Energiafgrøder til biogas

Som producent af biogas kan du øge din gasproduktion ved at bruge energiafgrøder. Majs, roer, korn, græs, kløvergræs og jordskokker er velegnede energiafgrøder til biogas. Hvis gassen skal være støtteberettiget, skal du imidlertid holde brugen af disse energiafgrøder indenfor visse grænser.

Støttemulighed regulerer anvendelsen af energiafgrøder

For at overholde grænserne må du højst bruge 25 pct. energiafgrøder i dit biogasanlæg og fra 2018 må du højst bruge 12 pct., målt som tilført mængde i tons. Du skal begrænse brugen af afgrøderne, når du bruger kerner eller helsæd, og rod fra roer og jordskokker.  Kløvergræs fra økologiske arealer er undtaget reguleringen. Det samme er græs og kløvergræs fra arealer, der ikke har været pløjet op i 5 år. 

Biogas, der anvendes direkte til transport, kan kun få støtte til dette formål, hvis der ikke er anvendt fødevarer i produktionen. Du må således ikke anvende majs, korn, roer og jordskokker i produktionen, hvis din biogas skal være berettiget til transport-støtten. 

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas , der indeholder listen over regulerede energiafgrøder og mængdebegrænsningen. Bekendtgørelserne om pristillæg  indeholder betingelsen om at produktionen skal være bæredygtig for at være tilskudsberettiget og et krav om årlig indberetning af biomasser.

Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas (samt ændring til bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas (samt ændring til bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om pristillæg til el produceret på VE (samt følgende ændringer til bekendtgørelsen: ændring d. 28 nov. 2016 og ændring d. 30. maj 2016)

Begrænsning for brug af majs og andre energiafgrøder til produktion af biogas

Årlig indberetning af biomasser

Tilskudsmodtagere skal én gang om året indberette oplysninger til Energistyrelsen  om type og vægt af den biomasse, der er anvendt til produktion af den biogas, som de anvender til f.eks. elproduktion eller opgradering. Hvis tilskudsmodtageren ikke selv producerer den anvendte biogas, skal han bede sin biogasleverandør om at lave en opgørelse over de anvendte biomasser. 

Indberetningen skal finde sted senest 1. september og indeholde oplysninger for perioden fra og med 1. august året før til og med 31. juli i indberetningsåret. De anvendte biomasser skal opgøres i bestemte biomassekategorier, bl.a. energiafgrøder og de biomasser, der hidtil er indgået i Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer

Biomasseopgørelsen kan laves på to måder

  1. Hvis du har et fælles biogasanlæg, hvor biogasanlægget har selvstændigt CVR-nr., skal du indberette elektronisk til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer. Du er i forvejen forpligtet til at indberette til leverandørregistret af hensyn til gødningsregler. Når du har indberettet til leverandørregistret, har du samtidig lavet biomasseopgørelsen. Du skal altså kun indberette til leverandørregistret én gang om året.
  2. Hvis du har et gårdbiogasanlæg og skal indsende gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen, skal du udfylde en blanket for at lave biomasseopgørelsen. Hvis du selv er støttemodtager, får du blanketten tilsendt af Energistyrelsen. Hvis du ikke selv modtager støtte, men sælger din biogas til en, der modtager støtte, får du blanketten af støttemodtageren.

Ud fra biomasseindberetningerne laver Energistyrelsen en årlig oversigt over de anvendte råvarer til biogasproduktion. Se Biomasseopgørelse 2015/16 og Biomasseopgørelse 2016/17.

Kontakt

Trine Østergaard Rasmussen
Fuldmægtig (+45) 3392 7540
Mere om Bioenergi