Energistyrelsen offentliggør den juridiske vurdering af automatisk ja-tak-ordning til fjernvarme

10. maj 2023

Kammeradvokaten har foretaget en juridisk vurdering af en automatisk ja-tak-ordning for fjernvarme. Konklusionen er, at ordningen vil udgøre en restriktion af varernes frie bevægelighed, da fjernvarme er i konkurrence med andre VE-opvarmningskilder.

Da klimaaftalen om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 blev indgået, blev det besluttet, at der skulle nedsættes en taskforce, der skulle undersøge mulighederne og konsekvenserne ved en automatisk ja-tak-ordning inden for rammerne af EU-retten og national lovgivning.

Ordningen indebærer, at bygningsejere automatisk bliver tilmeldt fjernvarme, medmindre de takker nej tak inden en nærmere angivet frist.

Vil være i strid med EU-retten

Energistyrelsen har derfor nedsat en intern faglig arbejdsgruppe, der på tværs af energi- og forsyningsområder har afdækket effekten af en potentiel automatisk ja-tak-ordning. På den baggrund har Kammeradvokaten udarbejdet en juridisk vurdering af ordningen. Vurderingen konkluderer, at en automatisk ja-tak-ordning, uagtet indførelse af en national lovhjemmel, ikke vil kunne udformes i overensstemmelse med EU-retten og reglerne om det frie marked. Vurdering rejser endvidere spørgsmål om, hvorvidt ordningen vil være i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Energistyrelsen har netop offentliggjort Kammeradvokatens vurdering og taskforcens afrapportering.

Læs Kammeradvokatens vurdering 

Læs taskforcens afrapportering

Hurtig udrulning af fjernvarme er en vigtig brik i omstillingen til grøn energi og udfasningen af naturgas. Derfor har regeringen netop nedsat en national energikrisestab (NEKST), hvor et af de første spor er farvel til gas i danske hjem. NEKST får bl.a. til opgave at kortlægge udfordringer og løsninger, der skal sætte tempo på udrulningen af fjernvarme og i den forbindelse vil resultaterne fra Kammeradvokatens juridiske vurdering blive inddraget.

Læs mere om NEKST og sporet om farvel til gas i danske hjem 

Andre initiativer til udrulning af fjernvarmen

  • Kommunerne har i 2022 gennemført en planlægningsindsats for varmen i kommunen og dermed for planerne for udrulning af fjernvarme samt andre opvarmningsmuligheder som eksempelvis en varmepumpe.
  • I 2023 skal kommunalbestyrelserne godkende de projektforslag, som følger op på kommunernes planlægningsindsats med henblik på, at fjernvarme udrulles inden 2028, dér hvor det giver mening.
  • Der er afsat i alt 1,172 mio. kr. i perioden 2021-2023 til Fjernvarmepuljen. Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder, hvor der konverteres olie- og gasfyr.
  • Med afsæt i klimaaftale om grøn strøm og varme er Energistyrelsens endvidere ved at undersøge en række indsatser, som skal sætte skub på udfasningen af gas i de danske husholdninger.

Læs Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne af juni 2022

Læs om fjernvarmepuljen

Læs klimaaftale om grøn strøm og varme 

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig