Elforsyningssikkerhed

Hvad er elforsyningssikkerhed?

Ved elforsyningssikkerheden forstås “sandsynligheden for, at der er el til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges”. Elforsyningssikkerhed sikres af en kombination af centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, vindkraft, solceller, elnettet, udlandsforbindelserne og produktionskapacitet i udlandet. Hertil kommer potentiale for både prisfleksibelt forbrug og frivillig afkobling af forbrug, evt. mod betaling. Sidst men ikke mindst: en god drift af elsystemet kan reducere risikoen for, at truende driftssituationer udvikler sig til afbrud.  

Elforsyningssikkerheden er god 

Danmark har høj elforsyningssikkerhed i en international sammenligning. Dette skyldes især kabellægning af nettet, som gør nettet mere robust over for fx storme. Elforsyningssikkerheden i Danmark er i dag godt 99,99 procent, svarende til at en gennemsnitlig forbruger ikke har el i omkring 40 minutter om året set over en længere årrække. Langt de fleste afbrydelser af elforsyningen skyldes det lokale elnet. Mangel på elproduktionskapacitet i Danmark har ikke i historisk tid bidraget til manglende levering af el til forbrugerne

Forsyningssikkerheden er aldrig 100 procent, men typisk 99 komma et-eller-andet procent. Hvis man krævede 100 procent elforsyningssikkerhed, ville det være det samme som at kræve, at der skulle investeres uendeligt mange penge i elsystemet. Det vanskelige er at fastlægge, hvor tæt på 100 procent forsyningssikkerheden skal eller bør være. Dette beror på en teknisk/økonomisk afvejning.

Ansvar for elforsyningssikkerheden

Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter niveauet herfor. Energinet har efter elforsyningslovens § 27a  ansvaret for at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed og for at overvåge udviklingen heraf.

Det europæiske og regionale samarbejde om sikring af elforsyningssikkerhed øges

Eksistensen af internationale elforbindelser gør, at landene – ud over at handle el på forbindelserne - kan hjælpe hinanden i mangelsituationer, f.eks. ved kraftværkshavarier. Sikring af forsyningssikkerheden er derfor en opgave, der i et vist omfang deles internationalt.

Danmark er et af de lande i Europa med de stærkeste forbindelser til nabolandene, og der udbygges fortsat. Udlandsforbindelserne får en stigende betydning for sikring af elforsyning i Danmark. 

Analyse af omkostningerne ved strømafbrud
(Value of Lost Load, VoLL)

Energistyrelsen har undersøgt, hvordan de danske elforbrugere værdisætter et strømafbrud. Formålet med at værdisætte strømafbrud er, at det kan anvendes til at vurdere, hvornår tiltag, der ændrer på elforsyningssikkerheden, er samfundsøkonomisk fordelagtige. Det samlede resultat er 174 kr./kWh.

VoLL-rapporten (hovedrapport)

Bilag 1 – Spørgeskemaerne

Bilag 2 – Visualisering af data

Bilag 3 – Elforbrugsprofiler for sektorerne

Bilag 4 – Udskillelse af data og statistisk model

Bilag 5 – Fastsættelse af individuelle kWh-forbrug 

Bilag 6 – Produktionsfunktionsmetoden

Analyse af elforsyningssikkerhed frem mod og efter 2030

Den danske fjernvarmesektor og produktion af el forventes at undergå store forandringer i de kommende år. Derfor har Energistyrelsen i to analyser undersøgt, hvordan Danmarks el- og varmeforsyning udvikler sig i takt med, at energisystemet omstilles til grøn energi. Analyserne er en del af arbejdet med at sikre, at danskerne får en grøn og stabil forsyning af el og varme.

Læs Energistyrelsens analyser om elforsyningssikkerhed og omstilling af varmesektoren her

Analyse af elnettets funktionalitet

Læs elanalysen

Sigurd Lauge Pedersen
Chefkonsulent (+45) 3392 6821
Mere om El