Elforsyningssikkerhed

Hvad er elforsyningssikkerhed?

Ved elforsyningssikkerheden forstås “sandsynligheden for, at der er el til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges”. Elforsyningssikkerhed sikres af en kombination af centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, vindkraft, solceller, elnettet, udlandsforbindelserne og produktionskapacitet i udlandet. Hertil kommer potentiale for både prisfleksibelt forbrug og frivillig afkobling af forbrug, evt. mod betaling. Sidst men ikke mindst: en god drift af elsystemet kan reducere risikoen for, at truende driftssituationer udvikler sig til afbrud.  

Elforsyningssikkerheden er god 

Danmark har høj elforsyningssikkerhed i en international sammenligning. Dette skyldes især kabellægning af nettet, som gør nettet mere robust over for fx storme. Elforsyningssikkerheden i Danmark er i dag godt 99,99 procent, svarende til at en gennemsnitlig forbruger ikke har el i omkring 40 minutter om året set over en længere årrække. Langt de fleste afbrydelser af elforsyningen skyldes det lokale elnet. Mangel på elproduktionskapacitet i Danmark har ikke i historisk tid bidraget til manglende levering af el til forbrugerne

Forsyningssikkerheden er aldrig 100 procent, men typisk 99 komma et-eller-andet procent. Hvis man krævede 100 procent elforsyningssikkerhed, ville det være det samme som at kræve, at der skulle investeres uendeligt mange penge i elsystemet. Det vanskelige er at fastlægge, hvor tæt på 100 procent forsyningssikkerheden skal eller bør være. Dette beror på en teknisk/økonomisk afvejning.

Energinet.dk har det overordnede ansvar for at sikre elforsyningssikkerheden

Ansvaret for opretholdelse af elforsyningssikkerheden er efter elforsyningslovens § 27a placeret hos den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk. 

Det europæiske og regionale samarbejde om sikring af elforsyningssikkerhed øges

Eksistensen af internationale elforbindelser gør, at landene – ud over at handle el på forbindelserne - kan hjælpe hinanden i mangelsituationer, f.eks. ved kraftværkshavarier. Sikring af forsyningssikkerheden er derfor en opgave, der i et vist omfang deles internationalt.

Danmark er et af de lande i Europa med de stærkeste forbindelser til nabolandene, og der udbygges fortsat. Udlandsforbindelserne får en stigende betydning for sikring af elforsyning i Danmark. 

Analyse af elnettets funktionalitet

Læs elanalysen

Mere om El
Sigurd Lauge Pedersen
Chefkonsulent (+45) 3392 6821
Markus Hübner
Specialkonsulent (+45) 3392 6811