Eksisterende EU-ETS udvides til også at omfatte brændstofoperatører

29. november 2023

EU-ETS udvides til også at omfatte brændstofoperatører, der frigiver brændsel til forbrug til opvarmning eller køling af bygninger, vejtransport og andre sektorer. Udvidelsen, kaldet EU-ETS-2, træder i kraft den 1. januar 2025. Det betyder, at brændstofoperatørerne skal være i besiddelse af en CO2-udledningstilladelse inden denne dato.

I forlængelse af EU's kvotehandelsdirektiv 2003/87/EF med ændringer har Kommissionen offentliggjort EU forordning (EU) 2023/2122 om indførelsen af et nyt kvotehandelssystem for brændstofoperatører. Med forordningen indføres regler for overvågning og rapportering af CO2-udledningen for de brændstofoperatører, der udfører de i direktivets bilag III nævnte aktiviteter.

Udvidelsen omfatter eksempelvis brændstofoperatører, der frigiver brændsel til forbrug, og brændslet anvendes inden for bygninger (opvarmning og –køling), vejtransport og andre sektorer. Er I som brændstofoperatør omfattet af betaling af punktafgift til SKAT for brændsler, er det muligt, at I også omfattes af det nye EU-ETS-2.

Se de omfattede aktiviteter i direktivets Bilag III.

ETS-2 opererer med egne kvoter. Kvoterne er forskellige fra ETS-1 kvoter og kan ikke anvendes mellem de to handelssystemer. ETS-2 har derfor også en selvstændig prismekanisme for fastsættelse af kvoteprisen. I modsætning til ETS-1 uddeles der ikke gratiskvoter til de kommende ETS-2 brændstofoperatører.

Implementeringen af ETS-2 sker gradvist og gennem to overordnede faser: én fase med overvågnings- og rapporteringsforpligtigelser der løber fra 2024 til og med 2027. Herefter stilles der krav om returnering af kvoter inden den 31. maj hvert år fra 2028. Kvoterne returneres i kvoteregisteret, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Bemærk venligst, at når udledningstilladelsen er udstedt, skal brændstofoperatøren oprette en compliance-konto i kvoteregisteret. Kvotereregisteret vil kontakte de brændstofoperatører, som er omfattet af EU-ETS-2.

Se yderligere information om kvoteregisteret.

Udledningstilladelse fra 2025

Fra den 1. januar 2025 skal brændstofoperatøren være i besiddelse af en udledningstilladelse udstedt af Energistyrelsen. Før udstedelsen af en tilladelse skal den enkelte operatør indsende en overvågningsplan, der beskriver, hvordan brændslerne overvåges og rapporteres.

Fristen for indsendelse af overvågningsplanen er den 1. september 2024. Energistyrelsen kan dog fastsætte en tidligere frist.

Overvågningsplanen danner grundlag for rapporteringen af brændselsmængder frigivet til forbrug og dermed potentiel udledning af CO2.

Brændselsmængderne skal:

  • For 2024 rapporteres første gang i april 2025. 
  • Rapporteringen for 2024 bygger på historiske data og skal ikke verificeres.
  • Fra 2025 skal overvågningsplanerne og rapportering til Energistyrelsen verificeres af en uvildig 3. part.

Den 1. september 2024 er frist for indsendelse af en overvågningsplan til Energistyrelsen.

Brændstofoperatørerne skal dog afvente yderligere information, før de kan påbegynde arbejdet med deres overvågningsplaner. Information herom følger snarest muligt, forventeligt i første kvartal 2024.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på guidelines og skabeloner der skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af overvågningsplanerne.

Brændstofoperatører og andre interessenter bedes holde øje med Energistyrelsens ETS-2-side på ENS.dk.Siden udbygges løbende med yderligere information og vejledninger vedrørende ETS-2.

Kontakt:

Henvendelser kan rettes til Energistyrelsens EU-ETS-2-postkasse på ets2@ens.dk  

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig