Danmark bliver en ø rigere: verdens første energi ø etableres 80 km ude i Nordsøen

4. februar 2021
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse:

Med en bred politisk aftale er rammerne for energiøen i Nordsøen nu på plads. Dermed er en hjørnesten i den grønne omstilling lagt og danmarkshistoriens største anlægsprojekt et afgørende skridt videre. Energiøen bliver en kunstigt anlagt ø, som staten vil eje størstedelen af.

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om konstruktion og ejerforhold for energiøen i Nordsøen. Det bliver danmarkshistories største anlægsprojekt med en estimeret samlet anlægssum på 210 mia. kr. Det svarer til op imod 5 Storebæltsbroer eller ca. 4 Femernbælt-forbindelser.

”Med den her beslutning sætter vi rammerne for et afgørende fyrtårnsprojekt i den grønne omstilling. Ikke kun for Danmark, men også for Europa og resten af verden. I dag har vi taget et stort skridt fra vision til virkelighed. Jeg er glad for, at vi er så mange partier, der tager det skridt sammen. Det er vigtigt for Danmark at være et foregangsland. Kun ved at inspirere andre og udvikle nye grønne løsninger de også vil bruge, kan vi for alvor gøre noget for at bekæmpe klimaforandringerne”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Energiøen bliver anlagt som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Der bliver tale om en inddæmmet ø. Det skal bringe de stærke danske kompetencer inden for projektudvikling, teknologi og finansiering i spil og bidrage til innovation og grøn eksport.

Øen får karakter af kritisk infrastruktur, og derfor er det besluttet, at staten som minimum skal have majoritetsejerskabet.

”Med energiøerne vil Danmark udbygge sin position som verdensførende inden for havvind. Tidligere generationer af fremsynede politikkere havde modet til at investere og tænke visionært. Samtidig har der været et tæt samarbejde med danske virksomheder, der har udviklet sig til at blive verdens bedste på hver deres område. Sådan skabtes det danske vindmølleeventyr. Nu skriver vi et nyt spændende kapital i den historie”, siger Klimaminister Dan Jørgensen.

Den præcise udformning er endnu ikke fastlagt, men en ø, der kan håndtere 3 gigawatt havvind forventes at få en størrelse på mindst 120.000 m2, svarende til 18 fodboldbaner. På sigt skal kapaciteten kunne udvides fra 3 til 10 gigawatt, hvilket er nok til at forsyne 10 mio. husstande. Når øen udvides, forventes den som minimum blive på et areal svarende til 64 fodboldbaner.

Øen skal også kunne installere teknologi til at omdanne den grønne strøm til brændstoffer til skibe, fly og lastbiler. Løsningen med en inddæmmet ø giver de bedste muligheder for at udbygge øen med f.eks. en havn og faciliteter til lagring og konvertering af den grønne strøm til brændstoffer til fly, skibe og lastbiler.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at opføre en energi-ø på 2 gigawatt i Østersøen. Her vil Bornholm fungere som selve energiøen med havvindmølleparker tilkoblet. Havvindmølleparkerne vil blive placeret syd og sydvest for Bornholm.

Danmarks samlede havvindskapacitet er i dag på 1,7 gigawatt. Når første fase af energiøerne er etableret vil Danmarks havvindkapacitet være næsten fire gange så stor som i dag. Når energiøerne er fuldt udbygget vil der være installeret 7 gange så meget kapacitet som vi har i dag.

De konkrete rammer om ejerskabet skal nu fastlægges, så udbudsprocessen kan igangsættes og øerne realiseres hurtigst muligt.

Citater fra ordførere

Tommy Ahlers, Venstre:

”Jeg er stolt over, at Danmark har modet til at træffe store beslutninger for at skubbe på den grønne omstilling. Energiøerne vil blive de første af sin slags i verden, og derfor kræver det nytænkning, innovation og modige private investorer – det vil dermed også være med til at danne grundlag for nye danske grønne erhvervseventyr. Energiøerne vil være et stort bidrag til grøn omstilling i både Danmark og i Europa, og forhåbentligt også være en inspiration for resten af verden.”

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti:

”Vi er glade for, at der nu kommer skred i tingene. For os er det afgørende, at de private aktører kommer til at spille så stor en rolle som muligt. Vi bevæger os på ukendt land, og det er vigtigt, at den grønne omstilling altid sker hånd i hånd med private virksomheder, som vi sikre arbejdspladser og vækst i Danmark.”

Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre:

”Energiøer startede som en radikal vision. I dag står vi en bred aftale, der vil gøre den vision til virkelighed. Energiøer er en løsning, der i størrelse faktisk matcher den udfordring, vi står med på klimaområdet. For det er et gigantisk grønt, teknologisk kvantespring, vi nu sætter i gang. Et kvantespring med enorme potentialer for at forsyne hele Europa med grøn energi, finde nye måder at bruge strømmen på og udvikle nye grønne jobs.”

Signe Munk, SF:

“Det næste eventyr i Nordsøen bliver grønt. Jeg er stolt af, at vi nu laver verdens første energiø, som kan levere grøn strøm til Danmark og Europa. Det viser, at selvom Danmark er et lille land, er vi en stormagt for grøn energi.”

Søren Egge, Enhedslisten:

”Det er fantastisk, at havvindmøller i Nordsøen nu skal erstatte olie- og gasboringer. Energiøerne er basis for fremtidens energiforsyning, som sikrer grøn eksport af vedvarende energi til andre europæiske lande og dermed bidrager ekstra til den nødvendige og hastende omstilling til CO2-neutral energi.”

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:

”Vi går med aftalen om energiøer fra idé og vision til virkelighed med grøn vækst, innovation og arbejdspladser. Et vindmølleeventyr 2.0. Vi er stærkt optaget af og begejstret for at løfte dansk klima- og energipolitik op i en ny liga. For konservative har det været vigtigt at sikre, at private aktører er med til at løse opgaven - og får ejerskab. Staten skal ikke alene eje sådan et projekt, og derfor har det været afgørende, at vi gennem privat medejerskab får aktiveret den viden og innovationskraft, der er i det private erhvervsliv og sikrer, at visionerne for energiøen i Nordsøen bliver til virkelighed.”

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance:

“I fremtidens samfund kommer det meste af vores energi fra grøn elproduktion. Det vil både give os et bedre samfund og en energiproduktion, som ikke belaster miljøet. Energiøerne vil skabe forudsætningerne for, at fremtidens energiforbrug ikke kun vil være grøn, men også billig, og Danmark vil blive storeksportør af grøn strøm til hele Nordeuropa. Det er både en visionær og en snusfornuftig aftale, som vi her har lavet.”

Torsten Gejl, Alternativet:

”Energiøerne kan være et essentielt og vigtigt skridt i retningen af fremtidens grønne energi. Derfor er Alternativet med i aftalen. Det her er en vigtig udbygning af den grønne infrastruktur, og vi sikrer at vi kan være med til at forsyne resten af EU med grøn energi.”

Læs mere om energiøer og hent baggrundsmateriale.

Læs aftaleteksten på kefm.dk.

Læs flere fakta om energiøen på kefm.dk.

Baggrund

  • Energiøer udgør et paradigmeskifte fra enkeltstående havvindmølleparker til én sammentænkt konstruktion, der vil fungere som et grønt kraftcenter på havet
  • Energiøen i Nordsøen bliver en kunstigt anlagt ø, som er forbundet til omkringliggende havvindmølleparker og til flere landes el-net. Den vil altså samle og fordele strømmen direkte til forbrugerne i flere lande.
  • På sigt er det ambitionen, at anlæg på energiøen f.eks. også skal kunne lagre strømmen og omdanne den til brændstoffer til fly, skibe og lastbiler.
  • Øens samlede areal ventes at blive mindst 120.000 m2, svarende til 18 fodboldbaner. Hertil kommer tilknyttede havvindmølleparker. Udvides øen kan den blive så stor som 460.000 m2, svarende til 64 fodboldbaner. Den præcise udformning er endnu ikke fastlagt.
  • Øen vil i første fase få en kapacitet på 3 GW, svarende til 3 mio. husstandes strømforbrug. På sigt kan den udbygges til 10 GW, så den kan dække 10 mio. husstandes forbrug
  • Mølleantal og størrelse vil afhænge af det vindende bud, men der kan blive tale om ca. 200 havvindmøller i første fase og udbygget til 10 GW ca. 650 havvindmøller.
  • Møllerne forventes at blive af hidtil uset størrelse, forventeligt over 260 meter høje.
  • De samlede investeringer for øen, infrastruktur og tilknyttede havvindmølleparker bliver ca. 210 mia. kr. svarende til op til 5 Storebæltsbroer eller ca. 4 Femern-bælt-forbindelser.

Kontakt:


Presserådgiver Anna Munck, tlf. 23 69 10 73, mail: anmun@kefm.dk

I Energistyrelsen: Pressechef Ture Falbe-Hansen, 25 13 78 46, mail: tfh@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig