Sådan påvirker danskerne det globale klima

30. april 2021

I dag offentliggøres det første samlede overblik over, hvordan Danmark påvirker det globale klima. Global Afrapportering 2021, som udgives i medfør af Klimaloven, giver et bud på Danmarks og danskernes klimaaftryk og klimaindsats i verden – positivt såvel som negativt. Rapporten viser bl.a., at hver dansker udleder knap 11 ton CO2e årligt som konsekvens af vores forbrugsbaserede klimaaftryk, men belyser også Danmarks indsats for at hjælpe de store CO2-udledende lande med at reducere deres udledninger og danske virksomheders positive bidrag gennem eksport af grønne løsninger.

Energistyrelsen offentliggør i dag for første gang Global Afrapportering 2021, der er en separat del af regeringens Klimastatus- og Fremskrivning, som udgives i medfør af klimaloven. Frem til mandag den 17. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport. Rapporten opgør danskernes påvirkning af det globale klima. Det gælder både de negative effekter af vores forbrug og import mm. og den positive påvirkning gennem vores internationale indsats og dansk erhvervslivs udvikling af klimaløsninger.

Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er faldet 25 pct. siden 1990

Rapporten opgør Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk til 61 mio. ton CO2e i 2019. Klimaaftrykket er en opgørelse af den samlede klimaeffekt af det danske forbrug af indenlandsk producerede og importerede varer, fratrukket udledningerne fra eksporterede varer. Klimaaftrykket er faldet med 25 pct. siden 1990, selvom forbruget er steget i samme periode, og svarer til at hver dansker udleder knap 11 ton CO2e årligt. Det er 25 pct. mere end de indenlandske udledninger og afspejler, at Danmark er et relativt velstående land med en stor samhandel med omverdenen.

Danmark bidrager positivt gennem internationale indsatser

Energistyrelsen har myndighedssamarbejder med 16 lande, herunder Kina, Indien, Vietnam, Indonesien, Sydafrika og Mexico, som understøtter landenes muligheder for en fremtidig gennemgribende grøn omstilling. Partnerskabslandene står tilsammen for mere end 60 procent af de globale CO2-udledninger, og samarbejdet handler om alt fra integration af vedvarende energi til energieffektivitet og fjernvarme.

Det er ikke muligt præcist at omregne det danske bidrag til reduktion i CO2e-udledninger gennem vores samarbejder og klimabistand, da det i praksis er samarbejdslandene selv, som beslutter og fører politiske ændringer ud i livet. Men det er tidligere opgjort, at alene det danske samarbejde med relevante myndigheder i Kina vurderes årligt at have bidraget til at reducere udledningerne med 22 mio. ton CO2e svarende til 73 pct. af de danske energirelaterede udledninger i 2019.

Eksport af grøn teknologi bidrager til den globale grønne omstilling

Udover, at mange danske virksomheder har fokus på at reducere klimaaftrykket fra egen produktion, eksporterer danske virksomheder blandt andet klima - og energiteknologier samt serviceydelser for mere end 100 mia. kr. Mere end tre fjerdedele af denne eksport er ”grønne” løsninger, som bidrager til en klimavenlig omstilling globalt. Vareeksport af grøn miljø- og energiteknologi er steget med over 50 pct. siden 2010. Til sammenligning er den samlede vareeksport i samme periode kun steget med 35 pct.

Samlet gennemgang af en række områder hvor Danmark påvirker udledningerne internationalt

Herudover stiller afrapporteringen skarpt på en række andre områder, hvor danske forbrugere, virksomheder og myndigheder påvirker udledningen af drivhusgasser internationalt. Der er således blandt andet fokus på betydningen af den danske klimabistand, dansk klimadiplomati, eksport af el baseret på vedvarende energi og vores internationale fly- og skibstrafik.

Læs Global Afrapportering 2021 og baggrundsmateriale.

Energistyrelsen inviterer til møder om rapporten

Det vil som en del af den offentlige høring af Global Afrapportering 2021 være muligt at afgive bemærkninger frem til mandag den 17. maj 2021.

Ud over hovedrapporten er der offentliggjort to baggrundsnotater og tre baggrundsrapporter.

Energistyrelsen har inviteret til en pressebriefing om rapporten den 3. maj 2021 kl. 12.00 – 13.00, og inviterer derudover til et online møde for interessenter den 6. maj 2021 fra kl. 13.00 – 14.00, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til materialet. Tilmelding til mødet foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til Ida Marie Retoft, e-mail: imret@ens.dk.

Baggrund:

  • Det fremgår af Klimaloven, at der i forbindelse med den årlige klimastatus og -fremskrivning udarbejdes en global afrapportering, der skal synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Rapporten skal både redegøre for ”negativ påvirkning eksempelvis i forhold til forbrug, men også positiv påvirkning, eksempelvis i forhold til konkrete bilaterale landesamarbejder, hvor Danmark bl.a. bidrager med at omstille landenes energisektor”.

Kontakt

Kontorchef Jacob Møller, mobil: 5096 7457, e-mail: jmoe@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig