Miljøkonsekvensrapport for Thor Havvindmøllepark skal i offentlig høring

23. april 2024

Energistyrelsen igangsætter frem til 18. juni 2024 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Thor Havvindmøllepark. Der afholdes et borgermøde om projektet den 14. maj 2024 i Thorsminde.

Borgere, organisationer, myndigheder og andre interesserede har nu mulighed for i perioden fra den 23. april 2024 til den 18. juni 2024 at komme med bemærkninger til materialet til Thor Havvindmøllepark, som Energistyrelsen sender i offentlig høring. Thor bliver Danmarks største havvindmøllepark, og den skal efter planen stå klar i 2027.

Energistyrelsen har den 20. marts 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten, bestående af en miljøkonsekvensrapport, for projektet. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af Thor Wind Farm I/S ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, høringsnotatet fra den gennemførte myndighedshøring af miljøkonsekvensrapporten, og et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse.

Se her høringsmaterialet om Thor Havvindmøllepark

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen koordinerer miljøvurderingsprocessen som myndighed for projektets aktiviteter på havet.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest d. 18. juni 2024.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: thor@ens.dk eller med almindelig post til:

Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Thor Havvindmøllepark” og med journalnummeret: 2022-7319.

 

Der holdes borgermøde om projektet

Der afholdes et borgermøde om projektet den 14. maj 2024 kl. 18:30-20:30 med deltagelse af Thor Wind Farm I/S og Energistyrelsen. Mødet afholdes i Thorsminde på adressen Skolegade 25, 6990 Ulfborg. Der er ikke behov for tilmelding.

 

Baggrund

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. I 2019 besluttede forligskredsen, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord. Vindmølleparken får navnet Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending, og får en effekt på op til 1000 MW – det svarer til cirka 1 million husstandes el-forbrug, og Thor bliver dermed Danmarks største havvindmøllepark.

Energistyrelsen har den 20. marts 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Thor Havmøllepark, og bygherre - Thor Wind Farm I/S - har den 10. april 2024 søgt om etableringstilladelse. Med godkendelsen af forundersøgelsesrapporten har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten opfylder de ønsker og krav, der blev opstillet af Energistyrelsen i afgrænsningsudtalelsen for Thor Havvindmøllepark af 9. november 2022, og opfylder kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 om indhold af en miljøkonsekvensrapport. Resultatet af forundersøgelserne viser, at der umiddelbart ikke ses nogle miljø- og planmæssige betænkeligheder ved, at Thor Havvindmøllepark etableres som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når den offentlige høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den godkendte forundersøgelsesrapport er gennemført, inkl. høringssvar fra denne offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Læs mere om Thor og andre havvindmølleparker.

Fakta om projektet:

  • Thor Havvindmøllepark vil have en installeret nominel effekt på 1000 MW – svarende til cirka en million husstandes el-forbrug, hvilket vil gøre den til Danmarks største havvindmøllepark.
  • Havvindmølleparken består af 72 havvindmøller, en transformerplatform og tilknyttede søkabler.
  • Forundersøgelsesområdet udgør ca. 286 km2.
  • Møllerne placeres ca. 22 km fra den jyske vestkyst.
  • Thor Havvindmøllepark skal efter planen være i drift i 2027.

Kontakt 

Emil Bødker Pedersen, fuldmægtig i Energistyrelsen – (embdp@ens.dk), tlf. +45 33 95 51 05

Nele Paulsen, fuldmægtig i Energistyrelsen – (nlpl@ens.dk), tlf. +45 33 95 12 04

Kontaktpersoner

Kåre Møller Madsen
(+45) 3395 5121

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig