Rekordhøj produktion af sol- og vindkraft sidste år

22. marts 2024
Figur: Produktionen af strøm fra vind- og solkraft 2010-2023 og andelen af den indenlandske elforsyning. Energistyrelsen.
Figur: Produktionen af strøm fra vind- og solkraft 2010-2023 og andelen af den indenlandske elforsyning. Energistyrelsen.

Strømmen blev grønnere sidste år, hvor el fra sol- og vindkraft dækkede 63 pct. af elforsyningen på årsbasis. Det skyldtes især en stor stigning i produktionen på danske solcelleanlæg, der steg hele 53 pct. i 2023 sammenlignet med året før. Samtidig faldt CO2-udledningen fra energiforbruget med 4,8 pct. viser den foreløbige energistatistik for 2023, som Energistyrelsen udgiver i dag.

Det samlede forbrug af vedvarende energi steg i 2023 med 1,6 pct. og dækkede dermed knap 44 pct. af Danmarks faktiske energiforbrug. Stigningen var især drevet af en stigning i produktionen af sol- og vindkraft på henholdsvis 53 pct. og 2 pct., og derudover en vækst i biogasproduktionen på 11 pct. Forbruget af biomasse faldt i modsætning hertil med godt 2 pct.

Fald i forbruget af fossile brændsler

Det faktiske energiforbrug faldt med 1,1 pct. i 2023 i forhold til året før. Udviklingen var båret af et stort fald i forbruget af kul på 35,0 pct. og et mindre forbrug af naturgas på 2,7 pct. Det store fald i kulforbruget skyldtes blandt andet en mindre produktion af el på de danske kraftværker på grund af en kombination af, at nettoimporten af elektricitet steg fra 5 PJ til 11 PJ, og at vindkraft- og særligt solcelleanlæg producerede mere strøm i 2023 og således tilsammen dækkede 63,1 pct. af elforsyningen.

Fald i CO2-udledningen fra energiforbrug

Som konsekvens af det lavere forbrug af fossile brændsler, faldt de faktiske CO2-emissioner fra energiforbruget med 4,8 pct. i 2023. Når emissionerne fra energiforbrug korrigeres for temperaturudsving og brændselsforbrug knyttet til nettoelimport, ses et fald på 2,6 pct.

Se faktaoversigten med den foreløbige opgørelse af energiproduktion, energiforbrug og CO2-emissioner for 2023 (Excel-fil)

Se de mere detaljerede månedsopgørelser fordelt på brændsler.

Yderligere resultater:

  • Bruttoenergiforbruget, som er korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimport og temperaturudsving, faldt i 2023 med 0,7 pct. Forbruget af kul og naturgas faldt henholdsvis med 20,8 pct. og 0,7 pct. mens forbruget af vedvarende energi steg med 2,6 pct.
  • Det faktiske energiforbrug faldt med 1,1 pct. Forbruget af kul, naturgas og olie faldt med henholdsvis 35,0 pct., 2,7 pct. og 0,4 mens forbruget af vedvarende energi steg med 1,6 pct.
  • Den samlede produktion af energi faldt med 1,0 pct. i forhold til 2022. Det skyldes, at produktionen af råolie og naturgas faldt med henholdsvis 8,3 pct. og 3,2 pct., mens produktionen af vedvarende energi steg med 4,2 pct.
  • Produktionen af el fra vind- og solenergi steg med 6,9 pct. og udgjorde 63,1 pct. af elforsyningen i 2023. En endelig opgørelse af den samlede andel af vedvarende energi i elforsyningen publiceres til efteråret, hvor oplysningerne er klar. I en foreløbig opgørelse over forbruget af biogas ses en stigning på ca. 11,2 pct.
  • Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2023 på 59 pct. Hermed menes, at Danmarks produktion af energi sidste år dækkede 59 pct. af den energi, som Danmark forbrugte i form af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. Det er et lille fald i forhold til 2022, da faldet i produktionen af råolie og naturgas, kun delvist opvejes af stigningen i produktionen af vedvarende energi.

Kontakt:

Specialkonsulent Ali Zarnaghi, tlf.  33 92 68 40, e-mail aaz@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig