Havvindmølleprojekter i pipeline

Havvindmølleprojekter i pipeline

Danmark har meget store mål for udbygningen af havvind frem imod 2030 og 2050.

Ansøgte havvindmølleparker

I dag er der i Danmark etableret havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 2644,1 MW, som i 2050 skal blive til 35 GW bare i Nordsøen, og der skal udbydes 9 GW frem imod 2030. 
Herunder ses de besluttede havvindmølleparker som ikke er opstillet endnu. Parkerne er enten besluttet i en politisk aftale, eller har fået forundersøgelsestilladelse igennem den nu lukkede ÅbenDør-ordning.  

Omø Syd

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporten for Omø Syd Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Omø Syd 

Klagevejledning

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Omø Syd Kystnær Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger

Vurdering af effekten på fuglebestanden

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.

Læs rapporten Seaduck Assessment

Ansøgninger om tilladelser

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet Omø Syd blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Såfremt forundersøgelsesrapporten godkendes og der fremsendes en ansøgning om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen anmode projektopstiller om at fremsende eventuelt supplerende materiale vedrørende det konkrete projekt og påvirkninger af miljøet.

Energistyrelsen gav den 3. marts 2014 European Energy A/S eneret til forundersøgelser i et udpeget område syd for Omø. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4.

Forundersøgelsestilladelse for Omø Syd

Energistyrelsen gav den 4. juli 2014 et tillæg til den allerede udstedte forundersøgelsestilladelse, hvori forundersøgelsesområdet blev udvidet mod nord.

Tillæg til forundersøgelsestilladelsen for Omø Syd

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

I marts 2015 modtog Energistyrelsen VVM-redegørelsen for Omø Syd havvindmøllepark af European Energy, som har undersøgt mulighederne for at opføre en park. Efter modtagelse har Energistyrelsen gennemgået redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen. Undersøgelserne har været i høring hos relevante myndigheder i efteråret 2016.

Borgermøde om projektet d. 6. marts 2017

Der blev afholdt borgermøde om projektet d. 6. marts 2017.

Offentlig høring af VVM-redegørelse

Projektet var i offentlig høring i perioden 10. februar 2017 til 22. april 2017. VVM-redegørelse, høringsnotat samt baggrundsmateriale kan findes her på siden.

Videre proces

Energistyrelsen har på baggrund af den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt-projektet besluttet at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle for at skabe støre sikkerhed for konklusionerne. Det forventes, at den supplerende vurdering foreligger ultimo 2019.

Den supplerende vurdering kan få en betydning for Omø Syd-projektet pga. de to projekters kumulative effekt på fugle. Energistyrelsen vil derfor først kunne tage stilling til, om forundersøgelsesrapporten for Omø Syd kan godkendes når den (supplerende) eksterne vurdering vedrørende fugle foreligger.

Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, kan bygherre søge om etableringstilladelse inden for 6 måneder. Søger bygherre om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen efterspørge supplerende materiale, der belyser miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt, der påtænkes realiseret. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af et VVM-tillæg for det konkrete projekt.

VVM-redegørelse for Omø Syd

Høringsnotat - Omø Syd Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Kumulative effekter støj - bilag til VVM, Omø Syd

Geofysik teknisk notat, Omø Syd

Marinbiologisk baseline, Omø Syd

Navigational Risk Assessment, Omø Syd (på engelsk)

Hazard Identification and Qualitative Risk Evaluation of the Navigational risk, Omø Syd (på engelsk)

Landskab og kulturarv, Omø Syd

Underwater noise, Omø Syd (på engelsk)

Klima og luftkvalitet, Omø Syd

Hydrography and Sediment Spill, Omø Syd (på engelsk)

Påvirkninger af trækkende, rastende og ynglende fugle, Omø Syd

Natura 2000 konsekvensvurdering, Omø Syd

Jammerland Bugt

Høring: Offentlig høring om havvindmølleprojekt Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark af 16. februar 2024 med tilhørende bilag, bygherres ansøgning samt udkast til afgørelser i perioden 4. april 2024 – 30. maj 2024. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til høringen.

Høringsmaterialet 

Miljøkonsekvensrapport af 16. februar 2024
Bilag 1: Visuelle vurderinger, Del A 
Bilag 2: Visuelle vurderinger, Del B
Bilag 3: Geofysisk teknisk notat
Bilag 4: Marinbiologisk baselineundersøgelse
Bilag 5: Hydrography and sediment spild
Bilag 6: Påvirkning af fugle
Bilag 7: Baselineundersøgelse af substrattyper
Bilag 8: Flagermuskortlægning
Bilag 9: Tællinger af fugle og marine pattedyr
Bilag 10: Sejladsrisikonalyse
Bilag 11: Undervandsstøj
Bilag 12: Luftbåren støj

Ansøgning om etableringstilladelse af 15. marts 2024
Udkast til etableringstilladelse
Udkast til §25 tilladelse v/Miljøstyrelsen

Espoo materialer

EIA-report Danish version
Flagermuskortlægning Danish version
Resting birds and marine mammals
Uderwater noise
EIA-report selected chapters translated to German
Fledermauskartierung transleted to German
EIA-report selected chapters translated to Finnish

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet, og Miljøstyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. maj 2024. 

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: 
Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937.

Borgermøde om projektet

Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 kl. 18-21, med deltagelse af Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og bygherren. Mødet afholdes i Kalundborg Hallerne, J Hagemann-Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor styrelsen forholder sig til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet, og om Energistyrelsen kan meddele en § 25-tilladelse efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside og annonceret med en nyhed. Miljøstyrelsen vil ligeledes udarbejde høringsnotat og træffe afgørelse om landdelen.
Hvis der gives en § 25-tilladelse til etablering af Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, kan opstiller påbegynde anlægsarbejdet.

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag. Godkendelsen giver bygherren mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse. 

Læs Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapport - Jammerland Bugt

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) med tilhørende bilag opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Jammerland Bay Nearshore A/S (som repræsenteres af European Energy), der er bygherre, ret til at opføre havvindmølleparken. Men godkendelsen giver bygherre mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse. 

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapporten. Klager kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at nærværende afgørelse er meddelt. 

Status og videre proces

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemførte i perioden den 18. november til den 7. december 2021 en idéfasehøring af Jammerland Bugt Kystnære Havvindmøllepark, hvormed der blev indkaldt idéer og forslag til den miljøkonsekvensrapport, der nu er udarbejdet for projektet. På baggrund af høringen udarbejdede Miljøstyrelsen og Energistyrelsen afgræsningsudtalelser for projektet, der er myndighedens bestilling til bygherrer om indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Både Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har nu vurderet, at der foreligger en miljøkonsekvensrapport, der opfylder myndighedernes krav til indhold, hvorfor rapporten dermed er klar til at komme i en offentlig høring.

Hvis bygherre vælger at søge om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse for havdelen af projektet og et udkast til Miljøstyrelsens § 25, tilladelse for landdelen af projektet sendes i otte ugers offentlig høring. 

Afgræsningsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for projektet 


Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemførte i perioden den 18. november til den 7. december 2021 en idéfasehøring af Jammerland Bugt Kystnære Havvindmøllepark, hvormed der blev indkaldt idéer og forslag til den miljøkonsekvensrapport, der skal udarbejdes for projektet. Der er i høringsperioden i alt indkommet 128 høringssvar, heraf 5 høringssvar fra myndigheder og 125 høringssvar fra offentligheden, herunder foreninger og borgere.

På baggrund af høringen har Miljøstyrelsen og Energistyrelsen udarbejdet afgræsningsudtalelser. En afgræsningsudtalelse er myndighedens bestilling til bygherrer om indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Afgræsningsudtalelsen er den 22. juli 2022 tilrettet således, at projektbeskrivelsen på side 4 er justeret.

Energistyrelsen afgrænsningsudtalelse

Afgrænsingsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for hav - juli 2022

Afgrænsingsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for hav - marts 2022

Bilag 1 afgræsningsudtalelse - Høringsnotat fra idéfasehøringen - dec. 2021

Bilag 2 afgræsningsudtalelse - Afgrænsningsnotat - dec. 2021 

 

Miljøstyrelsen afgrænsningsudtalelse

Afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapporten for land - marts 2022

Jammerland Projektbeskrivelse Land EE

Høring: Indkaldelse af idéer til miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter en idéfasehøring om indhold af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

 

Videre proces

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af en miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Jammerland Bugt

Klagevejledning

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Uafhængig vurdering af effekt på fuglebestanden

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.

Læs rapporten Seaduck Assessment

Justeret høringsproces

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 får den betydning for projektet Jammerland Bugt, at der bliver gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Opfølgning på den offentlige høring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen gennemførte i perioden den 27. december 2018 til den 28. februar 2019 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Havvindmøllepark. Der er i høringsperioden indkommet 440 høringssvar. Energistyrelsen har forholdt sig de indkomne høringssvar i selvstændige notater, som kan læses her:

Høringsnotat – borgere og foreninger

Høringsnotat – myndigheder

Liste over indkomne høringssvar

Videre proces

Energistyrelsen har på baggrund af høringen besluttet at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle, for at skabe støre sikkerhed for konklusionerne. Det forventes, at denne supplerende vurdering foreligger ultimo 2019. Herefter vil Energistyrelsen tage stilling til, om forundersøgelsesrapporten kan godkendes.

Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, kan bygherre søge om etableringstilladelse inden for 6 måneder. Søger bygherre om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen efterspørge supplerende materiale, der belyser miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt, der påtænkes realiseret.

Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af et VVM-tillæg for det konkrete projekt.

Projektudvikler har haft mulighed for at kommentere på den faglige kritik, som er rejst af miljøkonsekvensrapporten under høringen.

Du kan læse projektudviklers svar her:

European Energy Hvidbog - Borgergruppe 

European Energy Hvidbog - Myndigheder

European Energy Hvidbog - Øvrige

 

Offentlig høring af VVM-redegørelse for Jammerland Bugt Havmøllepark 

VVM-redegørelse og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt Havmøllepark var i offentlig høring i perioden fra den 27. december 2018 til 28. februar 2019. Høringsmaterialet kan findes her på siden.

VVM-materialet kan læses her:

Høringsmateriale:

VVM redegørelse - Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 1

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 2

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 3

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 4

Geofysisk teknisk notat

HAZID workshop 

Hydrography and sedimentspill (JB_TR_006)

Klima og luftkvalitet_Jammerland Bugt kystnær havmøllepark (JB_TR_005)

Landskab kulturarv (JB_TR_007)

Marinbiologisk baseline

Sejladsrisiko (JB_TR_009)

Teknisk baggrundsrapport fugle (JB_TR_002_)

Tillæg sejladssikkerhed (LTR-169864-1)

Underwater noise (JB_TR_003)

Borgermøde om projektet den 16. januar

Der er blevet afholdt borgermøde om projektet, hvor det var muligt at stille spørgsmål til projektet og VVM-redegørelsen.

Borgermødet blev afholdt d. 16. januar 2019 kl. 17.30-20.00 i Kalundborghallen, Munkesøgade 2, 4400 Kalundborg.

Præsentationer fra borgermødet.

Dagsorden fra borgermødet

Energistyrelsen - Offentligt møde om miljøvurdering(VVM) for Jammerland Bugt Havvindmøllepark

Energistyrelsen - Værditabsordningen

European Energy - Jammerland Bugt

Orbicon - Fugle

Orbicon - Støj

Orbicon - Visualiseringer

Orbicon - VVM

Baggrund om projektet

Med brev af 17. juni 2014 gav Energistyrelsen eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Jammerland Bugt til European Energy A/S. Selve forundersøgelsestilladelsen udløb den 17. juni 2015. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) § 22 og 23, stk. 4.

Procestrin for Jammerland Bugt havvindmølleprojekt

22. februar 2012: Ansøgning modtaget

Energistyrelsen modtog ansøgning om tilladelse til forundersøgelser fra European Energy (EE).

3. april 2014: Myndighedshøring af ansøgning

Myndigheder med ansvar på havet, samt Kalundborg Kommune høres i forbindelse med ansøgningen om forundersøgelsestilladelser indgivet af EE. Myndighederne har normalt fire-seks uger til at indgive høringssvar med bemærkninger til ansøgningen, herunder de planlagte forundersøgelser.

17. juni 2014: Tilladelse til forundersøgelser givet til EE

Energistyrelsen gav forundersøgelsestilladelse til EE den 17. juni 2014.Forundersøgelsestilladelsen indebærer krav til EE om udarbejdelse af en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) og en Natura 2000-konsekvensvurdering (EF-Habitatdirektivet), som indgår i VVM-redegørelsen. Forundersøgelsestilladelsen kan læses her.

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

Det er praksis, at projektudvikleren hyrer en privat rådgiver til at udarbejde undersøgelserne. Den private rådgiver udarbejder forundersøgelserne efter krav sat i forundersøgelsestilladelsen. Kravene i tilladelsen skal blandt andet sikre, at gældende regler fastsat i blandt andet bekendtgørelse nr. 68 af 22. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) overholdes.

17. juni 2015: VVM-redegørelse modtaget

Energistyrelsen modtog d. 17. juni 2015 VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt havvindmøllesite af European Energy.

Juli 2015: Gennemgang af VVM-redegørelsen af Energistyrelsen

Efter modtagelse af VVM-redegørelsen gennemgår Energistyrelsen redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen.

Februar 2017 Myndighedshøring af VVM-redegørelsen 

Energistyrelsen sender VVM-redegørelsen i myndighedshøring i 4 uger. Myndighederne får dermed mulighed for, at indgive høringssvar med bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter myndighedshøringen kan det være nødvendigt, at der udføres yderligere undersøgelser som tillæg til VVM-redegørelsen.

Februar 2019: Der er gennemført en offentlig høring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen har gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Havvindmøllepark og efterfølgende forholdt sig de indkomne høringssvar i selvstændige notater.

Lillebælt Syd

Miljøkonsekvensvurdering Lillebælt Syd Vindmøllepark - delHøring: Miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd Vindmøllepark

Energistyrelsen igangsætter nu en offentlig høring af havdelen for miljøkonsekvensrapportenfor Lillebælt Syd Vindmøllepark i perioden den 1. marts 2024 – 26. april 2024. Borgere, organisationer, myndigheder mv. har nu mulighed for at komme med bemærkninger til etableringstilladelsen.

Høringsmaterialet består af Miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd Vindmøllepark af 31. januar 2024 med tilhørende bilag og udkast til afgørelser. Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensvurdering Lillebælt Syd Vindmøllepark - del 1
Miljøkonsekvensvurdering Lillebælt Syd Vindmøllepark - del 2

Bilag A: Visualiseringer
Bilag B: Flagermus-undersøgelse
Bilag C: Marin Habitatkortlægning
Bilag D: Geofysik undersøgelse
Bilag E1: Fugleundersøgelse
Bilag E2: Fugleundersøgelse – supplerende data
Bilag F1: Hydrografi og vandkvalitet
Bilag F2: Notat om erstatning af 14 MW med 15 MW vindmøller
Bilag G1: Undervandsstøj
Bilag G2: Undervandsstøj – ekstra lydhastighedsscenarie
Bilag H: Sejladssikkerhed 
Bilag I: UXO-analyse
Bilag J: Fisk og fiskeri
Bilag K: Flysikkerhed
Link til miljøkonsekvensrapport og Bilag A: Visualiseringer i høj opløsning

Lillebælt Syds ansøgning om etableringstilladelse
Udkast til etableringstilladelse v. Energistyrelsen
Høringsnotat fra myndighedshøringen
Bilag 1: Høringssvar
Bilag 2: Høringsvar til Assens Kommune vedr. forhøjede møller
Bilag 2a: Tilbagemelding vedr. forhøjede mølletyper

Høringsmaterialet for landdelen varetages af Miljøstyrelsen og kan tillgås her.

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til etableringstilladelsen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 26. april 2024.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: 
Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. 

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Lillebælt Syd Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-351.

Høringssvar vedr. landdelen kan sendes til mst@mst.dk med henvisning til sagsnr. 2022-22246.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor styrelsen forholder sig til, om de indkomne høringssvar vil medføre ændringer for projektet, og om Energistyrelsen kan meddele en §25-tilladelse efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis der gives en §25-tilladelse til etablering af Lillebælt Syd Vindmøllepark, kan opstiller påbegynde anlægsarbejdet.

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Lillebælt Syd Vindmøllepark

Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten bestående af miljøkonsekvensrapport af 31. januar 2024 for Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) med tilhørende bilag opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Lillebælt Syd A/S (herefter Bygherre) ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver Bygherre mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en ny offentlig høring af Bygherres ansøgning om etableringstilladelse.

Læs afgørelsen

Status og videre proces
Der blev i perioden fra 14. juli 2023 til 30. august 2023 afholdt en myndighedshøring af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar og har på den baggrund udarbejdet et høringsnotatet herfor.

Hvis Bygherre ansøger om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse, samt høringsnotatet fra den gennemførte myndighedshøring af miljøkonsekvensrapporten sendes otte ugers offentlig høring. Såfremt Bygherre ansøger om etableringstilladelse forventes det, at miljøkonsekvensrapport for projektet vil blive sendt i høring ultimo februar (uge 8).

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Lillebælt Syd Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Afgræsningsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for projektet

Energistyrelsen har på baggrund af 1. offentlighedsfasen/ idéfasehøringen i 2017, den offentlige høring af den tidligere miljøkonsekvensrapport i 2019, samt af bygherres afgrænsningsnotat fra 2022 for den revideret miljøkonsekvensrapport, udarbejdet en afgræsningsudtalelse der beskriver krav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark. 

Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse

Offentlig høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen gav den 15. juni 2017 Sønderborg Forsyningsservice A/S eneret til forundersøgelser i et område nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4. Tilladelsen løber i perioden 15. juni 2017 – 15. december 2018, hvorefter Sønderborg Forsyningsservice A/S skal indsende en forundersøgelsesrapport, som bl.a. skal indeholde en vurdering af projektets virkning på miljøet (en VVM-redegørelse).

Læs Forundersøgelsestilladelse for Lillebælt Syd

Læs Høringsnotat for Lillebælt Syd

Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen meddeler etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 26. oktober 2022 meddelt etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark. 

Energistyrelsen har med tilladelsen givet Frederikshavn OWF ApS ret til at opføre elproduktionsanlægget Frederikshavn Havvindmøllepark. 

Etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark

Frederikshavn Kommune har ligeledes truffet afgørelse om tilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark. 

§25 tilladelse - Frederikshavn Kommune 

Opfølgning på offentlige høring af miljøkonsekvensrapport

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune gennemførte i perioden den 25. maj til 5. august 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport af 7. april for Frederikshavn Havvindmøllepark med tilhørende bilag, samt udkast til myndighedernes afgørelser (2. offentlighedsfase). 

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har nedenfor fremlagt høringsnotater, der indeholder resultaterne af 2. offentlighedsfase, herunder bemærkninger til de indkomne høringssvar, samt angivelse af hvordan høringssvarene er indgået i myndighedernes afgørelser.

Høringsnotat - borgere og foreninger

Høringsnotat - myndigheder 
Bilag 1 - høringsnotat

Høringsnotat - Frederikshavn Kommune
Bilag 1 - høringsnotat

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse

Der kan klages over Energistyrelsen afgørelse om etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800, Viborg, https://naevneneshus.dk/start-din-klage, eller pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk. 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes.

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark i perioden den 25. maj 2022 – 5. august 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til etableringstilladelsen.

Høringsmaterialet består af Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark af 7. april 2022 med tilhørende bilag og udkast til afgørelser. Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensvurdering Frederikshavn Havvindmøllepark

Bilag 1: Feltrapport Sedimentprøver

Bilag 2: Sedimentspild

Bilag 3: HAZID report

Bilag 4: Sejladsrisikoanalyse

Bilag 5: Baggrundsrapport støj

Bilag 6.1.1: Visualiseringsrapport del 1

Bilag 6.1.2: Visualiseringsrapport del 2

Bilag 6.1.3: Visualiseringsrapport del 3

Bilag 6.2.1: Visualiseringsrapport del 1 (mellem opløsning)

Bilag 6.2.2: Visualiseringsrapport del 2 (mellem opløsning)

Bilag 7: Fuglerapport (kollisionsberegninger)

Bilag 8: Fuglerapport (reastende fugle)

Bilag 9: Afgrænsningsudtalelse Energistyrelsen

Bilag 10: Afgrænsningsudtalelse Frederikshavn Kommune

Bilag 11: Flagermusundersøgelse

Frederikshavn ansøgning om etableringstilladelse

Udkast til etableringstilladelse v. Energistyrelsen

Udkast til §25 tilladelse v. Frederikshavn Kommune

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til etableringstilladelsen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 5. august 2022. 

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Frederikshavn Havvindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82737.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor styrelsen forholder sig til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet, og om Energistyrelsen kan meddele en § 25-tilladelse efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis der gives en § 25-tilladelse til etablering af Frederikshavn Havvindmøllepark, kan opstiller påbegynde anlægsarbejdet.

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 26. april 2022 godkendt forundersøgelsesrapporten bestående af en miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Afgørelsen kan læses her:

Afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapport

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Frederikshavn OWF ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver Frederikshavn OWF (European Energy) mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. 

Videre proces

Hvis Frederikshavn OWF søger om etableringstilladelse, skal miljøkonsekvensrapporten for projektet, ansøgningen om etableringstilladelse og et udkast til Energistyrelsens afgørelse sendes i en otte ugers offentlig høring, og der skal afholdes et borgermøde om projektet. 

Det forventes, at miljøkonsekvensrapport for projektet vil blive sendt i høring ultimo maj (uge 21), og at der vil blive afholdt borgermøde om projektet den 2. juni 2022 kl. 19 i det Musiske Hus i Frederikshavn. På mødet præsenteres projektudvikler European Energy miljøkonsekvensrapporten, og det vil være muligt at stille spørgsmål. På mødet deltager desuden Energistyrelsen, der er myndighed for havdelen af projektet, og Frederikshavn Kommune, der er myndighed for landdelen af projektet. Energistyrelsen opfordrer alle interesserede i at deltage på mødet.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Frederikshavn Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Miljøkonsekvensrapport og videre proces herfor

European Energy har den 30. juni 2021 indsendt et første udkast til miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Energistyrelsen vil nu gennemgå rapporten for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen og Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse fra 1. marts 2021. Herefter sender Energistyrelsen miljøkonsekvensrapporten i teknisk myndighedshøring, så myndighederne får mulighed for, at indgive bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter denne høring er det typisk nødvendigt at udbygge miljøkonsekvensrapporten, inden den sendes i en offentlig høring. Der vil i forbindelse med den offentlige høring blive afholdt borgermøder. Det forventes, at den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten vil blive gennemført i 4. kvartal 2021.

Tidsfristforlængelse for indlevering af forundersøgelsesrapport for Frederikshavn havvindmøllepark

European Energy anmodede d. 16. marts 2021 om forlængelse af fristen for at indlevere forundersøgelsesrapporten til 30. juni 2021. Energistyrelsen har imødekommet European Energys ønske om tidsfristforlængelse og forlænget fristen for indlevering af forundersøgelsesrapport til d. 30. juni 2021.

Forundersøgelsestilladelse

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. december 2018 meddelt forundersøgelsestilladelse til European Energy A/S. Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik mm. Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest den 31. december 2020.

Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapportens indhold.

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 3. juli til 14. august 2019 idéer og forslag til indhold af den miljøkonsekvensrapportEfter idéfasen har Energistyrelsen behandlet høringssvarene og i november 2019 fremsendt en afgrænsningsudtalelse til European Energy om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som European Energy skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. Frederikshavn Kommune har senere i februar 2021 udarbejdet en supplerende afgrænsningsudtalelse for de dele af projektet, som ønskes etableret på land. Energistyrelsen har, som en konsekvens her af, opdateret sin afgrænsningsudtalelse i marts 2021. Energistyrelsens og Frederikshavn Kommunes afgræsningsudtalelser kan læses her:

Energistyrelsens afgræsningsudtalelse kan læses her:

Afgrænsningsudtalelse –  Frederikshavn Havvindmøllepark 

Frederikshavn Kommunes udtalelse om landdelen - bilag til afgrænsningsudtalelse 

Afgrænsningsnotat - Frederikshavn Havvindmøllepark

Se idéoplæg

Se følgebrev til idéoplæg

Baggrund om projektet

European Energy har d. 18. juli 2017 søgt om tilladelse til at opstille havvindmøller i et område øst for Frederikshavn. Området og projektet er stort set identisk med det, som Energistyrelsen tidligere har givet en etableringstilladelse til. Etableringstilladelsen, som var gældende frem til 31. december 2016, blev ikke udnyttet af pågældende projektudvikler. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. december 2018 meddelt forundersøgelsestilladelse til European Energy A/S. En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på en lokalitet, men tilladelsen giver European Energy ret til at lave specifikke undersøgelser på lokaliteten.

Projektet omfatter opstilling af op til 5 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et ca. 5,5 km2 stort område. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 265 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ca. 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. Afstanden til kysten er ca. 4 km. 

Forundersøgelsestilladelse til Frederikshavn Havmøllepark

Følgebrev (Forundersøgelsestilladelse)

Der er tidligere lavet en miljøundersøgelse for et stort set identisk projekt på lokaliteten. De tilhørende miljørapporter kan læses her:

VVM-redegørelse for vindmøller ved Frederikshavn

Konsekvensvurdering vedrørende fugle, fisk og havpattedyr baseret på eksisterende data

Fiskerimæssige interesser i forundersøgelsesområde for opstilling af seks vindmøller øst for Frederikshavn

6 vindmøller ved Frederikshavn - Vurdering af sejladssikkerheden i området 

HAZID identifikation af risiko for sejladssikkerheden

Seismisk kortlægning af undersøgelsesområde

Æstetisk vurdering og visualisering 

Seismisk kortlægning af mulige kabelforbindelser

Kortlægning af bundforhold og naturtyper

Konsekvensvurdering af nedgravning af søkabel

Undersøgelse vedrørende fouragerende Splitterner i farvandet syd for Hirsholmene 2008

Skyggeberegning

Støjberegning

Æstetisk vurdering og visualisering af nyt opstillingsmønster

Konsekvensvurdering vedr. nedlægning af søkabel igennem Habitatområde nr. 4 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 11 

Aflandshage

Energistyrelsen meddeler etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen har den 11. november 2022 meddelt etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark.

Energistyrelsen har med tilladelsen givet HOFOR Vind A/S ret til at opføre elproduktionsanlægget Aflandshage Vindmøllepark. 

Etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark

Høringsnotat - borgere
Høringsnotat - myndigheder 

ESPOO Consultation Report (Germany) September 2022 
Espoo Consultation Report Aflandshage OWF (Sverige) Sep. 2022

 

Hvidovre Kommune har ligeledes truffet afgørelse om tilladelse til Aflandshage Vindmøllepark. 

§25 tilladelse - Aflandshage Vindmøllepark

Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Høringsnotat - myndigheder 

Opfølgning på offentlig høring af miljøkonsekvensrapport

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune gennemførte både i perioden den 9. november 2021 – 20. februar 2022 og i perioden den 12. juli 2022 – 6. september 2022 offentlige høringer af miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag, tre supplerende faglige rapporter for Aflandshage Vindmøllepark samt udkast til myndighedernes afgørelser.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har nedenfor fremlagt høringsnotater, der indeholder resultaterne af de to offentlige høringer, herunder bemærkninger til de indkomne høringssvar, samt angivelse af hvordan høringssvarene er indgået i myndighedernes afgørelser.

Høringsnotat - borgere
Høringsnotat - myndigheder 

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse

Der kan klages over Energistyrelsen afgørelse om etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800, Viborg, https://naevneneshus.dk/start-din-klage, eller pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes.

Høring: Offentlig høring om havvindmølleprojekt Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring i perioden 12. juli 2022 – 6. september 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til høringen.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 9. november 2021 – 20. februar 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Energistyrelsen har nu vurderet, at der for at sikre en lovmedholdelig miljøvurderingsproces for Aflandshage projektet, skal gennemføres en ny offentlig høring, hvor offentligheden bl.a. høres over det nye materiale, som er udarbejdet i forlængelse af den forudgående høring, herunder HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet og har i den forbindelse offentliggjort to høringsnotater, hvor der tages stilling til høringssvar fra den forudgående høring.  Høringsmaterialet består således af HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter, samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten. Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet og Hvidovre Kommune er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Høringsmaterialet kan tilgås her: 

Miljøkonsekvensrapport Aflandshage Vindmøllepark

HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse

Supplerende notat om fugle maj 2022

Supplerende rapport om sedimentspild ved Brøndby Strand april 2022

Supplerende rapport om støj maj 2022 

Udkast til etableringstilladelse - havdel

Udkast til §25 - landdel

Bilag til §25-tilladelse

Høringsnotat for borgere og foreninger juni 2022

Høringsnotat for myndigheder juni 2022

Bilagsrapporter mv., der har været en del af den forudgående offentlige høring, kan findes nedenfor under afsnittene ”Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark” og ”Supplerende høringsmateriale fra 14. december 2021”

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet og Hvidovre Kommune er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 6. september 2022.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Status og videre proces

Den 20. juni 2022 har HOFOR på baggrund af den af Energistyrelsen godkendte forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapport) ansøgt om etableringstilladelse. Ansøgningen om etableringstilladelse er nu sammen med relevante bilag, herunder den godkendte miljøkonsekvensrapport for projektet, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten sendt i en otte ugers offentlig høring.

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet. Herefter vil Energistyrelsen tage stilling til om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25) for havdelen og Hvidovere Kommune vil tage stilling til, om der kan gives §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven for landdelen. Høringsnotatet og etableringstilladelse bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

 

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt forundersøgelsesrapporten bestående af miljøkonsekvensrapport af 23. november 2021 for Aflandshage Vindmøllepark.

Afgørelsen kan læses her.

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) med tilhørende bilag opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, HOFOR Vind A/S (HOFOR) ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver HOFOR mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en ny offentlig høring af HOFOR´s ansøgning om etableringstilladelse, høringsnotater fra den tidligere offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten (nov. 21 - feb. 22), samt supplerende faglige rapporter. 

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapporten. Klager kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at nærværende afgørelse er meddelt. 

Status og videre proces

Der blev i perioden fra 29. november 2021 til 20. februar 2022 afholdt en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar og har på den baggrund udarbejdet høringsnotater og HOFOR har på baggrund af høringssvarene lavet én tillægsrapport om støj, én tillægsrapport om sedimentspild og én tillægsrapport om projektets påvirkning på fugle. 

Høringsnotat for borgere og foreninger juni 2022

Høringsnotat for myndigheder juni 2022

Supplerende notat om fugle maj 2022

Supplerende rapport om sedimentspild ved Brøndby Strand april 2022

Supplerende rapport om støj maj 2022 

Hvis HOFOR ansøger om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse, de ovennævnte tre supplerende faglige rapporter, samt høringsnotater fra den gennemførte offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten sendes i en ny otte ugers offentlig høring. Såfremt HOFOR ansøger om etableringstilladelse forventes det, at miljøkonsekvensrapport for projektet vil blive sendt i høring medio juli (uge 28).

 

Supplerende høringsmateriale fra 14. december 2021

HOFOR har i december 2021 indleveret en temarapport om geotekniske og geofysiske forundersøgelser, der skal indgå i den pågående offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark.

Rapporten kan læse nedenfor.

Temarapporten omhandler alene de geotekniske og geofysiske undersøgelser og den mulige påvirkning af havpattedyr (sæler og marsvin) fra disse undersøgelser, der skal laves før selve anlægsarbejdet for havvindmølleparken kan igangsættes. Temarapporten ændrer således ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra selve havvindmølleparken.

Høringsmaterialet er desuden opdateret med et justeret udkast til §25 tilladelse fra Hvidovre Kommune.

Frist for indsendelse af høringssvar, information om borgermøde mv., er uændret og fremgår nedenfor.

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Udkast til §25 tilladelse 

Energistyrelsen blev d. 11. januar opmærksom på, at der var en fejl i ovenstående dokument ”Udkast til §25 tilladelse”, som umiddelbart her efter blev erstattet af det korrigerede dokument. Energistyrelsen fandt det i den forbindelse ikke nødvendigt at forlænge høringsperioden, idet der fortsat var mere end 5 uger tilbage af høringen.

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensrapport Aflandshage Vindmøllepark

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 1)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 2)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 3)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 4)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 5)

Bilag 2 - Kumulative vindmølleprojekter 

Baggrundsrapport - Arealinteresser 

Baggrundsrapport - Emissioner 

Baggrundsrapport - Fugle 

Baggrundsrapport - Havbund, flora og fauna 

Baggrundsrapport - Havpattedyr 

Baggrundsrapport - Kystmorfofologi, klapning, hydraulik mv. 

Baggrundsrapport - Luftbåren støj 

Baggrundsrapport - Marin arkæologi 

Baggrundsrapport - Natur og land

Baggrundsrapport - Radaranlæg og radiokæder 

Baggrundsrapport - Sedimentanalyser 

Baggrundsrapport - Teknisk projektbeskrivelse 

Baggrundsrapport - Undervandsstøj

Baggrundsrapport - UXO 

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 1)

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 2)

Model for etableringstilladelse 

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Høringsbrev

Virtuelt informationsmøde om projektet d. 12. januar 2022

Der blev afholdt et informationsmøde om projektet, med deltagelse af Energistyrelsen, Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet blev holdt virtuelt onsdag d. 12. januar kl. 19:00.

Et link til informationsmødet vil kunne findes her.   

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal opstiller ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

Energistyrelsen har den 4. december 2020 sendt afgrænsningsudtalelser til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) vedr. deres to havvindmølleprojekter i Øresund (Aflandshage og Nordre Flint).

Der skal udarbejdes miljøvurderinger for to mulige havvindmølleparker, efter at HOFOR tilbage i 2019 fik tilladelse til at lave forundersøgelser for de to projekter. Energistyrelsen gennemførte i slutningen af 2019 en høring af offentligheden og berørte myndigheder og opfordrede i den forbindelse til at indsende idéer og forslag til indholdet af de miljøkonsekvensrapporter, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde for de to projekter Nordre Flint- og Aflandshage havvindmølleparker. På baggrund af den offentlige høring, myndighedernes erfaringer fra et lignende projekt samt kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er der nu udarbejdet afgrænsningsudtalelser for begge projekter.

Afgrænsningsudtalelser og høringsnotater fra idéfasen kan læse her:

Afgrænsningsudtalelse - Aflandshage

Afgrænsningsnotat - Aflandshage

Høringsnotat - offentligehed

Høringsnotat - myndigheder

Høringsnotet - Espoo

En afgrænsningsudtalelse udgør myndighedernes bestilling til bygherre om, hvilke miljøvurderinger og undersøgelser der som udgangspunkt skal gennemføres for samlet at kunne vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporterne for projekterne forventes gennemført i foråret 2021.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Aflandshave Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse til HOFOR Vind A/S. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2020. Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

HOFOR Vind A/S har med ansøgning af 4. oktober 2016 søgt om tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område syd for Aflandshage i Øresund. HOFOR har efterfølgende i november 2017 opdateret deres ansøgning, så projektområdet nu er indskrænket, så der i højere grad tages hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn. Undersøgelsesområdet er samtidig udvidet i sydlig retning.

Projektet omfatter opstilling af mellem 25-63 havvindmøller med en installeret effekt på 250 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret i Øresund i området mellem Stevns og Amagers sydspids. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 65 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 44 km2. Afstanden fra kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller vil være mere end 8 km.

Forundersøgelsestilladelse for Aflandshage havvindmøllepark

Kort over muligt område til opstilling af vindmøller i Øresund

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område syd for Aflandshage i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 21. oktober 2019 til 18. november 2019 ideer og forslag til input i miljøkonsekvensrapporten. Efter idéfasen har Energistyrelsen gennemgået og behandlet høringssvarene og udarbejder nu en afgrænsningsudtalelse til HOFOR om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne, de skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Følgebrev til idéfase for Aflandshage

Idéoplæg for Aflandshage

Nordre Flint

Energistyrelsen har den 4. december 2020 sendt afgrænsningsudtalelser til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) vedr. deres to havvindmølleprojekter i Øresund (Aflandshage og Nordre Flint).

Der skal udarbejdes miljøvurderinger for to mulige havvindmølleparker, efter at HOFOR tilbage i 2019 fik tilladelse til at lave forundersøgelser for de to projekter. Energistyrelsen gennemførte i slutningen af 2019 en høring af offentligheden og berørte myndigheder og opfordrede i den forbindelse til at indsende idéer og forslag til indholdet af de miljøkonsekvensrapporter, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde for de to projekter Nordre Flint- og Aflandshage havvindmølleparker. På baggrund af den offentlige høring, myndighedernes erfaringer fra et lignende projekt samt kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er der nu udarbejdet afgrænsningsudtalelser for begge projekter.

Afgrænsningsudtalelser og høringsnotater fra idéfasen kan læse her:

Afgrænsningsudtalelse - Nordre Flindt  

Afgrænsningsnotat - Nordre Flindt

Bilag til afgrænsningsnotat (placering af transformerstation)

Høringsnotat - myndigheder    

Høringsnotat - Espoo

En afgrænsningsudtalelse udgør myndighedernes bestilling til bygherre om, hvilke miljøvurderinger og undersøgelser der som udgangspunkt skal gennemføres for samlet at kunne vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporterne for projekterne forventes gennemført i foråret 2021.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Nordre Flint Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse til HOFOR Vind A/S. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2020. Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

HOFOR Vind A/S har med ansøgning fra 2011 og supplerende ansøgning af 4. oktober 2016 søgt om tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område øst for Saltholm i Øresund. HOFOR har efterfølgende i november 2017 opdateret deres ansøgning, så projektområdet nu er indskrænket, så der i højere grad tager hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn

Projektet omfatter opstilling af op til 16-40 havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4 -10 MW. Forundersøgelsesområdet øst for Saltholm i Øresund.

Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 42 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 17 km2. Afstanden til kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller er mere end 8 km.

Forundersøgelsestilladelse for Nordre Flint havvindmøllepark

Kort over muligt område til opstilling af vindmøller i Øresund

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Nordre Flint Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område øst for Saltholm i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 21. oktober 2019 til 18. november 2019 ideer og forslag til input i miljøkonsekvensrapporten. Efter idéfasen har Energistyrelsen gennemgået og behandlet høringssvarene og udarbejder nu en afgrænsningsudtalelse til HOFOR om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne, de skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Følgebrev til idéfase for Nordre Flint

Idéoplæg for Nordre Flint   

Thor havvindmøllepark

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligskredsen, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet. Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending. Havmølleparken bliver på minimum 800 MW og maksimalt 1000 MW.

Klik her for at følge udviklingen i Thor havmølleparken

Læs pressemeddelelse af 28. februar 2019

Læs mere om Thor-projektet

Forundersøgelsestilladelse til forundersøgelser for Thor havmøllepark

Energistyrelsen har d. 27. juni 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse vedrørende Thor havmøllepark til Energinet. Tilladelsen er gældende til 1. april 2021. Energistyrelsen har samtidig afgjort, at forundersøgelserne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Selve hovedprojektet er derimod omfattet af krav om miljøvurdering, og der vil således blive gennemført miljøundersøgelser af selve projektet i den kommende tid, herunder høringer af borgere og interessenter. Forundersøgelsestilladelsen i sig selv giver ikke ret til at opføre havvindmøller, og der er med forundersøgelsestilladelsen ikke taget stilling til, hvorvidt der kan opstilles møller på den givne lokalitet.

Der kan i henhold til § 66 i VE-loven klages over Energistyrelsens afgørelse. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. Tilladelsen kan ikke tages i brug før udløbet af 4-ugers perioden.

Læs forundersøgelsestilladelse

Treå Møllebugt

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Treå Møllebugt Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

 

Wind Estate har den 22. maj 2019 ansøgt om forundersøgelsestilladelse til et havvindmølleprojekt i den vestlige del af Kattegat, sydøst for Aalborg.

Havvindmølleprojektet består af 60 – 62 havvindmøller med en installeret effekt på 434 – 720 MW. Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Treå Havvindmøllepark vil få en afstand på 17 km til den nærmeste kyst i vestlig retning, 19 km til nærmeste kyst i sydlig retning og 25 km til Anholt, som er nærmeste land i østlig retning. Læsø er nærmeste kyst mod nord, med en afstand på 40 km.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres og der laves en forundersøgelsesrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der ansøges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området.   Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
​Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Vindmølleprojekt ved Treå Møllebugt 

Vindmølleprojekt ved Treå Møllebugt - supplerende analyse vedr. fuglebeskyttelse

Ærø Forsøgsmølle

Energistyrelsen meddeler tilladelse til at udføre forundersøgelser for placering af flydende vertikal 11 kW havvindmølle ved Marstal Havn på Ærø

Energistyrelsen har den 24. august 2023 udstedt forundersøgelsestilladelse til H2mill ApS. Forundersøgelserne giver mulighed for at indsamle data med henblik på at gennemføre analyser til brug for vurdering af testmøllens potentielle påvirkning på natur- og miljøforhold. Resultaterne af forundersøgelserne skal indgå i en rapport, som indsendes til Energistyrelsen ved afslutning af forundersøgelserne. 

Læs forundersøgelsestilladelsen

Bilag 1 – Ansøgning om forundersøgelsestilladelse fra H2mill ApS

Bilag 2 – beskrivelse af forundersøgelserne og metoderne hertil 

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for at udsætte og teste en flydende vertikal 11 kW havvindmølle 

H2mill ApS har med ansøgning af den 9. april 2022, supplerende oplysninger den 19. maj 2022 og opdateret ansøgning af den 25. september 2022 og 12. januar 2023 ansøgt om at udsætte og teste en flydende vertikal 11 m havvindmølle 600 meter fra kysten på Ærø i den nordlige del af Marstal Havn. Anlægget skal udlægges i 2 til 3 på hinanden følgende vinterhalvår (oktober til marts) med start i oktober 2023. 

Havvindmøllen er 11 meter høj, målt fra havoverfladen og stikker 4, 5 meter under havoverfladen. Møllen skal fæstnes på havbunden med tre ankre. 

Havvindmøllen har en elektrisk produktionskapacitet på 11 kW. Den producerede energi lagres i batterier i møllens krop og der kommer derfor ikke til at være ilandføringskabler, da møllen ikke skal forbindes til elnettet. 

Projektet, der vedrører etablering og test af en den flydende vertikale 11 kW havvindmølle, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, litra j, og er derfor screeningspligtigt i medfør af miljøvurderingsloven.

Afgørelse 

Energistyrelsen har på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21 vurderet, at H2mill ApS ansøgning om at udsætte og teste havvindmøllen på den ansøgte lokalitet, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorefter der ikke er krav om miljøvurdering. 

Bilag 1 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for at udsætte flydende vertikal 11 kW havvindmølle

Bilag 2 - Ansøgning om forundersøgelsestilladelse fra H2mill Marstal

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for en 11 kW flydende havvindmølle ved Marstal Havn på Ærø sendes i myndighedshøring

Energistyrelsen har den 8. april 2022 modtaget en ansøgning fra H2mill ApS om forundersøgelsestilladelse til et område ved Marstal Havn på Ærø, hvor virksomheden ønsker at opstille og teste en flydende mølle på havet.

Projektet omfatter en flydende mølle med en kapacitet på 11 kW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) er 11 meter.

Forundersøgelsesområdet ligger 600 meter fra kysten på Ærø nord for Marstal Havn.

Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 17. juni til den 8. juli 2022

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøllen på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse til Ærø Forsøgsmølle