Energistyrelsen offentliggør Analyseforudsætninger til Energinet 2022

9. januar 2023
Illustration: Forside på AF22 og billede fra Colourbox.
Illustration: Forside på AF22 og billede fra Colourbox.

Energistyrelsen offentliggør Analyseforudsætninger til Energinet 2022 samt høringssvar fra energibranchen og styrelsens kommentarer herpå. Analyse-forudsætningerne bruges af Energinet til at planlægge udviklingen af el- og gastransmissionsnettet.

Danmarks ambitioner og mål med den grønne omstilling stiller store krav til el- og gasinfrastrukturen, som blandt andet skal håndtere en væsentlig forøgelse af kapaciteten for havvind og elproduktionen fra solceller og vindmøller på land over de næste otte år. Det vil kræve en betydelig udbygning af energiinfrastrukturen.

Energistyrelsen udarbejder derfor årligt et sæt analyseforudsætninger, som anvendes af Energinet, der er ansvarlig for at trække elkabler, rejse master og bygge gasrør, så el- og gasnettet er rustet til den grønne omstilling og forsyningssikkerheden opretholdes.

Analyseforudsætningerne udgør grundlaget for Energinets analyser af den fremtidige netplanlægning og –investeringer, og dermed Energinets langsigtede udviklingsplaner for el- og gastransmissionsnettet.

Hvad viser Analyseforudsætningerne?

Energistyrelsen skønner, at elektrificeringen af det danske samfund med bl.a. udbredelsen af Power-to-X til brug både inden og uden for Danmarks grænser, kan mere end femdoble det totale nettoelforbrug frem mod 2050. Til sammenligning var nettoelforbruget stort set konstant fra 2000 til 2018 med et niveau på omkring 32 TWh.

Stigningen i efterspørgslen øger behovet for ny grøn elproduktion. Nye havvindmølleparker, men også landvind og solceller placeret rundt om i landet forventes at være de væsentligste elproduktionsteknologier til både at forsyne elbiler og varmepumper, men i høj grad også fremtidens PtX-anlæg.

Det betyder, at fremtidens el- og gasnet og energimarkederne skal håndtere et betydeligt højere elforbrug og nye typer af energi i form af brint og andre PtX-produkter, samtidig med, at elproduktionen i stigende omfang vil komme fra fluktuerende kilder som vind og sol.

Analyseforudsætningerne indeholder bl.a. følgende skøn og antagelser:

  • Udbygning med havvind til en samlet havvindskapacitet på ca. 37 GW i 2050. I dag er havvindskapaciteten ca. 2,3 GW.
  • Forbrug af ledningsgas i husholdninger og erhverv antages væsentligt reduceret, og især inden for husholdningerne antages en generel udfasning af gasfyr.
  • Accelereret produktion af grønne gasser, således at 100 pct. af ledningsgasforbruget i 2030 er grønt.
  • Der medtages en forventning om en væsentlig udbygning med PtX frem mod 2030 (6,9 GW pr. ultimo 2030), blandt andet på baggrund en betydelig mængde udmeldte projekter i pipeline. I 2050 forventes der i AF22 ca. 26 GW Power-to-X produktion i Danmark, både on- og offshore.

Hvad er Analyseforudsætningerne?

Analyseforudsætningerne beskriver en mulig udvikling i det danske el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktion frem mod 2050.

I modsætning til Energistyrelsens Klimafremskrivning er Analyseforudsætningerne ikke baseret på en såkaldt "frozen policy"-tilgang, hvor kun politiske vedtagne tiltag medtages. I stedet tager Analyseforudsætningerne højde for politiske målsætninger og beskriver et sandsynligt bud på udviklingen i dele af energiområdet, der er relevant for Energinets planlægning, og som flugter med opfyldelse af målsætningerne. Det er dermed lagt til grund for udviklingsforløbet i AF22, at de politiske målsætninger, i Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 25. juni 2022 samt Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 15. marts 2022, nås.

Det bemærkes dog, at Analyseforudsætningerne ikke tager stilling til, hvilke konkrete virkemidler, der kan anvendes for at opfylde de politiske målsætninger.

Det bemærkes desuden, at regeringens klimamålsætninger om klimaneutralitet i 2045 og 110 pct. drivhusgasudledningsreduktion i 2050 ift. 1990 ikke er indarbejdet, da AF22 er udarbejdet i 2022.

Usikkerheder

Det er selvsagt behæftet med stor usikkerhed at fremskrive energisystemet mere end 20 år frem i tiden, og det er vigtigt at understrege, at Analyseforudsætningerne er et realistisk bud på en langsigtet grøn omstilling, men ikke nødvendigvis den udvikling, der realiseres. Derfor opdateres Analyseforudsætningerne årligt, så der tages højde for den faktiske udvikling i energiforbrug og -produktion, samt energiteknologier. Det er ikke muligt at udarbejde en samlet beregning på opfyldelse af klimamål i forskellige målår alene på baggrund af Analyseforudsætningerne, som kun ser på de sektorer, der er relevante for planlægningen af el- og gastransmissionsnettet.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2022 samt de bagvedliggende dataark og offentliggjorte høringssvar.

Kontakt:

Fuldmægtig Matteo Nagy, tlf: 5167 4312, e-mail: mtng@ens.dk.

 

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig