Energistyrelsens behandling af personoplysninger

Energistyrelsen er dataansvarlig

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Email: ens@ens.dk
Tlf.: 33 92 67 00

Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Bibi Amina Shah
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV

Tlf.: 72 54 57 41 

Behandling af persondata

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse.

Vi opbevarer endvidere dine oplysninger til dokumentations- og kontrolformål.

Derudover behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, såfremt du har tilmeldt dig til at modtage disse. Du kan læse mere herom nederst på siden.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3

Modtagere af personoplysninger

Energistyrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til dem som henvendelsen måtte findes relevant for.

Det kan også være, at vi videregiver dine oplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder og lignende, som skal bidrage til sagens oplysning.

Energistyrelsen videregiver eller overlader også efter omstændighederne dine personoplysninger til databehandlere, som understøtter Energistyrelsens journaliserings- og sagsbehandlingssystemer. 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt vedrørende din sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige eller der foreligger særlige omstændigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine person-oplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at opbevare de pågældende person-oplysninger.

Dine rettigheder

Når Energistyrelsen behandler personoplysninger om dig, har du i henhold til data-beskyttelsesforordningen som registreret en række særlige rettigheder.  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Energistyrelsen. Energistyrel-sens kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Ret til indsigt i behandling af personoplysninger

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Energistyrelsen behandler om dig og få information om følgende:

 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • Retten til at anmode Energistyrelsen om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.
 • Du har desuden ret til at få udleveret én kopi af oplysningerne.

Adgangen til at blive gjort bekendt med disse oplysninger og retten til at få udleveret en kopi kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til drifts- eller forretningsforhold eller offentlige interesser.

Ret til at få personoplysninger berigtiget og slettet

Hvis de personoplysninger, Energistyrelsen behandler om dig, er urigtige eller ufuldstændige, har du i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til at få dem berigtiget eller gjort fuldstændige. Du skal henvende dig til Energistyrelsen og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17, vil du i nogle tilfælde desuden have ret til at få personoplysninger om dig slettet. Det kan f.eks. være, hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Energistyrelsen indhentede dem til, eller hvis personoplysningerne bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Adgangen til at få oplysninger slettet kan dog være begrænset, hvis fortsat opbevaring og anden behandling er nødvendig, f.eks. af hensyn til at sikre dokumentation eller af hensyn til fortsat udførelse af styrelsens opgaver.

Når du henvender dig med en anmodning om at få berigtiget eller slettet dine persondata, undersøger Energistyrelsen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

Ret til dataportabilitet

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret at få udleveret de personoplysninger, som du har givet Energistyrelsen, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få personoplysningerne overført til en anden (såkaldt ret til dataportabilitet). 

Retten til dataportabilitet gælder dog ikke, når personoplysninger behandles som led i Energistyrelsens varetagelse af myndighedsudøvelse eller andre opgaver i samfundets interesse.

Ret til indsigelse

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21 til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Når Energistyrelsen modtager din indsigelse mod en behandling af personoplysninger, vil Energistyrelsen på baggrund af de grunde, som du anfører i indsigelsen, vurdere nødvendigheden af behandlingen på ny og eventuelt stoppe behandlingen. Hvis Energistyrelsen ved den nye vurdering når frem til, at behandlingen fortsat er nødvendig, vil du modtage en begrundelse for, hvorfor Energistyrelsen ikke mener, at din indsigelse kan imødekommes.

Nyhedsbreve

Registrering og behandling af dine oplysninger

Ved tilmelding til et eller flere af Energistyrelsens nyhedsbreve accepterer du, at dit navn og din e-mailadresse registreres, og at vi sender dig nyhedsbreve.

Vi vil behandle de oplysninger, som du har givet os, til at sende dig nyheder via e-mail.

Vores nyhedsbreve indeholder pixels, der registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevene, hvornår nyhedsbrevene åbnes (dato og tidspunkt), hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller desktop, og hvilket ope-rativsystem der benyttes.

Disse informationer benytter vi til at analysere, hvilke nyheder modtagerne åbner, og hvilke artikler modtagerne klikker sig videre til. På den baggrund kan vi tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve – fx i hvilken rækkefølge historierne skal præsenteres i nyhedsbrevet.

Modtagelse af nyhedsbreve samt vores behandling af pixeldata sker på baggrund af dit samtykke jf. art. 6 stk.1 litra a.

Dit navn, din e-mailadresse samt oplysninger om åbning af nyhedsbreve, klik på links, device og operativsystem bliver ikke brugt til andre formål end de beskrevne og bliver ikke videregivet til andre.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af dit seneste nyhedsbrev eller ved at sende en mail til ens@ens.dk hvor du skriver, at du ønsker at afmelde dig fra nyhedsbrevet.   

Opbevaring og sletning af data 

Når du har tilbagetrukket dit samtykke, opbevarer vi dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som lå til grund for vores indsamling og behandling.

Statistik om åbninger af nyhedsbreve og klik på links bliver løbende anonymiseret. Herefter indgår oplysningerne kun i generel statistik og kan ikke henføres til personer.

Brug af cookies

Find oplysninger om Energistyrelsens brug af cookies

Mere om Om os