Lyskilder og separate styreanordninger

Fra 1. september 2021 skal lyskilder overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. og lyskilder, der udbydes til salg, skal være forsynet med et ændret energimærke med en skala fra A-G. Fra samme dato bliver separate styreanordninger omfattet af ecodesignkrav. Reglerne gælder også for lyskilder og separate styreanordninger, der markedsføres som en del af et omgivende produkt, som f.eks. armaturer og møbler.  

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. september 2021, længere nede på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) og ibrugtages i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter, der er markedsført efter 1. august 2017 i EPREL-databasen. Fra 1. januar 2019 skal alle nye produktmodeller registreres inden de bringes i omsætning i EU.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl. Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen. 

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og til at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Yderligere oplysninger om EPREL-databasen

I forbindelse med ændringen af energimærkningen gælder der særlige regler for registrering af lyskilder i EPREL-databasen:

 • Fra 1. maj 2021 skal leverandører indtaste oplysningerne fra produkternes produktdatablade (se bilag V i forordning (EU) 2019/2015) i EPREL-databasen. 
 • Fra 1. september 2021 skal leverandører indtaste indholdet fra produkternes tekniske dokumentation(se bilag VI i forordning (EU) 2019/2015) i EPREL-databasen.

Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærkningen

Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår dels af rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369 og dels af energimærkningsforordningen for lyskilder (EU) 2019/2015.

Forhandlerne skal fra 1. september 2021 sikre, at det ændrede energimærke vises klart og synligt, når produkterne udbydes til salg i butikker og på nettet, og at modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgår af reklamer for produktet. 

Leverandørerne skal i fire måneder forud for, at produkterne skal bære det nye energimærke (for modeller der bringes i omsætning mellem 1. maj 2021 og 1. september 2021), levere både det gamle og det nye energimærke. For modeller, der bringes i omsætning før 1. maj 2021, skal leverandøren levere det nye energimærke på anmodning fra forhandleren, medmindre en række betingelser gør sig gældende.

Se mere i 'Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærket' (pdf)

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Information til producenter og importører

Forbud fra 25. december 2019

 • Forbud mod markedsføring af produkter, der er designet til at ændre ydelse under test. 
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke.

Se Artikel 7 i forordning (EU) 2019/2020

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om lyskilder til boliger

Nye regler fra hhv. 1. september 2021 og 2023

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2020

Reglerne gælder for lyskilder og separate styreanordninger, også når de bringes i omsætning og ibrugtages som en del af et omgivende produkt. Styreanordninger er enheder, som omdanner netspændingen til lyskildens behov. Omgivende produkter er f.eks. lysarmaturer eller møbler. 

Hvis lyskilder og styreanordninger ikke kan adskilles fra det omgivende produkt i forbindelse med test mv., skal hele det omgivende produkt i sig selv betragtes som en lyskilde, og opfylde kravene til lyskilder.

Forordningen gælder ikke for en række lyskilder og separate styreanordningen, som er angivet i bilag III, punkt 1 og 2 i forordning (EU) nr. 2019/2020.

Lyskilder og separate styreanordninger konstrueret specifikt til en række særlige formål er undtaget fra krav til energieffektivitet mv. For disse lyskilder og styreanordninger skal den tilsigtede anvendelse (der godtgør undtagelse fra energieffektivitetskravene mv.) fremgå af emballagen, produktinformation, reklamer og af den tekniske dokumentation.

Se nærmere i bilag III, punkt 3 og bilag II, punkt 3, e) i forordning (EU) nr. 2019/2020

Kravene i ecodesignforordningen omfatter bl.a.:

Lyskilder

Fra 1. september 2021

 • Mindstekrav til energieffektivitet (der skelnes ikke længere mellem matterede og klare kolber)
 • Krav til brugsegenskaber vedr. bl.a. farvegengivelse, overlevelsesfaktor, farvekonsistens og flimmer
 • Oplysningskrav, herunder krav om oplysninger på selve lyskilden og emballagen
 • Krav om oplysning af tilsigtet anvendelse for produkter undtaget fra krav til energieffektivitet mv.
 • Krav om indhold i teknisk dokumentation

Kravene medfører udfasning af bl.a. sparepærer, lavvolt halogenspots og halogenlamper med R7s-sokkel med lysstrøm over 2700 lm. Se mere i udfasningsstabel under dokumenter og links.

Fra 1. september 2023

Mindstekravene til energieffektivitet skærpes.

Kravene medfører yderligere udfasning af bl.a. halogenpærer med G9-sokkel (til netspænding), lavvolts halogenpærer med G4 og GY6.35 sokler, halogenlamper med R7s-sokkel med lysstrøm mindre end eller lig med 2700 lm, T8 lysstofrør med længderne 60, 120 og 150 cm. Se mere i udfasningsstabel under dokumenter og links.

Separate styreanordninger

Fra 1. september 2021

For styreanordninger, der markedsføres som et særskilt produkt: 

 • Mindstekrav til energieffektivitet ved fuld belastning
 • Maksimalt tilladte værdier for styreanordningers nullasteffekt hvis relevant (max 0,5 W) og standby- og netværksstandbyeffekt (max 0,5 W) 
 • Krav om oplysninger på emballagen af bl.a.: 
  • Dens maksimale udgangseffekt eller effekt af lyskilde som den er beregnet til
  • Typen af lyskilde som den er beregnet til
  • Effektivitet ved fuld belastning, nullasteffekt, standbyeffekt og netværksstandbyeffekt
  • Advarsel hvis den ikke er egnet til dæmpning
 • Krav om oplysninger på producentens, importørens eller de bemyndigede repræsentants frit tilgængelig hjemmeside af ovenstående punkter plus bl.a.:
  • Oplysning om dimensioner og vægt
  • Krav som lyskilder skal overholde for at være kompatible med styreanordningen ved lysdæmpning
  • Vejledning om adskillelse og anbefalinger om bortskaffelse
 • Krav om indhold i teknisk dokumentation

Omgivende produkter

Fra 1. september 2021

 • Krav om, at lyskilder og separate styreanordninger kan udskiftes ved hjælp af almindeligt værktøj. Hvis dette ikke er muligt, skal begrundelse for, hvorfor udskiftning ikke er hensigtsmæssig, fremgå af den tekniske dokumentation
 • Vejledning om adskillelse, uden at lyskilder og styreanordningen bliver beskadiget, skal fremgå af den tekniske dokumentation
 • Oplysninger på fri tilgængelig hjemmeside om, hvorvidt lyskilder og separate styreanordninger kan udskiftes af slutbrugere eller kvalificerede personer, uden beskadigelse af det omgivende produkt. For omgivende produkter, der sælges direkte til slutbrugerne, skal oplysningen fremgå af emballagen og i brugsanvisningen
 • Krav om, at lyskilder og styreanordningen kan adskilles fra det omgivende produkt, når de er udtjente. Vejledning skal fremgå af frit tilgængelig hjemmeside.
Energimærkning af lyskilder – forordning (EU) 2019/2015

Reglerne gælder for lyskilder med eller uden integrerede styreanordninger, som bringes i omsætning enten selvstændigt eller som del af et omgivende produkt. Hvis lyskilden er integreret i et omgivende produkt, så den ikke kan testes separat, skal det omgivende produkt betragtes som en lyskilde og energimærkes som sådan. Se mere om omgivende produkter længere nede på siden.

Som for ecodesign er en række lyskilder undtaget fra energimærkningen.

Se nærmere Artikel 1 i forordning (EU) 2019/2015

Fra 1. september 2021 skal lyskilder, der bringes i omsætning som et selvstændigt produkt i en emballage, have et energimærke med en skala fra A-G trykt på emballagen. Desuden skal lyskilder som fremvises til salg (fysisk og på nettet) bære energimærket på en klar og synlig måde. 

Leverandøren skal stille et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne fra 1. maj 2021. Leverandøren skal endvidere på anmodning fra forhandlerne levere trykte energimærker i form selvklæbende mærkater af samme størrelse som det gamle energimærke. Forhandlere skal bruge disse mærkater til at ændre energimærkningen på emballagen mv. for lyskilder med de gamle energimærker senest 1. april 2023.

Se mere om forhandlernes forpligtelser i artikel 4 i forordning (EU) 2019/2015

Energimærke lyskilder

I. Leverandørens navn
II. Leverandørens modelidentifikation
III. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
IV. Lyskildens elforbrug i tændt tilstand pr. 1000 timer i kWh
V. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
VI. Lyskildens energiklasse
VII. Energimærkningforordningens nummer

Hvis energimærket ikke er trykt på den side af emballagen, som vender mod kunderne, skal denne side forsynes med en pil med lyskildens energiklasse, og i tilfælde af farvet pil den farve i energiskalaen, der svarer til den pågældende energiklasse, på følgende måde:

Energimærke på forsiden af lyskilde-emballage

Se mere i bilag III i forordning (EU) 2019/2015

Oplysninger i reklamer, teknisk salgsmateriale og fjernsalg

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Oplysninger i reklamer, teknisk salgsmateriale og fjernsalg

Det store bogstav er produktets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2015

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. 
Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærke og datablad skal være klart synlige og læselige og opfylde forordningens krav til størrelse.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2015

Energimærkning af omgivende produkt – forordning (EU) 2019/2015

Et omgivende produkt er et produkt, som indeholder en eller flere lyskilder og/eller separate styreanordninger, og hvor det er muligt at skille produktet ad, så lyskilde(r) og/eller separate styreanordninger kan testes separat. 

Hvis et omgivende produkt ikke kan skilles ad med henblik på kontrol af lyskilden og separat(e) styreanordning(r), skal hele det omgivende produkt betragtes som en lyskilde og energimærkes som sådan.

For omgivende produkter, der indeholder en lyskilde, som kan udtages og testes separat, skal følgende tekst fremgå klart læseligt i brugsanvisningen og instruktionsvejledningen:

”Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse < X >" (hvor X erstattes med den konkrete energieffektivitetsklasse).  

Ved flere lyskilder gives oplysningen for alle lyskilder. 

Yderligere skal den tekniske dokumentation for det omgivende produkt tydeligt identificere indeholdte lyskilder og angive deres energieffektivitetsklasse.

Leverandøren skal desuden efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne levere oplysninger om, hvordan lyskilden kan adskilles fra det omgivende produkt, uden at lyskilden bliver varigt beskadiget. 

Gældende regler indtil 1. september 2021

Ecodesign – forordninger nr. 244/2009, 245/2009 og 1194/2012

Forordning nr. 244/2009

Forordning nr. 245/2009

Forordning nr. 1194/2012

Gældende regler har haft anvendelse siden 2009 for ikke-retningsbestemte lyskilder og 2013 for retningsbestemte lyskilder og brugsegenskaber for LED. Der er ecodesignkrav til lyskilders energieffektivitet, brugsegenskaber og krav om information på hjemmesider og i teknisk dokumentation.

Der er krav til alle typer af lyskilder til belysningsformål – herunder glødepærer, halogenglødepærer, LED, kompaktlysstofrør, lysstofrør og højtryksdamplamper. Speciallyskilder er dog ikke omfattet af krav til energieffektivitet og brugsegenskaber, men de er omfattet af informationskrav. 

Kravene fremgår af flere ecodesignforordninger afhængig af typen af lyskilden.

Læs mere i Vejledning om krav til lyskilder eller i ecodesign-forordningerne (se under dokumenter og links nedenfor).

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke må markedsføres i EU/EØS.

Læs mere om producenter og importører

 

Energimærkning – forordning (EU) Nr. 874/2012

Forordning (EU) Nr. 874/2012

Lyskilder skal have et energimærke med skalaen A++ til E, når de udbydes og udstilles til salg i butikker o.lign. Energimærket skal være trykt på eller fastgjort til ydersiden af lyskildens emballage.

Kravet om energimærkning gælder alle typer af lyskilder til såvel boliger som erhverv og vejbelysning. Undtaget er kun lyskilder under 30 lumen, lyskilder til batteridrift eller speciallyskilder.

Speciallyskilder er lyskilder, hvis primære formål ikke er belysning, men f.eks. UV-bestråling, varme, fotooptagelser, signalering mv.

Speciallyskilder, der sælges til belysningsformål, er dog ikke undtaget fra krav om energimærkning

Der er endvidere krav om levering af datablad, informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

Læs mere i vejledning om krav til lyskilder og forordningen om energimærkning af lyskilder og lysarmaturer (874/2012/EU).

Eksempel på energimærke for lyskilder:

Eksempel energimærke lyskilde

Dokumenter og links

Produktforordninger
DATO DOKUMENT
11. marts 2019

Forordning (EU) 2019/2015 om energimærkning af lyskilder og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2015 

1. oktober 2019

Forordning (EU) 2019/2020 om ecodesignkrav til lyskilder og separate styreanordninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2020

12. juli 2012

Forordning (EU) 874/2012 (konsolideret) om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer - den konsoliderede udgave består af forordning (EU) nr. 874/2012 samt ændringsforordningerne (EU) nr. 518/2014 og (EU) 2017/254

Engelsk: Regulation (EU) No 874/2012 (consolidated)

18. marts 2009

Forordning (EF) nr. 244/2009 (konsolideret) om ecodesignkrav til ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger – den konsoliderede udgave består af forordning (EF) nr. 244/2009 samt ændringsforordningerne (EF) nr. 859/2009 og (EU) 2015/1428

Engelsk: Regulation (EC) No 244/2009 (consolidated)

18. marts 2009

Forordning (EF) nr. 245/2009 (konsolideret) om lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil - den konsoliderede udgave består af forordning (EF) nr. 245/2009 samt ændringsforordningerne (EU) nr. 347/2010 og (EU) 2015/1428

Engelsk: Regulation (EC) No 245/2009 (consolidated)

12. december 2012

Forordning (EU) nr. 1194/2012 (konsolideret) om ecodesignkrav til retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr - den konsoliderede udgave består af forordning (EU) nr. 1194/2012 samt og ændringsforordning (EU) 2015/1428

Engelsk: Regulation (EU) No 1194/2012 (consolidated)

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk