Energistyrelsen sender forundersøgelsestilladelse for Hesselø Havvindmøllepark i myndighedshøring

3. september 2020
Figur: Området afgrænset af den blå streg, er det område, hvor Energinet vil gennemføre forundersøgelser til Hesselø Havvindmøllepark.
Figur: Området afgrænset af den blå streg, er det område, hvor Energinet vil gennemføre forundersøgelser til Hesselø Havvindmøllepark.

Energistyrelsen har den 3. september 2020 sendt udkast til tilladelse til forundersøgelser på havet vedrørende Hesselø Havvindmøllepark i høring hos relevante myndigheder. Havvindmølleparken skal stå færdig i 2027 som besluttet i klimaaftalen fra juni 2020.

Forundersøgelsestilladelsen giver Energinet, som skal stå for undersøgelserne, ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet. Forundersøgelserne skal bruges til den strategiske miljøvurdering (SMV) af havvindmølleprojektet og til at minimere udbudsvinders risici efterfølgende.

Forundersøgelserne består af miljøbiologiske, geofysiske og geotekniske undersøgelser med boringer samt 3D-kortlægninger af havbunden.

Myndighedshøringen omfatter myndigheder med interesser på havet samt kommuner med udsigt til parken, eller som kunne blive berørt af landkabler. Frist for bemærkninger er den 17. september 2020. Den korte frist skyldes, at Energinet hurtigt skal have forundersøgelsesskibene ud at sejle, inden vejret bliver for barskt. Med klimaaftalens mål om, at Hesselø skal stå færdig i 2027, er det en forudsætning, at tidsplanen for forundersøgelser og udbud komprimeres.

To mulige ruter for kabel til land afdækkes

Tilladelsen gælder undersøgelser for områderne på havet, hvor selve havvindmølleparken skal placeres. Tilladelsen gælder også undersøgelser af to mulige ruter til det kabel, der fører strømmen fra havvindmølleparken og ind til land. De to mulige ilandføringsruter, der bliver overvejet, er 1) en rute fra havvindmølleparken forbi Rørvig og Hundested ved mundingen af Isefjord og ned gennem Isefjord til ilandføringspunktet ved Kyndbyværket og 2) en rute fra havvindmølleparken til ilandføringspunktet ved Gilbjerg Hoved vest for Gilleleje Havn.

Ruten til Kyndbyværket fremgik også af Energistyrelsens finscreening af havarealer til etablering af nye havvindmølleparker fra foråret 2020, mens ruten til Gilbjerg Hoved er ny. Den nye mulige rute, som skal undersøges, går ikke gennem naturområde Heatherhill.

Begge ilandføringsruter vil medføre, at udbuddets vinder skal grave kabler ned på land frem til transformerstationen i Hove, hvor strømmen skal sluttes til det kollektive eltransmissionsnet.

Processen med at afdække flere mulige ilandføringsruter var det samme for Thor Havvindmøllepark, der fik forundersøgelsestilladelse i sommeren 2019. Her indeholdt tilladelsen også to mulige ilandføringsruter, hvoraf man efterfølgende valgte den bedste af de to muligheder.

Energistyrelsen og Energinet vil parallelt med myndighedshøringen af forundersøgelsestilladelsen analysere, hvilken af de to ilandføringspunkter, der er den bedste løsning samlet set. Det vurderes ud fra en række parametre som samfundsøkonomi, teknik, jura, tidsplaner, miljø m.v. Valget af ilandføringsrute og ilandføringspunkt forventes at blive truffet kort efter høringen er afsluttet. Det betyder, at Energistyrelsen formentlig kommer til at udstede den endelige tilladelse med kun den valgte ilandføringsrute. Herefter kan Energinet påbegynde forundersøgelserne.

Energinet udarbejder miljøvurderinger

Senere på året igangsætter Energinet miljøvurdering (VVM) af kabelkorridor og tekniske anlæg på land, ligesom Energinet vil udarbejde den samlede strategiske miljøvurdering (SMV) af det samlede projekt. Høringerne af SMV og VVM finder efter planen sted medio 2022.

Læs mere om Hesselø Havvindmøllepark (på engelsk).

Faktaboks:

Ifølge Energiaftalen af 29. juni 2018 og Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 skal Energistyrelsen udbyde Hesselø Havvindmøllepark til nettilslutning i 2027. Klima-, energi- og forsyningsministeren gav den 2. juli 2020 Energinet pålæg om at igangsætte forundersøgelser vedrørende Hesselø Havvindmøllepark og etablere nettilslutningspunkt på land.

Som konsekvens af pålægget har Energinet den 28. august 2020 ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at foretage forundersøgelser på havet. Forundersøgelserne sættes i gang nu, så de kan færdiggøres, inden tilbudsgiverne afgiver deres bud i 2022. Forundersøgelserne bidrager til den strategiske miljøvurdering (SMV) samt til, at havvindmølleparken kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af udbuddet og dermed til at opnå den lavest mulige pris i udbuddet.

Kontakt

Therese Kofoed Jensen, tkj@ens.dk eller hesselo@ens.dk
Læs mere om udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark (siden er på engelsk): www.ens.dk/Hesselo

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig