Energistyrelsen giver tilladelse til igangsættelse af forundersøgelser for tre potentielle havmølleparker

16. december 2022
Kortet ovenfor viser områderne, som skal forundersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Kortet fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022
Kortet ovenfor viser områderne, som skal forundersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Kortet fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022

Energistyrelsen har den 16. december 2022 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Kattegat II og Kriegers Flak II områderne samt for den nye placering af Hesselø havvindmøllepark.

Energinet vil gå i gang med forundersøgelserne i første kvartal 2023. Undersøgelserne vil omfatte geofysiske og geotekniske undersøgelser af områderne udpeget til mulige havvindmølleparker samt mulige kabel-ilandføringskorridorer. Derudover vil der blive foretaget marinbiologiske undersøgelser i et større område omkring de tre mulige havvindmølleparker.

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøller, men den giver Energinet ret til at indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer. Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for en udvikler. En potentiel udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelserne til sin senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Baggrund om de tre områder

Hesselø

Med Energiaftalen af 29. juni 2018 og efterfølgende Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at udbyde Hesselø Havvindmøllepark på 800-1200 MW. Den 2. juli 2020 modtog Energinet pålæg om gennemførelse af forundersøgelser og om etablering af nettilslutningspunkt for Havvindmølleparken.

I juni 2021 blev udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark dog sat på pause, da Energinets indledende forundersøgelser viste, at der var blød bund i store dele af området udpeget til Havvindmølleparken. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 blev det derefter besluttet at omplacere Havvindmølleparken til området syd for den oprindelige placering med henblik på, at parken kan nettilsluttes fra 2028 og færdigetableres i 2029. Beslutningen skete på baggrund af en screening af havarealer, som blev offentliggjort den 11. maj 2022, og som indikerer, at området syd for det oprindelige Hesselø-område udgør et godt alternativ.

Læs mere om finscreeningen af havarealer 2022.

På den baggrund meddelte klima-, energi- og forsyningsministeren den 30. juni 2022 pålæg til Energinet om at gennemføre forundersøgelser og etablere nettilslutningspunkt til Hesselø Havvindmøllepark for den nye placering. Pålægget erstattede dermed pålægget af 2. juli 2020.

Udbuddet af koncessionsaftalen for Hesselø Havvindmøllepark forventes igangsat primo 2024, og forundersøgelserne forventes at være færdige i december 2024. Parken forventes at være fuldt idriftsat senest i 2029.

 

Figur: Hesselø Havvindmøllepark skal placeres i Hesselø Bugt i Kattegat, ca. 30 km fra Sjællands Nordkyst. Den orange linje indikerer kabelkorridoren undersøgt under tidligere pålæg af 2. juli 2020, med ilandføring ved Gilbjerg Hoved på Nordsjælland.

Den orange polygon viser området, der er udpeget til en potentiel havvindmøllepark, og sammen med det omkringliggende skraverede område udgør dette selve forundersøgelsesområdet – dog er de geotekniske undersøgelser begrænset til den orange polygon. De marinbiologske undersøgelser vil blive udført inden for den stiplede firkant.

Kattegat II & Kriegers Flak II områderne

Med Finansloven for 2022 blev det besluttet at udbyde 2 GW havvind ud over ambitionerne fastsat i Energiaftalen af 29. juni 2018 og efterfølgende Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 blev det desuden besluttet, at der skal udbydes områder, der kan rumme minimum 4 GW yderligere havvind til etablering inden udgangen af 2030.

Forundersøgelser er historisk sket blevet igangsat efter politisk beslutning om konkret placering af en ny havvindmøllepark. Men for at muliggøre de politiske ønsker om flere GW havvind inden udgangen af 2030, blev det med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 besluttet at igangsætte forundersøgelser for alle kendte attraktive havvindsplaceringer fra 2022-screeningen. Kriegers Flak II og Kattegat II områderne blev identificeret som attraktive områder i 2022-screeningen, og forundersøgelserne heri igangsættes derfor forud for en endelig politisk beslutning om placeringen af havvindmølleparker i områderne.

Figur: De orange polygoner og de omkringliggende skraverede områder udgør tilsammen forundersøgelsesområderne – dog er de geotekniske undersøgelser begrænset til de orange polygoner. De prikkede områder udgør forundersøgelsesområdet for kabelkorridorerne og de marinbiologske undersøgelser vil blive udført inden for de stiplede firkanter. For Krigers Flak II vil ingen forundersøgelser blive foretaget udenfor den danske eksklusive økonomiske zone (EØZ).

 

 

Kontakt:

Specialkonsulent Alf Skovgaard, +45 33 95 51 62, alfsk@ens.dk

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig