Energistyrelsen godkender udbygningsplan for Solsort feltet

21. september 2022
Oversigtskort over placeringen af Solsort feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen, herunder Syd Arne.
Oversigtskort over placeringen af Solsort feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen, herunder Syd Arne.

Energistyrelsen har godkendt en plan for udbygning og indvinding fra Solsort feltets vest lobe i Nordsøen. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår. Solsort feltet ventes at udgøre 12 pct. af den danske olieproduktion i 2024 og 5 pct. af gasproduktionen.

Energistyrelsen har den 21. september 2022 godkendt en plan for fase 1 af udbygning af Solsort feltet, der er beliggende i Nordsøen ca. 250 km vest for den danske vestkyst. Ansøgningen om udbygningsplan, inkl. miljøkonsekvensvurdering, er fremsendt af INEOS E&P A/S (herefter INEOS) på vegne af rettighedshaverne til tilladelserne 3/09, 4/98 og 7/89.

Der er gennemført en parallel sagsbehandling af udbygningsplanen og miljøkonsekvensvurdering for projektet, herunder Espoo høring, og Energistyrelsen har givet en samlet afgørelse for disse. Godkendelsen af projektet er meddelt i henhold til undergrundsloven på en række vilkår.

Den danske olie- og gasproduktion øges

Udbygningen planlægges påbegyndt i 2023 med forventet produktionsstart omkring slutningen af 2023. Produktionen forventes at udgøre ca. 2,31 mio. Sm3 olie og ca. 0,45 mia. Nm3 gas i feltets levetid. I 2024 vil produktion fra Solsort vest lobe i henhold til Energistyrelsens produktionsprognose fra august 2022 udgøre godt 12 pct. af den samlede olieproduktion, op mod 5 pct. af den samlede gasproduktion og op mod 10 pct. af den samlede produktion af olie og gas.

Se Godkendelse af udbygningsplan for Solsort feltet.

Baggrund
Udbygningen af Solsort vest loben indebærer boring af en produktionsbrønd og en vandinjektionsbrønd. De to brønde bores fra Syd Arne anlæggets nordlige platform, som ligger ca. 250 km fra den jyske vestkyst. Brøndene skal producere fra Solsort vest lobe reservoiret.

Ud over boring af to brønde omfatter projektet også enkelte ændringer på Syd Arne anlægget, da produktionen fra Solsort feltet planlægges håndteret og behandlet ved anvendelse af de eksisterende faciliteter på Syd Arne anlægget. Den producerede olie fra Solsort og Syd Arne føres til Syd Arnes lagertank på havbunden. Derfra eksporteres olien videre ved hjælp af Syd Arnes eksisterende bøjelastsystem til tankskibe. Den producerede gas fra Solsort føres med Syd Arne gassen gennem Syd Arne-Nybro gasrør­ledningen til landanlægget i Nybro, hvorfra den sendes videre i Energinets transmissionsrørledningsnet.

Fakta om Solsort feltet:

  • Solsort feltet er beliggende i licenserne 3/09, 4/98 og 7/89.
  • INEOS E&P A/S er operatør af Solsort feltet i licenserne 3/09, 4/98 og 7/89.
  • Solsort feltet er et olie- og gasfelt.
  • Olien i Solsort-feltets vest lobe befinder sig i et reservoir beliggende i sandsten i omtrent 3.000 meters dybde.
  • I 2024 vil produktion fra Solsort vest lobe i henhold til Energistyrelsens produktionsprognose fra august 2022 udgøre godt 12 pct. af den samlede olieproduktion, op mod 5 pct. af den samlede gasproduktion og op mod 10 pct. af den samlede produktion af olie og gas.

Kontakt:

Mads Kløve Hallstrøm, Energistyrelsen, tlf.: 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig