Global afrapportering 2021

Regeringen fremlagde i april 2021 den første globale afrapportering, som ifølge klimaloven skal offentliggøres årligt i april i sammenhæng med den årlige klimastatus og –fremskrivning.

Formålet med afrapporteringen er at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Global afrapportering omfatter både påvirkningen af de globale udledninger som følge af eksempelvis det danske forbrug, men også påvirkningen fra Danmarks indsatser for at reducere de globale udledninger gennem f.eks. de bilaterale landesamarbejder, hvor Danmark bl.a. bidrager med at omstille landenes energisektorer.

Frem til udgangen af den 17. maj 2021 var det, som en del af den offentlige høring af Global Afrapportering 2021, muligt at afgive bemærkninger vedrørende GA21’s hovedrapport og baggrundsmaterialet. I forlængelsen af høringen i maj er der udarbejdet en ny, lettere justeret version af Global Afrapportering 2021 og notatet om international transport. Der er desuden udarbejdet en oversigt over foretagne rettelser, samt et høringsnotat (se afsnittet Høringssvar og høringsnotat fra anden eksterne høring af Global Afrapportering 2021).

Den endelige udgave af Global Afrapportering 2021 samt baggrundsnotater og -rapporter er tilgængelige på denne side.

Global Afrapportering 2021 (GA21) omfatter følgende materiale:

  • Hovedrapport
  • To baggrundsnotater
  • Tre baggrundsrapporter

Materiale til anden eksterne høring (samlet afrapportering)
 

Hovedrapport

Øvrigt materiale

Præsentation fra teknisk gennemgang mandag d. 3. maj

Høringssvar og høringsnotat fra anden eksterne høring (samlet Global Afrapportering 2021)

92-gruppen
Danske Rederier
DI
Globalt Fokus
Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi
Landbrug og Fødevarer

Høringsnotat anden høring

Materiale fra første eksterne høring (metodiske overvejelser)

Materiale fra første eksterne høring (metodiske overvejelser)

Indkomne høringssvar

92-gruppen
Dansk Energi
Danske Rederier
DI
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Landbrug & Fødevarer

Høringsnotat første høring