Energisyn i store virksomheder

Hvad er energisyn i store virksomheder?

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor artikel 8 stk. 4 overordnet set siger, at store virksomheder skal have udført et energisyn senest den 5. december 2015 og derefter hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne et overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

I Danmark er EU-forpligtelsen blevet implementeret via Bekendtgørelse 624 af 2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder. Virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro på globalt plan er omfattet kravet om energisyn. Når de omfattede virksomheder har fået foretaget et energisyn, skal de indrapportere dette til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomhederne skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Indberetningsskemaer

Indberetningsskema

Forenklet energisyn

Opgørelse af energiforbrug ifm. certifikater

Godkendte konsulenter

Godkendte energisynskonsulenter

Liste over registrerede energisynskonsulenter

Energikonsulenter til kontor- handel og servicevirksomheder

SparEnergis søgemaskine for energimærkningsfirmaer for kontor-, handels-, og servicevirksomheder

Energisynskonsulenter godkendt i et andet EU-land

Energistyrelsen skal registrere udenlandske energikonsulenter, som vil arbejde i Danmark.

Få mere information ved at sende en mail til: energisyn@ens.dk

Energistyrelsen har bl.a. registreret følgende konsulenter

Godkendte standarder

Energistyrelsen anerkender følgende standarder for energisyn og ledelsessystemer

Energisyn

 • Energisyn DS/EN 16247 – 1-4:
  • Energiaudit – Del 1: Generelt
  • Energiaudit – Del 2: Bygninger
  • Energiaudit – Del 3: Processer
  • Energiaudit – Del 4: Transport


Energi- og miljøledelsessystemer

 • Certificeret ISO 50001
 • Certificeret ISO 14001 (skal indeholde en energigennemgang svarende til del 6.3. i ISO 50001 ved recertificering)

Bliv energisynskonsulent

Ansøgning med tilhørende bilag skal du sende til:

Energistyrelsen på mail: energisyn@ens.dk
Skriv i emnefeltet: ”Energisyn – Ansøgning”.

Din ansøgning med tilhørende bilag bliver behandlet fortroligt.

Dine filer skal indberettes som en samlet zipfil.

Du skal kunne dokumentere følgende kvalifikationer og erhvervserfaring

Grunduddannelse: 

Maskinmesteruddannelse, anerkendt ingeniøruddannelse, som er relevant i forhold til energiforbrug og energibesparelser i industrivirksomheder, eller tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis. I forhold til tilsvarende kvalifikationer bør du, inden du sender ansøgningen, kontakte Energistyrelsen med henblik på at få vurderet dine kvalifikationer.

Erhvervserfaring: 

Mindst 2 års erfaring med energieffektivisering i industrivirksomheder (2.000 erhvervstimer opnået inden for de seneste 5 år).
Indgående kendskab til analyse af energiforsyning og energiforbrug, herunder forbrug af el, rumvarme, procesvarme og energi til transport.

 • Erhvervserfaringen skal primært stamme fra industrivirksomheder og skal indeholde kortlægninger af energiforbrug og teknisk-økonomiske vurderinger af energieffektiviseringsmuligheder samt præsentation og rapportering af disse.
 • Med industrivirksomheder mener vi produktions- eller fremstillingsvirksomheder eller virksomheder med samme energitekniske kompleksitet. Virksomheder, hvor de energiforbrugende processer primært er koncentreret om almindelig bygningsdrift, er ikke relevante i denne sammenhæng.

Erfaring med etablering af energibesparende ændringer, evalueringer af energibesparelser samt arbejde med energistyring og/eller energiledelse tæller også med.

Generelle kvalifikationskrav:

 • Kan hurtigt skaffe et overblik over virksomheden og dens processer.
 • Har teknisk ekspertise på et eller flere relevante energitekniske områder.
 • Kan gennemføre økonomiske analyser og er bekendt med virksomheders økonomi.

Dokumentation:

 • Du skal dokumentere din erfaring med rapporter eller tilsvarende (f.eks. detaljerede beskrivelser af udførte opgaver vedrørende energieffektivisering eller relevante energiberegninger), og erfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
 • Det er et krav at du skal udfylde følgende regneark som en opgørelse over de 2000 erhverstimer, der er anvendt på energieffektivisering i industrivirksomheder inden for de seneste 5 år.

Timeskema

Lovgivning

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om at store virksomheder skal foretage et energisyn hvert fjerde år.

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 pct. i 2020. Forøget energieffektivitet kan skabe mange fordele for EU-landene, herunder en forbedret konkurrenceevne for de europæiske virksomheder.

Et af de store elementer i EU’s energieffektiviseringsdirektiv er direktivets artikel 8, hvor der stilles krav om, at alle store virksomheder skal udføre energisyn på den enkelte virksomheds energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år, første gang i Danmark inden 1. marts 2016. Reglerne er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.). og Bekendtgørelse nr. 624 af 2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Personoplysninger

Sådan behandles dine personoplysninger

Kontakt

Energisyn
(+45) 3392 6688