Danmarks elforbrug tager et hop opad, mens forbruget af kul fortsat falder

23. maj 2024
Udviklingen i Danmarks elforbrug inkl. nettab fra 1. kvartal i 2000 til 1. kvartal 2024. Kilde: Energistyrelsen
Udviklingen i Danmarks elforbrug inkl. nettab fra 1. kvartal i 2000 til 1. kvartal 2024. Kilde: Energistyrelsen

Elforbruget i Danmark nåede i 1. kvartal 2024 et nyt maksimum. Forbruget af kul og olie faldt, mens forbruget af vedvarende energi og naturgas steg sammenholdt med samme periode året før. Idriftsættelsen af Viking Link har samtidig præget eludvekslingen med udlandet.

Elforbruget i Danmark i 1. kvartal 2024 tog et ordentligt hop opad med en stigning på over 8 procent sammenholdt med forbruget i 1. kvartal 2023. Udgangspunktet i 2023 var ganske vist præget af meget høje elpriser, men også set i et længere perspektiv var elforbruget i 1. kvartal 2024 usædvanligt højt i Danmark - faktisk det højeste nogensinde.

Det viser Energistyrelsens kvartalsstatistik over energiforbruget i Danmark.

Baggrunden for den kraftige stigning i elforbruget vil først blive fuldt afdækket i forbindelse med udgivelsen af den endelige energistatistik for 2024, men det spiller sandsynligvis en rolle, at flere eldrevne varmepumper har erstattet olie- og gasfyr, og at bestanden af elbiler er vokset.

Danmarks samlede, faktiske energiforbrug steg med 1,4 procent eller 2,6 PJ, når man sammenligner 1. kvartal 2024 med 1. kvartal 2023.

Stigningen i energiforbruget dækker over:

  • En stigning i forbruget af vedvarende energi på godt 9 pct. eller ca. 7,7 PJ, primært drevet af større vindkraftproduktion og øget forbrug af biomasse på centrale værker.
  • En stigning i forbruget af naturgas på knap 11 pct. eller ca. 2,2 PJ. Stigningen skal dog ses i lyset af det lave gasforbrug i samme periode året før pga. energikrisen.
  • Et fald i forbruget af kul på knap 38 pct. eller 4,9 PJ.
  • Et fald i forbruget af olieprodukter på knap 4 pct. eller 2,5 PJ primært drevet af lavere forbrug af benzin og diesel, hvorimod forbruget af flybrændstof steg og således trak i modsat retning.

Danmark har almindeligvis nettoeksport af el i årets 1. kvartal, og dette var også tilfældet i 2024. Eleksporten i 1. kvartal 2024 var forholdsvis beskeden, og netto-udvekslingen var en smule lavere end i 2023. Til trods for det var eludvekslingen samlet set betydeligt større i 1. kvartal 2024 end året inden med vækst i både eksport og import på omkring 25 procent.

Det er en udvikling, der også blev fremmet af den nye kabelforbindelse mellem Jylland og England, Viking Link, som blev åbnet i slutningen af 2023 og gav anledning til en væsentlig eksport af el fra Danmark til England i 1. kvartal 2024.

Læs yderligere beskrivelse af resultaterne i energistatistikken for de første tre måneder af 2024 på ens.dk

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Tino Rueskov Pedersen
(+45) 3395 5215

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig