Grundbeløbets ophør og grundbeløbsindsatsen

Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en ny energiaftale. Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov for en hjælpende hånd til grundbeløbsværker og deres kunder for at hjælpe værkerne med at håndtere eventuelle konsekvenser af grundbeløbets ophør. I energiaftalen er der derfor afsat 501,4 mio. kr. til fire initiativer:

 • Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder - 26 mio. kr.
 • Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg - 111,4 mio. kr.
 • Pulje til håndtering af strandede omkostninger - 294 mio. kr.
 • Tilskudsordning til varmepumper på abonnement - 70 mio. kr.

Gennem den grønne klimapulje har der tidligere været afsat midler til to grundbeløbsinitiativer. En tilskudsordning til varmepumper på grundbeløbsværker uden for kvotesektoren, hvor der samlet var afsat 51,3 mio. kr. i perioden 2017-2018. Det andet initiativ var en rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker, hvor der samlet var afsat 8,2 mio. kr. i perioden 2017-2019. Disse to initiativer udløb i henholdsvis 2018 og 2019, hvorfor der ikke længere kan søges midler herfra.

Alle initiativerne i forbindelse med grundbeløbsindsatsen er forankret i Energistyrelsens grundbeløbsteam, mens dele af den daglige administration varetages af Energistyrelsens VE-administration i Esbjerg. Yderligere information om grundbeløbsteamet findes nedenfor under "Grundbeløbsteamet."

Du kan læse mere om hvert enkelt grundbeløbsinitiativ herunder.

1. Udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

Rådgivningsindsatsen er åben for ansøgning. Igennem rådgivningsindsatsen kan grundbeløbsværker modtage gratis rådgivning.

Rådgivningen har til formål at medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme med henblik på at imødegå prisstigningerne ved grundbeløbets ophør. Rådgivningen har endvidere til formål at sikre de varmeforbrugere, der er tilknyttet grundbeløbsværker, vejledning om alternative opvarmningsløsninger ved nedlæggelse af varmeforsyningen.

Der er samlet afsat 26 mio. kr. til indsatsen frem til og med 2023. Midlerne bliver givet til rådgiverne, når de færdiggør en rådgivningsopgave, som en ansøger har fået tilsagn om.

I alt er tre forskellige eksterne rådgivere valgt igennem et offentligt EU-udbud. Energistyrelsen fordeler rådgivningsopgaverne til den af de tre rådgivere, der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og som samtidig ikke er i forsinkelse med en anden rådgivningsopgave.

Rådgiverne og rangordenen imellem dem er som følger:

 1. NIRAS A/S
 2. COWI A/S
 3. Rambøll Danmark A/S

I det følgende fremgår informationer, om hvem og hvad man kan få hjælp til, og hvordan rådgivningsindsatsen søges.

Hvem kan få hjælp?

For at modtage rådgivning skal du som ansøger opfylde støttebetingelserne. Støttebetingelserne for ansøgere under rådgivningsindsatsen er som følger:

 1. Det ansøgende værk skal være et grundbeløbsværk. Det vil sige et decentralt kraftvarmeværk, der har modtaget grundbeløb, jf. LBK nr. 840 af 15. august 2019 om elforsyning § 58.
 2. Det ansøgende værk skal have en varmepris på 13.000 kr./år eller over per standardhusstand*, jf. værkets gældende tarifblad.
 3. Ansøger kan enten opnå tilsagn om en screening eller tilsagn om et rådgiver- og værksmøde.
  a. Tilsagn om screening forudsætter, at værket ikke tidligere har modtaget en screening under tilskudsordningen "Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (2017-2019)"
  b. Tilsagn om rådgiver- og værksmøde forudsætter, at værket tidligere har modtaget en screening under tilskudsordningen "Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (2017-2019)"
 4. Ansøgere kan kun opnå tilsagn om rådgivning, såfremt Energistyrelsen vurderer, at ansøgningsskemaet er udfyldt fyldestgørende, herunder at ansøger har uploadet alle relevante bilag, jf. ansøgningsvejledningens afsnit 6.7.

*En standardhusstand defineres som en bygning med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh fordelt på 130 m2.

Ansøgningerne prioriteres desuden efter ansøgernes årlige varmepris per standardhusstand, jf. ansøgers gældende tarifblad. Læs de konkrete prioriteringsprincipperne i ansøgningsvejledningen.

Du kan som modtager af tilsagn om rådgivning efterfølgende blive indstillet til værkspecifik rådgivning af din rådgiver. I ansøgningsvejledningen kan du også se hvilke støttebetingelser, der gælder for den værksspecifikke rådgivning.

Hvad kan man få hjælp til?

Rådgivningen til grundbeløbsværker og deres varmekunder vil være værksspecifik og tilpasses det enkelte værks rådgivningsbehov. Overordnet set kan man få hjælp til følgende:

 • Rådgivning til optimering af bl.a. værkernes produktion, distribution og administration med fokus på at opnå konkurrencedygtige varmepriser og afbøde konsekvenserne af grundbeløbets ophør.
 • Rådgivning til værker der ønsker en hel eller delvis lukning af værket med fokus på at sikre en kontrolleret lukningsproces for værket.
 • Rådgivning af varmekunder, der grundet en hel eller delvis lukning af den kollektive varmeforsyning skal understøttes i valget af ny varmeforsyning.

I ansøgningsvejledningen får du det fulde overblik over hvilke rådgivningsydelser, du kan modtage.

Hvordan søger man rådgivning?

Energistyrelsen har oprettet en ansøgningsportal, som man bedes benytte ved ansøgningen om rådgivning og til accept af tilsagn om rådgivning. Når en ansøgning er oprettet, kan man ligeledes bruge portalen til at kommunikere med Energistyrelsens sagsbehandlere.

 Gå til ansøgningsportalen

Du får vejledning til ansøgning og information om rådgivningsindsatsen i ansøgningsvejledningen

Skabeloner til ansøgningen findes her:

Se hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du søger rådgivningsindsatsen.

Ansøgningsrunder

Der er løbende ansøgningsrunder, hvoraf det fulde overblik over de enkelte runder kan findes i ansøgningsvejledningen.  

Husk at send ansøgningen i god tid inden den specifikke ansøgningsrundes frist. Det giver nemlig tid til, at Energistyrelsen kan indhente yderligere oplysninger fra dig, hvis det bliver nødvendigt. Derved kan du undgå, at overgå til næste ansøgningsrunde.

Eventuelle ændringer i ansøgningsrunderne vil blive offentliggjort her på siden, og ansøgningsvejledningen vil blive opdateret i henhold til ændringerne.

2. Etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper

Formålet med etableringsstøtten er at fortrænge fossile brændsler fra fjernvarmevirksomhedernes varmeproduktion. I alt er der afsat 60,9 mio. kr. i 2021 til tilskudsordningen i forbindelse med energiaftalen fra 2018. I første ansøgningsrunde, der løb fra 1. april til 1. maj 2021, modtog Energistyrelsen 12 ansøgninger. Der er samlet givet tilsagn om støtte beløbende til 30,6 mio. kr. Der vil komme en anden ansøgningsrunde senere i 2021, hvor de resterende puljemidler vil blive udmøntet.   

Værkerne der har fået tilsagn om støtte er:

 

Ansøger

Varmepumpekapacitet MW

Varmekilde

Jyderup Varmeværk

5,00

Luft

Ringkøbing Fjernvarmeværk

16,00

Luft

Jerslev Kraftvarmeværk

1,60

Luft

Rostrup kraftvarmeværk

0,44

Luft

Mejlby varmeværk

1,00

Luft

Bælum fjernvarmeværk

1,50

Luft

Energi Viborg Kraftvarme

5,06

Grundvand

Flauenskjold varmeværk

2,71

Luft

Nordjyllandsværket

6,00

Spildevand

Silkeborg Fjernvarme

22,00

Luft

Taars Fjernvarme

2,00

Luft

Frederiks varmeværk

3,00

Luft

Hvem kan ansøge og til hvad?

Målgruppen er fjernvarmevirksomheder, hvor minimum 50 procent af den eksisterende varmeproduktion i fjernvarmenettet er baseret på kul, olie eller naturgas.

Der kan støttes for op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger, dog maksimalt 5 mio. kr.

Støttebetingelser

 • Varmepumpen skal være eldrevet
 • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
 • Minimum 50 % af varmepumpen skal fortrænge varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas
 • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for tre år

Derudover er det en betingelse, at projektet ikke ville være gennemført uden tilskud fra etableringsstøtten. Du finder den fulde beskrivelse af støttebetingelserne i ansøgningsvejledningen.

Hvordan søger man?

Du søger via Energistyrelsens ansøgningsportal. Datoer vedr. anden ansøgningsrunde offentliggøres senere på året.

Energistyrelsen prioriterer mellem projekterne, hvis den sammenlagte ansøgte støttesum fra de tilskudsberettigede projekter overstiger de tilgængelige puljemidler. Projekterne prioriteres efter følgende principper:

a) Laveste støttesum i kroner/MW

b) Laveste støtteintensiteten i procent, opgjort som den ansøgte støttes andel af de samlede støtteberettigede omkostninger.

 

3. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer ventes der at være en gruppe grundbeløbsværker, der ikke kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som ønsker at søge om en lukning. Puljen til håndtering af strandede omkostninger skal være med til at understøtte, at strandede omkostninger som følge af nedlæggelse (lukning) af et grundbeløbsværk grundet grundbeløbets ophør ikke i deres fulde omfang falder tilbage på kommunen og i sidste ende borgerne i kommunen. 

Der var oprindeligt afsat 294 mio. kr. til puljen i 2019 -2023. 

Puljen er på Finansloven for 2021 blevet omprioriteret og støtteordningen udløber nu ved udgangen af 2021. Den samlede pulje for 2021 udgør 19,3 mio. kr.

Hvad er strandede omkostninger?

Strandede omkostninger betragtes under denne indsats som restgælden på et grundbeløbsværks anlægslån, efter grundbeløbsværket er lukket. Der kan dog også være tale om strandede omkostninger, som kommunen kan søge tilskud til, hvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk nedlægges.

Ved nær tilknytning forstås f.eks.: 

 1. et kollektivt varmeforsyningsanlæg der distribuerer opvarmet vand eller damp fra et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør, eller 
 2. et kollektivt varmeforsyningsanlæg der producerer opvarmet vand eller damp, som distribueres til en slutkunde af enten et grundbeløbsværk eller et fremføringsanlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk, der også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. 

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan ydes til kommuner, der grundet deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et grundbeløbsværks nedlæggelse. Der kan også ydes tilskud til kommuner, der grundet deres garantistillelse hæfter for resterende anlægsgæld efter et kollektivt varmeforsyningsanlægs nedlæggelse, selvom anlægget ikke har modtaget grundbeløb. Det er dog en forudsætning, at anlægget har nær tilknytning (se forrige afsnit) til et grundbeløbsværk, der samtidig nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. 

Hvor mange penge kan man få?

Der kan ydes tilskud på op til 60 pct. af restgælden på anlægslån optaget af et anlæg.

Krav for at få tilskud

Der er en række krav, som ansøger skal opfylde for at kunne modtage tilskud. Man kan læse mere om de enkelte krav i bekendtgørelsen for ordningen. Overodnet set skal nedenstående dog være opfyldt, før der kan modtages tilskud:

 1. Anlægget skal have modtaget grundbeløb eller have nær tilknytning til et grundbeløbsværk.
 2. Anlægget skal være uigenkaldeligt lukket.
 3. Nedlæggelsen skal have relation til grundbeløbets ophør. 
 4. Den ansøgende kommune skal have lidt et tab (altså have strandede omkostninger).
 5. Den ansøgende kommune skal mod opkrævning af garantiprovision have stillet garanti for værkets anlægslån.  Garantiprovisionen skal være opkrævet senest inden ansøgning om tilskud. Lånet skal være optaget inden indgåelsen af energiaftalen af 29. juni 2018.
 6. Kommunen og/eller anlægget skal i videst muligt omfang have forsøgt at nedbringe anlægsgælden i forbindelse med anlæggets nedlæggelse.  

Prioritering mellem ansøgere

Energistyrelsen vil prioritere mellem ansøgere, hvis der er ansøgt om flere midler, end der er til rådighed i puljen det givne år. Prioriteringen skal sikre, at de hårdest ramte grundbeløbsværker prioriteres højest, herunder at grundbeløbsværker kan prioriteres over anlæg med nær tilknytning til et grundbeløbsværk.

Det er således kommuner, der vil skulle søge om og efterfølgende modtage tilskud, men prioriteringen sker på baggrund af oplysninger om de grundbeløbsværker og anlæg med nær tilknytning, der skal lukke eller er lukket.

Ved en prioritering lægges bl.a. vægt på:

 1. Typen af anlæg, hvor grundbeløbsværker vægtes højest.
 2. Den højeste aktuelle varmepris på ansøgningstidspunktet. Er anlægget nedlagt, benyttes den seneste varmepris inden nedlæggelsen.
 3. Samfundsøkonomi ved projektforslaget om nedlægning.

Hvordan søger man?

Energistyrelsen har oprettet en ansøgningsportal, som skal benyttes ved ansøgningen om tilsagn om tilskud og anmodning om udbetaling. Når en ansøgning er oprettet foregår kommunikation med Energistyrelsens sagsbehandlere over portalen.

Ansøgningsportalen kan tilgås her: Ansøgningsportalen

Ansøgningsvejledning

Fuldmagt

Ansøgningsrunder

I 2021 afholdes der yderligere en ansøgningsrunde, som starter den 1. august og med frist den 1. november. Eventuelle ændringer til dette vil blive offentliggjort her på siden.

Oplysning om ansøgningsrunder i ordningens resterende år bliver offentliggjort løbende her på siden.

4. Tilskudsordning til varmepumper på abonnement

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer ventes der at være en gruppe af værker, der ikke kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som derfor ønsker at lukke fjernvarmeforsyningen. Derfor er der afsat midler til et initiativ, der skal sikre, at kunder ved et grundbeløbsværk, der beslutter at lukke forsyningen, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv alternativ og individuel opvarmningsløsning.

Med dette initiativ kan varmekunderne tilbydes en individuel varmeløsning gennem eldrevne varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen. 

Der er samlet set afsat 70 mio. kr. til puljen i 2019 -2023. 

I det følgende beskrives ordningen for varmepumper på abonnement i overordnede træk.

Hvem kan få tilskud?

Puljen udmøntes som indirekte støtte til nødstedte varmekunder, idet tilskuddet tildeles leverandørerne af varmepumper på abonnement. Det er altså leverandørerne af varmepumper på abonnement, der søger om og modtager tilskud, hvorefter det videreføres til den enkelte varmekunde via en nedsat installationsomkostning.

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne.

For varmekunderne er det en forudsætning for at kunne modtage tilskud gennem ordningen, at deres fjernvarmeforsyning har modtaget grundbeløbsstøtte og er besluttet lukket ved kommunen. Varmekunder, der mister deres fjernvarme fra et grundbeløbsværk som følge af, at værket afkobler dele af nettet, har også mulighed for at få tilskud gennem ordningen.

NB! Det kan ikke udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte en fjernvarmeinstallation med en luft-til-vand varmepumpe fx pga. støjkrav. I sådanne tilfælde vil varmekunden af tekniske årsager ikke kunne få gavn af ordningen. 

Hvor mange penge kan man få?

Der kan ydes tilskud til én varmepumpe pr. adresse med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, dog højest 45 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Tilskuddet skal anvendes direkte til nedsættelse af varmekundens installationsomkostning. Det er altså leverandørerne af varmepumper på abonnement, der søger om og modtager tilskud, hvorefter det videreføres til den enkelte varmekunde via en nedsat installationsomkostning.

Vejledning til varmekunder

Varmepumpe på abonnement er en varmeløsning, hvor en leverandør installerer, vedligeholder og driver en varmepumpe i dit hus mod en engangsbetaling, en fast månedlig ydelse samt betaling for den leverede varme. Du kan derved undgå en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi, teknisk valg af varmepumpemodel samt løbende drift og vedligehold. Det vil dog stå dig frit for at vælge en anden individuel varmeforsyning ved f.eks. at købe en varmepumpe for egen regning – for generel vejledning i individuelle opvarmningsløsninger henvises til Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk.

Hvis kommunen inden udgangen af 2023 godkender nedlæggelse af fjernvarmen fra dit grundbeløbsværk, kan du benytte dig af prækvalificerede leverandører af varmepumper på abonnement med tilskud fra ordningen. Du kan finde en liste over prækvalificerede leverandører af varmepumper på abonnement længere nede på denne side.

Hvis I er flere i samme fjernvarmeområde, der ønsker varmepumper på abonnement, kan I med fordel indhente tilbud fra leverandører af varmepumper på abonnement i fællesskab.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til varmekunder, som indeholder et bud på metode til fælles indhentning af tilbud fra leverandører af varmepumper på abonnement samt til evaluering af leverandørenes tilbud og kontrakter.

Læs vejledning til varmekunder

NB: Vejledningen og tilhørende bilag er en række anbefalinger, som er frivillig at bruge.

Hvordan søger leverandører ordningen?

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en leverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen og efterfølgende vælges af varmekunderne. Betingelserne for ordningen fremgår af bekendtgørelsen for ordningen

Leverandører af varmepumper på abonnement kan søge om prækvalifikation og efterfølgende tilsagn via ansøgningsportalen 

OBS: Når en ansøgning er oprettet, foregår kommunikation med Energistyrelsens sagsbehandlere over portalen. 

Vejledning og skabeloner til ansøgning hentes her:

Ansøgningsvejledning

Fuldmagt

Budgetskabelon

Ansøgningsperiode

Leverandører kan til enhver tid i perioden frem mod udgangen af 2023 søge om at blive prækvalificeret og vil som udgangspunkt få Energistyrelsens afgørelse senest to måneder efter, at ansøgningen er indsendt.

Tilsagn om tilskud søges løbende, dog senest d. 1. november hvert år. Såfremt der skulle være meddelt tilsagn om alle midlerne i det år, ansøgningen indsendes, henvises til, at ansøgningen genfremsendes i det følgende år. 

Liste over prækvalificerede leverandører

Energistyrelsen har prækvalificeret følgende leverandører af varmepumper på abonnement.

Energistyrelsen opfordrer leverandører af varmepumper på abonnement til at ansøge om at blive prækvalificeret. Leverandører kan til enhver tid søge om at blive prækvalificeret.  Ansøgning om prækvalifikation indsendes via ansøgningsportalen.

5. Tilskud til varmepumper uden for kvotesektoren (2017-2018)

Energistyrelsen støttede grundbeløbsværkers investeringer i eldrevne varmepumper uden for kvotesektoren med 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018. Der er ikke afsat flere midler til ordningen, og man kan derfor ikke længere få tilsagn om tilskud herfra. Energistyrelsen afventer dog en række udbetalingsanmodninger fra de grundbeløbsværker, der fik tilsagn om tilskud fra ordningen i 2017 og 2018.

Udbetalingsanmodning og vejledning

Anmodningen om udbetaling skal sendes til grundbeloeb@ens.dk. I emnefeltet skrives ”Udbetalingsanmodning, [værkets navn]”.

Fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningen fremgår af det tilsagn, værket har modtaget.

Skabelonen for udbetalingsanmodningen findes også i tilsagnspakken. I den fremsendte skabelon, er en del af oplysningerne udfyldt på forhånd. På denne side findes en standardskabelon for udbetalingsanmodningen.

Skabelon til ansøgererklæring

Udbetalingsskabelon

Skabelon til projektregnskab

Skabelon til slutrapport

6. Grundbeløbsteamet

Energistyrelsen oprettede i 2017 et grundbeløbsteam. Grundbeløbstemaet administrerer de to grundbeløbsinitiativer fra Den Grønne Klimapulje, samt de fire nye grundbeløbsinitiativer fra energiaftalen 2018. Teamet følger udviklingen i sektoren tæt og har i forbindelse med udmøntningen af grundbeløbsinitiativerne været i dialog med brancheorganisationerne.

Se kontaktoplysninger  for grundbeløbsteamet nederst på siden

NB! Såfremt du har spørgsmål specifikt til din ansøgning, bedes du anvende kontaktfunktionen på ansøgningsportalen.

NB! Vi henviser til VE-administrationen ved spørgsmål angående beregning af grundbeløb, kontrol af højeffektivitet, indberetning af rådighed og udbetaling af grundbeløb.

Du kan komme i kontakt til VE-administrationen ved at henvende dig til Energistyrelsens omstilling på telefon 33 92 67 00 eller mailadresse ens@ens.dk og bede dem om at omstille dig til en medarbejder i VE-administrationen.

Kontakt

Har du spørgsmål til den generelle indsats, kan du kontakte grundbeløbsteamet

Grundbeløbsteam

Har du spørgsmål til den generelle indsats, kan du kontakte grundbeløbsteamet

Har du spørgsmål til den generelle indsats, kan du kontakte grundbeløbsteamet

William Kristian Krogh Vergo
Fuldmægtig
Morten Birck Reckweg
Fuldmægtig