Import af udvalgte CO2- og energiintensive varer skal nu afrapporteres i nyt EU-register

28. september 2023

EU’s kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM) træder i kraft 1. oktober 2023. Det betyder, at virksomheder nu skal indsende en rapport med emissionsdata for de gennemførte vareimporter til EU Kommissionens CBAM-register, hvis de importerer CBAM-varer. Alle berørte importører forventes ved udgangen af året at have adgang til EU Kommissionens CBAM-register.

Den 16. maj offentliggjorde EU forordning (EU) 2023/956 om indførelsen af en kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM). Forordningen vedrører hovedsageligt EU-baserede virksomheder, som importerer følgende varer til fri omsætning fra lande uden for EU: jern, stål, cement, gødningsstoffer, aluminium, brint og elektricitet.

Se den udtømmende liste af CBAM-underlagte varegrupper i forordningens Bilag I.

Den nye mekanisme har til formål at skabe lighed mellem CO2-prisen fra produktionen af varer produceret i EU og CO2-prisen fra produktionen af varer, som importeres ind i EU. Energistyrelsen er blevet udpeget som kompetent myndighed for CBAM i Danmark.

Implementeringen af CBAM sker gradvist og igennem to overordnede faser: en overgangsfase og en implementeringsfase. Overgangsfasen træder i kraft 1. oktober 2023 til 31. december 2025. Importører af CBAM omfattede varer skal for hvert kvartal i denne periode indsende en CBAM-rapport i EU Kommissionens CBAM-register indeholdende emissionsdata for gennemførte vareimporter. Dette skal ske senest én måned efter afslutningen af det pågældende kvartal. Den første CBAM-rapport skal foreligge senest 31. januar 2024.

Se yderligere information om indholdet af CBAM-rapporten i EU Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1773.

Årlig rapporteringsforpligtelse fra 2027

Fra 1. januar 2026 er importører, der er underlagt den nye mekanisme, forpligtet til årligt at indsende en deklaration til CBAM-registeret. Den første CBAM-deklaration skal foreligge senest 31. maj 2027. Deklarationen skal ligesom CBAM-rapporten indeholde importmængde og emissionsdata for gennemførte vareimporter. Derudover pålægges importørerne en returneringsforpligtelse fra 2026, som består i en forpligtelse til at købe CBAM-certifikater svarende til mængden af de indlejrede emissioner rapporteret i den pågældende CBAM-deklaration. Prisen på CBAM-certifikater skal afspejle prisen på CO2-kvoter i det eksisterende CO2-kvotehandelsystem.

D. 31. januar er deadline for importørernes første afrapportering i CBAM-registret. Importører skal dog afvente yderligere information før de kan påbegynde deres registrering. Information herom følger snarest muligt, men forventeligt først til november 2023.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en IT-løsning, som skal sikre adgang til CBAM-registeret for danske virksomheder inden 31. december 2023. Mere information herom følger snarest muligt.

Virksomheder og andre interessenter bedes holde øje med Energistyrelsens CBAM-side på ENS.dk. Siden udbygges løbende med yderligere information og vejledninger vedrørende CBAM.

Kontakt:

Henvendelser kan rettes til Energistyrelsens CBAM-postkasse på CBAM@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig