Grundbeløbets ophør og grundbeløbsindsatsen

Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en energiaftale (EA18). Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov for en hjælpende hånd til grundbeløbsværker og deres kunder for at hjælpe værkerne med at håndtere eventuelle konsekvenser af grundbeløbets ophør. I energiaftalen blev der aftalt fire initiativer:

  • Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder
  • Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper
  • Pulje til håndtering af strandede omkostninger
  • Tilskudsordning til varmepumper på abonnement

Gennem den grønne klimapulje har der tidligere været afsat midler til to grundbeløbsinitiativer. En tilskudsordning til varmepumper på grundbeløbsværker uden for kvotesektoren. Det andet initiativ var en rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Disse to initiativer udløb i henholdsvis 2018 og 2019, hvorfor der ikke længere kan søges midler herfra.

Du kan læse mere om hvert enkelt grundbeløbsinitiativ herunder.

1. Udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

Rådgivningsindsatsen var en støtteordning rettet mod de forhenværende grundbeløbsværker. Indsatsen var et tilbud om, at grundbeløbsværker med høje varmepriser kunne modtage gratis rådgivning til at modvirke høje priser og eventuelle prisstigninger i forbindelse med grundbeløbets ophør.

Formålet med rådgivningen var at identificere mulige handlingsrum for fjernvarmeværker med høje fjernvarmepriser. Rådgivningsindsatsen var opdelt i tre overordnede indsatstyper, hvor den ene indsatstype rettede sig mod optimering af drift og udvidelse af fjernvarmenet, den anden rettede sig mod hel/delvis afvikling af værket, og den tredje indsatstype rettede sig mod at hjælpe varmekunder med at skifte til andre typer varmeforsyning.

2. Etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg

Etableringsstøtten er en ordning, som giver en række fjernvarmevirksomheder mulighed for at få tilskud til at etablere en varmepumpe eller et solvarmeanlæg.
Du kan læse mere om ordningen her:

Etableringsstøtten

3. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

Puljen til håndtering af strandede omkostninger skulle være med til at understøtte, at strandede omkostninger som følge af nedlæggelse (lukning) af et grundbeløbsværk, grundet grundbeløbets ophør, ikke i deres fulde omfang faldt tilbage på kommunen og i sidste ende borgerne i kommunen. 

Krav for at få tilskud

Der er en række krav, som ansøger skal opfylde for at kunne modtage tilskud. Man kan læse mere om de enkelte krav i bekendtgørelsen for ordningen. Overordnet set skal nedenstående dog være opfyldt, før der kan modtages tilskud:

  1. Anlægget skal have modtaget grundbeløb eller have nær tilknytning til et grundbeløbsværk.
  2. Anlægget skal være uigenkaldeligt lukket.
  3. Nedlæggelsen skal have relation til grundbeløbets ophør. 
  4. Den ansøgende kommune skal have lidt et tab (altså have strandede omkostninger).
  5. Den ansøgende kommune skal mod opkrævning af garantiprovision have stillet garanti for værkets anlægslån.  Garantiprovisionen skal være opkrævet senest inden ansøgning om tilskud. Lånet skal være optaget inden indgåelsen af energiaftalen af 29. juni 2018.
  6. Kommunen og/eller anlægget skal i videst muligt omfang have forsøgt at nedbringe anlægsgælden i forbindelse med anlæggets nedlæggelse.  
4. Tilskudsordning til varmepumper på abonnement

Tilskudsordningen skulle sikre, at kunder ved et grundbeløbsværk, der besluttede at lukke forsyningen, kunne tilbydes en attraktiv alternativ og individuel opvarmningsløsning. Varmepumper på abonnement er en varmeløsning, hvor en leverandør installerer, vedligeholder og driver en varmepumpe i et hus mod en engangsbetaling, en fast månedlig ydelse samt betaling for den leverede varme. 

Med initiativet kunne varmekunderne tilbydes en individuel varmeløsning gennem eldrevne varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen. 

Hvis du er interesseret i en varmepumpe på abonnement, så kan du finde oplysninger om Skrotningsordningen her.

Kontakt

Varmegruppen