Ny rapport viser miljø- og klimagevinster ved biogas

21. oktober 2020
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport for Energistyrelsen, der konkluderer, at der samlet set er en miljø- og klimamæssig gevinst ved afgasning af forskellige biomasse­sammensætninger, og at klimaeffekten ved biogas i landbrugssektoren er større end tidligere antaget.

Tidligere analyser på området har vist, at produktionen af biogas kan bidrage til en række gevinster for både miljø og klima. Dette bekræftes i en ny rapport fra Aarhus Universitet (AU) udarbejdet for Energistyrelsen. Rapporten undersøger de klima- og miljømæssige effekter af at afgasse forskellige biomassesammensætninger.

Rapporten indeholder en række opdaterede resultater for miljø- og klimaeffekterne og giver en beskrivelse og kvantificering af alle relevante miljø- og klimaeffekter fra biogasproduktion, herunder energiproduktion, drivhusgasudledninger, kvælstofudvaskning, ammoniakfordampning, næringsstofudnyttelse og lugtgener fra udbringning. I rapporten undersøges effekterne fra 5 forskellige biomassesammensætninger, hvor der sammenlignes med sandsynlige referencesituationer.

Rapporten konkluderer, at der samlet set er en miljø- og klimamæssig gevinst ved afgasning. Ved en opholdstid længere end 45 dage øges gevinsten ved biogas kun marginalt. Effekten afhænger især af mængden af tungt omsætteligt organisk materiale i biomassesammensætningen.

Større klimaeffekt ved biogas i landbrugssektoren

Samtidig konkluderer rapporten, at udledningen af metan fra ikke-afgasset kvæggylle er højere end tidligere beregnet, og udledningen fra ikke-afgasset svinegylle lavere. Det vil sige, at der er potentiale for en større reduktion af metan af at lade især kvæggylle afgasse, og at klimaeffekten ved biogas i landbrugssektoren dermed er større end tidligere antaget.

Derudover tager rapporten som noget nyt højde for en øget mineralisering af kvælstof i biogasreaktoren, hvilket giver en højere ammoniakfordampning, når den afgassede husdyrgødning efterfølgende udbringes på marken. Effekten kan afbødes ved fx nedfældning af gyllen.

Læs om biogassens klimaregnskab og rapporten fra Aarhus Universitet.

Fakta - hvad er biogas?

Biogas produceres ved at afgasse organiske restprodukter fra husholdninger, erhverv og industri under iltfri forhold. Opgraderet biogas erstatter fossilt naturgas i gasnettet, og reducerer metanudledningen fra landbrugets gyllelagre.

Kontakt:

Fuldmægtig Daniel Berman, Energistyrelsen, tfl: 33 92 67 75, e-mail: dabe@ens.dk

Fuldmægtig Marianne Tjørning, tlf: 33 92 67 55, e-mail: matj@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig