Energistyrelsens behandling af personoplysninger

Energistyrelsen er dataansvarlig

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Email: ens@ens.dk
Tlf.: 33 92 67 00

Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Bibi Amina Shah
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV

Email: dpo@kefm.dk
Tlf.: 72 54 57 41 

Behandling af persondata

Energistyrelsen skal i forbindelse med behandling af personoplysninger som dataansvarlig overholde databeskyttelsesforordningens (Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelseslovens (lov nr. 502 af 23/05/2018) regler om behandling af personoplysninger.

Lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger

Energistyrelsen foretager kun behandling af personoplysninger, når behandlingen er baseret på en lovlig grund (hjemmel) og sikrer, at behandlingen er rimelig i forhold til Energistyrelsens formål med behandlingen. Energistyrelsen sikrer, at det er gennemsigtigt for de registrerede, at personoplysninger, der vedrører dem, indsamles, anvendes, tilgås eller på anden vis behandles, og i hvilket omfang personoplysningerne behandles eller vil blive behandlet af Energistyrelsen.

Formålsbegrænsning

Energistyrelsen indsamler kun personoplysninger til saglige formål i forbindelse med løsning af Energistyrelsens opgaver. Energistyrelsen indsamler ikke personoplysninger med den begrundelse, at det måske senere kan vise sig nyttigt at være i besiddelse af personoplysningerne.

Dataminimering og opbevaringsbegrænsning

Energistyrelsen sikrer, at behandling af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt, for at opfylde formålet med behandlingen, og at oplysningerne er relevante og tilstrækkelige. Energistyrelsen sikrer desuden, at personoplysninger kun opbevares i identificerbar form, så længe Energistyrelsen har et sagligt behov for at opbevare oplysningerne.

Behandlingssikkerhed og risikovurdering

Energistyrelsen gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er tilknyttet den pågældende behandlingsaktivitet. Energistyrelsen foretager løbende en vurdering af sikkerhedsforanstaltningers nødvendighed, tilstrækkelighed og effektivitet i forhold til behandlingsaktiviteterne.

Brud på persondatasikkerheden

Brud på persondatasikkerheden, herunder kompromittering af personoplysningers fortrolighed, integritet eller tilgængelighed, kan føre til alvorlige konsekvenser for de registreredes rettigheder. Energistyrelsen har derfor fokus på forebyggelse af brud på persondatasikkerheden samt at gennemføre afbødningsforanstaltninger i tilfælde af brud. Energistyrelsen sikrer, at sikkerhedsbrud, som medfører risici for de registreredes rettigheder, anmeldes til Datatilsynet uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer efter, at ministeriet er blevet bekendt med bruddet.

Dine rettigheder

Når Energistyrelsen behandler personoplysninger om dig, har du i henhold til databeskyttelsesforordningen som registreret en række særlige rettigheder.  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Energistyrelsen. Energistyrelsens kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Ret til indsigt i behandling af personoplysninger

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Energistyrelsen behandler om dig, og få information om følgende:

  • Formålene med behandlingen
  • De berørte kategorier af personoplysninger
  • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
  • Retten til at anmode Energistyrelsen om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet
  • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig
  • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Du har desuden ret til at få udleveret én kopi af oplysningerne.

Adgangen til at blive gjort bekendt med disse oplysninger og retten til at få udleveret en kopi kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til drifts- eller forretningsforhold eller offentlige interesser.

Ret til at få personoplysninger berigtiget og slettet

Hvis de personoplysninger, Energistyrelsen behandler om dig, er urigtige eller ufuldstændige, har du i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til at få dem berigtiget eller gjort fuldstændige. Du skal henvende dig til Energistyrelsen og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17, vil du i nogle tilfælde desuden have ret til at få personoplysninger om dig slettet. Det kan f.eks. være, hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Energistyrelsen indhentede dem til, eller hvis personoplysningerne bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Adgangen til at få oplysninger slettet kan dog være begrænset, hvis fortsat opbevaring og anden behandling er nødvendig, f.eks. af hensyn til at sikre dokumentation eller af hensyn til fortsat udførelse af styrelsens opgaver.

Når du henvender dig med en anmodning om at få berigtiget eller slettet dine persondata, undersøger Energistyrelsen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

Ret til dataportabilitet

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret at få udleveret de personoplysninger, som du har givet Energistyrelsen, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få personoplysningerne overført til en anden (såkaldt ret til dataportabilitet). 

Retten til dataportabilitet gælder dog ikke, når personoplysninger behandles som led i Energistyrelsens varetagelse af myndighedsudøvelse eller andre opgaver i samfundets interesse.

Ret til indsigelse

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21 til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Når Energistyrelsen modtager din indsigelse mod en behandling af personoplysninger, vil Energistyrelsen på baggrund af de grunde, som du anfører i indsigelsen, vurdere nødvendigheden af behandlingen på ny og eventuelt stoppe behandlingen. Hvis Energistyrelsen ved den nye vurdering når frem til, at behandlingen fortsat er nødvendig, vil du modtage en begrundelse for, hvorfor Energistyrelsen ikke mener, at din indsigelse kan imødekommes.

Brug af cookies

Find oplysninger om Energistyrelsens brug af cookies

Mere om Om os