Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætninger til Energinet

Fra 2018 står Energistyrelsen som ansvarlig for udgivelsen af Analyseforudsætninger til Energinet.

Høring af analyseforudsætninger til Energinet 2018

Til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastrukturen i energisystemet udarbejdes årligt et sæt analyseforudsætninger. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Ansvaret for udarbejdelse af analyseforudsætningerne har tidligere ligget hos Energinet, men i forbindelse med finansloven for 2017 besluttede regeringen at overføre ansvaret for at fastlægge analyseforudsætningerne til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har på den baggrund udarbejdet dette års analyseforudsætninger, som er det fælles datagrundlag for Energinets analyser, business cases, rapporter, planlægning og internationale samarbejder. Analyseforudsætningerne er i modsætning til basisfremskrivningen ikke baseret på ”frozen policy”, men derimod et ”bedste bud” på en langsigtet udvikling til 2040 inden for centrale emner i el- og gassystemet.

Energistyrelsen ønsker at høre energibranches synspunkter og kommentarer til de antagelser om udviklingen, som beskrives i Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18).

Høringsudkastet til AF18 omfatter følgende emner:

1. Høringsudgave af rapport, som beskriver baggrund, tilgang samt forudsætninger inden for de enkelte hovedemner.

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 - høringsudgave

2. Regnearket "Udkast til Dataark for AF18”, der indeholder tabeller og figurer.

Udkast til Dataark for AF18

Det bemærkes, at AF18 afventer en opdatering af kvoteprisen, og at den endelige version af analyseforudsætningerne vil indeholde den opdaterede CO2-kvotepris. Materialet er i høringsperioden tilgængeligt digitalt på Energistyrelsens hjemmeside.  Energistyrelsen planlægger samtidig en offentlig præsentation af AF18. Nærmere detaljer herom følger snarest.

Kommentarer til høringsudkastet bedes sendt skriftligt til Ulla Blatt Bendtsen (ube@ens.dk) med kopi til Nathaniel Bo Jensen (nbj@ens.dk). Høringsperioden slutter fredag d. 12. oktober 2018.

Efter høringsperioden samler Energistyrelsen kommentarerne og udarbejder høringssvar og en endelig version af analyseforudsætninger til Energinet 2018.

Workshop om analyseforudsætninger 2018

Energistyrelsen afholdt i marts 2018 en workshop for eksterne interessenter, hvor der blev informeret om processen, og hvor eksterne parter fik mulighed for at komme med synspunkter af interesse for udarbejdelse af analyseforudsætningerne.

Program for workshoppen

Opsamling fra diskussioner i de temarelaterede grupper 

Sidste års analyseforudsætninger

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Specielt kan Analyseforudsætninger 2017 findes her.

Ulla Blatt Bendtsen
Chefkonsulent (+45) 3392 7617