Information for projektudviklere om åben dør-ordningen

Energistyrelsen afholder den 10. august 2023 branchedialog for brancheaktører om en mulig overgangsordning for åben dør-ordningen.

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Energistyrelsen er i gang med juridisk og teknisk at udbore en mulig overgangsordning for åben dør-ordningen og inviterer i den forbindelse brancheaktører til en branchedialog med henblik på at få input og synspunkter på en overgangsordning.

Se de overordnede spørgsmål i forbindelse med branchedialogen

Yderligere information og tilmelding

Branchedialogen vil finde sted den 10. august 2023 kl. 09:00-12:00 hos Energistyrelsen i Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Det vil også være muligt at deltage online.

Ved tilmelding bedes der sendes en e-mail til embdp@ens.dk og cap@ens.dk  senest den 7. august.

Efter branchedialogen vil der være mulighed for at indgive supplerende skriftligt input med frist den 17. august.

The Danish Energy Agency invites to market dialogue on a potential transition scheme for the open door scheme.

On the 10th of August 2023 the Danish Energy Agency will hold a market dialogue on a potential transition scheme for the open door scheme.

On the 1st of February 2023 the Danish Energy Agency suspended the offshore open door procedure until further clarification of the open door scheme conflict with EU law.

The Danish Energy Agency is working on clarifying the legal and technical possibility of a transition scheme for the open door scheme. In this context, the Danish Energy Agency wants to get the market's input and views, which can be used in preparing the scheme.

Further information and registration

The market dialogue will take place on the 10th of August 2023 at 09:08:30-12:00 am in the Energy Agency at Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Copenhagen V. It will also be possible to participate online.

Registration with a note about physical or online participation as well as preferred language of Danish or English must be given to embdp@ens.dk and cap@ens.dk at the latest on the 7th of August 2023.

After the market dialogue, there will be an opportunity to submit supplementary written input with a deadline of 17th. August.

Se spørgsmål i forbindelse med branchedialogen/question related to the market dialogue

___

Sagsbehandlingen under Åben dør-ordningen er stillet i bero

Sagsbehandlingen er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af om åben dør-ordningen var i overensstemmelse med EU-retten. 

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af yderligere fire havvindmølleprojekter under åben dør-ordningen

Energistyrelsen genoptager sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark. Sagsbehandlingen af de øvrige 27 projekter under åben dør-ordningen er fortsat stillet i bero. 

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af om åben dør-ordningen var i overensstemmelse med EU-retten. 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med statsstøttesekretariatet, nu vurderet, at forundersøgelsestilladelserne, udstedt af Energistyrelsen i perioden 2014-2019 til Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten. Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden, og dermed da markedssituationen var en anden end i dag.

Energistyrelsen genoptager derfor sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.

Fredag den 3. marts 2023 genoptog Energistyrelsen sagsbehandlingen af Frederikshavn havvindmøllepark og Aflandshage Havvindmøllepark. 

Næste skridt

Energistyrelsen er fortsat i gang med vurdere de øvrige projekter under åben dør-ordningen, og vil hurtigst muligt afslutte vurdering heraf.

Energistyrelsen vil løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for de enkelte sager.

Energistyrelsen redegørelse af åben dør forløbet 

Klima-, energi- og forsyningsministeren anmodede onsdag den 1. februar 2023 Energistyrelsen om en redegørelse over forløbet, der første til, at Energistyrelsen stillede sagsbehandlingen af alle verserende projekter under åben dør-ordningen i bero. Energistyrelsen har sendt redegørelsen til klima-, energi- og forsyningsministeren, og offentliggør derfor nu redegørelsen.

Redegørelse om forløbet frem mod berostillelse af Åben dør-ordningen

Følgebrev til redegørelse om berostillelse af Åben dør-ordningen

Bilag 1: Oversigt over ÅD-ansøgninger

 

___________

Åben dør-proceduren: Du skal have tre tilladelser

Ved åben dør-proceduren er det en projektudvikler, der selv tager initiativ til at etablere et vedvarende energi-anlæg af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering på havet.

Myndighederne skal udstede tre tilladelser og give én godkendelse ifølge VE-loven, før man kan opstille vedvarende energi-anlæg på havet. Tilladelserne og godkendelsen er en forundersøgelsestilladelse, en godkendelse af forundersøgelsesrapporten, en etableringstilladelse, som også udgør en VVM-tilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien (elproduktionstilladelse). 

Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere andre relevante myndigheder. 

Et projektforløb starter ved, at Energistyrelsen modtager en uopfordret ansøgning fra projektudvikleren. I første omgang er det ansøgningen om tilladelse til at udføre forundersøgelser i det selvvalgte område.

Ansøgningen skal som minimum omfatte en beskrivelse af ansøgeren, en grundig beskrivelse af det planlagte projekt, det forventede omfang af forundersøgelserne, størrelsen og antallet af vindmøller, den geografiske afgrænsning af projektet samt den forventede tilslutning til elnettet.

 

De tre tilladelser
 • Forundersøgelsestilladelse
  Klima-, Energi- og Forsyningsministeren skal give en forundersøgelsestilladelse, før man begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende et muligt vedvarende energi-anlæg på havet. Man får typisk en forundersøgelsestilladelse for ét år. Derefter skal man indsende en såkaldt forundersøgelsesrappport til Energistyrelsen. Forundersøgelsesrapporten indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet (en miljøkonsekvensvurdering). Man skal eksempelvis udarbejde undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, havpattedyr, internationale naturbeskyttelsesområder mm. I visse tilfælde skal der udarbejdes en vurdering af, hvilke direkte eller indirekte virkninger, projektet har på de arter og naturtyper, som et naturbeskyttelsesområde er udpeget på baggrund af (en habitatkonsekvensvurdering).
 • Godkendelse af forundersøgelsesrapporten 
  Energistyrelsen påser på baggrund af myndighedshøringen om forundersøgelsesrapporten er fyldestgørende, hvorefter rapporten  godkendes.
 • Etableringstilladelse
  Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at forundersøgelsesrapporten er godkendt, og man har sendt en ansøgning om etableringstilladelse med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre anlægget. 
 • Tilladelse til udnyttelse af energien
  Energistyrelsen giver en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte elproduktionstilladelse), inden anlægget sættes i drift. Den dokumenterer bl.a., at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.
Sådan foregår sagsbehandlingen

Når Energistyrelsen behandler en åben dør-ansøgning, sender vi ansøgningen i høring hos andre relevante myndigheder, herunder berørte kommuner. Det gør vi for at finde ud af, om der er andre interesser, som kan komme i konflikt med projektet eller om en kommune ønsker at nedlægge veto mod projektet.

På den baggrund afgør Energistyrelsen, om man kan gå videre med etableringen af et vedvarende energi-anlæg i det område, der er udpeget i ansøgningen. Hvis svaret er ja, udsteder

Energistyrelsen en forundersøgelsestilladelse. 
Resultaterne af undersøgelserne samler man i en forundersøgelsesrapport (miljøkonsekvensrapport). Først sikrer Energistyrelsen kvaliteten af rapporten. Derefter bliver den sendt i høring hos de relevante myndigheder. Herefter tager Energistyrelsen stilling til om rapporten kan godkendes. Godkendes rapporten kan projektudvikler søge om etableringstilladelse. Når Energistyrelsen modtager ansøgning om etableringstilladelse sendes ansøgning, forundersøgelsesrapport samt eventuelt et udkast til etableringstilladelse i offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at komme med deres bemærkninger. Først derefter beslutter Energistyrelsen, om der kan udstedes en etableringstilladelse til projektet.

 

Du skal selv betale omkostningerne til sagsbehandling

Energistyrelsens omkostninger til sagsbehandlingen er ifølge lovgivningen berettigede til refusion. Derfor må man som projektudvikler forvente at skulle betale for sagsbehandlingen. Reglerne om betaling for myndighedsbehandling findes i bekendtgørelse nr. 1460 af 25. juni 2021 som er fastsat med hjemmel i § 58 i lov om fremme af vedvarende energi.

Krav til fremdrift i projekterne

Energistyrelsen stiller krav til fremdriften i vindmølleprojekter under åben dør-proceduren. 

Kravene betyder, at der skal fastsættes milepæle for alle trin i ansøgningsprocessen. Formålet er at sikre større fremdrift i projekterne, end der tidligere har været. Dermed kan man undgå langvarige reservationer af havområder, hvor det ikke er sikkert, om de skal bruges til vedvarende energi-anlæg. Den slags reservationer kan føre til usikkerhed hos borgerne i de berørte lokalområder. Samtidig sikrer kravene til fremdrift, at man som projektudvikler hurtigere får en afklaring på, om et projekt kan realiseres.

Kravene begrænser projekterne til dem, der har reelle intentioner om at etablere en havvindmøllepark inden for en begrænset tidsramme. Hvis projektudviklerne ønsker at opretholde deres ansøgning, skal de sikre, at projektet skrider planmæssigt frem i alle stadier.

Energistyrelsen sørger for at gøre milepælene for hvert trin i ansøgningsprocessen tydelige over for ansøgerne.   Tilsvarende vil er der stramme tidsfrister for myndighedsbehandlingen i Energistyrelsen. Tidsfristerne kan forlænges, hvis der gælder nogle særlige forhold.

 

Mere specifikt indeholder de nye krav en skærpelse på disse fire punkter:

 1. Der gælder kortere frister for, at Energistyrelsen modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse. Som udgangspunkt skal supplerende oplysninger sendes til Energistyrelsen inden for fire uger.
 2. Når man har fået en forundersøgelsestilladelse, skal forundersøgelsesrapporten som udgangspunkt være færdig inden for ét år.
 3. Hvis Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal man som ansøger inden tre måneder give besked, om man ønsker at etablere havvindmøller på den placering, man har ansøgt om.
 4. Projektudvikler skal ansøge om en etableringstilladelse senest seks måneder efter, at forundersøgelsesrapporten er blevet godkendt. 
  Den kommunale vetoret
Den kommunale vetoret

Den 1. juli 2022 trådte den kommunale vetoret i kraft. Det betyder, at en kommune kan nedlægge veto mod, at der meddeles forundersøgelses til vedvarende energianlæg på havet for så vidt angår projekter, der planlægges placeret i et område op til 15 km fra kommunens kyststrækning. Det betyder, at såfremt en kommune nedlægger veto mod projektet, skal klima-, energi- og forsyningsministeren meddele afslag på ansøgning om forundersøgelsestilladelse til projektet.

Læs mere om reglerne her:

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi