Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 (Klimaaftale), der skal bidrage til at nedsætte CO2- udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan fra puljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Partierne bag Klimaftalen afsatte midler til udrulning af fjernvarme sammen med tre andre tilskudsordninger til udfasning af olie- og gasfyr. Puljerne i kombination med ændringer i varmereguleringen giver en estimeret CO2-reduktion på 700.000 tons.

Puljen kan ansøges i 2023, hvorefter der ikke er afsat flere midler i fjernvarmepuljen.

Hvem kan ansøge og til hvad?

Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder.

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen.

Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Betingelser for at kunne opnå tilsagn om tilskud, bl.a.:

 • Det fjernvarmenet, der forsyner projektområdet, skal udgøre energieffektiv fjernvarme.
 • Der er opnået en kommunal godkendelse af et projekt for udrulning af fjernvarmedistributionsnet i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen. Den kommunale projektgodkendelse skal være enten:
  1. betinget af tilsagn om tilskud. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Vælger kommunen denne godkendelsesmetode vil kommunens godkendelse være todelt. Sagsbehandlingen ved fjernvarmepuljen sker imellem de to kommunale godkendelser, eller
  2. med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud. Vælger kommunen denne godkendelsesmetode, skal kommunen ikke efterfølgende meddele en endelig godkendelse, hvis projektet opnår tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. Energistyrelsen vil orientere den kommunale sagsbehandler om afgørelsen ved fjernvarmepuljen, så snart den er truffet.
 • Projektet for udrulning ville ikke blive gennemført uden tilskud.
 • Projektet har en forventet gennemførselstid på maksimalt 5 år fra modtagelsen af tilsagn.
 • Arbejdet er ikke påbegyndt, inden opnåelse af tilsagn om tilskud. Arbejdets påbegyndelse er defineret som: 
  • Enten påbegyndelsen af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr 
  • eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først.

Du kan læse nærmere om alle støttebetingelserne i ”Ansøgningsvejledning” og ”Om kommunale godkendelser ifm. fjernvarmepuljen”, som findes nederst på siden.

Hvordan søger man?

Du søger via Energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan søge fjernvarmepuljen løbende. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip. Bemærk dog, at meget mangelfulde ansøgninger kan tildeles afslag. Læs derfor ansøgningsvejledningen grundigt, inden du fremsender ansøgningen.

Efter ansøgning er det ansøger/administrator, der har adgang til sagen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at administrator tilknytter yderligere deltagere med læseadgang til sagen, således at e-mailnotifikationer om indkomne beskeder/svarfrister modtages af flere personer. Vejledningen findes under Yderligere oplysninger.

Fjernvarmepuljen 2023

Puljen åbner for ansøgninger den 23. januar 2023 kl. 10.00.

Budgettet er 195,3 mio. kr. og yderligere midler fra aftale om Vinterhjælp tilkommer senere. 

Ansøgningsmateriale

Gå til ansøgningsportalen

Yderligere oplysninger

Kontakt os

Har du spørgsmål om fjernvarmepuljen, kan du rette henvendelse til fjernvarmepuljen@ens.dk