Elmotorer og frekvensomformere

Fra 1. juli 2021 skal elmotorer og frekvensomformere overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet, produktinformation mv. For motorer indføres der yderligere informationskrav fra 1. juli 2022. Kravene til energieffektivitet skærpes fra 1. juli 2023 og flere typer af elmotorer bliver omfattet.

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. juli 2021, længere ned på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) eller ibrugtages i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Ændringer fra 1. juli 2021

Fra 1. juli 2021 gælder en række ændringer/rettelser til ecodesign- og energimærkningsforordningerne for elmotorer og frekvensomformere gennemført i en tværgående forordning for en række produkter (den såkaldte Omnibusregulering).

Ændringer vedr. bl.a. undtagelser for erstatningsmotorer, definition af frekvensomformer, definition af oplyste værdier og præcisering af anvendelse heraf, indhold af teknisk dokumentation, tilføjelser om effektivitet ved 60 Hz og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol.

Fra 14. november 2019

Forbud mod omgåelse:

 • Forbud mod markedsføring af elmotorer og frekvensomformere, der er designet til at ændre ydelse under test.
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. 
 • Afvisning af en softwareopdatering må ikke medføre en ændring af ydeevnen.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produktet ikke længere opfylder ecodesign-kravene iht. overensstemmelseserklæringen.

Se mere i Artikel 7 i forordning (EU) 2019/1781

Nye regler fra hhv. 1. juli 2021, 2022 og 2023

Ecodesign – Forordning (EU) 2019/1781

Elmotorer

Reglerne gælder for induktionsmotorer til kontinuerlig drift via elnettet, som har 2, 4, 6 eller 8 poler, en mærkespænding fra 50 til 1000 V og en mærkeeffekt mellem 0,12 kW til 1000 kW 

Elmotorer, der indgår i andre produkter, er også omfattet. 

En række elmotorer er undtaget fra krav til energieffektivitet og informationskrav, der vedrører motorens energieffektivitet herunder bl.a. motorer, som er bragt i omsætning inden 1. juli 2029 som erstatninger for identiske motorer, der indgår i produkter, som er bragt i omsætning inden den 1. juli 2021 for motorer som omhandlet i bilag I, afsnit 1, a), og inden den 1. juli 2023 for motorer som omhandlet i bilag I, afsnit 1, b).

Se nærmere i artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/1781 og i forordning 2021/341

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.: 

Fra 1. juli 2021

Krav til energieffektivitet:

 • For trefasede motorer som ikke er Ex eb-motorer med øget sikkerhed med en effekt (mærkelast) mellem 0,75 og 1000 kW: Effektivitetsklasse mindst svarende til IE3
 • For trefasede motorer som ikke er Ex eb-motorer med øget sikkerhed med en effekt mellem 0,12 og 0,75 kW: Effektivitetsklasse mindst svarende til IE2

Krav til produktinformation:

 • En række nærmere specificerede produktoplysninger skal tydeligt fremgå af: 
  Det tekniske datablad eller brugermanualen, der leveres med motoren
  Den tekniske dokumentation mhp. overensstemmelsesvurdering (i nummerorden)
  Producentens, importørens eller den bemyndigede repræsentants websted med fri adgang

Bemærk: For motoren undtaget fra effektivitetskravene skal den specifikke begrundelse for dette oplyses. 

Fra 1. juli 2022

Krav til produktinformation:

 • Oplysning om effekttab i procent af mærkeeffekten ved forskellige driftspunkter
 • Oplysninger i teknisk datablad eller brugermanual om de forholdsregler, der skal træffes, når motoren samles, monteres, vedligeholdes eller anvendes sammen med frekvensomformere
 • Erstatningsmotorer undtaget fra effektivitetskrav skal tydeligt angives med: Motor udelukkende til brug som reservedel og hvilket produkt den er beregnet til at indgå i (på motoren eller dens emballage og i den tilhørende dokumentation). 
 • Oplysninger om nominel effektivitet, mærkespænding, effektivitetsklasse og fremstillingsår skal være uudslettelig anført på eller nær mærkepladen.

Se nærmere i bilag I i forordning (EU) 2019/1781 og i forordning (EU) 2021/341

Fra 1. juli 2023

Krav til energieffektivitet:

 • For Ex eb-motorer med øget sikkerhed med effekt mellem 0,12 og 1000 kW og enfasede motorer med en effekt på mindst 0,12 kW:
  Effektivitetsklasse mindst svarende til IE2
 • For trefasede motorer, som ikke er bremsemotorer, Ex eb-motorer med øget sikkerhed eller andre eksplosionsbeskyttede motorer med en effekt mellem 75 og 200 kW og 2, 4 eller 6 poler:
  Effektivitetsklasse mindst svarende til IE4

Se nærmere i bilag I i forordning (EU) 2019/1781

Frekvensomformere

Reglerne gælder for trefasede frekvensomformere til drift med en motor omfattet af forordningen (EU) 2019/1781, med en effekt mellem 0,12 og 1000 kW, en spænding mellem 100 og 1000 V AC og som kun har én AC-mærkespænding. Frekvensomformere er også omfattet, når de indgår i andre produkter.  

En række frekvensomformere er undtaget fra krav til energieffektivitet og informationskrav, der vedrører energieffektiviteten.

Se nærmere i artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/1781 og i (EU) 2021/341

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.: 

Fra 1. juli 2021

Krav til energieffektivitet:

 • For frekvensomformere normeret til drift med elmotorer med en effekt mellem 0,12 kW og 1 000 kW:
  Effekttab må ikke overstige de maksimale effekttab, der svarer til effektivitetsklasse IE2.

Krav til produktinformation:

En række nærmere specificerede produktoplysninger skal tydeligt fremgå af: 

 • Det tekniske datablad eller brugermanualen, der leveres med frekvensomformeren
 • Den tekniske dokumentation mhp. overensstemmelsesvurdering (i nummerorden)
 • Producentens, importørens eller den bemyndigede repræsentants websted med fri adgang 
 • For integrerede frekvensomformere, det tekniske datablad, der leveres med det produkt den indgår i 
 • Oplysninger om effekttab, effektivitetsklasse og fremstillingsår skal være uudslettelig anført på eller nær mærkepladen.

Bemærk: For frekvensomformere undtaget fra effektivitetskrav skal den specifikke begrundelse for dette oplyses.

Gældende regler indtil 1. juli 2021

Ecodesign – Forordning (EF) nr. 640/2009

Ecodesign – Forordning (EF) nr. 640/2009

Gældende regler omfatter til elmotorer i størrelsen fra 0,75 kW - 375 kW, som tegner sig for mere end 90 procent af det samlede elforbrug til elmotorer i EU. Den nedre grænse på 0,75 kW svarer til 1 hk, og det er cirka størrelsen på elmotorer i meget maskinudstyr og i en lang række forbrugerprodukter. Den øvre grænse svarer til en motor i en kølekompressor i et større kølehus.

Kravene gælder ikke elmotorer, som er fuldt integreret i et produkt, for eksempel i en kompressor. De gælder heller ikke særlige elmotorer f.eks. typer, der er bygget til at arbejde helt neddykket i en væske.

Elmotorer, der ikke opfylder energikravene, må ikke markedsføres i EU. Det er europæiske producenter og importører, der har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Krav til producenter og importører

Kravene til motorernes energieffektivitet er afhængig af motorens størrelse og antal poler. Der er endvidere krav om produktinformation på motoren (på/nær mærkepladen), i producentens tekniske dokumentation og på en offentlig tilgængelig hjemmeside.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for elmotorer (EF) nr. 640/2009. Se nederst under dokumenter og links

Det Internationale Energiagentur IEA har en arbejdsgruppe om effektive motorer med dansk deltagelse. Se mere om 4E electric motor systems under dokumenter og links nedenfor.

Energimærkning

Elmotorer og frekvensomformere er ikke omfattet af energimærkning og leverandører skal derfor ikke registrere produkter i EU's EPREL-produktdatabasen.

Se mere information om EPREL-databasen her

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk