Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 (Klimaaftale), der skal bidrage til at nedsætte CO2- udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan fra puljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Partierne bag Klimaftalen afsatte midler til udrulning af fjernvarme sammen med tre andre tilskudsordninger til udfasning af olie- og gasfyr. Puljerne i kombination med ændringer i varmereguleringen giver en estimeret CO2-reduktion på 700.000 tons.

I aftale om Finansloven for 2024 af den 27. november 2023, fremgår det, at Fjernvarmepuljen forlænges til 2024, og der afsættes 150 mio. kr. inkl. administration.

Den 15. april 2024 blev der indgået Aftale om deludmøntning af Grøn Fond, hvor Fjernvarmepuljen blev tilført 265 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. i 2025 (inkl. 1,5 procent til administration). Læs aftalen.

Hvem kan ansøge og til hvad?

Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder.

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen.

Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Betingelser for at kunne opnå tilsagn om tilskud, bl.a.:

 • Det fjernvarmenet, der forsyner projektområdet, skal udgøre energieffektiv fjernvarme.
 • Der er opnået en kommunal godkendelse af et projekt for udrulning af fjernvarmedistributionsnet i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen. Den kommunale projektgodkendelse skal være enten:
  1. betinget af tilsagn om tilskud. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Vælger kommunen denne godkendelsesmetode vil kommunens godkendelse være todelt. Sagsbehandlingen ved fjernvarmepuljen sker imellem de to kommunale godkendelser, eller
  2. med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud. Vælger kommunen denne godkendelsesmetode, skal kommunen ikke efterfølgende meddele en endelig godkendelse, hvis projektet opnår tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. Energistyrelsen vil orientere den kommunale sagsbehandler om afgørelsen ved fjernvarmepuljen, så snart den er truffet.
 • Projektet for udrulning ville ikke blive gennemført uden tilskud.
 • Projektet har en forventet gennemførselstid på maksimalt 5 år fra modtagelsen af tilsagn.
 • Arbejdet er ikke påbegyndt, inden opnåelse af tilsagn om tilskud. Arbejdets påbegyndelse er defineret som: 
  • Enten påbegyndelsen af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr 
  • eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først.

Du kan læse nærmere om alle støttebetingelserne i ”Ansøgningsvejledning” og ”Om kommunale godkendelser ifm. fjernvarmepuljen”, som findes nederst på siden.

Hvordan søger man?

Du søger via Energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan søge fjernvarmepuljen løbende. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip. Bemærk dog, at meget mangelfulde ansøgninger kan tildeles afslag. Læs derfor ansøgningsvejledningen grundigt, inden du fremsender ansøgningen.

Efter ansøgning er det ansøger/administrator, der har adgang til sagen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at administrator tilknytter en eller flere deltagere til sagen således, at flere personer har adgang til sagen og modtager e-mailnotifikationer om indkomne breve/svarfrister.  

Administrator har flere rettigheder til sagen end deltagere, men deltageres rettigheder er i februar 2023 blevet udvidet til både læse- og skriveadgang. Opdateret vejledning til brug af ansøgningsportalen findes under ”Yderligere oplysninger”.  

Fjernvarmepuljen 2024

Puljen er åben for ansøgninger.

 • Budgettet er 409 mio. kr.

Se status over Fjernvarmepuljen her

Opdateret den 21. maj 2024.

Ansøgningsmateriale

Gå til ansøgningsportalen

Ansøgning om udbetaling af tilskuddet:

 • skal indsendes til Energistyrelsen senest 60 dage efter projektets slutdato, jf. projektperiodens slutdato i tilsagnsbrevet (eller evt. ny slutdato godkendt af Energistyrelsen).
 • kan indsendes tidligere end projektets slutdato.
 • skal indsendes via ansøgningsportalen (vælg ”fremsend udbetalingsanmodning”).

Energistyrelsen kan efter begrundet ansøgning forlænge fristen på 60 dage for indsendelse af udbetalingsanmodning. Ansøgningen skal indsendes via ansøgningsportalen (vælg ”kontakt Energistyrelsen”) og være Energistyrelsen i hænde inden de 60 dages udløb.

Ved ansøgning om udbetaling skal indsendes en række bilag, og vejledning hertil findes i ansøgningsvejledningen (afsnit 10), som findes på nærværende hjemmeside under ”Ansøgningsmateriale”. 

Yderligere oplysninger

Kontakt os

Har du spørgsmål om fjernvarmepuljen, kan du rette henvendelse til fjernvarmepuljen@ens.dk