Energiforbruget steg i første halvår af 2021

27. august 2021
Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Det faktiske energiforbrug steg i første halvår af 2021 med 5,0 pct. i forhold til samme periode året før. Forbruget af kul, naturgas og vedvarende energi steg, mens olieforbruget faldt især på grund af et lavere forbrug af jetbrændstof.

Det højere energiforbrug i de første seks måneder af 2021 skyldes formodentlig koldere vejr i perioden sammenlignet med sidste år. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode sidste år er:

  • Forbruget af jetbrændstof faldt i 1. halvår med 35,9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Tendensen var, at forbruget faldt kraftigt i slutningen af 1. kvartal 2020, og holdt sig på et stabilt lavt niveau. I slutningen af 2. kvartal 2021 steg forbruget noget, men ikke tilstrækkeligt til at udligne det samlede fald i 1. halvår 2020.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 7,2 pct. højere, fordi der er kommet flere solcelleanlæg i drift.
  • Olie- og naturgasproduktionen faldt med hhv. 14,2 pct. og 12,4 pct.
  • Kulforbruget i de centrale værker steg med 15,4 pct. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes sandsynligvis koldere vejr og en lavere produktion af strøm fra vindmøller, som betød større produktion på de centrale kraftværker. Vindkraftproduktionen faldt med 15,8 pct. i 1. halvdel af 2021, da middelvindhastigheden var betydeligt lavere end sidste år.

Energiforbruget steg i første halvår af 2021

Det faktiske energiforbrug steg i 1. halvår af 2021 med 5,0 pct. i forhold til samme periode året før. I samme periode steg forbruget af naturgas, kul og vedvarende energi med henholdsvis 9,0 pct., 16,1 pct. og 9,0 pct., mens forbruget af olie faldt med 2,4 pct. Den overvejende del af stigningen i energiforbruget skyldes sandsynligvis koldere vejr og dårligere vindforhold i 1. halvår af 2021 sammenlignet med samme periode sidste år.

I 1. halvår af 2021 var der således 21,5 pct. flere graddage sammenlignet med samme periode året før. Samtidig var vindkraftproduktionen 15,8 pct. lavere i denne periode på grund af dårligere vindforhold. Fald i vindkraftproduktionen bidrager til en stigning i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoimport af el i første halvår af 2021 på 8,4 PJ. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 5,3 pct. højere i 1. halvår af 2021 i forhold til samme periode året før.

Stort fald i forbruget af jetbrændstof

Det lavere olieforbrug i første halvår af 2021 skyldes især et fald i forbruget af jetbrændstof på 35,9 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, mens forbruget af diesel- og fyringsolie samt benzin steg hhv. 1,3 pct. og 1,9 pct. En del af faldet i forbruget af jetbrændstof er sandsynligvis en følge af nedsat aktivitet i samfundet som følge af COVID-19.

Figur 2 Forbruget af JP1 [TJ]

Figur 2 viser udviklingen i forbruget af jetbrændstof - JP1, som faldt med 35,9 pct. i 1. halvår af 2021 i forhold til samme periode sidste år. Sammenlignet med det gennemsnitlige JP1 forbrug i 1. halvår i de seneste 5 år, var JP1 forbruget 67,1 pct. lavere i 1. halvår af 2021.

Stigning i forbruget af biomasse

Biomassen anvendes på de centrale værker i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 3 ses, hvordan forbruget af biomasse på de centrale værker hovedsageligt er i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

I 1. halvår af 2021 var forbruget af biomasse på de centrale værker 50,6 pct. højere end i tilsvarende periode i 2020. Det højere forbrug skyldes sandsynligvis en kombination af koldere vejr, der medfører øget forbrug af fjernvarme samt lavere vindkraftproduktion, der medfører øget behov for elproduktion på de termiske biomasse-værker.

I 1. halvår af 2021 var biomasseforbruget 58,0 pct. højere end det gennemsnitlige biomasseforbrug i 1. halvår de 5 forudgående år.

Figur 3 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]


Stigning i kulforbruget

Figur 4 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. I 1. halvår af 2021 var kulforbruget på de centrale værker 15,4 pct. højere end i samme periode i 2020. Sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug på de centrale værker i 1. halvår de seneste 5 år var kulforbruget 36,0 pct. lavere i 1. halvår af 2021.

Figur 4 Kulforbrug på centrale værker [TJ]


Fald i vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel

Figur 5 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i 1. halvår af 2021 var 15,8 pct. lavere end i den tilsvarende periode af 2020, da især de 3 første måneder af 2021 var præget af signifikant lavere vindhastigheder sammenlignet med året før. Den samlede vindkraftproduktion i 1. halvår af 2021 var 1 pct. højere end gennemsnittet for perioden de forudgående 5 år.

Figur 5 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 6 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1. halvår af 2021 udgjorde vindkraftproduktionen 41 pct. af den indenlandske elforsyning mod 50 pct. i samme periode året før. Den gennemsnitlige vindkraftandel har de seneste 5 år udgjort 43 pct. i årets første seks måneder.

Figur 6 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]


Stigning i elproduktionen fra solceller

Figur 7 viser elproduktionen fra solceller. I 1. halvår af 2021 var elproduktionen fra solceller 7,2 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2020. Udviklingen skyldes idriftsættelse af nye solcelleanlæg efter 1. halvår 2020. Elproduktionen fra solceller i 1. halvår af 2021 var 39,3 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i samme periode de forudgående 5 år.

Figur 7 Elproduktion fra solceller [GWh]


Fald i energiproduktionen

I 1. halvår af 2021 faldt den samlede produktion af primær energi med 6,0 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Sammenlignet med samme periode i 2020 faldt produktionen af råolie og naturgas i 2021 med henholdsvis 14,2 pct., 12,4 pct., mens produktion af vedvarende energi steg med 2,0 pct. Stigning i produktionen af vedvarende energi skyldes hovedsagelig stigning i produktionen af bionaturgas.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. og 2. kvartal af 2020 og 2021 [TJ]

Enhed TJ Primær energi-

produktion

Faktisk 

energiforbrug

Energiforbrug korrigeret
for nettoimport af el
1. - 2. kvartal 2021 198.199 360.596 371.043
1. - 2. kvartal 2020 210.804 343.395 352.374
1. kvartal 2021 97.679 185.529 188.026
1. kvartal 2020 112.358 182.335 181.305
2. kvartal 2021 100.520 175.067 183.017
2. kvartal 2020 98.446 161.060 171.069

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig