Energistyrelsen indgår samarbejde om screening af havvindspotentialet i Danmark

23. februar 2023
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen skal de næste tre år samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Vind, GEUS og NIRAS om screening og miljøkortlægning for vurdering af havvindspotentialet i Danmark. Arbejdet er allerede i gang, og screeningen bliver et væsentligt grundlag for den fremtidige udbygning af havvind i Danmark.

Energistyrelsen har igangsat en screening, der skal give det fulde overblik over havvindspotentialet i Danmark. Screeningen skal danne et samlet, opdateret overblik over havvindpotentialet i Danmark og danne grundlag for den langsigtede planlægning af havvind i Danmark. Screeningen skal også vise, hvilke dele af det danske havareal der potentielt kan være særligt sårbart over for storskalaudbygningen af havvind i forhold til natur, miljø og øvrige arealinteresser.

Skal give et bredt vidensgrundlag

Projektet skal bidrage til et væsentligt forbedret vidensgrundlag for den fremtidige havvindudbygning i forhold til det rent tekniske potentiale. Det kræver en bedre viden om den danske havbund, marin flora og fauna, samt vind- og hydrodynamiske forhold. Projektet skal i den forbindelse undersøge natur- og miljøforhold og de kumulative effekter ved den forventede storskalaudbygning af havvind.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS skal i samarbejde med Aarhus Universitet (DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) og DTU Vind bistå Energistyrelsen med rådgivning til projektet.

Arbejdet med projektet finder sted i perioden 2022-25. Projektet bygger videre på eksisterende data og tidligere gennemførte statslige screeninger, men vil give et bedre datagrundlag end tidligere screeninger og samtidig dække hele havarealet.

Fakta om projektet

I den politiske delaftale til Finanslov 2022 Investeringer i et fortsat grønnere Danmark blev der for perioden 2022-2025 afsat midler til et projekt, der skulle sikre det nødvendige datagrundlag og understøtte den langsigtede planlægning for og beslutninger om udbygning af ny storskala havvind.

Projektet er forankret i Energistyrelsen, som i 2022 sammen med GEUS påbegyndte en overordnet geologisk kortlægning af den danske havbund, der er afgørende for vurdering af hvorvidt et område er egnet til opstilling af havvindmøller. Den geologiske kortlægning rapporteres løbende og endeligt i 2024 vil således være central for den samlede screening af havvindspotentialet, der afrapporteres endeligt i 2025.

Energistyrelsen vil nedsætte en følgegruppe for arbejdet med deltagelse af de statslige myndigheder med interesse for aktiviteter på havet. Der bliver desuden nedsat en interessentgruppe, hvor relevante interesseorganisationer bliver inddraget.

Du kan læse mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Yderligere information på Energistyrelsens hjemmeside ved henvendelse til Energistyrelsen ved Camilla Engelbrecht Wentzel, clawl@ens.dk, tlf: 3395 5170 eller Søren Keller, ske@ens.dk, tlf: 3392 6690.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig