Energisyn i store virksomheder

Hvad er energisyn i store virksomheder?

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor artikel 8 stk. 4 overordnet set siger, at store virksomheder skal have udført et energisyn senest den 5. december 2015 og derefter hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne et overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

I Danmark er EU-forpligtelsen blevet implementeret via Bekendtgørelse 1382 fra 2018, om obligatorisk energisyn i store virksomheder. De danske regler siger, at virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 millioner Euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro er omfattede af kravet om energisyn. Når de omfattede virksomheder har fået foretaget et energisyn, skal de indrapportere dette til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomhederne skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Der er ultimo 2016 igangsat to undersøgelser af energisynsordningen, hvor den ene har udtrukket data fra et udvalgt antal energisynsrapporter, mens den anden bestod i en spørgeundersøgelse blandt et udvalgt antal energisynspligtige virksomheder. Det er disse to undersøgelser, som danner grundlag for besvarelsen af indeværende skema.

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 pct. i 2020 og 27 pct. i 2030. Forøget energieffektivitet kan skabe en række fordele for EU-landene, herunder en forbedret konkurrenceevne for de europæiske virksomheder.

Indberetning af energisyn - virk.dk

Vejledning, godkendte konsulenter, lovgivning og analyse

Godkendte konsulenter

Herunder findes links, der kan hjælpe og vejlede de virksomheder, som er omfattet af kravet om energisyn.

Godkendte energisynskonsulenter

Teknologisk Instituts liste over registrerede energisynskonsulenter

Energikonsulenter til kontor- handel og servicevirksomheder

SparEnergis søgemaskine for energimærkningsfirmaer for kontor-, handels-, og servicevirksomheder

(Vær opmærksom på kun at markere fluebenet for "Flerfamiliehuse og erhverv" på søgemaskinen, for at få resultater relevante for store virksomheder)

Energisynskonsulenter godkendt i et andet EU-land

En person, der er autoriseret til at gennemføre energisyn i andre EU-lande i henhold til artikel 8 i direktivet om energieffektivitet, kan også foretage energisyn i Danmark.

Energisynskonsulenter fra andre medlemsstater skal registreres hos Energistyrelsen om at de er certificerede energisynskonsulent under lignede ordninger som den danske.

For mere information kan du sende en mail til: energisyn@ens.dk

Udenlandske ordninger/konsulenter

Godkendte standarder

Energistyrelsen anerkender følgende standarder for energisyn og ledelsessystemer

Energisyn

 • Energisyn DS/EN 16247 – 1-4:
  • Energiaudit – Del 1: Generelt
  • Energiaudit – Del 2: Bygninger
  • Energiaudit – Del 3: Processer
  • Energiaudit – Del 4: Transport


Energi- og miljøledelsessystemer

 • Certificeret ISO 50001
 • Certificeret ISO 14001 (skal indeholde en energigennemgang svarende til del 4.4.3. i ISO 50001 ved recertificering, se bekendtgørelse § 13, stk. 4)

Andre godkendte ordninger

Positivlisten over virksomheder, der opfylder krav

Energistyrelsen holder løbende positivlisten opdateret over de virksomheder, som til dato har opfyldt kravet til energisyn og som har ønsket at fremgå af listen. Bemærk, at listen ikke udtømmende for de virksomheder, der har opfyldt energisynskravet.

EU direktiv, love og bekendtgørelser

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om at store virksomheder skal foretage et energisyn hvert fjerde år.

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 pct. i 2020. Forøget energieffektivitet kan skabe mange fordele for EU-landene, herunder en forbedret konkurrenceevne for de europæiske virksomheder.

Et af de store elementer i EU’s energieffektiviseringsdirektiv er direktivets artikel 8, hvor der stilles krav om, at alle store virksomheder skal udføre energisyn på den enkelte virksomheds energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år, første gang i Danmark inden 1. marts 2016. Reglerne er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.). og Bekendtgørelse nr. 1382 af 29. november 2018 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Evaluering af energisynsordningen

På baggrund af Status for energisyn 2017 – Et overblik over potentialer fundet ved energisyn i store virksomheder har Energistyrelsen i 2018 fået udarbejdet en rapport vedr. omkostningsniveau for de energimæssigt "små" virksomheder omfattet af energisynsordningen.

Læs rapporten Omkostninger til energisyn - for virksomheder med et lille energiforbrug i Danmark

I efteråret 2016 igangsatte Energistyrelsen to analyser af den danske energisynsordning for store virksomheder med henblik på at evaluere ordningen og nyttiggøre data fra energisynsrapporterne.

Læs rapporten Status på Energisyn 2017 – Et overblik over potentialer fundet ved energisyn i store virksomheder af Energistyrelsen.

Læs rapporten Evaluering af energisyn i store danske virksomheder af Wilke Markedsanalyse A/S.

Søren Hvidgaard Poder
Fuldmægtig (+45) 3392 3850
Rasmus Alrø Hofmann
Fuldmægtig (+45) 3392 6781