Energiafgrøder til biogas

Som producent af biogas kan du øge din gasproduktion ved at bruge energiafgrøder. Majs, roer, korn, græs, kløvergræs og jordskokker er velegnede energiafgrøder til biogas. Du skal imidlertid holde brugen af disse energiafgrøder indenfor visse grænser.

Regulering af anvendelsen af energiafgrøder

Tabellen nedenfor viser den maksimale andel energiafgrøder, målt som tilført mængde i tons, der er tilladt at bruge i biogasproduktionen. Du skal begrænse brugen af afgrøderne, når du bruger kerner eller helsæd fra majs, og rod fra roer og jordskokker, samt helsæd fra græs i omdrift. Kløvergræs fra økologiske arealer er undtaget reguleringen. Det samme er græs og kløvergræs fra arealer, der ikke har været pløjet op i 5 år.

Fra indberetningsperioden 2023/24 og de næste to indberetningsperioder skærpes energiafgrødegrænsen, og der indføres et bundfradrag, hvor grænsen på 12% fortsat gælder. Derudover udfases majs som energiafgrøde fra perioden 2025/26. Se nedenstående tabel for satserne.

De politiske aftaler

 

Aftale om nye krav for anvendelse af energiafgrøder til produktion af biogas af 30. juni 2021

Aftale om midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen 

Aftale om fastsættelse af energiafgrødegrænsen 

 

Regulering 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
Energiafgrødegrænse 12 9 4 4
Bundfradrag   50.000 50.000 36.000
Brug af majs som energiafgrøde Tilladt Tilladt Tilladt Ikke tilladt

 

Biogas, der anvendes direkte til transport, kan kun få støtte til dette formål, hvis der ikke er anvendt fødevarer i produktionen. Du må således ikke anvende majs, korn, roer og jordskokker i produktionen, hvis din biogas skal være berettiget til transport-støtten. 

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, der indeholder listen over regulerede energiafgrøder og mængdebegrænsningen. Bekendtgørelserne om pristillæg indeholder betingelsen om at produktionen skal være bæredygtig og et krav om årlig indberetning af biomasser.

Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas (samt ændring til bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas (samt ændring til bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om pristillæg til el produceret på VE (samt følgende ændringer til bekendtgørelsen: ændring d. 28 nov. 2016 og ændring d. 30. maj 2016)

Begrænsning for brug af majs og andre energiafgrøder til produktion af biogas

Evaluering af energiafgrødereguleringen

Energistyrelsen har fået evalueret reglerne for energiafgrøder anvendt til biogas. Evalueringen har haft to dele, i form af to rapporter udarbejdet af henholdsvis Aarhus Universitet (AU) og Syddansk Universitet (SDU). Evalueringen viser bl.a., at anvendelsen af energiafgrøder i gennemsnit ligger væsentligt under den nuværende grænse på 12%, og at energiafgrøder kan erstattes med restbiomasse og halm, som kan forbedre biogassens bæredygtighed og klimapåvirkning.

Den første del er foretaget af AU, som har evalueret det eksisterende biomasseindberetningssystem. Hent rapporten fra Aarhus Universitet 

Den anden del er foretaget af SDU, som har evalueret den nuværende anvendelse af energiafgrøder, med særligt fokus på muligheder for at erstatte energiafgrøder med alternative biomasser. Hent rapporten fra Syddansk Universitet

Rapport undersøger udfordringerne ved øget brug af halm i biogasproduktion 

SEGES Innovation, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport for Energistyrelsen, der undersøger brugen af halm i biogasanlæg som erstatning for energiafgrøder. Rapporten viser, at det er mere udfordrende at udnytte halm i biogasanlæggene i forhold til andre biomasser.     

Det er politisk besluttet, at energiafgrødegrænsen bliver reduceret fra 12 procent i dag til fire procent i 2024, at majs ikke længere må anvendes til biogasproduktion fra 2025, samt at energiafgrødegrænsen skal reduceres yderligere frem mod 2030. SEGES Innovation, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut har i den forbindelse udarbejdet en rapport for Energistyrelsen, der undersøger brugen af halm i biogasanlæg som erstatning for energiafgrøder for at opnå viden om konsekvenserne ved en yderligere sænkning af grænsen og øget halmanvendelse i biogasproduktion. Rapporten viser, at flere faktorer er afgørende for, at halm kan erstatte energiafgrøder. Det drejer sig eksempelvis om forbehandlingen og den samlede biomassesammensætning på biogasanlægget. Øget brug af halm giver derfor anledning til udfordringer som øger omkostningerne for anlæggene.

Rapport om øget brug af halm i biogasproduktion

  • Energiafgrøder er landbrugsafgrøder, der helt eller delvis dyrkes med henblik på energiudnyttelse. Energiafgrøder anvendt til biogas er i de eksisterende regler klassificeret som majs, roer, korn, græs samt jordskokker.
  • Der må maksimalt anvendes 12 pct. energiafgrøder om året målt på vægtbasis. Det er politisk besluttet at sænke denne grænse til seks pct. i 2023 og fire pct. i 2024, og majs må ikke længere anvendes til biogasproduktion fra 2025. 

Årlig indberetning af biomasser

Tilskudsmodtagere skal én gang om året indberette oplysninger til Energistyrelsen  om type og vægt af den biomasse, der er anvendt til produktion af den biogas, som de anvender til f.eks. elproduktion eller opgradering. Hvis tilskudsmodtageren ikke selv producerer den anvendte biogas, skal han bede sin biogasleverandør om at lave en opgørelse over de anvendte biomasser. 

Indberetningen skal finde sted senest 31. marts og indeholde oplysninger for det forudgående kalenderår. De anvendte biomasser skal opgøres i bestemte biomassekategorier, bl.a. energiafgrøder og de biomasser, der hidtil er indgået i Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer

Ud fra biomasseindberetningerne laver Energistyrelsen en årlig oversigt over de anvendte råvarer til biogasproduktionen opgjort i ton. Oversigten opdateres hvert år, og oversigterne fra perioden 2016/17 og frem findes samlet her:

Biomasseopgørelse

Som supplement til biomasseopgørelsen har Energistyrelsen udarbejdet et notat, der beskriver fordelingen af gasudbytte på biomassekategorier, og hvor importandelen af det samlede biomasseinput til biogas specificeres: Biogasproduktion – biomasser og udbytter

Kontakt

Henriette Louise Baumann
Fuldmægtig (+45) 3395 0919
Mere om Bioenergi