Godkendelse af udbygningsplan for Solsort feltet

Godkendelse af udbygningsplan for Solsort feltet

Energistyrelsen har den 21. september 2022 godkendt udbygning og indvinding fra Solsort feltets vest lobe.

Energistyrelsen har den 21. september 2022 godkendt en plan for fase 1 af udbygning af Solsort feltet, der er beliggende i Nordsøen ca. 250 km vest for den danske vestkyst. Ansøgningen om udbygningsplan, inkl. miljøkonsekvensvurdering, er fremsendt af INEOS E&P A/S (herefter INEOS) på vegne af rettighedshaverne til tilladelserne 3/09, 4/98 og 7/89.

Der er gennemført en parallel sagsbehandling af udbygningsplanen og miljøkonsekvensvurdering for projektet, herunder Espoo høring, og Energistyrelsen har givet en samlet afgørelse for disse. Godkendelsen af projektet er meddelt i henhold til undergrundsloven på en række vilkår (se afgørelse nedenfor). 

Udbygningen planlægges påbegyndt i 2023 med forventet produktionsstart omkring slutningen af 2023. Produktionen forventes at udgøre ca. 2,31 mio. Sm3 olie og ca. 0,45 mia. Nm3 gas i feltets levetid. I 2024 vil produktion fra Solsort vest lobe i henhold til Energistyrelsens produktionsprognose fra august 2022 udgøre godt 12 % af den samlede olieproduktion, op mod 5 % af den samlede gasproduktion og op mod 10 % af den samlede produktion af olie og gas.

Baggrund

Godkendelsen omfatter tilladelse til etablering af to nye brønde i Solsorts feltets vest lobe, samt produktion herfra. Brøndene planlægges udført fra eksisterende brøndslots på Syd Arne anlæggets nordlige brøndhovedplatform. 

Produktionen fra Solsort feltet planlægges håndteret og behandlet ved anvendelse af de eksisterende faciliteter på Syd Arne anlægget. Den producerede olie fra Solsort og Syd Arne føres til Syd Arnes lagertank på havbunden, og derfra eksporteres olien videre ved hjælp af Syd Arnes eksisterende bøjelastsystem til tankskibe. Den producerede gas fra Solsort føres med Syd Arne gassen gennem Syd Arne-Nybro gasrør¬ledningen til landanlægget i Nybro, hvorfra den sendes videre i Energinets transmissionsrørledningsnet.

Tilladelse

Se godkendelse af udbygningsplan for Solsort feltet 

Bilag

Bilag 1: Resumé – Nationale høringssvar

Bilag 2: Summary – Reponses – Espoo procedure

Miljøkonsekvensrapport mv.

Se offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv

Kontaktinfo

Spørgsmål til afgørelsen for så vidt angår de miljømæssige forhold kan rettes til Energistyrelsen, Mads Kløve Hallstrøm, tlf. 33 95 08 37, e-mail: mklh@ens.dk.

Klagevejledning 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, ekn@naevneneshus.dk, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1. Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse, jf. § 37 a, stk. 2. 

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 4. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Mads Kløve Hallstrøm
(+45) 3395 0837