Verifikation og akkreditering

Verifikation og akkreditering af verifikatorer

CO2-udledningen og aktivitetsniveauet for en produktionsenhed skal verificeres af en uvildig tredjepart efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 2018/2067 om verifikation og akkreditering (AV-forordningen). Denne uvildige tredjepart kaldes en verifikator. Verifikatorer skal være akkrediteret af et akkrediteringsorgan fra et EU-medlemsland. Omfanget af akkrediteringen angives ved brug af en række aktivitetsgrupper, der dækker de kvoteomfattede aktiviteter i kvotedirektivet. Ved valg af verifikator skal du være opmærksom på, om verifikatorens akkreditering dækker alle de kvoteaktiviteter, som netop din virksomhed er omfattet af.

Verifikatorer kan findes på de nationale akkrediteringsorganers hjemmesider, som du finder via dette link til organisationen EA (European Accreditation, der er Europas samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer).

Anlægsbesøg ved verifikation

Under verifikationsprocessen foretager verifikatoren et anlægsbesøg for blandt andet at vurdere funktionen af målere og overvågningssystemer, at udføre interview og indsamle materiale for blandt andet at kunne afgøre, om udledningsrapporten (AER) eller aktivitetsniveaurapporten (ALCR) er fri for væsentlige ukorrekte angivelser. Som kvoteomfattet virksomhed er du forpligtet til at give verifikatoren adgang til alle dine anlæg (jf. artikel 21 i AV-forordningen).

Fritagelse for anlægsbesøg

Verifikatoren kan under visse betingelser beslutte ikke at foretage anlægsbesøg i forbindelse med verificering af udledningsrapporter og aktivitetsniveauet. Den pågældende virksomhed skal i så fald anmode Energistyrelsen om tilladelse til det, med mindre der er tale om anlæg, der udleder mindre end 25.000 ton CO2 årligt (jf. artikel 31 og 32 i AV-forordningen).

Virtuelle anlægsbesøg

Verifikatoren kan, hvis alvorlige, ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder, forhindrer verifikatoren i at foretage et fysisk anlægsbesøg, beslutte at foretage et virtuelt anlægsbesøg. Den pågældende produktionsenhed eller luftfartøjsoperatør skal i så fald forinden anmode Energistyrelsen om godkendelse hertil (jf. artikel 34A i AV-forordningen).

Her kan du finde yderligere informationer

 

Kontakt

Rikke Brynaa Lintrup
Specialkonsulent (+45) 3392 7530
Henrik Jensen Kiel
Specialkonsulent (+45) 3392 6697