsatstyper, hvor den ene indsatstype retter sig mod optimering af drift og udvidelse af fjernvarmenet, den anden retter sig mod hel/delvis afvikling af værket, og den tredje indsatstype retter sig mod at hjælpe varmekunder med at skifte til andre typer varmeforsyning.

Puljen kan stadig søges, og der er i perioden 2020-2023 afsat 18,5 mio. kr. til indsatsen. Støtten til værkerne bliver ydet i form af rådgivning, og afregningen for den modtagne rådgivning foretages mellem Energistyrelsen og rådgiver.  

Hvem kan få hjælp?

For at modtage rådgivning skal du som ansøger opfylde støttebetingelserne. Støttebetingelserne for ansøgere under rådgivningsindsatsen er som følger:

 1. Det ansøgende værk skal være et grundbeløbsværk. Det vil sige et decentralt kraftvarmeværk, der har modtaget grundbeløb.
 2. Det ansøgende værk skal have en varmepris på 13.000 kr./år eller over per standardhusstand*, jf. værkets gældende tarifblad.
 3. Ansøger kan enten opnå tilsagn om en screening eller tilsagn om et rådgiver- og værksmøde.
  a. Tilsagn om screening forudsætter, at værket ikke tidligere har modtaget en screening under tilskudsordningen "Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (2017-2019)"
  b. Tilsagn om rådgiver- og værksmøde forudsætter, at værket tidligere har modtaget en screening under tilskudsordningen "Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (2017-2019)".
 4. Ansøgere kan kun opnå tilsagn om rådgivning, såfremt Energistyrelsen vurderer, at ansøgningsskemaet er udfyldt fyldestgørende, herunder at ansøger har uploadet alle relevante bilag, jf. ansøgningsvejledningens afsnit 6.7.

*En standardhusstand defineres som en bygning med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh fordelt på 130 m2.

Når et værk har modtaget tilsagn om rådgivning, kan der efterfølgende indstilles til værkspecifik rådgivning af rådgiveren. I ansøgningsvejledningen findes information om hvilke støttebetingelser, der gælder for den værksspecifikke rådgivning.

Hvad kan man få hjælp til?

Rådgivningen til grundbeløbsværker og deres varmekunder vil være værksspecifik og tilpasses det enkelte værks rådgivningsbehov. Værkerne kan få hjælp til følgende:

 • Rådgivning til optimering af driften , herunder: produktion og transmission, varmegrundlag og distribution samt administration bl.a. igennem sammenlægning med andre fjernvarmeværker.
 • Rådgivning til enten hel eller delvis lukning af værket hvor fokus retter sig mod at sikre en kontrolleret lukningsproces for værket.
 • Rådgivning af varmekunder, der grundet hel eller delvis lukning af den kollektive varmeforsyning skal understøttes i valget af ny varmeforsyning.

I ansøgningsvejledningen får du det fulde overblik over rådgivningsydelserne, der ydes støtte til.

Hvordan søger man rådgivning?

For at søge støtte til rådgivning skal ansøgningen indsendes til Energistyrelsen via portalen. Når en ansøgning er oprettet, skal portalen ligeledes bruges til at kommunikere med Energistyrelsens sagsbehandlere.

 Gå til ansøgningsportalen

Du får vejledning til ansøgning og information om rådgivningsindsatsen i ansøgningsvejledningen

Skabeloner til ansøgningen findes her:

Se hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du søger rådgivningsindsatsen.

2. Etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg

Etableringsstøtten er en ordning, som giver en række fjernvarmevirksomheder mulighed for, at få tilskud til at etablere en varmepumpe eller et solvarmeanlæg. Formålet med etableringsstøtten er at fortrænge fossile brændsler fra fjernvarmevirksomhedernes varmeproduktion. I 2022 afholdes der en ansøgningsrunde løbende fra 12. juli til 31. oktober. I ansøgningsrunden er der i alt 52,1 mio. kr. der kan gives i tilsagn til projekter.

Hvem kan ansøge og til hvad?

Målgruppen er fjernvarmevirksomheder, hvor minimum 25 procent af den nuværende varmeproduktion er baseret på kul, olie eller naturgas.

Der kan støttes for op til 30 procent af de støtteberettigede omkostninger, dog maksimalt 7,5 mio. kr.

Energistyrelsen prioriterer mellem projekterne, hvis den samlede ansøgte støttesum fra de tilskudsberettigede projekter overstiger midlerne i puljen. Projekterne prioriteres efter følgende princip:

 1. Største CO2-fortrængning pr. støttekrone.

Støttebetingelser

 • For at modtage tilskud til etableringen af en eldreven varmepumpe stilles der bl.a. følgende betingelser:
 • Der ydes støtte til hhv. eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg.
 • Ved etablering af en varmepumpe skal denne være eldrevet og varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme.
 • Minimum 25 procent af varmeproduktionen skal på ansøgningstidspunktet være baseret på kul, olie eller naturgas.
 • Varmeproduktionen fra det nye anlæg skal minimum fortrænge 50 procent varmeproduktion fra kul, olie eller naturgas.
 • Der er ikke ansøgt om projektgodkendelse inden modtagelsen af skriftligt tilsagn om tilskud.
 • Investeringen ville ikke blive gennemført uden tilskud.
 • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for tre år.
 • Fjernvarmevirksomheden er ikke forpligtet til at gennemføre projektet efter anden lovgivning.
 • Fjernvarmevirksomheden er ikke kriseramt.

Ansøgningsmateriale

Ansøgningsportalen

Ansøgningsvejledning

Fuldmagtsskabelon

Projektbudget

Tidsplan

Varmeproduktionsopgørelse

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion

Status på støttede projekter 

Der har i 2021 givet tilsagn til 20 værker til en samlet værdi af ca. 57 mio. kr.

Følgende værker har fået tilsagn om tilskud til en varmepumpe:

Ansøger

Varmepumpekapacitet MW

Varmekilde

Jyderup Varmeværk

5,00

Luft

Ringkøbing Fjernvarmeværk

16,00

Luft

Jerslev Kraftvarmeværk

1,60

Luft

Rostrup kraftvarmeværk

0,44

Luft

Mejlby varmeværk

1,00

Luft

Bælum fjernvarmeværk

1,50

Luft

Energi Viborg Kraftvarme

5,06

Grundvand

Flauenskjold varmeværk

2,71

Luft

Nordjyllandsværket

6,00

Spildevand

Silkeborg Fjernvarme

22,00

Luft

Taars Fjernvarme

2,00

Luft

Frederiks varmeværk

 
3,00

Luft

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

2,0

Luft 

Middelfart Fjernvarme

3,0 

Overskudsvarme

RenoNord

6,7

Røggas

Voersø Kraftvarmeværk 

1,0

Luft

Jægerspris Kraftvarme 

6,0

Luft

Nykøbing Sj. Varmeværk

6,0

Luft

Vildbjerg Varme

6,0

Luft

Bramming Fjernvarme

9,0

Luft

Retsgrundlag for ansøgningsrunderne afholdt i 2021

Bekendtgørelse om tilskud til investering til etablering af eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

3. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer ventes der at være en gruppe grundbeløbsværker, der ikke kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som ønsker at søge om en lukning. Puljen til håndtering af strandede omkostninger skal være med til at understøtte, at strandede omkostninger som følge af nedlæggelse (lukning) af et grundbeløbsværk grundet grundbeløbets ophør ikke i deres fulde omfang falder tilbage på kommunen og i sidste ende borgerne i kommunen. 

Der var oprindeligt afsat 294 mio. kr. til puljen i 2019 -2023. 

Puljen er på Finansloven for 2021 blevet omprioriteret og støtteordningen udløber nu ved udgangen af 2021. Den samlede pulje for 2021 udgør 19,3 mio. kr.

Hvad er strandede omkostninger?

Strandede omkostninger betragtes under denne indsats som restgælden på et grundbeløbsværks anlægslån, efter grundbeløbsværket er lukket. Der kan dog også være tale om strandede omkostninger, som kommunen kan søge tilskud til, hvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk nedlægges.

Ved nær tilknytning forstås f.eks.: 

 1. et kollektivt varmeforsyningsanlæg der distribuerer opvarmet vand eller damp fra et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør, eller 
 2. et kollektivt varmeforsyningsanlæg der producerer opvarmet vand eller damp, som distribueres til en slutkunde af enten et grundbeløbsværk eller et fremføringsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. 

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan ydes til kommuner, der grundet deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et grundbeløbsværks nedlæggelse. Der kan også ydes tilskud til kommuner, der grundet deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et kollektivt varmeforsyningsanlægs nedlæggelse, selvom anlægget ikke har modtaget grundbeløb. Det er dog en forudsætning, at anlægget har nær tilknytning (se forrige afsnit) til et grundbeløbsværk, der samtidig nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. 

Hvor mange penge kan man få?

Der kan ydes tilskud på op til 60 pct. af restgælden på anlægslån optaget af et anlæg.

Krav for at få tilskud

Der er en række krav, som ansøger skal opfylde for at kunne modtage tilskud. Man kan læse mere om de enkelte krav i bekendtgørelsen for ordningen. Overodnet set skal nedenstående dog være opfyldt, før der kan modtages tilskud:

 1. Anlægget skal have modtaget grundbeløb eller have nær tilknytning til et grundbeløbsværk.
 2. Anlægget skal være uigenkaldeligt lukket.
 3. Nedlæggelsen skal have relation til grundbeløbets ophør. 
 4. Den ansøgende kommune skal have lidt et tab (altså have strandede omkostninger).
 5. Den ansøgende kommune skal mod opkrævning af garantiprovision have stillet garanti for værkets anlægslån.  Garantiprovisionen skal være opkrævet senest inden ansøgning om tilskud. Lånet skal være optaget inden indgåelsen af energiaftalen af 29. juni 2018.
 6. Kommunen og/eller anlægget skal i videst muligt omfang have forsøgt at nedbringe anlægsgælden i forbindelse med anlæggets nedlæggelse.  

Prioritering mellem ansøgere

Energistyrelsen vil prioritere mellem ansøgere, hvis der er ansøgt om flere midler, end der er til rådighed i puljen det givne år. Prioriteringen skal sikre, at de hårdest ramte grundbeløbsværker prioriteres højest, herunder at grundbeløbsværker kan prioriteres over anlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk.

Det er således kommuner, der vil skulle søge om og efterfølgende modtage tilskud, men prioriteringen sker på baggrund af oplysninger om de grundbeløbsværker og anlæg med nær tilknytning, der skal lukke eller er lukket.

Ved en prioritering lægges bl.a. vægt på:

 1. Typen af anlæg, hvor grundbeløbsværker vægtes højest.
 2. Den højeste aktuelle varmepris på ansøgningstidspunktet. Er anlægget nedlagt, benyttes den seneste varmepris inden nedlæggelsen.
 3. Samfundsøkonomi ved projektforslaget om nedlægning.

Hvordan søger man?

Energistyrelsen har oprettet en ansøgningsportal, som skal benyttes ved ansøgningen om tilsagn om tilskud og anmodning om udbetaling. Når en ansøgning er oprettet foregår kommunikation med Energistyrelsens sagsbehandlere over portalen.

Ansøgningsportalen kan tilgås her: Ansøgningsportalen

Ansøgningsvejledning

Fuldmagt

Ansøgningsrunder

I 2021 afholdes der yderligere en ansøgningsrunde, som starter den 1. august og med frist den 1. november. Eventuelle ændringer til dette vil blive offentliggjort her på siden.

Oplysning om ansøgningsrunder i ordningens resterende år bliver offentliggjort løbende her på siden.

4. Tilskudsordning til varmepumper på abonnement

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer ventes der at være en gruppe af værker, der ikke kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som derfor ønsker at lukke fjernvarmeforsyningen. Derfor er der afsat midler til et initiativ, der skal sikre, at kunder ved et grundbeløbsværk, der beslutter at lukke forsyningen, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv alternativ og individuel opvarmningsløsning.

Med dette initiativ kan varmekunderne tilbydes en individuel varmeløsning gennem eldrevne varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen. 

Der er samlet set afsat 70 mio. kr. til puljen i 2019 -2023. 

I det følgende beskrives ordningen for varmepumper på abonnement i overordnede træk.

Hvem kan få tilskud?

Puljen udmøntes som indirekte støtte til nødstedte varmekunder, idet tilskuddet tildeles leverandørerne af varmepumper på abonnement. Det er altså leverandørerne af varmepumper på abonnement, der søger om og modtager tilskud, hvorefter det videreføres til den enkelte varmekunde via en nedsat installationsomkostning.

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne.

For varmekunderne er det en forudsætning for at kunne modtage tilskud gennem ordningen, at deres fjernvarmeforsyning har modtaget grundbeløbsstøtte og er besluttet lukket ved kommunen. Varmekunder, der mister deres fjernvarme fra et grundbeløbsværk som følge af, at værket afkobler dele af nettet, har også mulighed for at få tilskud gennem ordningen.

NB! Det kan ikke udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte en fjernvarmeinstallation med en luft-til-vand varmepumpe fx pga. støjkrav. I sådanne tilfælde vil varmekunden af tekniske årsager ikke kunne få gavn af ordningen. 

Hvor mange penge kan man få?

Der kan ydes tilskud til én varmepumpe pr. adresse med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, dog højest 45 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Tilskuddet skal anvendes direkte til nedsættelse af varmekundens installationsomkostning. Det er altså leverandørerne af varmepumper på abonnement, der søger om og modtager tilskud, hvorefter det videreføres til den enkelte varmekunde via en nedsat installationsomkostning.

Vejledning til varmekunder

Varmepumpe på abonnement er en varmeløsning, hvor en leverandør installerer, vedligeholder og driver en varmepumpe i dit hus mod en engangsbetaling, en fast månedlig ydelse samt betaling for den leverede varme. Du kan derved undgå en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi, teknisk valg af varmepumpemodel samt løbende drift og vedligehold. Det vil dog stå dig frit for at vælge en anden individuel varmeforsyning ved f.eks. at købe en varmepumpe for egen regning – for generel vejledning i individuelle opvarmningsløsninger henvises til Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk.

Hvis kommunen inden udgangen af 2023 godkender nedlæggelse af fjernvarmen fra dit grundbeløbsværk, kan du benytte dig af prækvalificerede leverandører af varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen. Du kan finde en liste over prækvalificerede leverandører af varmepumper på abonnement længere nede på denne side.

Hvis I er flere i samme fjernvarmeområde, der ønsker varmepumper på abonnement, kan I med fordel indhente tilbud fra leverandører af varmepumper på abonnement i fællesskab.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til varmekunder, som indeholder et bud på metode til fælles indhentning af tilbud fra leverandører af varmepumper på abonnement samt til evaluering af leverandørenes tilbud og kontrakter.

Læs vejledning til varmekunder

NB: Vejledningen og tilhørende bilag er en række anbefalinger, som er frivillig at bruge.

Hvordan søger leverandører ordningen?

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne. Betingelserne for ordningen fremgår af bekendtgørelsen for ordningen

Leverandører af varmepumper på abonnement kan søge om prækvalifikation og efterfølgende tilsagn via ansøgningsportalen 

OBS: Når en ansøgning er oprettet, foregår kommunikation med Energistyrelsens sagsbehandlere over portalen. 

Vejledning og skabeloner til ansøgning hentes her:

Ansøgningsvejledning

Fuldmagt

Budgetskabelon

Ansøgningsperiode

Leverandører kan til enhver tid i perioden frem mod udgangen af 2023 søge om at blive prækvalificeret og vil som udgangspunkt få Energistyrelsens afgørelse senest to måneder efter, at ansøgningen er indsendt.

Tilsagn om tilskud søges løbende, dog senest d. 1. november hvert år. Såfremt der skulle være meddelt tilsagn om alle midlerne i det år, ansøgningen indsendes, henvises til, at ansøgningen genfremsendes i det følgende år. 

Liste over prækvalificerede leverandører

Energistyrelsen har prækvalificeret følgende leverandører af varmepumper på abonnement.

Energistyrelsen opfordrer leverandører af varmepumper på abonnement til at ansøge om at blive prækvalificeret. Leverandører kan til enhver tid søge om at blive prækvalificeret.  Ansøgning om prækvalifikation indsendes via ansøgningsportalen.

5. Tilskud til varmepumper uden for kvotesektoren (2017-2018)

Energistyrelsen støttede grundbeløbsværkers investeringer i eldrevne varmepumper uden for kvotesektoren med 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018. Der er ikke afsat flere midler til ordningen, og man kan derfor ikke længere få tilsagn om tilskud herfra. Energistyrelsen afventer dog en række udbetalingsanmodninger fra de grundbeløbsværker, der fik tilsagn om tilskud fra ordningen i 2017 og 2018.

Udbetalingsanmodning og vejledning

Anmodningen om udbetaling skal sendes til grundbeloeb@ens.dk. I emnefeltet skrives ”Udbetalingsanmodning, [værkets navn]”.

Fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningen fremgår af det tilsagn, værket har modtaget.

Skabelonen for udbetalingsanmodningen findes også i tilsagnspakken. I den fremsendte skabelon, er en del af oplysningerne udfyldt på forhånd. På denne side findes en standardskabelon for udbetalingsanmodningen.

Skabelon til ansøgererklæring

Udbetalingsskabelon

Skabelon til projektregnskab

Skabelon til slutrapport

6. Grundbeløbsteamet

Energistyrelsen oprettede i 2017 et grundbeløbsteam. Grundbeløbstemaet administrerer de to grundbeløbsinitiativer fra Den Grønne Klimapulje, samt de fire nye grundbeløbsinitiativer fra energiaftalen 2018. Teamet følger udviklingen i sektoren tæt og har i forbindelse med udmøntningen af grundbeløbsinitiativerne været i dialog med brancheorganisationerne.

Se kontaktoplysninger  for grundbeløbsteamet nederst på siden

NB! Såfremt du har spørgsmål specifikt til din ansøgning, bedes du anvende kontaktfunktionen på ansøgningsportalen.

NB! Vi henviser til VE-administrationen ved spørgsmål angående beregning af grundbeløb, kontrol af højeffektivitet, indberetning af rådighed og udbetaling af grundbeløb.

Du kan komme i kontakt til VE-administrationen ved at henvende dig til Energistyrelsens omstilling på telefon 33 92 67 00 eller mailadresse ens@ens.dk og bede dem om at omstille dig til en medarbejder i VE-administrationen.

Kontakt

Har du spørgsmål til den generelle indsats, kan du kontakte grundbeløbsteamet

Grundbeløbsteam

Har du spørgsmål til den generelle indsats, kan du kontakte grundbeløbsteamet

Har du spørgsmål til den generelle indsats, kan du kontakte grundbeløbsteamet

Har du spørgsmål til ordningen Varmepumper på abonnement, kan du sende en mail. 

Varmepumper på abonnement

Har du spørgsmål til ordningen Varmepumper på abonnement, kan du sende en mail. 

Har du spørgsmål til ordningen Varmepumper på abonnement, kan du sende en mail. 

William Kristian Krogh Vergo
Fuldmægtig
Morten Birck Reckweg
Fuldmægtig