Energiøer

Danmark har en lang historie inden for havvind og stod for etablering af verdens første havvindmøllepark. Derudover er nogle af verdens førende virksomheder inden for vindenergi etableret i Danmark, der har en unik placering i forhold til udnyttelse af havvind.

Verdens første Energiøer

Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 22. juni 2020, at Danmark skal etablere verdens to første energiøer, hvortil der skal forbindes adskillige havvindmølleparker:

  • I Nordsøen skal der etableres en kunstig ø, som skal være knudepunkt for 3 GW havvindmølleparker og med mulighed for 10 GW på sigt
  • I Østersøen kommer Bornholm til at fungere som knudepunkt for 2 GW havvindmølleparker

Begge energiøer skal eksportere strøm til land i Danmark samt til udlandet.

Hvad er en energiø?

Konceptet "energiø" dækker over en eksisterende ø, fysisk ø eller platform, der fungerer som et knudepunkt for el-produktion fra omkringliggende havvindmølleparker, som forbindes og distribueres mellem Danmark og udvalgte nabolande. Der kan i konceptet også tilkobles andet el-teknisk udstyr såsom lagringsfaciliteter, elektrolyseanlæg eller andre energikonverteringsteknologier (f.eks. PtX).

En del af klimaaftalen

Med klimaaftalen af 22. juni 2020 besluttede Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, at der skal etableres to energiøer med i alt 5 GW tilkoblet. Energiøerne bliver verdens første og skal fremtidssikre dansk havvindudbygning. Den ene energiø skal placeres i Nordsøen og skal have en kapacitet på 3 GW i 2030 med plads til mindst 10 GW på sigt. Øen i Nordsøen udbygges i faser i takt med, at elforbruget stiger, og energiøen tilsluttes handelsforbindelser til andre lande. Den anden energiø etableres på Bornholm og skal have en kapacitet på 2 GW. Det er en betingelse for projekterne, at de er rentable.

Læs mere om Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020

Placering af Energiøer

Partierne bag klimaaftalen har truffet beslutning om placeringen af havvind ved energiø Bornholm og valgt bruttoområde for placering af energiø og havvind i Nordsøen. Ved energiøen Bornholm placeres vindmøllerne omkring 20 km. syd og sydvest for klippeøen. I Nordsøen er partierne blevet enige om at starte forberedelserne til forundersøgelserne for energiøen og havvindmøllerne. Øen og havvindmøllerne vil ligge mindst 60 km vest for Thorsminde. Den endelige beslutning om placeringen af øen og havvind i Nordsøen sker senest i foråret 2021.

Parterne bag klimaaftalen har i februar 2021 taget stilling til ejerskab og konstruktionstype af energiøer. Med aftalen er parterne enige om at indsnævre området for etablering af den inddæmmede ø samt de første 3 GW havvindmølleparker. Læs aftalen

På baggrund af denne beslutning er der givet pålæg til Energinet om at påbegynde forundersøgelser. Samtidig reserveres områderne til etablering af energiøer og statslig udbygning af havvind. Forundersøgelserne er første skridt hen imod realiseringen af energiøerne og omfatter geofysiske (fx sonarundersøgelser, hvor man screener havbunden) og geotekniske undersøgelser (fx boringer ned i havbunden) samt miljømæssige undersøgelser (fx fisk, fugle og bunddyr).

Se oversigtskort over forundersøgelsesområder

Ift. placering af energiøer har Energistyrelsen haft en række konsulenter til at bidrage med rapporter om forskellige emner. Rapporter kan findes på denne hjemmeside og omfatter en finscreening for placering af energiøer og tilhørende havvind i Nordsøen og Østersøen, geologisk ekspertvurdering for placering af energiø i et relativt lavvandet område i Nordsøen, samt visualiseringer for havvindmølleparker i Østersøen. Det bemærkes, at rapporterne er udarbejdet for at afsøge mulige placeringer, og det understreges, at der ikke er tale om de endelige mølleplaceringer.

Rapporter

Udlandsforbindelser

Energiøer skal tilsluttes udlandsforbindelser til andre lande, hvor vindenergi fra havmølleparker bliver opsamlet og sender strøm begge veje mellem de to landes elnet. Danmark har indgået politiske aftaler med flere nabolande om at indgå i et fælles analysearbejde omkring tilslutning til energiøerne. Den politiske aftale skal udmøntes i et samarbejde blandt systemoperatører, dvs. Energinet og relevante samarbejdsparter, som skal undersøge muligheden for en udlandsforbindelse via energiøen.

 

Mulige konstruktionstyper og ejerskab til energiø

For Energiø i Østersøen er Bornholm knudepunkt, mens der i Nordsøen skal etableres en kunstig ø. En sådan kunstig ø kan fx være en platform eller en inddæmmet ø. Energistyrelsen har haft en konsulent til at afsøge fordele og ulemper ved forskellige konstruktionstyper.

Læs Cost benefit analyse og klimaaftryk af energiøer i Nordsøen og Østersøen

Parterne bag forligskredsen har i februar 2021 taget stilling til ejerskab og konstruktionstype. Energiøen bliver anlagt som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker. Energiøen i Nordsøen vil i første omgang være en inddæmmet ø med en kapacitet på 3 GW og på sigt kunne udvides til 10 GW. Øen får karakter af kritisk infrastruktur, og derfor er det besluttet, at staten som minimum skal have majoritetsejerskabet. Det skal bringe de stærke private kompetencer inden for projektudvikling, teknologi og finansiering i spil og bidrage til innovation og grøn eksport. 

Læs nyhed om aftalen

Læs hele aftaleteksten

Find information på engelsk på den engelske side om energiøer 

Kontakt

Ditte Mikkelsen
Chefkonsulent (+45) 3392 6808
Marie Louise Schaumburg-Müller
Fuldmægtig (+45) 5167 4340

Pressehenvendelser

Ture Falbe-Hansen
Chefkonsulent (+45) 2513 7846

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser