Varme og ventilation

Udfasning af olie- og naturgasfyr

I 2012 blev det politisk besluttet, at fokusere på omlægning af opvarmning af bygninger baseret på olie- og naturgas til opvarmning baseret på vedvarende energi.
Desuden blev det aftalt, at det fra 2013 som hovedregel ikke skulle være muligt at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger.

Fra 2016 er det ikke længere muligt at installere oliefyr baseret på fossil olie i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas. I stedet skal bygninger tilsluttes for eksempel fjernvarmenettet, et eksisterende naturgasnet eller opvarmes med vedvarende energi såsom varmepumpe eller træpillefyr. Reglerne omkring installation af olie- og naturgasfyr er implementeret i Bygningsreglementets afsnit 7.1

Undersøgelser om olie- og gasfyrsejere

Analyserne viser, at der er flere oliefyrsejere end i undersøgelsen fra 2019, der angiver, at de ikke ser oliefyret som den mest attraktive opvarmningsform. Hvor 60 pct. af de spurgte oliefyrsejere i 2019 så varmepumpen som den mest attraktive opvarmning, er andelen nu steget til 78 pct. blandt gengangerne. Jo kortere tid man har boet i huset, des mere positivt er synet på en varmepumpe som alternativ til oliefyret.

For gasfyrsejere viser undersøgelsen tilsvarende et markant skifte i holdningen. Hvor halvdelen af gasfyrsejere i 2019 anså gasfyr som den mest attraktive opvarmningsform, er det nu kun 22 pct., der ser gasfyret som den mest attraktive opvarmningsform.

Rapport om oliefyrshusstande 2021

Rapport om gasfyr 2021

Fremme af varmepumper som alternativ til olie- og naturgasfyr

Energistyrelsens har gennem en årrække fokuseret på at fremme af varmepumper som erstatning for oliefyr.  Varmepumper kan være med til at reducere omkostningerne ved den grønne omstilling og bidrage til at skabe et mere fleksibelt energisystem, der giver mulighed for indpasning af vedvarende energi i elproduktionen.

Nye forretningskoncepter

For at sikre en større udbredelse af varmepumper er der gjort forsøg med forskellige demonstrationsprojekter med bl.a. det sigte at gøre varmepumper billigere, at tilvejebringe uvildig information om de bedste varmepumper på markedet og styrke rådgivningen af bygningsejere.

Læs mere på om støtte til nyt forretningskoncept

Den gode installation af varmepumper

Læs mere om valg af varmepumper

Evaluering af varmepumpeordningen

Varmepumpelisten

På Energistyrelsens forbrugerhjemmeside, SparEnergi.dk, findes en liste over varmepumper, som er tredjeparts testet og har dokumenteret ydelse og effektivitet. Produkterne på varmepumpelisten skal leve op til en række optagelseskrav, og leverandøren skal indgå aftale med Energistyrelsen om optagelse af varmepumpen på listen. Derudover er produkter på varmepumpelisten underlagt stikprøvekontroller og tilsyn, der varetages af Sekretariat for Varmepumpelisten på vegne af Energistyrelsen.

For at få tilskud til at installere en varmepumpe fra et energiselskab, skal du vælge en varmepumpe, der er testet i et uafhængigt testlaboratorium. Vælger man en varmepumpe fra listen, skal du ikke selv indhente dokumentationen fra forhandleren.

Ved spørgsmål, rekvirering af dokumenter og optagelse af varmepumper på varmepumpelisten kan Sekretariatet for Varmepumpelisten kontaktes på telefon: +45 72 20 28 80 eller varmepumpelisten@teknologisk.dk.

Download aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste

Gå til varmepumpelisten på sparengi.dk

Ventilationseftersyn

Den obligatoriske ventilationseftersynsordning blev nedlagt 1. januar 2016 som et led i regeringens vækstpakke ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Dermed er det ikke længere lovpligtigt for ejere af store ventilationsanlæg at få efterset deres anlæg. Fra 1. januar 2008 til 31. december 2015 var det lovpligtigt for ejere af ventilations- og klimaanlæg med en kapacitet på over 5 kW at få efterset ejernes anlæg mindst hvert femte år. En effektiv drift af ventilationsanlæg er nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger. Energistyrelsen anbefaler derfor fortsat at ventilationsanlæg efterses regelmæssigt.

Læs mere om effektiv drift af ventilationsanlæg

Baggrundsanalyser om olie- og gasfyr

Udskiftning af oliefyr har længe været en prioriteret indsats hos Energistyrelsen, og der har gennem de seneste år været iværksat en række tiltage for at fremme konverteringen af oliefyr til mere energivenlige opvarmningsformer.

I energiaftalen fra 2018 enedes parterne om en støttepulje på 20 mio. kroner årligt i perioden 2021-2024. Puljen skulle give tilskud til skrotning af oliefyr og installation af individuelle varmepumper til opvarmning af private ejendomme, som er beliggende uden for kollektiv fjernvarme og gasnet. Med det forberedende arbejde til klimahandlingsplan steg de grønne ambitioner og puljen blev dels udvidet med midler, dels blev flere puljer sat i værk.

Se mere om Bygningspuljen og Skrotningsordningen

Til brug for udformningen af retningslinjer for uddeling af støtte midler blev nedenstående undersøgelse af den demografiske profil af oliefyrshusstande og udskiftningsberedtheden gennemført. Undersøgelsen kortlægger ligeledes Energistyrelsen tidligere aktiviteter til fremme af konverteringen af oliefyr.

Skrotning af oliefyr

Udskiftning af naturgasfyr til mere klimavenlige alternativer er et blandt mange mulige tiltag i en politik der skal sikre, at Danmark reducerer udladningen af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030.

Energistyrelsens undersøgelse kortlæggere husejeres holdninger og forventninger til opvarmningsanlæg i fremtiden blandt ejere af private boliger med gasfyr. Undersøgelsen giver en demografisk profil af gasfyrshusstande og en karakterstik af udskiftningsberedtheden blandt ejere af gasfyr.

”Undersøgelsen konkludere at 7 ud af 10 gasfyrejere enten vil købe et nyt gasfyr eller forsøge at reparere deres gasfyr, hvis det gik i stykker. Kun 22 procent af gasfyrsejerne angiver, at de er villige til at udskifte gasfyret med en anden varmekilde.”

Naturgasfyrejeres holdning til alternativ opvarmning