Fakta om vindenergi

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark.

I dag stammer mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.

Historien om vindenergi i Danmark går langt tilbage. Vindmølleindustriens udvikling har ud fra en historisk synsvinkel været en succes. Læs om den historiske udvikling fra 1974 til 2011, og om de milepæle, som har været med til at præge og fremme udviklingen.

Læs om vindmølleindustriens historiske udvikling

Landvind: Danmark er blandt de førende i verden

Danmark har opstillet vindmøller på land siden 1970’erne, og frem til i dag er vindmøllerne vokset betydeligt både i antal og i kapacitet.

Danmark og de danske virksomheder er i dag blandt de førende i verden, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af vindmøller, og eksporten af vindmøller og teknologi til vindenergi udgør et væsentligt bidrag til den danske økonomi.

Det er kommunerne, der står for at planlægge opstillingen af nye landvindmøller. Derudover kan private også få tilskud til at opstille vindmøller på deres egen grund.

Havvind: Pionérindustri udviklet i Danmark

Havvindenergi blev udviklet på baggrund af den danske succes med landvind. Danmark var det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark med parken Vindeby ud for Lolland i 1991. I 2002 opførte Danmark Horns Rev 1, der var første havvindmøllepark i stor skala. 

Få et overblik over de danske havvindparker på kortet nedenfor:

Grafik: Oversigt over havvindmølleparker

En underkategori af havvindmøller er kystnære møller. Det er vindmøller, der bliver stillet op nær kysterne rundt om i Danmark.

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller

I Danmark er det muligt for en kommune at investere i vindmøller – både på land og på havet.

Læs Energistyrelsens notat her:

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller 

Ordninger til fremme af vedvarende energi

Med energiaftale 2018 blev der afsat 4,2 mia. kr. til vedvarende energi i årene 2020-2024, herunder teknologineutrale udbud for landvindmøller, åben-dør-havvindmøller og solcelleanlæg.  Herudover blev der aftalt tre statslige udbud af havvindmølleparker frem mod 2030.

Læs mere om ordninger for fremme af vedvarende energi og de teknologineutrale udbud her:

Støtte til vedvarende energi

Læs om krav til servicering af vindmøller og om teknisk certificering

Love og regler der gælder for vindmøller

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) 

Lov om elforsyning

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen til miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

Handlingsplaner, statslige reservationer, screeninger mv.

Nedenfor kan du få overblik over udarbejdede handlingsplaner, statslige screeninger, planlægningen af fremtidens havmøllepark og gennemførte analyser om fremme af konkurrencen ved etablering af havmølleparker i Danmark.

Reservation af arealer ifm. igangsættelse af forundersøgelser for 6 GW havvind

For at muliggøre realisering af de politiske aftaler om markant mere havvind inden udgangen af 2030, igangsættes forundersøgelser og forberedelse af etableringen af nettilslutningsanlæggene og eventuelt nødvendige netforstærkninger for alle kendte og attraktive havvindsplaceringer fra 2022-finscreeningen. Forundersøgelser og forberedelser igangsættes samlet og uafhængigt af senere konkrete beslutninger om placeringer af de enkelte havvindmølleparker.

Finscreening af havarealer 2022

Konsulentfirmaet COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af danske havarealer for at undersøge muligheden for inden for specifikt udvalgte områder at etablere havvindmølleparker. Finscreeningen er en opdatering af screening fra 2020. Det drejer sig om områderne Oprindelig Hesselø, Nedskaleret oprindelig Hesselø, området syd for Hesselø, Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Kriegers Flak II og Kattegat II.

Formålet med screeningen har været at bekræfte, at det er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker i de angivne områder og at levere økonomiske beregninger til sammenligning af placeringerne.

 

Overordnet viser screeningen, at der ikke er noget, der på forhånd udelukker etablering af havvindmølleparker i nogen af de screenede områder. Der er således ingen af de screenede områder, som i rapporten udelukkes til brug for etablering af havvindmølleparker på grund af uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med menneskelige interesser.

Som supplement til COWIs arbejde har ENS bedt De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) foretage geologiske screeninger og udarbejdning af geologiske modeller for de samme områder, der indgår i COWIs screening med henblik på at vurdere egnetheden af områderne ift. etablering af havvindmøller ud fra et geologisk perspektiv. GEUS’ arbejde er fordelt henover tre rapporter opdelt ud fra farvand (Nordsøen, Kattegat og Kriegers Flak).

Rapporter

 

Finscreening af havarealer til etablering af nye havmølleparker med direkte forbindelse til land

Havbundsscreening for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Miljø- og planmæssige forhold for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Vindressource layouts og energiproduktion for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Elektriske systemer for Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Økonomisk rangering af Nordsøen 1, Hesselø, Kattegat 2 og Kriegers Flak

Geologisk screening af havareal i Nordsøen

Geologisk screening af havarealer i Kattegat

Geologisk screening af havarealer omkring Kriegers Flak

Reservation af arealer til energiø ved Bornholm 2021

Med klimaaftalen af 22 juni 2020 har et bredt flertal besluttet at iværksætte arbejdet med at realisere to energiøer; en i Nordsøen og en i Østersøen. Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. november 2020 besluttet at reservere bruttoområderne i Nordsøen og Østersøen. Med denne arealreservation opdateres det reserverede bruttoområde i Østersøen, så det reflekterer det areal der er udlagt som udviklingszone til vedvarende energi og energiøer i Havplanen. Efter at arealreservationen er blevet offentliggjort, kan der ikke længere indgives ansøgninger efter åben dør-ordningen i de omfattede områder.

Se koordinaterne for områderne

2021: Modeller for tildeling af koncessioner for fremtidige havvindudbud

Det blev med energiaftalen af 2018 aftalt, at der skal udarbejdes en havvindsanalyse, der bl.a. skal bidrage til de mest optimale markedsrammer, så havvindpotentialet hurtigst muligt kan udnyttes kommercielt. Havvindsanalysen skal opstille modeller for, hvordan der kan skabes indtægter til staten som følge af, at vindressourcen udnyttes. Energistyrelsen har derfor i marts 2021 udgivet notatet Modeller for tildeling af koncessioner for fremtidige havvindudbud, der kortlægger forskellige koncessionsmodeller (en koncession er en aftale mellem staten og en virksomhed, der giver virksomheden retten til at udføre en bestemt aktivitet, f.eks. at anvende et område på havet til produktion af havvindenergi) for udbud af havområder til havvindmøller, som muliggør indtægter til staten.

Læs notatet Modeller for tildeling af koncessioner for fremtidige havvindudbud

Finscreening af havarealer 2020

Konsulentfirmaet COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af danske havarealer for at undersøge muligheden for inden for specifikt udvalgte områder, at etablere såvel enkeltstående havvindmølleparker som flere sammenhængende havvindmølleparker tilkoblet en energiø. For de enkeltstående parker, som er en opdatering af en tilsvarende screening fra 2018, drejer det sig om områderne Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Hesselø og Kriegers Flak II og for de sammenhængende parker, drejer det sig om et større område længere ude i Nordsøen og ved Bornholm.

Formålet med screeningen har været at bekræfte, at det er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker med specifikke placeringer i de angivne områder og at levere økonomiske beregninger til sammenligning af placeringerne.

Oversigt over arealer på landkort

Overordnet set viser screeningen, at det er muligt at etablere havvindmølleparker i alle de screenede områder forhold til uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med menneskelige interesser. Dog anbefales det, at der i delområder ved Bornholm og Kriegers Flak gennemføres en mere detaljeret analyse af følsomheden af udvalgte fuglearter i forhold deres påvirkning ved opstilling af havvind, ligesom der også ved flere af de screenede områder vil skulle tages højde for bl.a. kabler, rørledninger og eksisterende sejruter.

Resultaterne fra finscreeningen vil indgå i det videre forberedende arbejde med udbygning af havvind i Danmark, herunder bidrage til at oplyse grundlaget for at træffe beslutning om nærmere placering.

Rapporter

10 GW screening af havvindspotentialet

Danmark er globalt førende inden for havvind og er i en unik position til at udbygge med endnu flere havvindmølleparker. Energi fra havvindmøller skal bidrage til at muliggøre, at 55 pct. af energibehovet i Danmark dækkes af vedvarende energi i 2030.

Som opfølgning på Energiaftalen af 29. juni 2018 har Energistyrelsen udarbejdet en grovscreening af hele det danske farvand for mulige placeringer af kommende havvindmølleparker. Screeningen identificerer mulige arealer til placering af minimum 12,4 GW.

Screeningen viser, at det samlede havvindspotentiale på nuværende tidspunkt udgør godt 35.000 km2. Baseret på tidligere erfaringer med opstilling af havvindmølleparker, er der udpeget et bruttoareal på godt 11.000 km2, som kan rumme til minimum 12,4 GW havvind. Arealerne er fordelt i både Øst og Vestdanmark med store sammenhængende arealer i Nordsøen, mens der er udpeget færre og mindre områder i de indre farvande og Østersøen.

Havvindspotentialet i Danmark - screening af de danske farvande for mulige placeringer til ny havvind

Bilag A - Anvendte lag i GIS analyse

Bilag B - Kort i stort format

Faktaark for screening af lokationer til fremtidige havvindmøller (på engelsk)

Reservation af arealer til energiøer ifm. klimaaftalen 2020

Med klimaaftalen af 22 juni 2020 har et bredt flertal besluttet at iværksætte arbejdet med at realisere to energiøer; en i Nordsøen og en i Østersøen. Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. november 2020 besluttet at reservere bruttoområderne i Nordsøen og Østersøen. Efter at arealreservationen er blevet offentliggjort, kan der ikke længere indgives ansøgninger efter åben dør-ordningen i de omfattede områder.

Se koordinater for områderne

Reservation af arealer til havvindmølleparker ifm. energiaftale 2018

28. august 2018

Forligsparterne bag energiaftalen af 29. juni 2018 har besluttet, at der frem mod 2030 skal etableres tre havvindmølleparker, den første på ca. 800 MW og de to næste på min. 800 MW, på det danske havareal. For at sikre den samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige udnyttelse af havarealet til disse kommende havvindmølleparker er det nødvendigt at sikre en række supplerende arealreservationer til de eksisterende arealreservationer for udbud af storskala havvindmølleparker, til brug for de kommende udbudsrunder.

Reservation af tillægsarealer til statslige udbud af havvindmølleparker i forbindelse med energiaftalen af 29. juni 2018

Tillægsområder

Tillægsområder - koordinater

30. november 2018

Forligsparterne bag energiaftalen af 29. juni 2018 har desuden besluttet, at der skal gennemføres en storstilet screening af de danske farvande for at identificere attraktive lokaliteter til op til 10 GW havvind. En havvindsanalyse skal desuden bidrage til de mest optimale markedsrammer for havvind. For at sikre grundlaget for, at potentialerne for havvind i Danmark udnyttes bedst muligt, er det derfor nødvendigt at sikre reservation af en række større arealer, som staten har behov for at råde over i det igangværende arbejde med planlægningen af kommende havvindmølleparker.

10 GW screening, arealreservationer

Meddelelse om tillæg til arealreservationer til 10 GW screening

Koordinater for reserverede områder

Finscreening af havarealer til etablering af nye havmølleparker ifm. energiaftale 2018

COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af fire områder placeret ved Nordsøen (ud for den jyske vestkyst omkring Ringkøbing), Hesselø, Jammerbugt og Kriegers Flak. Med finscreeningen er det bekræftet, at det er praktisk muligt at etablere parker i alle de fire undersøgte områder ift. natur, miljø- og planforhold. Der er dog en række indre delområder i de fire områder, som kræver yderligere undersøgelser for at afklare risiko, herunder ikke mindst fugleundersøgelser. Finscreeningen leverer desuden en oversigt over den økonomiske indbyrdes rangordning mellem områderne udregnet i kilowatt-time priser.

Finscreening af havarealer til etablering af nye havmølleparker

Bilag A - Havbund og geologiske forhold

Bilag B - Miljøscreening

Bilag C - Vindressource, layouts og energiproduktion

Bilag D - Elektrisk transmissionanlæg

 

Placering af kystnære havvindmøller

Havmølleudvalget har peget på 15 kystnære områder, som er egnede til opstilling af havvindmøller. Screeningsrapporten kortlægger arealinteresserne på havet i området ud til 20 km fra kysten med det formål at finde placeringer til havmølleparker. Ingen af de udpegede områder ligger tættere end 4 km på kysten, og fjorde og lukkede farvande er udelukkede af hensyn til den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Der er endvidere udarbejdet en visualiseringsrapport og en strategisk miljøvurdering. Screeningen har dannet grundlag for en politisk aftale om udbygning med 500 MW kystnær havvind.

Se mere på Kystnære havmølleparker

Høringssvar

Energistyrelsen har modtaget 190 høringssvar samt tre underskriftsindsamlinger i forbindelse med screeningsrapporten. De indkomne svar er opdelt i myndigheder, kommuner, landsdækkende organisationer, lokale organisationer, virksomheder, borgere ved Køge Bugt, borgere ved Halsnæs og Nyrup Bugt samt borgere ved andre områder.

Reservation af arealer til havvindmølleparker

Arealreservationen af de resterende arealer, som indgik i udbuddet af de kystnære havvindmøller, opretholdes foreløbigt, indtil der er en nærmere afklaring for behovet for statslige udbud af kystnære havvindmøller. Arealreservationerne betyder, at der ikke kan indsendes åben-dør-ansøgninger til placeringerne. Beslutningen drejer sig specifikt om arealerne ved Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Sæby og Bornholm.   

 


Reservation af arealer til havvindmølleparker

På vegne af den tidligere klima-, energi- og bygningsminister offentliggjorde Energistyrelsen de 6 hovedområder, som Havmølleudvalget har identificeret som mest relevante for udbygning med storskala havvind, og som fremover vil være lukket for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde. De såkaldte åben-dør-ansøgninger vil blive afvist i disse områder.

Reservationerne skal være med til at sikre, at der er arealer til rådighed til storskala havmølleparker efter 2020.

Læs mere om udpegning af kystnære havmølleområder og udbudsmodel

Deloittes analyse: Fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark

Deloittes analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark

Det forhenværende Klima- og Energiministerie igangsatte en analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark med det formål, at granske en analyse af den danske udbudsmodel ud fra et finansielt og selskabsøkonomisk perspektiv og at komme med anbefalinger til, hvilke udbudsmodeller der vil være hensigtsmæssige at anvende ved kommende udbud af havvindmølleparker, så der sikres størst mulig konkurrence om de udbudte koncessioner.

Rammebetingelserne skal samtidig sammensættes på en sådan måde, at et tilstrækkeligt antal investorer finder udbuddene af havmøller interessante, således at konkurrencen om de udbudte koncessioner bliver effektiv, og således at udbygning med havmøller lever op til de politisk fastsatte mål for udbygningen og gennemføres omkostningseffektivt.

Opdatering af Fremtidens Havvindmølleparker 2025

Energistyrelsen nedsatte ultimo 2005 havvindmølleudvalget med tilhørende referencegruppe. Udvalget for fremtidens havvindmøller offentliggjorde i 2007 rapporten "Fremtidens Havmølleplaceringer - 2025". Rapporten anviser, hvor nye havmølleparker på havet kan placeres. 

Efter at have vægtet hensyn til konkurrerende arealinteresser har udvalget peget på syv hovedområder med et samlet areal på godt 1000 km2 til udbygning med stor-skala havvind. Indenfor disse arealer kan der placeres op til 23 havmølleparker, hver med en installeret effekt på 200 MW. Efter udbud af de første 400 MW er denne analyse opdateret i 2011. Det er de seks resterende placeringer der er vurderet i forhold til opdaterede arealinteresser.

Stor-skala havmølleparker i Danmark - Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer (April 2011)

Havmøllehandlingsplan 2008

Som opfølgning på den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 blev havmøllehandlingsplanen 2008 udarbejdet på basis af havmølleudvalgets rapport og anbefalinger. Handlingsplanen definerer bl.a. en udbygning med 400 MW i Kattegat mellem Anholt og Djursland.

Havmøllehandlingsplan 2008

Screening af havområder i 2003 og 2004

Som et tidligt led i planlægningen for udbud af havvindmøller gennemførte Energistyrelsen også tre screeninger af mulige havområder i perioden august 2003 til august 2004. Den første screening blev gennemført i august 2003, og omfattede områderne ved Horns Rev ud for Blåvandshuk i Vesterhavet, syd for Læsø i Kattegat, Lysegrund ud for Nord-sjælland i Kattegat og Kriegers Flak i Østersøen. Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på første screening:  

Efterfølgende i april 2004, efter indgåelsen af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004, gennemførte Energistyrelsen en screening af et havområde ved Omø Stålgrunde. Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på anden screening:

Endelig sendte Energistyrelsen i august 2004 en screening af havområde ved Rødsand og Gedser i offentlig høring.

Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på tredje screening:

Data for arealforvaltning relateret til havvindmøller

Dataspecifikationen omhandler geodatasættet ”Arealforvaltning relateret til havvindmøller” og henvender sig til brugere af data. Dette dokument beskriver den første version af datasættet som det så ud november 2017.

Hent datasættet

Find webservice (WMS) i kortforsyningens liste

Den findes i listen under navnet WMS: havvind (Havvind). Bemærk, at det er nødvendigt at oprette en bruger i Kortforsyningen.

Kontakt

Emil Axelsen
Specialkonsulent (+45) 3392 7701
Tobias Grindsted
Specialkonsulent (+45) 3392 6640
Anette Norling
Specialkonsulent (+45) 3392 6735
Therese Kofoed Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6810