Kvotetildeling 2021-2030

Ny kvotehandelsperiode 2021-2030

Kommissionen har godkendt grundtildelingen for perioden 2021-2025 til produktionsenheder omfattet af kvoteordningen, der har søgt om gratis tildeling. Grundtildelingen fremgår af nedenstående fil ”Grundtildeling 2021-2025”. Energistyrelsen gør opmærksom på, at grundtildelingen er udgangspunktet, og at tildelingen kan justeres i forbindelse med de årlige ALC-rapporteringer.

Fra år 2021 starter fjerde kvotehandelsperiode, som bl.a. indebærer at driftsleder skal ansøge om gratiskvoter, for at modtage gratiskvoter i perioden 2021-2025.

Fra 2021 og fremadrettet vil listen over produktionsenheder som er berettigede til gratistildeling blive opdateret hvert femte år. Kvotetildelingen vil, tilsvarende tredje kvotehandelsperiode, blive baseret på benchmarkværdier, som fastlægges på EU-niveau på baggrund af baselinedata fremsendt af medlemsstaterne. Benchmarks bliver ligeledes opdateret til hver femårsperiode, for at afspejle teknologiske fremskridt.

Skemaer til brug ved ansøgning om gratistildeling er nu tilgængelige i dansk version

De danske versioner af skemaerne til brug for ansøgning om gratistildeling 2021-2025 er nu tilgængelige. Find link til skemaerne længere nede på siden under punktet ”Skemaer til brug ved ansøgning om gratiskvoter”.

Hvem kan ansøge om gratiskvoter?

Ansøgning om gratiskvoter i 2019 kan fremsendes af alle etablerede produktionsenheder omfattet af kvoteordningen. Etablerede produktionsenheder defineres som produktionsenheder som har modtaget udledningstilladelse inden d. 30. juni 2019.

Ansøgningen vedrører gratistildeling for perioden 2021-2025 og er baseret på baselinedata for årene 2014-2018.

Nytilkomne produktionsenheder er defineret som produktionsenheder, som har modtaget udledningstilladelse efter d. 30. juni 2019. Disse produktionsenheder vil kunne ansøge om gratistildeling på et senere tidspunkt som nytilkomne.

Hvordan og hvornår skal ansøgningen fremsendes?

Ansøgning om tildeling gratiskvoter samt bilag skal fremsendes til Energistyrelsen via CO2-kvoteservice@ens.dk senest 14. juni 2019.

Ansøgningen skal verificeres af en verifikator akkrediteret til scope 98.

Ansøgningen skal bestå af følgende elementer:

 • Verificeret baselinedatarapport (Excel skema)
 • Verificeret overvågningsmetodeplan, MMP (Excel skema)
 • Verifikationsrapport (skal udfyldes og underskrives af verifikator og fremsendes af driftsleder i PDF-format)
  * Data i ansøgningen skal understøttes af bilag, der beskriver produktionsenheden

Herefter vil Energistyrelsen gennemgå ansøgningerne og anmode om yderligere dokumentation, hvis nødvendigt. Ved væsentlige fejl i ansøgningen kan det medføre at ansøgningen skal genverificeres.

Energistyrelsen skal fremsende en liste med oplysningerne fra ansøgningerne til EU-kommissionen senest d. 30. september 2019. Kommissionen vil derefter foretage en gennemgang af det fremsendte data.

Lovgivning

Reglerne for tildeling af gratiskvoter i fjerde kvotehandelsperiode reguleres i en ny EU-forordning – FARR (Free Allocation Rules-Regulation).

Forordningen trådte endeligt i kraft d. 19. februar 2019 og er nu publiceret i EU-tidende.

Læs forordningen i dansk version.

Energistyrelsen anbefaler at driftsledere sætter sig ind i reglerne i FAR-forordningen inden dataindsamlingen påbegyndes. 

Energistyrelsen har udarbejdet en informationsfolder, som beskriver væsentlige ændringer i tildelingsreglerne samt ansøgningsprocessen. Nedenfor findes desuden præsentationen fra Roadshow 2019.

Retningslinjer for produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratistildeling for 2021-2025

Produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratistildeling for perioden 2021-2025, er ikke forpligtigede til at indsende en ansøgning om gratiskvoter.

Produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratiskvoter, skal alene udfylde punkt AI og AII i arket A_InstallationsData i baselinedatarapporten. Ved fremsendelse af skemaet til Energistyrelsen skal det oplyses, at produktionsenheden ikke ønsker at ansøge om gratiskvoter for perioden 2021-2025.

Det er ikke et krav at skemaet verificeres, inden det fremsendes til Energistyrelsen.

Deadline for fremsendelse af skemaet er d. 14. juni 2019.

Oplysningerne i skemaet skal bruges til udarbejdelse af listen over kvoteomfattede virksomheder (NIM-listen), som Energistyrelsen skal fremsende til EU-Kommissionen senest d. 30. september 2019.

Ved ikke at ansøge om gratiskvoter gør Energistyrelsen opmærksom på, at reglerne om overvågning og rapportering samt returnering af CO2-kvoter fortsat er gældende. Det vil ikke være muligt at ansøge om gratiskvoter for perioden 2021-2025 på et senere tidspunkt.

Det vil dog være muligt at ansøge om gratiskvoter for perioden 2026-2030 i 2024.

Anlægsbesøg i forbindelse med verifikation af gratistildeling

Ifølge forordningen om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer (Accreditation Verification Regulation AVR 2018/2067 af 19. december 2018) artikel 21 og 31 er anlægsbesøg påkrævet i forbindelse med verifikationen af baselinedatarapporten. Formålet er at indsamle tilstrækkelige beviser på, at rapporten er fri for ukorrekte angivelser.

I vejledningsdokument 4 til FARR afsnit 6.1.6 beskrives nogle overvejelser, der kan anvendes ved verifikation af tildelingsregler for nogle typer af benchmark og delinstallationer. I tilfælde, hvor delinstallationen dækker hele eller en stor del af produktionsenheden og alle data blev verificeret af den samme verifikator i forbindelse med den årlige udledningsrapport, er det muligvis ikke nødvendig at udføre anlægsbesøg, hvis verifikators risikoanalyse berettiger hertil og der er adgang til alle relevante dokumenter et centralt sted. Dette må på ingen måde forveksles med fritagelse for anlægsbesøg. I disse situationer skal der foruden anlægsbesøget i forbindelse med verifikationen af den årlige udledningsrapport også foretages et besøg på det centrale sted, som opbevarer alle relevante dokumenter og data. 

Afgrænsning af produktionsenheder

Vi har modtaget en del spørgsmål fra jer angående reglerne for afgræsning af produktionsenheden.

Udgangspunktet for en produktionsenheds afgrænsning er aktivitetens beskrivelse i kvotedirektivets bilag I, samt supplerende regler og vejledninger, herunder ikke mindst Kommissionens vejledning til kvotedirektivets bilag I. Se vejledning. Vejledningens afsnit 4.5 indeholder en step-by-step guide om, hvilke anlæg der skal medregnes i hvilken sammenhæng.

Definitionen af en produktionsenhed er defineret i kvotelovens § 2, nr. 6, og har følgende ordlyd:
En stationær teknisk enhed, der består af et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, hvorfra der udføres de aktiviteter, der er omfattet af loven og regler udstedt i medfør af loven, tillige med eventuelle andre direkte tilknyttede aktiviteter, der har en teknisk forbindelse med aktiviteterne på stedet, og som kan have indvirkning på udledninger og forurening.”

Definitionen tager således udgangspunkt i en fælles geografisk beliggenhed af de pågældende anlæg, men tager højde for eventuelle andre direkte tilknyttede aktiviteter. Disse behøver ikke være beliggende på samme lokalitet, men skal have en teknisk forbindelse hertil samt en mulig indvirkning på udledning og forurening.

Vejledning til udfyldelse af skemaer

Energistyrelsen anbefaler, at der tages udgangspunkt i vejledningsdokumenterne eller, at der tages kontakt til relevante brancheorganisationer eller ekstern rådgiver.

Energistyrelsen står til rådigved for en generel vejledning relateret til reglerne i hhv. FAR og AV-forordningerne samt carbon leakage-listen.

Ansøgningsfrist

Energistyrelsen gør opmærksom på, at ansøgningsfristen for at ansøge om gratiskvoter for perioden 2021-2025 er d. 14. juni 2019.

Ansøgningen samt relevante bilag som understøtter ansøgningen, skal sendes til CO2-kvoteservice@ens.dk

Har Energistyrelsen ikke modtaget ansøgning fra driftsleder inden fristen, kan der ikke tildeles kvoter til produktionsenheden i perioden 2021-2025.

Vejledninger fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen udarbejder en række vejledninger til brug for kvotetildeling i fjerde kvotehandelsperiode. Vejledningsdokumenterne forventes færdige i løbet af februar 2019. Listen nedenfor vil  løbende blive opdateret med links til vejledningerne.

GD 1 - Generel vejledning

GD 2 - Allokeringsmetode

GD 3 - Dataindsamling

GD 4 - Verifikation

GD 5 - Overvågning og rapportering i henhold til FARR

GD 6 - Varmestrømme

GD 8 - Procesemissioner og spildgas

GD 9 - Produktbenchmarks

Ordliste

Overvågningsmetodeplan: monitoring methodology plan (MMP)

Ansøgningsskema: baselinedatarapport (BDR)

Carbon leakage: flytning af udledning til lande/regioner uden eller med lavere reduktionsforpligtelser

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal ansøgningen indeholde?
 1. Baselinedatarapport (verificeret)
 2. Overvågningsmetodeplan (verificeret)
 3. Verifikationsrapport
Hvad indebærer verifikationen af tildelingsansøgningen?
 • Verifikator skal være akkrediteret til tildelingsreglerne
 • Verifikationsbesøg er obligatorisk for alle, som ønsker tildeling
 • Både overvågningsmetodeplan og ansøgning skal verificeres
Henrik Jensen Kiel
Specialkonsulent (+45) 3392 6697
Mette Nygaard Madsen
Bachelor (+45) 3392 7916
Kathrine Roaldsdatter Fink
Fuldmægtig (+45) 3392 7798