Køle/fryseapparater husholdninger

Fra 1. marts 2021 skal køle/fryseapparater overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi og ressourceeffektivitet mv. Fra samme dato skal produkter, der udbydes til salg være forsynet med et ændret energimærke med en skala fra A-G. 

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. marts 2021, længere nede på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) eller ibrugtages i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter, der er markedsført efter 1. august 2017 i EPREL-databasen og fra 1. januar 2019 skal alle nye produktmodeller registreres inden de bringes i omsætning i EU.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl.

Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Oplysninger om EPREL-databasen

I forbindelse med ændringen af energimærkningen gælder der særlige regler for registrering af køle/fryseapparater i EPREL-databasen:

 • Fra 1. november 2020 skal leverandører indtaste oplysningerne fra produkternes produktdatablade (se bilag V i forordning (EU) 2019/2016) i EPREL-databasen. 
 • Fra 1. marts 2021 skal leverandører indtaste indholdet fra produkternes tekniske dokumentation (se bilag VI i forordning (EU) 2019/2016) i EPREL-databasen.

Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærkningen

Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår dels af rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369 og dels af energimærkningsforordningen for køle/fryseapparater (EU) 2019/2016.

Forhandlerne skal fra 1. marts 2021 sikre, at det ændrede energimærke vises klart synligt, når produkterne udbydes til salg i butikker og på nettet, og at modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgår af reklamer for produktet.

Leverandørerne skal i fire måneder forud for, at produkterne skal bære det nye energimærke (for modeller der bringes i omsætning mellem 1. november 2020 og 1. marts 2021), levere både det gamle og det nye energimærke. For modeller, der bringes i omsætning før 1. november 2020, skal leverandøren levere det nye energimærke på anmodning fra forhandleren, medmindre en række betingelser gør sig gældende.

Se mere i 'Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærket' (pdf)

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Information til producenter og importører

Forbud mod omgåelse og overgangsbestemmelser fra 25. december 2019

Ecodesign

 • Forbud mod markedsføring af køle/fryseapparater, der er designet til at ændre ydelse under test.
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke.

Se mere i Artikel 6 i forordning (EU) 2019/20 19

Energimærkning

Indtil den 28. februar 2021, må de oplysningsskemaer, der kræves iht. hhv. forordning (EU) 1060/2010 (energimærkning af køle/fryseapparater til husholdningsbrug), gøres tilgængelige via EPREL produktdatabasen, frem for at blive leveret fysisk med produktet. Dog skal oplysningsskemaet leveres i fysisk format, hvis en forhandler anmoder om det.

Se Artikel 10 i forordning (EU) 2019/2016

Nye regler fra hhv. 1. marts 2021 og 2024

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2019

Reglerne gælder for elnettilsluttede køle/fryseapparater, hvis hovefunktion er lagring af fødevarer ved hjælp af køling og et volumen mellem 10 og 1500 liter. Omfattede produkter er bl.a. køle/fryseapparater til husholdninger, vinkøleskabe, minibarer og professionelle kummefrysere. Undtaget er andre professionelle apparater end kummefrysere, apparater til direkte salg (salgskabinetter) og transportable køle/fryseapprater.  

Se nærmere i Artikel 1 og 2 af forordning (EU) 2019/2019

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. marts 2021

 • Krav til energieffektivitet
 • Krav om automatisk deaktivering af eventuel aktiverbar indfrysningsfunktion efter maksimalt 72 timer (for frysere). Indtil 1. marts 2024 gælder dette krav ikke for frysere med mekaniske termostater
 • Krav til ressourceeffektivitet: Adgang til reservedele, adgang til oplysninger om reparation og vedligeholdelse, maksimalt tilladt leveringstid for reservedele og krav vedr. demontering mhp. nyttiggørelse og genanvendelse af materialer
 • Hvis der benyttes vakuum-isoleringspaneler i isoleringen, skal dette markeres med en etiket: ”VIP”
 • Informationskrav: Vejledning vedr. brug mhp. undgåelse af madspild, anvisninger på installation og vedligeholdelse, oplysninger om adgang til professionel reparation, oplysninger ang. bestilling af reservedele m.v.

Fra den 1. marts 2024

 • Stramning af kravene til energieffektivitet
 • Krav om automatisk deaktivering af eventuel aktiverbar indfrysningsfunktion efter maksimalt 72 timer for frysere med mekaniske termostater. 

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2019

Energimærkning – forordning (EU) 2019/2016

Reglerne gælder for elnettilsluttede køle/fryseapparater, hvis hovefunktion er lagring af fødevarer ved hjælp af køling og et volumen mellem 10 og 1500 liter. Omfattede produkter er bl.a. køle/fryseapparater til husholdninger, vinkøleskabe, minibarer og professionelle kummefrysere. Undtaget er andre professionelle apparater end kummefrysere, apparater til direkte salg (salgskabinetter) og transportable køle/fryseapprater.  

Se nærmere i Artikel 1 og 2 af forordning (EU) 2019/2016

Fra 1. marts 2021 skal det nye energimærke vises, når et produkt fremvises til salg, både ved udstilling, på print og på nettet. Endvidere skal modellens energiklasse og de tilgængelige energiklasser fremgå af reklamer mv. for produktet.

Se hvad der kræves af leverandører og forhandlere, når energimærke-skalaen ændres

Energimærket for køle/fryseapparater (undtagen for vinkøleskabe)

Energimærke køle/fryseapparater

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Produktets energiklasse
VI. Energiforbruget per år i kWh
VII. Fryseboksens (eller fryseboksenes samlede) volumen i liter 
VIII. Køleboksens (eller køleboksenes samlede) volumen i liter
IX. Støjemissionen i dB og støjemissionsklasse på en skala fra A-D
X. Energimærkningsforordningens nummer

Energimærket for vinkøleskabe

Energimærke vinkøleskab

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Produktets energiklasse
VI. Energiforbruget per år i kWh
VII. Antallet af vinflasker, der kan være i skabet
VIII. Støjemissionen i dB og støjemissionsklasse på en skala fra A-D
IX. Energimærkningsforordningens nummer

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2016

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærket og databladet skal være synligt og læselig og opfylde kravene til tekststørrelse i forordningen.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2016

Gældende regler indtil 1. marts 2021

Ecodesignkrav – forordning (EF) Nr. 643/2009

Forordning (EF) Nr. 643/2009

Gældende regler om energikrav for husholdningskøleskabe og -frysere med almindelig elnettilslutning, som også kan drives af batterier, trådte i kraft i 2009.

Kravene går især på køleskabe og frysere til husholdningsbrug, men omfatter også apparater til andet end husholdninger. Vinkøleskabe og absorptionskøleskabe er også omfattet reglerne.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke må markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører

Kravene omfatter energieffektivitet for hhv. kompressionskølefryseapparater og absorptionskøleskabe, funktionskrav til kombinerede køle/fryse apparater om indfrysningsknapper, vinterindstilling og automatisk standby for små apparater.

Der er endvidere informationskrav til de omfattede produkters brugsvejledninger.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for køle/fryseapparater til husholdningsbrug. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning – forordning (EU) Nr. 1060/2010

Husholdningskøleskabe og -frysere skal energimærkes med skalaen A+++ til D eller A+++ til G, afhængig af produktets energiklasse. Energimærket indeholder oplysninger om produktets energiklasse, årligt energiforbrug, omfanget af hhv. køle- og fryserummet/rummene og støj. 

Hvis produktet har opnået EU’s miljømærke Blomsten, kan det indsættes på energimærket.

Reglerne stiller også været krav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

De præcise krav for energimærket fremgår af forordningen om energimærkning af husholdningskøleskabe og -frysere.

Energimærke husholdningskøleskabe og -frysere

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk