Godkendelse af vedvarende energi-anlæg på havet

To procedurer: Udbud eller åben dør

I Danmark kan du få tilladelse til at opstille havvindmøller ved hjælp af to procedurer: udbud eller åben dør.

Ved udbud udbyder staten et projekt, typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse.Ved åben dør-proceduren ansøger projektudvikleren selv om tilladelserne til et projekt af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering.

Både vedvarende energi-anlæg efter udbud og åben dør kræver de samme tre tilladelser. 

Læs mere om åben dør ordningen. 

Læs mere om aktuelle udbud på havvindmølleparker.


Det kræver tre tilladelser at opstille vedvarende energi-anlæg på havet

Både ved udbud og åben dør skal myndighederne udstede  tre tilladelser ifølge VE-loven, før man kan opstille vedvarende energi-anlæg på havet. De tre tilladelser er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien.

  • Forundersøgelsestilladelsen gives, så der kan laves specifikke undersøgelser af lokaliteten, hvor der ønskes at opstille et anlæg.  En forundersøgelsestilladelse gælder typisk for ét år. Derefter skal man indsende en såkaldt forundersøgelsesrapport til Energistyrelsen. Forundersøgelsesrapporten indeholder bl.a., en vurdering af projektets virkning på miljøet (en miljøkonsekvensvurdering).
  • Etableringstilladelsen udstedes efter, at projektudvikleren har fremsendt en ansøgning om etableringstilladelse med resultaterne fra miljøkonsekvensvurderingen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre et vedvarende energi-anlæg på havet. 
  • Tilladelsen til udnyttelse af energien (den såkaldte elproduktionstilladelse) gives inden anlægget sættes i drift. Den dokumenterer bl.a., at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Undervejs i processen konsulterer Energistyrelsen andre relevante myndigheder for at sikre, at alle relevante vilkår bliver stillet i tilladelserne. 


Det er nødvendigt at vurdere påvirkningen af miljøet

Anlæg, der producerer vedvarende energi på havet, kan påvirke miljøet. Sådanne anlæg kan f.eks. være vindmøller. Hvis Energistyrelsen eller andre myndigheder forventer, at et anlæg vil påvirke miljøet væsentligt, er det nødvendigt at vurdere de miljømæssige konsekvenser.

Vedvarende energi-anlæg på havet kan f.eks. påvirke internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder). Hvis Energistyrelsen vurderer, at et projekt kan have en væsentlig påvirkning af et sådan habitatområde, skal der udarbejdes en vurdering af, hvilke direkte eller indirekte virkninger, projektet har på de arter og naturtyper, som naturbeskyttelsesområdet er udpeget på baggrund af (en habitatkonsekvensvurdering). 

Energistyrelsen kan typisk ikke give tilladelse til et projekt, hvis vurderingen viser, at projektet vil skade et internationalt naturbeskyttelsesområde. Typisk vil en habitatkonsekvensvurdering være en del af VVM-redegørelsen. 

Kontakt

Søren Keller
Specialkonsulent (+45) 3392 6690
Julie Andersen
Fuldmægtig (+45) 3392 6648
Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819
Anette Norling
Specialkonsulent (+45) 3392 6735