Forbrugsmodellen IntERACT

Forbrugsmodellen IntERACT

Modellering af energiforbrug i husholdninger og erhverv med videre.

Nye tiltag i klima- og energipolitikken kan have stor betydning for både energisystem og samfundsøkonomi. IntERACT er en model, der samlet kan belyse disse konsekvenser. Modellens formål er at levere et solidt beslutningsgrundlag til politikudviklingen.

Adgang til rigelig energi, som er til at betale, er af stor betydning for vores samfundsøkonomi, og det er klima- og energipolitikken, der sætter rammerne for energisystemet. Denne stærke forbindelse mellem økonomi, energi og politik er omdrejningspunktet for IntERACT1 og de analyser, som IntERACT bidrager til.

IntERACT styrker beslutningsgrundlaget for klima- og energipolitikken

IntERACT er udviklet med øje på at sikre en fyldestgørende beskrivelse af både Danmarks økonomi og Danmarks energisystem. Dertil har modellen stærkt fokus på at beskrive samspillet mellem økonomi, energi og politik; fx hvordan energipolitik påvirker økonomien gennem energisystemet, og omvendt.

Eksempelvis vil introduktion af regulering eller afgifter, der har til formål at begrænse brugen af visse brændsler eller at fremme bestemte energiformer, have stor betydning for, hvordan energisystemet udvikler sig, hvilke anlæg der investeres i, hvordan de drives og hvor meget energi vil koste for erhvervsliv og husholdninger.

Prisen på energi har betydning for adfærd, fx ved at påvirke husholdningernes disponible indkomst og forbrugsmønster eller ved at ændre virksomheders produktionsomkostninger og dermed påvirke erhvervslivets konkurrenceevne. Endelig bestemmer den samlede økonomiske aktivitet, hvor meget energi samfundet reelt har behov for.

IntERACT sammenkobler økonomi og teknik

IntERACT-modellen består af to delmodeller. Den ene er en økonomisk model, som beskriver de makroøkonomiske sammenhænge ved hjælp af en neoklassisk anvendt generel ligevægtsmodel. Den anden er en detaljeret, tekniske energisystemmodel, som er en dansk udgave af den internationalt udbredte TIMES-model2. IntERACTs styrke ligger i modellens evne til at beskrive de fundamentale samfundsøkonomiske sammenhænge ud fra økonomisk teori, og samtidig beskrive de energiteknologiske, termodynamiske og fysiske sammenhænge.

Den økonomiske delmodel holder styr på de økonomiske strømme. Det handler om aflønning på arbejdsmarked, overskud eller underskud på de offentlige finanser, erhvervenes produktion, husholdningers indkomst, forbrug og opsparing, samt udenrigshandel og kapitalmarkeder.

Den tekniske delmodel holder styr på, hvordan energisystemet er sammensat Hvor og hvordan el og varme produceres, hvilke teknologier der anvendes, hvordan energi transporteres i elnet og varmenet, hvor meget energiudveksling der er med udlandet, og hvor store investeringer der skal foretages i energisystemet. Der holdes også styr på forbrugssiden, dvs. hvordan energi anvendes i erhvervsliv og husholdninger og hvor store energieffektiviseringstiltag der foretages.

Et forbedret værktøj til konsekvensvurdering

Det er vigtigt at understrege, at IntERACT grundlæggende er et værktøj til konsekvensvurderinger. Det er et værktøj, der kan vurdere de samlede effekter for både økonomi og energisystem af klima- og energipolitiske tiltag. Konkret betyder det, at IntERACT kan vurdere tiltag og estimere hvor meget fx BNP, eksport, erhvervsstruktur og indkomst vil ændrer sig, og fx hvor meget kul, olie, gas, VE og fjernvarmeforbrug vil ændrer sig.

Dokumentation af IntERACT

Teamet bag IntERACT laver løbende modeludvikling og skaber udvidelser samt producerer dokumentation af modellens opbygning, egenskaber og datagrundlag. Dette arbejde vil blive publicerer på denne hjemmeside i en serie af arbejdspapirer.

Vi skal understreges, at holdninger og konklusioner, der er afspejlet i arbejdspapirerne ikke udtrykker politik fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet eller fra Energistyrelsens side, men udelukkende repræsenterer overvejelser i forbindelse med modeludviklingen.

Læs om dokumentationen (på engelsk)

IntERACT har rødder i Energiaftalen og er forankret i Energistyrelsen

Projektet er igangsat i følge energiaftalen af 22. marts 2012, der fastlægger, at der skal etableres en generel ligevægtsmodel for Danmark. I perioden fra 2012-2015 er der afsat i alt15,2 mio. kr. hertil. I aftaleteksten er opgaven formuleret:

  • Udarbejdelse af en generel ligevægtsmodel til modellering af energisystem og samfundsøkonomi til identificering af effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag.

Arbejdet på IntERACT er forankret i Energistyrelsen for at sikre de størst mulige synergieffekter med den ekspertise og de modelværktøjer, der allerede findes i styrelsen.

  1. Integrated Economic eneRgy Applied Computational Tool.
  2. For uddybende information om TIMES se IEA-ETSAP's hjemmeside 

Kontakt

Steffen Dockweiler
Specialkonsulent (+45) 3395 0889