Planlægning af fremtidens havvindmølleparker

Planlægning af fremtidens havvindmølleparker

Få overblik over udarbejdede handlingsplaner, statslige screeninger og planlægningen af fremtidens havvindmølleparker, samt gennemførte analyser alt sammen for fremme af konkurrence ved etablering af havvindmølleparker i Danmark.

Information om finscreeninger, reservationer af arealer til havvindmølleparker og data m.m.

Screening af havvindspotentialet i Danmark 2022-2025

I den politiske delaftale til Finanslov 2022 "Investeringer i et fortsat grønnere Danmark" blev der for perioden 2022-2025 afsat midler til et projekt, der skulle sikre det nødvendige datagrundlag og understøtte den langsigtede planlægning for og beslutninger om udbygning af ny storskala havvind i Danmark. Projektet skal således bidrage til at efterkomme den massive efterspørgsel på udbygning af havvind de kommende år og ligeledes søge at afdække de kumulative miljøeffekter, der kan være forbundet herved. 

Projektet er forankret i Energistyrelsen, der i 2022 igangsatte screeningen, der bl.a. skal kortlægge hvilke dele af det danske havområde, der potentielt kan være særligt sårbar over for storskalaudbygningen af havvind. Som en del af screeningen har Energistyrelsen sammen med GEUS påbegyndt en overordnet geologisk kortlægning af den danske havbund, som vil være afgørende for vurdering af hvorvidt områder er egnet til opstilling af havvindmøller. Den geologiske kortlægning rapporteres løbende og endeligt i 2024. Resultaterne fra GEUS vil således være central for den samlede screening af havvindspotentialet, der afrapporteres endeligt i 2025.

Energistyrelsen har desuden indgået samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, DCE (Aarhus Universitet) samt DTU Vind, som skal bistå med rådgivning og vurdering af Danmarks fremtidige havvindspotentiale.  

Projektbeskrivelse

Med projektet ønsker Energistyrelsen at tilvejebringe et samlet, opdateret overblik over havvindpotentialet på det samlede havareal i Danmark

Projektet indebærer følgende:

  1.  Følsomhedskortlægning af natur – miljø, vind og hydrodynamiske forhold samt øvrige væsentlige interesser af betydning for udbygningen med havvind.
  2. Teknisk finscreening og vurdering af det samlede havvindpotential på baggrund af følsomhedskortlægningen og relevante tekniske parametre.
  3. Vurdering af potentielle kumulative effekter fra storskala havvindudbygning i Danmark og nabolande.
  4. Vurdering af barrierer og potentialer ift. sameksistens.

Organisering, tidsplan og væsentligste leverancer

Opgaven udføres af en arbejdsgruppe i Energistyrelsen med ophæng i Havvindsenheden. Til opgaven inddrages en tværfaglig følgegruppe for arbejdet, med deltagelse af de statslige myndigheder med interesse for aktiviteter på havet. Der vil ligeledes i løbet af 2023 blive nedsat en interessentgruppe, så relevante interesseorganisationer kan blive inddraget.

Arbejdet pågår i perioden 2022-25 og delresultaterne vil, i det omfang det er muligt, løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Den endelige afrapportering vil ske i løbet af 2025.

Foruden indsamling af nye data vil eksisterende data nyttiggøres og tidligere gennemførte statslige screeninger ligeledes blive inddraget.  Projektet vil dog give et bedre datagrundlag end tidligere screeninger og samtidig dække hele det danske havareal.

Screening af havvindpotentialet - pixi version af opgavetilgang

GEUS rapport 2023 - Dataoversigt Nordsøen

GEUS rapport 2023 - Dataoversigt Indre danske farvande og Østersøen

Bæredygtighed i udbud

I forbindelse med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 blev der truffet politisk afgørelse om at inddrage en række bæredygtighedskrav i kommende udbud. Til kvalificering heraf har Energistyrelsen fået udarbejdet en række konsulentrapporter.

 

COWI del 1 – erfaringer bredt fra andre lande

Part 1 - Foreign Experiences for Awarding Offshore Wind


COWI del 2 – mulige minimums og tildelingskriterier, bredt inden for miljø, bæredygtighed og systemintegration

Part 2 - Assessment of award criteria for offshore wind tenders in Denmark

 

NIRAS – standarder, systemer og internationale erfaringer vedr. bæredygtighed

Analyse af bæredygtighedskrav ved udbud af havvindmølleparker med særligt fokus på klima

 

Sweco – fokus på markedssituaton for grønt stål og beton

Bæredygtighed i havvindmølleudbud

Reservation af arealer ifm. igangsættelse af forundersøgelser for 6 GW havvind

For at muliggøre realisering af de politiske aftaler om markant mere havvind inden udgangen af 2030, er der igangsat forundersøgelser og forberedelse af etableringen af nettilslutningsanlæggene og eventuelt nødvendige netforstærkninger for alle kendte og attraktive havvindsplaceringer fra 2022-finscreeningen (Læs mere om finscreeningen længere nede på siden). Forundersøgelser og forberedelser igangsættes samlet og uafhængigt af senere konkrete beslutninger om placeringer af de enkelte havvindmølleparker.

Finscreening af havarealer 2022

Konsulentfirmaet COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af danske havarealer for at undersøge muligheden for inden for specifikt udvalgte områder at etablere havvindmølleparker. Finscreeningen er en opdatering af screening fra 2020 (Læs mere om denne længere nede på siden). Det drejer sig om områderne Oprindelig Hesselø, Nedskaleret oprindelig Hesselø, området syd for Hesselø, Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Kriegers Flak II og Kattegat II.

Formålet med screeningen har været at bekræfte, at det er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker i de angivne områder og at levere økonomiske beregninger til sammenligning af placeringerne.

 

Overordnet viser screeningen, at der ikke er noget, der på forhånd udelukker etablering af havvindmølleparker i nogen af de screenede områder. Der er således ingen af de screenede områder, som i rapporten udelukkes til brug for etablering af havvindmølleparker på grund af uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med andre menneskelige interesser.

Som supplement til COWIs arbejde har ENS bedt De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) foretage geologiske screeninger og udarbejdning af geologiske modeller for de samme områder, der indgår i COWIs screening med henblik på at vurdere egnetheden af områderne ift. etablering af havvindmøller ud fra et geologisk perspektiv. GEUS’ arbejde er fordelt henover tre rapporter opdelt ud fra farvand (Nordsøen, Kattegat og Kriegers Flak).

Resultaterne fra finscreeningen vil indgå i det videre forberedende arbejde med udbygning af havvind i Danmark, herunder bidrage til at oplyse grundlaget for at træffe beslutning om nærmere placering.

 

Rapporter

 

Finscreening af havarealer til etablering af nye havmølleparker med direkte forbindelse til land

Havbundsscreening for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Miljø- og planmæssige forhold for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Vindressource layouts og energiproduktion for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Elektriske systemer for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Økonomisk rangering af Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Geologisk screening af havareal i Nordsøen

Geologisk screening af havarealer i Kattegat

Geologisk screening af havarealer omkring Kriegers Flak

Reservation af arealer til energiø ved Bornholm 2021

Med klimaaftalen af 22 juni 2020 har et bredt flertal i folketinget besluttet at iværksætte arbejdet med at realisere to energiøer; en i Nordsøen og en i Østersøen. Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. november 2020 besluttet at reservere bruttoområderne i Nordsøen og Østersøen. Med denne arealreservation opdateres det reserverede bruttoområde i Østersøen, så det reflekterer det areal der er udlagt som udviklingszone til vedvarende energi og energiøer i Havplanen. Efter at arealreservationen er blevet offentliggjort, kan der ikke længere indgives ansøgninger efter åben dør-ordningen i de omfattede områder.

Se koordinaterne for områderne

2021: Modeller for tildeling af koncessioner for fremtidige havvindudbud

Det blev med energiaftalen af 2018 aftalt, at der skal udarbejdes en havvindsanalyse, der bl.a. skal bidrage til de mest optimale markedsrammer, så havvindpotentialet hurtigst muligt kan udnyttes kommercielt. Havvindsanalysen skal opstille modeller for, hvordan der kan skabes indtægter til staten som følge af, at vindressourcen udnyttes. Energistyrelsen har derfor i marts 2021 udgivet notatet ”Modeller for tildeling af koncessioner for fremtidige havvindudbud”, der kortlægger forskellige koncessionsmodeller for udbud af havområder til havvindmøller, som muliggør indtægter til staten. En koncession er en aftale mellem staten og en virksomhed, der giver virksomheden retten til at udføre en bestemt aktivitet, f.eks. at anvende et område på havet til produktion af havvindenergi.

Læs notatet Modeller for tildeling af koncessioner for fremtidige havvindudbud

Finscreening af havarealer 2020

Konsulentfirmaet COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af danske havarealer for at undersøge muligheden for inden for specifikt udvalgte områder, at etablere såvel enkeltstående havvindmølleparker som flere sammenhængende havvindmølleparker tilkoblet en energiø. For de enkeltstående parker, som er en opdatering af en tilsvarende screening fra 2018 (Læs mere om denne længere nede på siden), drejer det sig om områderne Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Hesselø og Kriegers Flak II og for de sammenhængende parker, drejer det sig om et større område længere ude i Nordsøen og ved Bornholm.

Formålet med screeningen har været at bekræfte, at det er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker med specifikke placeringer i de angivne områder og at levere økonomiske beregninger til sammenligning af placeringerne.

Oversigt over arealer på landkort

Overordnet set viser screeningen, at det ikke er noget der på forhånd udelukker etablering havvindmølleparker i nogen af de screenede områder i forhold til uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med andre menneskelige interesser. Dog anbefales det, at der i delområder ved Bornholm og Kriegers Flak gennemføres en mere detaljeret analyse af følsomheden af udvalgte fuglearter i forhold deres påvirkning ved opstilling af havvind, ligesom der også ved flere af de screenede områder vil skulle tages højde for bl.a. kabler, rørledninger og eksisterende sejruter.

Resultaterne fra finscreeningen vil indgå i det videre forberedende arbejde med udbygning af havvind i Danmark, herunder bidrage til at oplyse grundlaget for at træffe beslutning om nærmere placering.

Rapporter

10 GW screening af havvindspotentialet

Som opfølgning på Energiaftalen af 29. juni 2018 har Energistyrelsen udarbejdet en grovscreening af hele det danske farvand for mulige placeringer af kommende havvindmølleparker. Screeningen identificerer mulige arealer til placering af minimum 12,4 GW.

Screeningen viser, at det samlede havvindspotentiale på nuværende tidspunkt udgør godt 35.000 km2. Baseret på tidligere erfaringer med opstilling af havvindmølleparker, er der udpeget et bruttoareal på godt 11.000 km2, som kan rumme til minimum 12,4 GW havvind. Arealerne er fordelt i både Øst og Vestdanmark med store sammenhængende arealer i Nordsøen, mens der er udpeget færre og mindre områder i de indre farvande og Østersøen.

Havvindspotentialet i Danmark - screening af de danske farvande for mulige placeringer til ny havvind

Bilag A - Anvendte lag i GIS analyse

Bilag B - Kort i stort format

Faktaark for screening af lokationer til fremtidige havvindmøller (på engelsk)

Reservation af arealer til energiøer ifm. klimaaftalen 2020

Med klimaaftalen af 22 juni 2020 har et bredt flertal i folketinget besluttet at iværksætte arbejdet med at realisere to energiøer; en i Nordsøen og en i Østersøen. Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. november 2020 besluttet at reservere bruttoområderne i Nordsøen og Østersøen. Efter at arealreservationen er blevet offentliggjort, kan der ikke længere indgives ansøgninger efter åben dør-ordningen i de omfattede områder.

Se koordinater for områderne

Reservation af arealer til havvindmølleparker ifm. energiaftale 2018

28. august 2018

Forligsparterne bag energiaftalen af 29. juni 2018 har besluttet, at der frem mod 2030 skal etableres tre havvindmølleparker, den første på ca. 800 MW og de to næste på min. 800 MW, på det danske havareal. For at sikre den samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige udnyttelse af havarealet til disse kommende havvindmølleparker er det nødvendigt at sikre en række supplerende arealreservationer til de eksisterende arealreservationer for udbud af storskala havvindmølleparker, til brug for de kommende udbudsrunder.

Reservation af tillægsarealer til statslige udbud af havvindmølleparker i forbindelse med energiaftalen af 29. juni 2018

Tillægsområder

Tillægsområder - koordinater

30. november 2018

Forligsparterne bag energiaftalen af 29. juni 2018 har desuden besluttet, at der skal gennemføres en storstilet screening af de danske farvande for at identificere attraktive lokaliteter til op til 10 GW havvind (Læs mere om denne finscreening længere oppe på siden). En havvindsanalyse skal desuden bidrage til de mest optimale markedsrammer for havvind. For at sikre grundlaget for, at potentialerne for havvind i Danmark udnyttes bedst muligt, er det derfor nødvendigt at sikre reservation af en række større arealer, som staten har behov for at råde over i det igangværende arbejde med planlægningen af kommende havvindmølleparker.

10 GW screening, arealreservationer

Meddelelse om tillæg til arealreservationer til 10 GW screening

Koordinater for reserverede områder

Finscreening af havarealer til etablering af nye havmølleparker ifm. energiaftale 2018

COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af fire områder placeret ved Nordsøen (ud for den jyske vestkyst omkring Ringkøbing), Hesselø, Jammerbugt og Kriegers Flak. Med finscreeningen er det bekræftet, at det er praktisk muligt at etablere parker i alle de fire undersøgte områder ift. natur, miljø- og planforhold. Der er dog en række indre delområder i de fire områder, som kræver yderligere undersøgelser for at afklare risiko, herunder ikke mindst fugleundersøgelser. Finscreeningen leverer desuden en oversigt over den økonomiske indbyrdes rangordning mellem områderne udregnet i kilowatt-time priser.

Finscreening af havarealer til etablering af nye havmølleparker

Bilag A - Havbund og geologiske forhold

Bilag B - Miljøscreening

Bilag C - Vindressource, layouts og energiproduktion

Bilag D - Elektrisk transmissionanlæ

Reservation af arealer til kystnære havvindmølleparker

Arealreservationen af de resterende arealer, som indgik i udbuddet af de kystnære havvindmøller, opretholdes foreløbigt, indtil der er en nærmere afklaring for behovet for statslige udbud af kystnære havvindmøller. Arealreservationerne betyder, at der ikke kan indsendes åben-dør-ansøgninger til placeringerne. Beslutningen drejer sig specifikt om arealerne ved Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Sæby og Bornholm.  (læs mere om placering af kystnære havvindmøller længere oppe på siden)

Placering af kystnære havvindmøller

Havmølleudvalget har peget på 15 kystnære områder, som er egnede til opstilling af havvindmøller. Screeningsrapporten kortlægger arealinteresserne på havet i området ud til 20 km fra kysten med det formål at finde placeringer til havmølleparker. Ingen af de udpegede områder ligger tættere end 4 km på kysten, og fjorde og lukkede farvande er udelukkede af hensyn til den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Der er endvidere udarbejdet en visualiseringsrapport og en strategisk miljøvurdering. Screeningen har dannet grundlag for en politisk aftale om udbygning med 500 MW kystnær havvind.

Se mere på Kystnære havmølleparker

Høringssvar

Energistyrelsen har modtaget 190 høringssvar samt tre underskriftsindsamlinger i forbindelse med screeningsrapporten. De indkomne svar er opdelt i myndigheder, kommuner, landsdækkende organisationer, lokale organisationer, virksomheder, borgere ved Køge Bugt, borgere ved Halsnæs og Nyrup Bugt samt borgere ved andre områder.

Reservation af arealer til havvindmølleparker

På vegne af den tidligere klima-, energi- og bygningsminister offentliggjorde Energistyrelsen de 6 hovedområder, som Havmølleudvalget har identificeret som mest relevante for udbygning med storskala havvind, og som fremover vil være lukket for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde. De såkaldte åben-dør-ansøgninger vil blive afvist i disse områder.

Reservationerne skal være med til at sikre, at der er arealer til rådighed til storskala havmølleparker efter 2020.

Læs mere om udpegning af kystnære havmølleområder og udbudsmodel

Kontakt

Tobias Grindsted
Chefkonsulent (+45) 3392 6640
Anette Norling
Chefkonsulent (+45) 3392 6735