Brændstofoperatører i CO2-kvoteordningen (EU-ETS-2)

Brændstofoperatører i CO2-kvoteordningen (EU-ETS-2)

EU udvider den eksisterende kvoteordning med et separat kvotehandelssystem (EU-ETS-2) for fossile brændstoffer, der anvendes til forbrænding i bygningssektoren, vejtransportsektoren og i andre sektorer. EU-ETS-2 medfører krav om overvågning og rapportering fra 1. januar 2025.

Der foreligger endnu ikke et samlet retsgrundlag under hvilket, brændstofoperatører kan påbegynde arbejdet med overvågningsplaner, ligesom værktøjer, vejledninger og evt. skabeloner knapt er under udarbejdelse. Energistyrelsen er involveret direkte i arbejdet med dannelse af retsgrundlaget ved direktivændringer og udarbejdelse og revision af forordninger, et arbejde der forventes afsluttet 1. kvartal 2024. Nedenstående forholder sig af denne grund ikke til den konkrete implementering ligesom konkrete ordvalg endnu ikke er fastlagte.

Energistyrelsen vil som led i implementeringen udsende information og afholde workshops for de berørte brændstofoperatører. Forventes en brændstofoperatør at blive omfattet af EU-ETS-2, er operatøren velkommen til at sende en mail til ets2@ens.dk og blive oprettet på en kontaktliste.

Læs mere om EU-ETS-2 i kvotedirektivet 2023/87/EF, af særlig interesse er eksempelvis artikel 30a – 30k samt bilag III. MR-forordningen har fornyligt gennemgået den offentlige høring og er derfor ikke gældende, teksten er ikke endelig og kan ændres inden godkendelse. Reglerne for overvågning og rapportering for brændstofoperatørerne vil følge reglerne beskrevet i artiklerne 75a-75w med tilhørende bilag.

I kan også følge med på EU´s hjemmeside.

Hvem er omfattet af EU-ETS-2?

De nye brændstofoperatører (regulerede enheder) omfatter virksomheder eller personer, der udøver den i kvotedirektivets bilag III omhandlede aktivitet. Aktiviteten omfatter salg af brændsel til opvarmning og køling af bygningssektoren, til vejtransport og til andre sektorer.

Brændstofoperatøren er defineret i kvotedirektivets artikel 3 ae, med henvisning til EU´s regler om blandt andet punktafgift og beskatning af energiprodukter.

 

Hvad omfatter overvågnings- og rapporteringsforpligtigelsen?

Brændstofoperatøren skal inden den 1. september 2024 indsende en overvågningsplan til godkendelse hos Energistyrelsen. Overvågningsplanen skal udarbejdes i EU´s skabelon som endnu ikke er publiceret.

For fortsat at udøve de i bilag III omfattede aktiviteter, skal brændstofoperatøren være i besiddelse af en udledningstilladelse udstedt af Energistyrelsen senest den 1. januar 2025.

Operatøren skal indberette de historiske emissioner for 2024 til Energistyrelsen senest den 30. april 2025. Indberetningen skal ske i EU´s skabelon som endnu ikke er publiceret.

Herefter skal brændstofoperatøren for hvert kalenderår fra 2025 overvåge de emissioner, der svarer til den mængde brændstof, der er overgået til forbrug i henhold til bilag III. Operatørerne skal sikre at disse emissioner verificeres og indberettes til Energistyrelsen i det følgende år, begyndende i 2026.

Fra den 1. januar 2028 skal brændstofoperatøren senest den 31. maj hvert år returnere en mængde kvoter, svarende til den samlede verificerede emission.  Returneringen sker hos Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for det danske kvoteregister.

Fra den 1. januar 2028 skal brændstofoperatøren desuden senest den 30. april hvert år indtil 2030 indberette den gennemsnitlige andel af omkostninger i forbindelse med returnering af kvoter, som den overvælter på forbrugerne i det foregående år.

 

Kontakt

Energistyrelsens EU-ETS-2 postkasse