Kvotetildeling 2021-2030

Ny kvotehandelsperiode 2021-2030

Fra år 2021 starter fjerde kvotehandelsperiode, som bl.a. indebærer at driftsleder skal ansøge om gratiskvoter, for at modtage gratiskvoter i perioden 2021-2025.

Fra 2021 og fremadrettet vil listen over produktionsenheder som er berettigede til gratistildeling blive opdateret hvert femte år. Kvotetildelingen vil, tilsvarende tredje kvotehandelsperiode, blive baseret på benchmarkværdier, som fastlægges på EU-niveau på baggrund af baselinedata fremsendt af medlemsstaterne. Benchmarks bliver ligeledes opdateret til hver femårsperiode, for at afspejle teknologiske fremskridt.

Status på skemaer til brug ved ansøgning om gratistildeling

EU-Kommissionen har nu sendt de endelige udkast til skemaerne til oversættelse. De danske versioner forventes færdige til marts 2019. Energistyrelsen har derfor besluttet at publicere de engelske versioner af de endelige udkast, for at driftsledere skal kunne påbegynde dataindsamlingen. Find link til skemaerne længere nede på siden.
Bemærk at hvis EU-Kommissionen finder fejl i skemaerne under oversættelsen, kan det betyde at indholdet skal kopieres ind i den endelige danske version, inden fremsendelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen informerer, hvis der fremkommer fejlrettelser.  

Hvem kan ansøge om gratiskvoter?

Ansøgning om gratiskvoter i 2019 kan fremsendes af alle etablerede produktionsenheder omfattet af kvoteordningen. Etablerede produktionsenheder defineres som produktionsenheder som har modtaget udledningstilladelse inden d. 30. juni 2019.

Ansøgningen vedrører gratistildeling for perioden 2021-2025 og er baseret på baselinedata for årene 2014-2018.

Nytilkomne produktionsenheder er defineret som produktionsenheder, som har modtaget udledningstilladelse efter d. 30. juni 2019. Disse produktionsenheder vil kunne ansøge om gratistildeling på et senere tidspunkt som nytilkomne.
 

Hvordan og hvornår skal ansøgningen fremsendes?

Ansøgning om tildeling gratiskvoter samt bilag skal fremsendes til Energistyrelsen via CO2-kvoteservice@ens.dk senest 14. juni 2019.

Ansøgningen skal verificeres af en verifikator akkrediteret til scope 98.

Ansøgningen skal bestå af følgende elementer:

 • Verificeret baselinedatarapport (Excel skema)
 • Verificeret overvågningsmetodeplan, MMP (Excel skema)
 • Verifikationsrapport (skal udfyldes og underskrives af verifikator og fremsendes af driftsleder i PDF-format)
  * Data i ansøgningen skal understøttes af bilag, der beskriver produktionsenheden

Herefter vil Energistyrelsen gennemgå ansøgningerne og anmode om yderligere dokumentation, hvis nødvendigt. Ved væsentlige fejl i ansøgningen kan det medføre at ansøgningen skal genverificeres.

Energistyrelsen skal fremsende en liste med oplysningerne fra ansøgningerne til EU-kommissionen senest d. 30. september 2019. Kommissionen vil derefter foretage en gennemgang af det fremsendte data.

Lovgivning

Reglerne for tildeling af gratiskvoter i fjerde kvotehandelsperiode reguleres i en ny EU-forordning – FARR (Free Allocation Rules-Regulation). Forordningen blev udstedt af Kommissionen d. 19. december 2018 og er på nuværende tidspunkt under en to måneders høringsperiode hos EU-rådet og EU-parlamentet, hvorefter den vil have endelig ikrafttræden.

Læs forordningen i dansk version. Læs bilag til forordningen.

Energistyrelsen anbefaler at driftsledere sætter sig ind i reglerne i FAR-forordningen inden dataindsamlingen påbegyndes. 

Energistyrelsen har udarbejdet en informationsfolder, som beskriver væsentlige ændringer i tildelingsreglerne samt ansøgningsprocessen. Nedenfor findes desuden præsentationen fra Roadshow 2019 samt skemaer (på engelsk) til brug ved ansøgning om gratiskvoter i 2021-2025.

Vigtige datoer

 • 14. juni 2019: Deadline for at driftsleder fremsender verificeret overvågningsmetodeplan og verificeret ansøgningsskema samt verifikationsrapport til Energistyrelsen.
 • 30. september 2019: Deadline for Energistyrelsen sender grundlaget for tildeling til EU-Kommissionen
Skemaer til brug ved ansøgning om gratiskvoter

De danske versioner af skemaerne er endnu ikke færdigudarbejdet hos EU-Kommissionen. Energistyrelsen har derfor besluttet at publicere de endelige udkast på engelsk, for at driftsledere skal kunne påbegynde dataindsamlingen. 
Bemærk at hvis EU-Kommissionen finder fejl i skemaerne under oversættelsen, kan det betyde at indholdet skal kopieres ind i den endelige danske version, inden fremsendelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen informerer, hvis der fremkommer fejlrettelser.  

Energistyrelsen vil uploade de danske versioner så snart de bliver tilgængelige.

Skema til overvågningsmetodeplan

Skema til baselinedatarapport (ansøgningsskema)

Vejledninger fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen udarbejder en række vejledninger til brug for kvotetildeling i fjerde kvotehandelsperiode. Vejledningsdokumenterne forventes færdige i løbet af februar 2019. Listen nedenfor vil  løbende blive opdateret med links til vejledningerne.

GD 1 - Generel vejledning

GD 2 - Allokeringsmetode

GD 3 - Dataindsamling

GD 4 - Verifikation

GD 5 - Overvågning og rapportering i henhold til FARR

GD 6 - Varmestrømme

GD 8 - Procesemissioner og spildgas

GD 9 - Produktbenchmarks

Ordliste

Overvågningsmetodeplan: monitoring methodology plan (MMP)

Ansøgningsskema: baselinedatarapport (BDR)

Carbon leakage: flytning af udledning til lande/regioner uden eller med lavere reduktionsforpligtelser

Retsakter

Free Allocation of Emmission Allowances Regulation (FAR) – oversendt til EP og rådet, endelig ikrafttræden februar 2019

Akkreditering og Verifikation AVR – vedtaget

EU’s kvotedirektiv – konsolideret

CL-listen 2021-2030 i offentlig høring på EU-Kommissionens hjemmeside

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal ansøgningen indeholde?
 1. Baselinedatarapport (verificeret)
 2. Overvågningsmetodeplan (verificeret)
 3. Verifikationsrapport

Du skal bruge EU's skabeloner til disse tre dokumenter. De forventes klar januar/februar 2019. Mere information kommer senere.

Hvad indebærer verifikationen af tildelingsansøgningen?
 • Verifikator skal være akkrediteret til tildelingsreglerne
 • Verifikationsbesøg er obligatorisk for alle, som ønsker tildeling
 • Både overvågningsmetodeplan og ansøgning skal verificeres
Mette Nygaard Madsen
Bachelor (+45) 3392 7916
Kathrine Roaldsdatter Fink
Fuldmægtig (+45) 3392 7798