Lyskilder og separate styreanordninger

Fra 1. september 2021 skal lyskilder og separate styreanordninger til lyskilder overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. Endvidere skal lyskilder, der udbydes til salg, skal være forsynet med et ændret energimærke med en skala fra A-G. Reglerne gælder også for lyskilder og separate styreanordninger, der markedsføres som en del af et omgivende produkt, som f.eks. armaturer og møbler.  

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) og ibrugtages i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Generel vejledning om lyskilder med/uden styreanordninger og omgivende produkter

Vejledning til producenter, importører og forhandlere, som sælger lyskilder med/uden styreanordninger og omgivende produkter

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter i EPREL-databasen.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl. Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen. 

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og til at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Yderligere oplysninger om EPREL-databasen

Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærkningen

Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår af rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369, energimærkningsforordningen for lyskilder (EU) 2019/2015 og af ændringer til energimærkningsforordningen i forordning (EU) 2021/340.

Se nærmere nedenfor under energimærkning.

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2020 og (EU) 2021/341

Regler og undtagelser

Reglerne gælder for lyskilder og separate styreanordninger, også når de bringes i omsætning og ibrugtages som en del af et omgivende produkt. Styreanordninger er enheder, som omdanner netspændingen til lyskildens behov. Omgivende produkter er f.eks. lysarmaturer eller møbler. 

Undtaget fra ecodesignkrav

Forordningen gælder ikke for en række lyskilder og separate styreanordningen, som er angivet i bilag III, punkt 1 og 2 i forordning (EU) nr. 2019/2020. Se endvidere ændringer i (EU) 2021/341.

Undtaget fra krav til energieffektivitet

Lyskilder og separate styreanordninger konstrueret specifikt til en række særlige formål er undtaget fra krav til energieffektivitet mv. For disse lyskilder og styreanordninger skal den tilsigtede anvendelse (der godtgør undtagelse fra energieffektivitetskravene mv.) fremgå af emballagen, produktinformation, reklamer og af den tekniske dokumentation.

Se nærmere i bilag III, punkt 3 og bilag II, punkt 3, e) i forordning (EU) nr. 2019/2020

Bemærk

Der er i forordning (EU) 2021/341 gennemført en række ændringer til ecodesign forordning 2019/2020. Ændringer vedr. bl.a. definition af omgivende produkt, undtagelser, adskillelse af lyskilder og separate styreanordninger fra omgivende produkt, definition af oplyste værdier og præcisering af anvendelse heraf, justeringer vedr. omgåelse og softwareopdateringer og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol. Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/341artikel 4 og bilag IV.

 

 

Kravene omfatter bl.a.

Omgåelse og softwareopdateringer

Lyskilder og separate styreanordninger

 • Forbud mod markedsføring af produkter, der er designet til at ændre ydelse under test. 
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke.
 • Afvisning af en softwareopdatering må ikke medføre en ændring af ydeevnen
 • Softwareopdatering må ikke medføre, at produktet ikke længere overholder ecodesign-kravene iht. overensstemmelseserklæringen

Se Artikel 7 i forordning (EU) 2019/2020 og forordning (EU) 2021/341

Energieffektivitet, brugsegenskaber, information, mv.

Lyskilder

Fra 1. september 2021

 • Mindstekrav til energieffektivitet (der skelnes ikke længere mellem matterede og klare kolber)
 • Krav til brugsegenskaber vedr. bl.a. farvegengivelse, overlevelsesfaktor, farvekonsistens og flimmer
 • Oplysningskrav, herunder krav om oplysninger på selve lyskilden og emballagen
 • Krav om oplysning af tilsigtet anvendelse for produkter undtaget fra krav til energieffektivitet mv.
 • Krav om indhold i teknisk dokumentation

Kravene medfører udfasning af bl.a. sparepærer, lavvolt halogenspots og halogenlamper med R7s-sokkel med lysstrøm over 2700 lm. Se mere i udfasningsstabel under dokumenter og links.

Fra 1. september 2023

Mindstekravene til energieffektivitet skærpes.

Kravene medfører yderligere udfasning af bl.a. halogenpærer med G9-sokkel (til netspænding), lavvolts halogenpærer med G4 og GY6.35 sokler, halogenlamper med R7s-sokkel med lysstrøm mindre end eller lig med 2700 lm, T8 lysstofrør med længderne 60, 120 og 150 cm. Se mere i udfasningsstabel under dokumenter og links.

Separate styreanordninger

Fra 1. september 2021

For styreanordninger, der markedsføres som et særskilt produkt: 

 • Mindstekrav til energieffektivitet ved fuld belastning
 • Maksimalt tilladte værdier for styreanordningers nullasteffekt hvis relevant (max 0,5 W) og standby- og netværksstandbyeffekt (max 0,5 W) 
 • Krav om oplysninger på emballagen af bl.a.: 
  • Dens maksimale udgangseffekt eller effekt af lyskilde som den er beregnet til
  • Typen af lyskilde som den er beregnet til
  • Effektivitet ved fuld belastning, nullasteffekt, standbyeffekt og netværksstandbyeffekt
  • Advarsel hvis den ikke er egnet til dæmpning
  • QR-kode, der leder til producentens, importørens eller den bemyndigede repræsentants frit tilgængelige websted, eller internetadressen på dette websted, hvor alle oplysninger om styreanordningen findes
 • Krav om oplysninger på producentens, importørens eller de bemyndigede repræsentants frit tilgængelig hjemmeside af ovenstående punkter plus bl.a.:
  • Oplysning om dimensioner og vægt
  • Krav som lyskilder skal overholde for at være kompatible med styreanordningen ved lysdæmpning
  • Vejledning om adskillelse og anbefalinger om bortskaffelse
 • Krav om indhold i teknisk dokumentation

Omgivende produkter

Fra 1. september 2021

 • Krav om, at lyskilder og separate styreanordninger kan udskiftes ved hjælp af almindeligt værktøj. Hvis dette ikke er muligt, skal begrundelse for, hvorfor udskiftning ikke er hensigtsmæssig, fremgå af den tekniske dokumentation
 • Vejledning om adskillelse, uden at lyskilder og styreanordningen bliver beskadiget, skal fremgå af den tekniske dokumentation
 • Oplysninger på fri tilgængelig hjemmeside om, hvorvidt lyskilder og separate styreanordninger kan udskiftes af slutbrugere eller kvalificerede personer, uden beskadigelse af det omgivende produkt. For omgivende produkter, der sælges direkte til slutbrugerne, skal oplysningen fremgå af emballagen og i brugsanvisningen
 • Krav om, at lyskilder og styreanordningen kan adskilles fra det omgivende produkt, når de er udtjente. Vejledning skal fremgå af frit tilgængelig hjemmeside.

Energimærkning af lyskilder – forordning (EU) 2019/2015 og (EU) 2021/340

Om reglerne

Reglerne gælder for lyskilder med eller uden integrerede styreanordninger, som bringes i omsætning enten selvstændigt eller som del af et omgivende produkt.

Som for ecodesign er en række lyskilder undtaget fra energimærkningen.

Se nærmere Artikel 1 i forordning (EU) 2019/2015 og i forordning (EU) 2021/340

Bemærk

Der er i forordning (EU) 2021/340 indført en række ændringer til energimærkningsforordningen 2019/2015. Ændringer vedr. bl.a. definition af omgivende produkt, undtagelser, levering af det reskalerede energimærke, levering af teknisk dokumentation for omgivende produkt, definition af oplyste værdier og præcisering af anvendelse heraf, produktdatabladet, præcisering af, at parametrene fra produktdatabladet skal indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen (EPREL), teknisk dokumentation og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol. Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/340 i artikel 3 og bilag III.

Mærkning

Fra 1. september 2021 skal lyskilder, der bringes i omsætning som et selvstændigt produkt i en emballage, have et energimærke med en skala fra A-G trykt på emballagen. Lyskilderne skal når de fremvises til salg (fysisk og på nettet) bære energimærket på en klar og synlig måde.

Indtil 31. august 2021 skal leverandøren, når en lyskilde bringes i omsætning, levere lyskilden med det eksisterende energimærke indtil 31. august 2021 og med det reskalerede energimærke fra 1. september 2021. Fra 1. juli 2021 kan leverandøren for lyskilder, der ikke har været bragt i omsætning før denne dato, vælge kun at levere det reskalerede mærke. Disse må i givet fald ikke udbydes til salg før 1. september. 

Se mere om disse regler i forordning 2019/2015 om energimærkning af lyskilder og i (EU) 2021/340, der indeholder en række rettelser til forordningen.

Leverandøren skal endvidere på anmodning fra forhandlerne levere trykte energimærker i form selvklæbende mærkater af samme størrelse som det gamle energimærke. Forhandlere skal bruge disse mærkater til at ændre energimærkningen på emballagen mv. for lyskilder med de gamle energimærker senest 1. marts 2023.

Energimærke lyskilder

I. Leverandørens navn
II. Leverandørens modelidentifikation
III. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
IV. Lyskildens elforbrug i tændt tilstand pr. 1000 timer i kWh
V. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
VI. Lyskildens energiklasse
VII. Energimærkningforordningens nummer

Hvis energimærket ikke er trykt på den side af emballagen, som vender mod kunderne, skal denne side forsynes med en pil med lyskildens energiklasse, og i tilfælde af farvet pil den farve i energiskalaen, der svarer til den pågældende energiklasse, på følgende måde:

Energimærke på forsiden af lyskilde-emballage

Se mere i bilag III i forordning (EU) 2019/2015

Oplysninger i reklamer, teknisk salgsmateriale og fjernsalg

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Oplysninger i reklamer, teknisk salgsmateriale og fjernsalg

Det store bogstav er produktets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2015

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. 
Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærke og datablad skal være klart synlige og læselige og opfylde forordningens krav til størrelse.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2015

Vejledninger til mærkning af lyskilder

Vejledning til producenter, importører og forhandlere, som sælger lyskilder med/uden styreanordninger og omgivende produkter

Vejledning til energimærkning af lyskæder

 

Energimærkning af omgivende produkter

Om reglerne

Energimærkning af omgivende produkt – forordning (EU) 2019/2015 og (EU) 2021/340

Et omgivende produkt er et produkt, som indeholder en eller flere lyskilder og/eller separate styreanordninger, og hvor det er muligt at skille produktet ad, så lyskilde(r) og/eller separate styreanordninger kan testes separat.

For omgivende produkter, der indeholder en lyskilde, som kan udtages og testes separat, skal følgende tekst fra 1. marts 2022 fremgå klart læseligt i brugsanvisningen og instruktionsvejledningen:

”Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse < X >" (hvor X erstattes med den konkrete energieffektivitetsklasse).  

Ved flere lyskilder gives oplysningen for alle lyskilder. 

Den tekniske dokumentation skal for det omgivende produkt tydeligt identificere indeholdte lyskilder og angive deres energieffektivitetsklasse.

Leverandøren skal desuden efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne levere oplysninger om, hvordan lyskilden kan adskilles fra det omgivende produkt, uden at lyskilden bliver varigt beskadiget. 

Bemærk

Der er i forordning (EU) 2021/340 indført en række ændringer til energimærkningsforordningen 2019/2015. Ændringer vedr. bl.a. definition af omgivende produkt, undtagelser, levering af det reskalerede energimærke, levering af teknisk dokumentation for omgivende produkt, definition af oplyste værdier og præcisering af anvendelse heraf, produktdatabladet, præcisering af, at parametrene fra produktdatabladet skal indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen (EPREL), teknisk dokumentation og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol. Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/340 artikel 3 og bilag III.

Dokumenter og links

Produktforordninger
DATO DOKUMENT
23. februar 2021

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/341 af 23. februar 2021 om ændring[ag1]  af forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter, elmotorer og frekvensomformere, køle/ fryseapparater, lyskilder og separate styreanordninger, elektroniske skærme, husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner samt køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/341

17. december 2020

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020[ag1]  om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/340

11. marts 2019

Forordning (EU) 2019/2015 om energimærkning af lyskilder og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2015 

Forordning (EU) 2019/2015 med ændringer i (EU) 2021/340 indarbejdet

1. oktober 2019

Forordning (EU) 2019/2020 om ecodesignkrav til lyskilder og separate styreanordninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

Berigtigelse

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2020

Corrigendum

Forordning (EU) 2019/2020 med ændringer i (EU) 2021/341 og berigtigelser indarbejdet

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk